منو
 صفحه های تصادفی
کشت سیب زمینی
سیفونوستل
مرحله پنجم سلسله صفویه-کشتارها و قتل و خونریزی های داخلی و پیامدهای ناشی از این سلسله
جنگ ایران و عثمانی بر سر حکمرانی سلیمانیه
تاریخ تمرینی
خواص عمومی مواد
شهادت عمرو بن حمق
سن گندم
آشکارساز سوسوزن
مواضع و تاکتیک های مدافعین
 کاربر Online
651 کاربر online
تاریخچه ی: ماده در کیهان

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-18Lines: 1-32
 !دید کلی !دید کلی
-*آیا مهتاب را در شب دیده اید؟
*آیا ستاره ها قابل شمارش هستند؟
*آیا می دانید عمر ستاره ها چقدر است؟
*کهکشانها چگونه بوجود آمده اند؟
+*آیا مهتاب را در شب دیدهاید؟
*آیا ستارهها قابل شمارش هستند؟
*آیا میدانید عمر ستارهها چقدر است؟
*((کهکشان|کهکشانها)) چگونه بوجود آمدهاند؟
 !کهکشانها !کهکشانها
-در شبهای بدون مهتاب منظره واضحی از نوار ابری شکل راه شیری را مشاهده می نمائیم.این کهکشان ماست و حاوی نه تنها خوشه دماغی از شهابی بلکه تعداد بی شماری ستاره است که به صورت برآورد های اخیر تعداد ستارگان 200 میلیون است. پرتو نور با سرعت 000/300 کیلومتر در ثانیه،طول کهکشان را در مدت 000/100 سال می پیماید.کهکشان ما با اندازه شگفت انگیزش،تنها یکی از جزایر ستاره ای بی شمار را در جهان تشکیل می دهد.این کهکشان دارای همراهانی است که بزرگترین آنها ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک می باشند.که به همراه کهکشان به هر یک مرکز ثقل مشترک می چرخند مجموعه کهکشان،ابرهای ماژلانی و همچنین چند منظومه ستاره ای که شامل سهابی زن به زنجیر بسته نیز می گردد.گروه محلی کهکشانها نامیده می شوند.
!ابر کهکشان
دوربین های نجومی پیشرفته و دوربین های نجومی رادیوئی و سایر وسایل مطالعات نجومی می توانند منطقه عظیمی را مورد برسی قرار دهند که شعاع آن بین 10 تا 12 سال نوری است.چنین وسعتی بیلیونها کهکشان را بوجود آورده اند ابر کهکشان (فرا کهکشان) می باشد در بر می گیرد.
+در شبهای بدون مهتاب منظره واضحی از نوار ابری شکل ((کهکشان راه شیری|راه شیری)) را مشاهده مینمائیم. این کهکشان ماست و حاوی نه تنها خوشه دماغی از شهابی بلکه تعداد بیشماری ((ستاره)) است که بصورت برآوردهای اخیر تعداد ستارگان 200 میلیون است. پرتوی نور با سرعت 300.000 کیلومتر در ثانیه ، طول کهکشان را در مدت 100.000 سال میپیماید. کهکشان ما با اندازه شگفت انگیزش ، تنها یکی از جزایر ستارهای بی شمار را در جهان تشکیل میدهد.

این کهکشان دارای همراهانی است که بزرگترین آنها ((ابرهای ماژلان|ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک)) میباشند. که به همراه کهکشان به هر یک مرکز ثقل مشترک میچرخند مجموعه کهکشان ، ابرهای ماژلانی و همچنین چند ((خوشه ستاره‌ای|منظومه ستارهای)) که شامل ((سحابی زن به زنجیر بسته)) نیز میگردد. گروه محلی کهکشانها نامیده میشوند.
{picture=PH_M_D_K_01.jpg}

