>>

>>

>>
__((ماری کوری))__ ، کاشف ((رایوم))
small>
>>
d> /></tr>
>>
!تقسیم بندی پرتوهای تشعشعی
با کمک صفحه عکاسی بهسادگی میتوان مشاهده کرد که این اشعه پس از عبور از بین دو صفحه فلزی که دارای بار الکتریکی زیادی هستند یا از بین دو قطب یک آهنربای قوی به سه شاخه تقسیم میشوند و در روی صفحه عکاسی به جای یک لکه ، سه لکه دیده خواهد شد، یکی در وسط دیگری خیلی نزدیک به آن و سومی در طرف دیگر قرار داد. این سه نوع اشعه را __آلفا__ ، __بتا__ و __گاما__ نامیدهاند.


*اشعه ای که کمی به طرف صفحه منفی منحرف شده دارای __بار مثبت__ است و به نام ((ذره آلفا)) نام گذاری شده است.
*اشعه ای که کاملاً به سمت صفحه مثبت منحرف شده ، دارای __بار منفی__ است و به نام ((ذره بتا)) نام گذاری شده است.
*اشعه وسطی که بدون انحراف عبور کرده است، از نظر الکتریکی __خنثی__ است و به نام ((اشعه گاما)) نام گذاری شده است.
!کشف مواد رادیو اکتیو مصنوعی
کیمیاگران قرون وسطی برای تبدیل ((فلز|فلزات)) معمولی به ((طلا)) کوشش فراوانی کردند، اما تلاش همه آنها بینتیجه ماند. در سال 1919 "__((رادرفورد))__" به این فکر افتاد که از ((انرژی)) تشعشعی اجسام رادیو اکتیو ( انرژی هستهای ) مثلا ذره آلفا برای خورد کردن ( شکستن ) هسته اتم و تشکیل هسته جدید استفاده کند. چون این ذرات سرعت زیادی دارند و میتوانند بهعنوان گلولههای توپخانه کوچکی بمنظور خرد کردن هسته اتم و تشکیل هسته جدید بکار روند.
!اولین کشف ، تبدیل ازت به اکسیژن
__رادرفورد__ یک منبع تشعشعی رادیو اکتیو را در یک لوله پُر از گاز ((نیتروژن|ازت)) قرار داده و ملاحظه نمود که ذرات آلفا که بر اتمهای ازت برخورد میکنند در هسته آنها وارد شده و آنها را به دو پاره تقسیم مینمایند ( یک هسته اتم اکسیژن سنگین 17 و یک هسته اتم ((هیدروژن)) یعنی ((پروتون)) ). بدین ترتیب برای اولین مرتبه تغییر و تبدیل مصنوعی عناصر به حقیقت پیوست بعدها موفق شدند هسته اتمهای عناصر ساده دیگر را نیز بشکنند.
!کشف پوزیترون
"__ایرن ژولیوکوری__" (Irene Joliot Curie) و شوهرش "__فردریک ژولیوکوری__" (Frederic Joliot Curie) در سال 1934 هنگام مطالعه بمباران عناصر ساده مختلف بوسیله ذره آلفا ، به کشف بزرگی نائل شدند. آنها مشاهده نمودند وقتیکه ((آلومینیوم)) با ذرات آلفا بمباران میشود، ذرات ((پوزیترون)) گسیل میکند. جرم این ذرات مساوی جرم الکترون بوده و دارای بار مثبت هستند و مقدار این بار از لحاظ قدر مطلق مساوی با بار الکترون میباشد.

صدور پوزیترون بلافاصله پس از بمباران شروع میشود، اما کمکم ضعیف شده و بالاخره کاملا قطع میگردد. بدین ترتیب این زن و شوهر پی بردند که فعل و انفعالات ذرات آلفا با هسته آلومینیوم سبب تولید یک عنصر رادیو اکتیو مصنوعی شده است که ((نیم عمر)) این عنصر رادیو اکتیو 3.25 دقیقه است.
!واکنشهای هستهای مصنوعی
((فسفر)) حاصل از واکنش آلومینیوم 27 با هلیوم 4 ، یک پوزیترون ساتع میکند و ((واکنش تجزیه|تجزیه)) میگردد و به هسته پایدار ((سیلیبوم)) تبدیل میشود. این پدیده را __رادیو اکتیویته مصنوعی__ و اجسام ناپایداری را که بدین ترتیب بدست میآید __((عناصر رادیو اکتیو|عنار رادیو اکتیو موعی))__ نامیدهان.
!ما مر ا نون
*((اشعه م))
    
 منو
 کاربر Online
859 کاربر online
تاریخچه ی: مواد رادیو اکتیو

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-62Lines: 1-54
-V{maketoc} +


