منو
 کاربر Online
1591 کاربر online
تاریخچه ی: مشخصات پستانداران

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-26Lines: 1-43
-!گا جمای
((پستانداران)) ((پرندگ)) ههارانی هستند ک کاملا ه ندگی در ساش یاتهان و پستاداان ی‌ن گروه سله جانوان را تشکیل می‌هند. وقعیت ین گروه از جانوران به عل تظیم درجه رارت محیط اخی بدن تظ اختصاصات و ات نگه‌داشت این اختصاصات در بی ایر ((ر دارا)) باعث می‌ود که پستانداران را د نوع ونههایی دانی که دارای نیش بوده و متحرک و فعال با مغزی بزرگ ، ((گوش دالی)) ر پیچ و خم همراه ((لزن گوش)) را داشته پوستی پوشیده ا ((مو)) (((خز)) یا ((م))) به و راد ن از الدین به ر ((ه‌ایی)) ود می‌ی ا تغه از ((شیر مادر)) پوش می‌یابند.

بس
یار از آها عادت به استاحت اشته و شبوابند و این جانوران گه می را کیل ی‌هند و نقش رهبری را بازی می‌کند. پستانداران با داشتن بیش از 4000 گونه زنده و بیشترین مقدار گونه نواره‌ای به احتال قوی ا ((دره ژوراسیک)) تحتانی جور از ردگان ، از ((خزگن)) منشا یافته‌ان. م به علت اینکه ی اتقاق یلی سری خ داده ، جانور طی بین زنه و پستاندار وجود نرد.

برخ
ر حالی ک نور د اسط بین پرنده و خزندگان انواعی مثل ((آرکئریس)) است. پستانداران ر ((دوان ن زمنناسی)) اهمی چننی ناتهند. ام ا شرع دوران سوم رد و نمو یافته بطری که ین دوران ا به اسم ((عصر پستاداران)) می‌شناسیم و اجداد تباری بوجود آمده‌اند. در طول 1.5 میلیون سا انشعابات سازشی حدود 26-30 راسته از ستانداران ظاهر شدند که ویژگی خاص خود را دارا هستند.
!یژگیهی پاناران
#((بدن)) معمولا از ((مو)) یا ضائ ن (ز پش) ساته شده بی گونه‌ها کم مویند و موها در فواصل معین می‌ریزند. ((پوست)) هم دارای غد زیادی مل ((غد چربیب)) و ((عرق)) و ... ستند.


#در ((جمجمه)) دو نیل پس سری یا محل اتصال وجود دارد. شماره مهره‌های گردن معمولا 7 عدد است. دم معمولا دراز و متحرک است.

/>#همه پستانداران خون گرم هستند و در هر شرایطی درجه حرارت بدن آنها ثابت است. البته بعضی از پستاندارانی که ((خواب زمستانی)) دارند. در این مواقع حرارت بدنشان کمی پایین است.


#ناحیه بینی معمولا دراز است و دهان مه آرواره‌های دندان‌دار دیده می‌شود و به ندرت در گونه‌های ((دندان)) وو نرد. دندانها در حفره‌هایی در ((آرواره)) جای گرفته و از لحاظ عادات غذایی و طرز کار متمایزند. ((زبان)) معمولا متحرک است. چشمها پلکهای متحرک دارند و ((گوش خارجی)) ا ((لاله گوش)) در پستانداران می‌توان مشاهه کد.


#چهار ((اندام حرکتی)) دیه می‌شود که در ه کدام پن انگشت یا کمتر وجود دارد و برای راه رفتن ، دویدن ، بالا رفتن ، نقب زدن ، شنا کردن و حتی پرواز کردن در گنه‌های مف سازگاری یفهان. انگشتها هم دارای ((چنگال)) ، ((ناخن)) یا ((سم)) بد در انوا ((یا)) اندامهای پسین وجود ندارد اناهای کتی ود هم ورت با مانن ر د است.