!ابرکهکشان
((دوربین نجومی|دوربینهای نجومی پیشرفته)) و ((رادیو تلسکوپ|دوربینهای نجومی رادیویی)) و سایر وسایل مطالعات نجومی میتوانند منطقه عظیمی را مورد برسی قرار دهند که شعاع آن بین 10 تا 12 ((سال نوری)) است. چنین وسعتی بیلیونها کهکشان را بوجود آوردهاند ابرکهکشان (فراکهکشان) میباشد در بر میگیرد.
 !قیاس جهان نجومی با جهان مادی !قیاس جهان نجومی با جهان مادی
-علم در ضمن مطالعه دنیای مادی فوق العاده متنوع به تشخیص اجسام پدیده ها،ارتباطات و برهمکنش ها می پردازد و همچنین در یک مقیاس وسیع تر مفاهیم دنیای نجومی را از تمام مفاهیم دنیای مادی جدا می سازد.آگادیسین پیوتر فدرسیف ( ) فیلسوف پیشگام تئوری سابق می نویسد «... از دیدگاه اصول تکاملی دلایل زیادی برای قبول این مطلب وجود دار:جهانی که به وسیله علوم طبیعی جدید مورد مطالعه قرار می گیرد. موجودیتی است که از نظر زمانی در حال توسعه می باشد؛موجودیتی که از حالت ها و اشکال قبلی ماده پدید آمده و به وسیله حالت ها و اشکال بعدی جایگزین می گردد. +علم در ضمن مطالعه دنیای مادی فوق العاده متنوع به تشخیص اجسام پدیدهها ، ارتباطات و برهمکنشها میپردازد و همچنین در یک مقیاس وسیعتر مفاهیم دنیای نجومی را از تمام مفاهیم دنیای مادی جدا میسازد. آگادیسین پیوتر فدرسیف (Pyoter Fedoseyev) فیلسوف پیشگام تئوری سابق مینویسد: «از دیدگاه اصول تکاملی دلایل زیادی برای قبول این مطلب وجود دارد، جهانی که بوسیله علوم طبیعی جدید مورد مطالعه قرار میگیرد. موجودیتی است که از نظر زمانی در حال توسعه میباشد موجودیتی که از حالتها و اشکال قبلی ماده پدید آمده و بوسیله حالتها و اشکال بعدی جایگزین میگردد.»
 !فلسفه ماده گرایی !فلسفه ماده گرایی
-فلسفه ماده گرایی چنین تصوری را که جهان مادی به نحوی آگاهانه به وسیله مثال آفریده نمی پذیرد.اگر قبول کنیم که جهانی که امروزه به مطالعه آن می پرداخته ایم در بیست بیلیون سال پیش بوجود آمده آنگاه این موضوع از نقطه نظ فلسفی اهمیت پیدا می کند. تا ماهیت عینی این فرآیند را به عنوان مرحله ای از تکامل خود به خود ماده در جهان،مورد تیید قرار دهیم. /> />بنابراین وظیفه علم واقعی و مستحکم این است که به وسیله روابط فیزیکی به بررسی و توضیح چنین فرآیندی اقدام نماید.می توان وجود جهان های متعدد را به وسیله قیاس پیچیده ای درک نمود.بنابر این مقولانه است که بین ناسیم جهان از نظر دانشنمدان علوم طبیعی (که نشانگر اندوخته دانش کنونی است)با مفاهیم فلسفی دنیای مادی (که تمام موفقیتهای تی علوم طبیعی را در مطالعه جهان،در نهفته دارد)تمایز قائل شویم. +فلسفه ماده گرایی چنین تصوری را که جهان مادی به نحوی آگاهانه بوسیله مثال آفریده نمیپذیرد. اگر قبول کنیم که جهانی که امروزه به مطالعه آن میپرداختهایم در بیست بیلیون سال پیش بوجود آمده ، آنگاه این موضوع از نقطه نظر فلسفی اهمیت پیدا میکند، تا ماهیت عینی این فرآیند را به عنوان مرحلهای از ((سیر تکاملی جهان|تکامل خود به خود ماده در جهان)) ، مورد تیید قرار دهیم.

بنابراین وظیفه علم واقعی و مستحکم این است که بوسیله روابط فیزیکی به بررسی و توضیح چنین فرآیندی اقدام نماید. میتوان وجود جهانهای متعدد را بوسیله قیاس پیچیدهای درک نمود. بنابراین عاقلانه است که بین تاسیر جهان از نظر دانشنمدان علوم طبیعی (که نشانگر اندوخته دانش کنونی است) با مفاهیم فلسفی دنیای مادی (که تمام موفقیتهای تی علوم طبیعی را در مطالعه جهان ، در نهفته دارد) تمایز قائل شویم.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-* +*((ابر کهکشان))
*((ابرهای ماژلان))
*((جزایر ستاره‌ای))
*((خوشه ستاره‌ای))
*((سیر تکاملی جهان))
*((کیهان شناسی))
*((کهکشان))
*((کهکشان راه شیری))
*((نجوم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 27 اسفند 1384 [08:49 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:50 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [12:16 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [06:25 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:43 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:43 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..