{img src=img/daneshnameh_up/9/97/radioactive.gif}

!تاریخچه اکتشاف
در اواخر قرن 19 ، "__هانری بکرل__" دانشمند فیزیکدان فرانسوی ، مشاهده کرد که ترکیبات ((اورانیوم)) از خود اشعه ای صادر می‌کنند که قادر است مانند اشعه خورشید ، صفحات ((شیمی عکاسی|عکاسی)) را متاثر سازند و رد پای خود را بر روی فیلم عکاسی بگذارند، اما بر خلاف نور خورشید این اشعه حتی از کاغذ سیاه عبور کرده و بر صفحه اثر می‌گذارد.
!سیر تحولی و رشد
بعدها تعداد زیادی از دانشمندان ، کار __بکرل__ را دنبال کردند. "__((ماری کوری))__" و شوهرش "__پیری کوری__" ، ثمربخش‌ترین آزمایشات را در این زمینه انجام دادند. این دو دانشمند از اول نشان دادند که ((اوانیوم)) و ((توریوم)) قادر به صدور اشعه ای هستند که __بکرل__ برای اولین بار کشف نمود.
!دستگاه پیر کوری
این اشعه در حین عبور از هوا آنرا یونیزه می کند و آنرا هادی الکتریسته می‌نماید. __پیر کوری__ برای کشف این اشعه از خاصیت اخیر استفاده نمود و دستگاه مخصوصی را ساخت. دستگاه پیر کوری از دو صفحه فلزی موازی هم تشکیل یافته است که یکی از صفحات به قطب مثبت یک ((پیل الکتروشیمیایی|پیل الکتریکی)) و دیگری به قطب منفی همان پیل وصل شده است.

اگر جسمی که اشعه را ساطع می‌کند، روی صفحه اول قرار گیرد، هوای اطراف آن هادی الکتریسته شده و مدار مسدود می‌شود و عقربه گالوانومتر بیشتر منحرف می‌گردد. هر چه این جسم فعالتر باشد، یونیزاسیون هوا بیشتر صورت گرفته و عقربه گالوانومتر بیشتر منحرف می‌شود. __ماری کوری__ ثابت کرد که شدت تشعشع با مقدار اورانیوم موجود در جسم متناسب است. بعدها متوجه شدند که فعالیت تشعشعی پیچ بلند که فقط محتوی مقدار ناچیزی اورانیوم است، به مراتب بیشتر از اورانیوم خالص است. بنابر این پی بردند که در این سنگ باید ماده ای فعالتر از اورانیوم نیز وجود داشته باشد.
!پارامترهای مهم دخیل در میزان تشعشع مواد رادیو اکتیو
__ماری__ و __پیر کوری__ به تحقیق درباره سنگ پیچ بلند پرداختند که فعالتر از اورانیوم خالص بود که پس از دو سال کار مداوم توانستند در سنگ معدن اورانیوم ، دو نوع ((اتم)) جدید یعنی ((رادیوم)) (Radium) و ((پلونیوم)) (Polonium) را کشف کنند. عنصر اولی را بعلت تشعشعش ، __رادیوم__ و خود این اشعه را __رادیواکتیو__ نام نهادند. عنصر دومی به افتخار میهن اصلی __ماری کوری__ ، لهستان ، __پلونیوم__ نامیده شد .

نکته مهم و قابل توجه اینست که درجه حرارت و فشار و عوامل شیمیایی هیچگونه تاثیری روی میزان صدور اشعه رادیو اکتیو توسط اجسام ندارند و این پارامترها روشن می‌سازد که خاصیت رادیو اکتیو فقط مربوط به تغییرات ((هسته)) درون اتم می‌باشد. تشعشع صادره از یک قطعه رادیوم در کلیه جهات به خط مستقیم صورت می‌گیرد. ((سرب)) ، می‌تواند جاذب (حاجب) خوبی برای این پرتوهامی باشد، از این رو هر گاه در ته یک محفظه سربی که سوراخی در بالای آن تعبیه شده باشد، یک قطعه رادیوم گذاشته شود، اشعه گذرنده از سوراخ بر روی صفحه حساس عکاسی که در کاغذ سیاه پیچیده شده و مقابل سوراخ قراردارد، به اندازه لکه کوچکی اثر می‌گذارد و اشعه صادره در سایر جهات توسط سرب متوقف خواهد شد.
-! کشف ((مواد رادیواکتیو طبیعی)):

در اواخر قرن 19 هانری ((بکرل)) دانشمند فیزیکدان فرانسوی مشاهده کرد که ترکیبات ((اورانیوم)) از خود اشعه ای صادر می کنند که قادر است مانند اشعه ((خورشید)) صفحات عکاسی را متاثر سازند و رد پای خود را بر روی ((فیلم عکاسی)) بگذارند اما بر خلاف نور خورشید این اشعه حتی از کاغذ سیاه عبور کرده و بر صفحه اثر می گذارد .
/>! سیر تحولی ورشد :

بعدها تعداد زیادی از دانشمندان کار بکرل را دنبال کردند ((ماری کوری)) و شوهرش ((پیری کوری)) ثمر بخش ترین آزمایشات را در این زمینه انجام دادند این دو دانشمند از اول نشان دادند که اوانیوم و ((توریوم)) قادر به صدور اشعه ای هستند که بکرل برای اولین بار کشف نمود .