#در
هر شرایطی ک گی نند هوزی‌ند و تنفس فقط توسط ((ش|ششها)) صورت می‌گیرد. ((حنجره)) دارای ((تار وت|تارهای صوتی)) است و یک دیار عضانی ، ششها و ((قلب)) را از حفره شکم جدا می‌کند.


#یکی بارترین ت ((پتانداران)) ا ودن ((د ستان)) شیر ان نواان ود ات. ی پانای که م ‌گان ی د زگی مینند نیز نوزادان ود یر میدهند.

/>#((تاه رد ون)) ر یها کالتین ن تاهها قلب ، دو دهی و د ن کاا ا دار نا ((سرر ئور)) سمت چ وو اد که ا چ ار ی‌شو و اولین ررگی که ا منشعب می‌و ((رخرگ کرونری)) ات که غذا ننده لب ت.


#یست گردش و کامل و ما ت. ((گلبو ر ون|گلولهای رمز )) هم مل کروی ک و مقرفین و بدن هسته‌اند به اثن ((اواه تر)).

/>#یستم ازنی ا د ((لیه)) لویایی ک کی ده ‌است ممول ((مثا)) راری جود دار.


#(()) تکال سیاری یافته نیمکره‌های زی یار گند. ((خچ)) رشد کافی یه. 12 اا مهی ا می‌شود.

/>#((یست ی م)) ی ت که هم دا جنس‌اند و م تاندار نر یک ((ی)) ود دارد که مول در خ کسهای ب اس ((اسکوم)) جا میگد ک ارج ا وه کمی است. ب جز در انوای مثل ((ییها)) ... پستانداران هم دارای د ((مدن)) داخل شکمی‌د. سای م که بو می‌آین کوچک و دن پوه بوده و م در ((م مادر)) جا می‌گیر. و ((یر کال ی|ی کامل ننی)) را در ن ی می‌کند. (((اارا مار)) دارای این راح ستند) در ((پستانداران فتار)) ی یی ا ری فت رتا یق بی ماده و نین ار می‌شو ک م ((تغذیه جین|تغیه)) و م ((نفس نین)) از ین ری ورت می‌یرد.
+!م
((پستانداران)) عای‌ترین گو له انوری هستند. خاشان وندگان را میونها واها ا ، گوها و انان و اشکال ند یگر را عله ر نا و اته‌ای شد می‌وان در زمره پستانداران نا د. دن همه این انران کم و بیش ا و یا ز وشیده شده ات و خنگم د. نایدن ه به اا غههای پانی اده است ا این جانوران چهای را تان شیر می‌دند. پستانداران گوناگون در اوا سکن از ا ی تا میی ا ری ا انبوین نلها و کری را زندگی می‌کد. پستانداران موم از جن زیایی نی ال هتند. ا پتادارن اهی وراک پشاک و ابری انسا تا حدی تاین یگدد. />

/> dir align = left>

{img src=img/daneshnameh_up/8/84/hair2.JPG}

!ا
*بدن معمولا از مو ی شد ات (بی گونه‌ها کم مو هستند موها در فواصل معین می‌ریزد، پوست دارای غده‌هی زیادی ست (غده‌هی چربی ، عرق ، عطر و ستان).


*در ((استخوان جمجمه|جمجمه)) دو نل پس سری وجود دارد، شماره مهره‌های گردن معمولا 7 است، دم معمولا دراز و متحرک است.


*ناحیه بینی معمولا دراز است، دهان ر ه آرواره دارای دندان دندانها در حفره‌هایی جای گرفته است و از لحاظ عادات غذایی و طرز کار متمایز هستند، زبان معمولا متحرک است، چشم ها پلکهای متحرک دارد، گوشها در خارج ارای لاله‌های گوشتی ا.


*4 اندام که د هر یک 5 ی کمر انگشت وجود دارد و بطور گوناگون برای راه رفتن ، دویدن ، بالا رفتن ، نقب زدن و شنا کردن یا پرواز کردن نا سازگار ه ات. انگشتها ، دارای چنگال ، ناخن یا سم و غالبا با باتک شتی ی‌باشند در آب بازان و پستانن گیاخوار دریایی اندامهای پسین وجود ندارد.


