/> /> />
    
 منو
 کاربر Online
1765 کاربر online
تاریخچه ی: مشخصات پستانداران

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-20Lines: 1-43
-__ستادارا (Mammalia)__

!نگا
ه اجمالی
پستانداران پرندگ مههارانی هستند ک کاملا ه ندگی در ساش یاتهان و پستاداان ی‌ن گروه سله جانوان را تشکیل می‌هند. وقعیت ین گروه از جانوران به عل تظیم درجه رارت محیط اخی بدن تظ اختصاصات و ات نگه‌داشت ای ختصاصات دربی سایر مهرهاران ث می‌ود که پستانداران را د نوع ونههایی دانی که دارای نیش بوده و متحرک و فعال با مغزی بزرگ ، گوش دالی ر پیچ و خم همراه لزن گوش را داشته پوستی پوشیده ا مو (خز یا م) بوده و راد ن از الدین به ر ه‌ایی ود می‌ی ا تغه از شیر مادر پوش می‌یابند. بسیار از آها عادت به استاحت اشته و شبوابند و این جانوران گه می را کیل ی‌هند و نقش رهبری را بازی می‌کند. پستانداران با داشتن بیش از 4000 گونه زنده و بیشترین مقدار گونه نواره‌ای به احتال قوی ا دره ژوراسیک تحتانی جور از ردگان ، از خزگن منشا یافته‌ان. م به علت اینکه ی اتقاق یلی سری خ داده ، جانور طی بین زنه و پستاندار وجود ند. در حالی ک نور د اسط بین پرنده و خزندگان انواعی مثل آرکئریس است. پستانداران ر دوان ن زمنناسی اهمی چننی ناتهند. ام ا شرع دوران سوم رد و نمو یافته ب وری که دوا را به اسم عصر پستاناران می‌ناسیم و ز اجداد تباری ب‌وجود آمدهند. در طول 1.5 میلیون سال انشعابات سازشی حدود 26-30راسته از پستانداران ظاهر شده‌اند که ویژگی خاص خود را دارا هستند.
!یژگیهی پاناران
#بدن معمولا از مو یا ضیم ( پم) ساخته شده بی گونه‌ها کممویند و موها در فواصل معین می‌ریزند. پوست هم دارای غد زیادی م چربی و عرق و ... اند.
#در جمجمه دو نیل پس سری یا محل اتصال وجود دارد. شماره مهره‌های گردن معمولا 7 عدد است. دم معمولا دراز و متحرک است. />#همه پستانداران خون گرمند و در هر شرایطی درجه حرارت بدن آنها ثابت است. البته بعضی از پستاندارانی که خواب زمستانی دارند در این مواقع حرارت بدنشان کمی پایین است.
#ناحیه بینی معمولا دراز است و دهان مه آرواره‌های دندان‌ار دیده می‌شود و ندرتا در گونه‌های دندان وو نارد. دندانها در حفره‌هایی در آرواره جای گرفته و از لحاظ عادات غذایی و طرز کار متمایزند. زبان معمولا متحرک است. چشمها پلکهای متحرک دارند و گوش خارجی ا لاله گوش در پستانداران می‌توان مشاهه کد.
#4 اندام حرکتی دیده می‌شود که در هر کدام 5 انگشت یا کمتر وجود دارد و برای راه رفتن ، دویدن ، بالا رفتن ، نقب زدن ، شناکردن و حتی پرواز کردن در گنه‌های مف سازگاری یفهان. انگشتها هم دارای چنگال ، ناخن یا سم بود و در انوا ی اندامهای پسین وجود ندارد اناهای کتی ود هم ورت با‌مانند رآده اس. /># ه شایطی ک گی کنند هوی‌اند و تنفس فقط توسط ششها صورت می‌گیرد. حنجره دارای رشته‌های صوتی است و یک دیار عضانی ، ششها و قلب را از حفره شکم جدا می‌کند.
#یکی ارترین ات پستناان داراودن غدد ان و ی دا به وان ود ست. تی پستاندارانی که خ‌گذارند ا در ندگی می‌کنند نی ه نودان ود یر ی‌ده.
#دتاه گرش ون در اینها کالرین این دتهها ل د لیز و و طن کملا دا د نها سرر ریک مت چ و دارد که ا بط ج میو ای رخری که ا منشعب می‌و رخرگ کرونری ات که غذا ننده لب ت.
#یست گردش و کامل و ما ت. گلبوهای قم ون هم ممولا کوی شکل و مق ارفین و دون سته‌اند به اثن اواه تر .
#
یستم نی ا لیه لویایی ک کی ده‌است ممول مثا راری جود دار.
# تکال سیاری یافته نیمکره‌های زی یار گند. خچ شد کفی یه . 12 اا مهی ا می‌شود. />#یست ی م ی ت که هم دا جنس‌اند و م تاندار ن یک ت بیه وجود دار که مول در ا کسهای ب اس اسکوم جا میگد ک ارج ا وه کمی ا. جز در نوی مثل فیها ... پستانداران هم دارای د مدن داخل شکمی‌د. سای م که بو می‌آین کوچک و دن پوه بوده و م در م مادر جا ی‌گیرد. و ی کامل ننی را در ن ی می‌کند. (راا یا ستاناران گار ارای این مال یستند) در پستانداران فتار ی یی ا ری فت رتا یق بی ماد و نین ار می‌شو ک م تغذیه س نین از ین ری ورت می‌یرد.
+!ده
((پستانداران)) عای‌ترین گه لسله انوری هستند. خاشان وندگان را میونها واها ا ، گوها و انان و اشکال ند یگر را عله ر نا و اته‌ای علوم د می‌وان مه پستانداران نا د. دن همه این انران کم و بیش ا و یا ز وشیده شده ات و خنگم هتد. نایدن ه به اا غههای پانی اده است ا این جانوران چهای را ستن شیر می‌دند. پستانداران گوناگون در اوا سکن از ا ی تا میی ا ری ا انبوین نلها و ک‌ری را زندگی می‌کد. پستانداران موم از جن زیایی نی ال هتند. ا پتادارن اهی وراک ، واک ترابری انان ا دی تامی میگدد. />