! دستگاه پیرکوری :

این اشعه در حین عبور از هوا آنرا یونیزه می کند و آنرا ((هادی)) ((الکتریسته)) می نماید پیرکوری برای کشف این اشعه از خاصیت اخیر استفاده نمود و دستگاه مخصوصی را ساخت ((دستگاه پیرکوری)) از دو صفحه فلزی موازی هم تشکیل یافته است که یکی از صفحات به ((قطب)) مثبت یک ((پیل الکتریکی)) و دیگری به قطب منفی همان پیل وصل شده است اگر جسمی که اشعه را ساتع می کند روی صفحه اول قرارگیرد هوای اطراف آن هادی الکتریسته شده و ((مدار)) مسدود می شود و عقربه ((گالوانومتر)) بیشتر منحرف می گردد.

هر چه این جسم فعالتر باشد ((یونیزاسیون)) هوا بیشتر صورت گرفته و عقربه گالوانومتر بیشتر منحرف می شود ماری کوری ثابت کرد که ((شدت تشعشع)) ا مقدار اورانوم موجود در جسم متناسب است بعدها متوجه شدند که فعالیت تشعشعی ((پیچ بلند)) که فقط محتوی مقدار ناچیی اورانیوم است به مراتب بیشتر از اورانیوم خالص است بنابر این پی بردند که در این سنگ باید ((ماده)) ای فعالتر از اورانیوم نیز وجود داشته باشد.
<br />! پارامترهای مهم دخیل در ((میزان تشعشع مواد رادیو اکتیو)) :

ماری و پیر کوری به تحقیق درباره سنگ پیچ بلند پرداختند که فعالتر از اورانیوم خالص بود که پس از دو سال کار مداوم توانستند در سنگ معدنی اورانیوم دو نوع اتم جدیدیعنی ((رادیوم)) (Radium) و ((پلونیوم)) (Polonium) را کشف کنند عنصر اولی را بعلت تشعشعش رادیوم ، و خود این اشعه را رادیواکتیو نام نهادند عنصر دومی به افتخار میهن اصلی ماری کوری ((لهستان)) پلونیوم نامیده شد .
<br>نکته مهم و قابل توجه اینست که ((درجه حرارت)) و ((فشار)) و عوامل شیمیایی هیچگونه تاثیری روی میزان صدور ((اشعه رادیو اکتیو)) توسط اجسام ندارند و این پارامتر ها روشن می سازد که خاصیت رادیو اکتیو فقط مربوط به تغییرات ((هسته)) درون ((اتم)) می باشد تشعشع صادره از یک قطعه رادیوم در کلیه جهات به خط مستقیم صورت می گیرد ((سرب)) ((مواد جاذب تشعشع|جاذب)) (حاجب) خوبی برای این پرتوهامی باشد از این رو هر گاه در ته یک محفظه سربی که سوراخی در بالای آن تعبیه شده باشد یک قطعه رادیوم گذاشته شود اشعه گذرنده از سوراخ بر روی صفحه حساس عکاسی که در کاغذ سیاه پیچیده شده و مقابل سوراخ قراردارد ، به اندازه لکه کوچکی اثر می گذارد اشعه صادره در سایر جهات توسط سرب متوقف خواهد شد .

! تقسیم بندی پرتوهای تشعشعی :

با کمک صفحه عکاسی به سادگی می توان مشاهده کرد که این اشعه پس از عبور از بین دو صفحه فلزی که دارای ((بار الکتریکی)) زیادی هستند یا از بین دو قطب یک ((آهنربا)) ی قوی به سه شاخه تقسیم می شوند و در روی صفحه عکاسی به جای یک لکه سه لکه دیده خواهد شد یکی دروسط دیگری خیلی نزدیک به آن و سومی در طرف دیگر قرارداد این سه نوع اشعه را __آلفا__ ، __بتا__ و __گاما__ نامیده اند .
*اشعه ای که کمی به طرف صفحه منفی منحرف شده دارای بار مثبت است و به نام ((ذره آلفا)) نام گذاری شده است .
*اشعه ای که کاملاً به سمت صفحه مثبت منحرف شده دارای بار منفی است و به نام ((ذره بتا)) نام گذاری شده است .
*اشعه وسطی که بدون انحراف عبور کرده است از نظر الکتریکی خنثی است و به نام ((اشعه گاما)) نام گذاری شده است .