*((
لب)) کالا هر خاه‌ای ت. کم ئورتی چپ بای ی‌ماند، گیه‌هی رخ ن بدن هسته و ول رد هند.

/>*تنفس فقط توسط ((یه|ششها)) صورت می‌گیرد، حنجره دارای رتههای صوتی است. یک میا پرد ایه‌ای کامل ، ششها و قلب را از حفره شکم جدا می‌سازد.


*یک منه ادرری و اد.


*
رمای بدن منم و ثا ست.
وشش بدن
پو
بدن و و ساختمانای شاخی وناون ا تلید می‌کند و اای عدا یدی ه ا. اایی که ویله مو فا مود وپوت نازک است نگ آمیز وناگون پستانداران ناشی از ختاف رنگدانه‌های موود ر مو است. غده‌های سطحی عبارتند از: ((ده‌های ربی)) ، ((غده‌هی و)) ((دهای ستنی)) ، ((دههای ق)) و ((غدهای شکی)). />!دنها
دند
اای پاندار مند اکثر ((مهره‌درن)) پست متمایز و واگن و ممول اهم بیه نیستند. دندانهای ه ت یا و پتاندار ه و غذای مرفی ویژگی پیدا نموده ات. دن می‌ون ه هویت و عاات غذایی گونه نده ی ب.
{img src=img/daneshnameh_up/e/e7/stomach1.GIF}

!
ستگا گوارش
((
ود کوچک|و)) گویی اهای تراکم از قی گشت را به مصرف می‌سا کوا است و ر نگن و ستاندان مار ک علفخوا هتند دراز ست. همه ستاناا یاهخور دارای ((ده رگ|روده کر ر)) هستد. />!ولی مث ادارن
ق در پستاارن همیشه داخلی است به‌ها از ول از شیر مادر یه میوند. ((اتی پو)) ((موچهر خاا)) سترین پاان موب می‌شوند، ی ا خهیی یه تخم زنان میگذارند و ری مها ی‌وابند. کیسه‌دارانی من ((کنگو)) تخهی بسیار کوچکی دارند که مت چد رو در رشد می‌کند سپس لاروهای ارس ب سوی کی کمی ماده می‌زند ر آنجا رای تغذی ه نوک پتانها مکم می‌چسبد و تا پیان تکامل جیی در آجا ی‌مانند. پستانداران یته ، ((جفت‌داران)) هستند ک نین کمل د داخل رحم تشکیل می‌د.
تشار پستادارا
ستادان عملا در همه بشی زمین روی ین آب و هوا نگی می‌کنند. ((ی ماهی)) یا ((گرز)) و ((وکهای آبی)) در ریا یخی قب مال ، ((بالنها)) و گرازهای دریایی ه سر می‌برند. عف‌رها ، بیشارها نگله مسن سیاری از ((جوندگان)) وشتخواران و جانرا سدار هستند. پستانداران ر نی ر جگهای انوه ار ر توناای بی‌درخت طب شمال و در بسیاری از نواحی حرایی زندگی می‌کنند. پااران سم‌دار ش رز تغذیه ی‌کنن وی سیری از نها ر اقلیهای گم در ساعات وسط روز استراحت می‌نند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((آبزیان)) +*((بی‌مهرگان))
 *((پستانداران)) *((پستانداران))
-*((پستانداران تخم‌گذار))
*((
ستاداران جت‌دار))
*((پرندگ
ان))
*((وران))
*((دستگا
ه گردش ون))
*((
ی تولی م))
*((مهره داران))
+*((زیستگاای جان))
*((ه نی و))
*((مهرهداران))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 27 مرداد 1385 [15:24 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 06 خرداد 1385 [07:02 ]   5   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 فروردین 1385 [22:12 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:17 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [06:51 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [13:36 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..