/> dir align = left> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/8/84/hair2.JPG} />

!ا
*بدن معمولا از مو وی ست (بی گونه‌ها کم مو هستند موها در فواصل معین می‌ریزد، پوست دارای غده‌هی زیادی ست (غد‌های چربی ، عرق ، عطر و پستان).


*در ((استخوان جمجمه|جمجمه)) دو نل پس سری وجود دارد، شماره مهره‌های گردن معمولا 7 است، دم معمولا دراز و متحرک است.


*ناحیه بینی معمولا دراز است، دهان ر ه آرواره داای دندان ا دندانها در حفره‌هایی جای گرفته است و از لحاظ عادات غذایی و طرز کار متمایز هستند، زبان معمولا متحرک است، چشم ها پلکهای متحرک دارد، گوشها در خارج ارای لاله‌های گوشتی ا.


*4 اندام که در هر یک 5 یا کمتر انگشت وجود دارد و بطور گوناگون برای راه رفتن ، دویدن ، بالا رفتن ، نقب زدن و شنا کردن یا پرواز کردن نا سازگار ه ات. انگشتها ، دارای چنگال ، ناخن یا سم و غالبا با بالشتک گوشتی می‌باشند در آب بازا و پستانداران گیاهخوا ییی اندامهای پسین وجود ندارد.


*((
لب)) کالا هر خاه‌ای ت. کم ئورتی چپ بای ی‌ماند، یچه‌های سخ ون دون هه ممل گرد هند.

/>*تنفس فقط توسط ((ریه|ششها)) صورت می‌گیرد، حنجره دارای رشته‌های صوتی است. یک میا پرد ایه‌ای کامل ، ششها و قلب را از حفره شکم جدا می‌سازد.


*یک مثانه ادراری وو ار.


رمای بدن من و ثابت است.
!
پوشش بدن
پو
ست دن مو و اتمانهای اخی وناگون را ولید می‌کند رای تعداد یدی غده ات. جاایی که بوسیله و فا می‌ود، وپوست نزک است و رنگ آمیزی گوناگون پستانداران ناشی از ختاف رنگدانههای موجود در مو ت. ده‌های سطحی عبارتند از: ((غد‌های ربی)) ((ده‌های بو)) ((ده‌های پستانی)) ((غده‌هی عرق)) ((غدهی اشکی)).
!دندانه
ندانهای پستااران مانند ر ((مهره‌دان)) ایز و ونگون و ممولا اهم یه نیتند. دانهای هر د ی و اندا ب ع ی مصرفی ویژی یدا ده ات. دن می‌ون ه هویت و عاات غذایی گونه نده ی ب.








{img src=img/daneshnameh_up/e/e7/stomach1.GIF}

!
ستگا گوارش
((
ود کوچک|و)) گوه‌هایی های مراکم از قیل گو را ب مرف می‌رسانند کوتاه ست و در جوندگان پستاندان مار ک علفخوا هتند دراز ست. همه انا یاهخور دارای ((ده رگ|روده کر ر)) هستد. />!ولی مث ادارن
ق در پستاارن همیشه داخلی است به‌ها از ول از شیر مادر یه میوند. ((ی پو)) ((موچهر خاا)) سترین پاان موب می‌شوند، ی ا خهیی یه تخم زنان میگذارند و ری مها ی‌وابند. کیسه‌دارانی مانن ((کگورو)) تخمهای بسیر کوچکی دارند که مت چد رو در رشد می‌کند سپس لاروهای ارس ب سوی کی کمی ماده می‌زند ر آنجا رای تغذی ه نوک پتانها مکم می‌چسبند و تا پین کال جنینی در ن ماند. پستانداران یته ، ((جفت‌داران)) هستند ک نین کمل د داخل رحم تشکیل می‌د.
تشار پستادارا
ستادان عملا در همه بشی زمین روی ین آب و هوا نگی می‌کنند. ((ی ماهی)) ی ((راز)) ((خوکهای آبی)) در دریاها و یهای قب مال ، ((بالنها)) و گرازهای دریایی ه سر می‌برند. عف‌زاره بیشه‌زارا جنگلها سکن سیاری از ((جونگ)) گوتخواران و انوران سما ستند. پستانداران ر نی ر جگهای انوه ار ر توناای بی‌درخت طب شمال و در بسیاری از نواحی حرایی زندگی می‌کنند. پااران سم‌دار ش رز تغذیه ی‌ک ی بسیری از نها ر اقلیهای گم در ساعات وسط روز استراحت می‌نند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-
+*((بی‌مهرگان))
*((پستانداران))
*((زیستگاههای جهان))
*((طبقه بندی جانوران))
*((مهره‌داران))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 27 مرداد 1385 [15:24 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 06 خرداد 1385 [07:02 ]   5   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 فروردین 1385 [22:12 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [11:17 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [06:51 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [13:36 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..