! کشف ((مواد رادیو اکتیو مصنوعی)) :

((
کیمیا))گران قرون وسطی برای تبدیل ((فلزات)) معمولی به ((طلا)) کوشش فراوانی کردند اما تلاش همه آنها بی نتیجه ماند در سال 1919 ((رادرفورد)) به این فکر افتاد که از ((انرژی)) تشعشعی اجسام رادیو اکتیو ( ((انرژی هسته ای)) ) مثلا ذره آلفا برای خورد کردن (شکستن) ((هسته)) اتم و تشکیل هسته جدید استفاده کند چون این ذرات ((سرعت)) زیادی دارند ومی توانند به عنوان گلوله های توپخانه کوچکی بمنظور خرد کردن هسته ((اتم)) و تشکیل هسته جدید به کارروند.


! اولین کشف ;تبدیل ((ازت)) به ((اکسیژن)):

رادرفورد یک منبع تشعشعی رادیو اکتیو را در یک لوله پر از گاز ازت قرار داده و ملاحظه نمود که ذرات آلفا که بر اتم های ازت برخورد می کنند در هسته آنها وارد شده و آنها را به دو پاره تقسیم می نمایند (یک هسته اتم ((اکسیژن سنگین)) 17 و یک هسته اتم ((هیدروژن)) یعنی ((پروتون))) بدین ترتیب برای اولین مرتبه تغییر و تبدیل مصنوعی عناصر به حقیقت پیوست بعدها موفق شدند هسته اتم های عناصر ساده دیگر را نیز بشکنند.

! کشف پوزیترون :

((
ایران ژولیوکوری)) (Irene Joliot Curie) و شوهرش ((فردریک ژولیوکوری)) (Frederic Joliot Curie) در سال 1934 هنگام مطالعه بمباران عناصر ساده مختلف بوسیله ((ذره آلفا)) به کشف بزرگی نائل شدند آنها مشاهده نمودند وقتیکه ((آلومینیوم)) با ذرات آلفا بمباران می شود ذرات ((پوزیترون)) ((گسیل)) می کند ((جرم)) این ذرات مساوی جرم(( الکترون)) بوده و دارای بار مثبت هستند و مقدار این بار از لحاظ قدر مطلق مساوی با بار الکترون می باشد.

صدور پوزیترون بلافاصله پس از بمباران شروع می شود اما کم کم ضعیف شده و بالاخره کاملا قطع می گردد بدین ترتیب این زن و شوهر پی بردند که فعل و انفعالات ذرات آلفا با هسته ((آلومینیوم)) سبب تولید یک عنصر رادیو اکتیو مصنوعی شده است که ((نیم عمر)) این عنصر رادیو اکتیو 3.25 دقیقه است.

! ((واکنش های هسته ای)) مصنوعی :

((فسفر)) حاصل از واکنش آلومینیوم 27 با هلیوم 4 یک ((پوزیترون)) ساتع می کند و ((تجزیه)) می گردد و به هسته پایدار سیلیبوم تبدیل می شود ، این پدیده را __رادیو اکتیویته مصنوعی__ و اجسام نا پایداری که بدین ترتیب بدست می آید ا __((عناصر رادیو اکتیو مصنوعی))__ نامیه اند.

! مباحث م
رتبط با مواد رادیواکتیو:

*((
مود رادیاکتیو طبیعی)) />*((عناصر رادیو اکتیو مصنوعی))
*((موا
د رادو اکتیو مصنوی))
*((میان عشع مواد ریو کتیو)) />*((ستگاه پیکوی))
*((
ی بلند))
*((مواد جاذب تشعشع)) />*((ش شعشع))
+ border=0 bgcolor=#99ffcc align=left>
>>{picture=Coorie_Marry.jpg}
 *((اشعه رادیو اکتیو)) *((اشعه رادیو اکتیو))
-*((انرژی هسته ای)) +*((الکترون))
*((انرژی هستهای))
*((پروتون))
*((پوزیترون
))
 *((رادیواکتیویته)) *((رادیواکتیویته))
-*((نگ رادیلوژی)) />*((مود عدی اورانیوم و توریم))
*((قرت فوذی شعشعات رادیواکتیو))
*((ال رادیواکتیو))
+*((ر ا))
*((ر تا))
*((اصر رادیو اکتیو))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 02 شهریور 1385 [14:07 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [05:49 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 آبان 1383 [20:26 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..