منو
 کاربر Online
1619 کاربر online
Lines: 1-27Lines: 1-33
-قلخداوند متعال چنین مقدّر فرمود است که مؤمنین و دوستداران او غالباً در تنگی و سختی و فقر و ابتلاء بسر ببرند ی در زندگی انبیاء و اولیاء الهی هم بخوبی این مسأله مشاهده می شود.
>>این سختیها و گرفتاری ها گاهی برای پاک کردن مؤمن از لغزشها و گناهان صغیره ای است که احیاناً از او سرزده و گاهی برای ترفیع مقام و بالا بردن درجات قرب است. همچنانکه برای انبیاء و اولیاء معصوم خداوند دیده می شود.
>>رای آشنا د بیشتر با سأله ابتلائات و گرفتاریها و فقر و مرضهایی ه به مؤمین رو می آورد، به روایات ماعه می کن:
+خداوند متعال چنین مقدّر فرموده است که مؤمنین و دوستداران او غالباً در تنگی و سختی و فقر و ابتلا به سر ببرند. ای موو در زندگی انبیاء و اولیاء الهی هم به خوبی مشاهده می شود.
این سختها و گرفتاریها گاهی برای پاک کردن مؤمن از لغزشها و گناهان صغیرهای است که احیاناً از او سرزده و گاهی برای ترفیع مقام و بالا بردن درجات قرب است.
ر این یه به چند روایت شاه میشد:
-1- ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم)) فرمودند: « شدیرین مد نسبت گفتاریها پیامباند عد از آنها مؤمنین به قدر ایمانشان. . . » +((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم)) فرمود:«پیمران بیشتی ختها مبلا ی‌شوند، از آنان مؤمنین هستند که به قدر ایمانشان مبتلا می‌شوند
-2- ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود: « اجر و پاداش بزرگ به همراه گرفتاریهای بزرگ است و خداوند قومی را دوست ندار م انکه آنها را گرفتار می نماید. » +2- ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام)) فرمود:«اجر و پاداش بزرگ با گرفتارهای بزرگ همراه است. خداوند هر قومی را دوست بدارد آنها را گرفتار می‌کند.»
-3- ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقرعلیه السلام)) فرمود: « وقتی خداود بندهای را دوست داشته باشد، او را غرق در گرفتاری ها می نماید. » +3- ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|امام باقر علیه السلام)) فرمود:«وقتی خداوند بنده ای را دوست داشته باشد، او را غرق در گرفتاری می‌کند.»
-4- امام صادق علیه السلام فرمود: « بر مؤمن چهل شب نمی گذرد، مگ اینکه مسأله ای برای و پیش ی ید که او را محزون ی کند مایه یادآوری اوست. » +4- امام صادق علیه السلام فرمود:«محال است بر مؤمن چهل شب بگذرد، و مکلی برای پیش یید که او را محزون کند. ای مکات مایه تذکر و یادآوری به اوست.»
-5- و نیز فرمودند: « در بهشت درجه ای است که بنده به آن نمی رسد مگر اینکه ر بدش عارضه ای ست د. » +و نیز فرمود:«در بهشت درجه ای است که بنده به آن نمی رسد مگر اینکه ه بیاری متلا د.»
-6- امام باقر علیه السلام فرمود: « همانطور که مرد از اهل خود دلجویی می کند، خداوند هم مؤمن را با هدیهای از گرفتاری سرکشی می کند و او را از دنیا پرهیز می دهد، همانطور که طبیب مریض را پرهیز می دهد. » +امام باقر علیه السلام فرمود:«همان طور که مرد از اهل خود دلجویی می کند، خداوند هم از مؤمن با هدیهای از گرفتاری سرکشی میکند، و نیز او را از دنیا پرهیز میدهد، همانطور که طبیب، مریض را از غذا پرهیز میدهد. »
-7- رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: « مؤمن مانند شاخه تازهای است که دردها و بیماری ها او را حرکت می دهند. » +رسول خدا فرمود:«مؤمن مانند شاخه نهالی است که دردها و بیماری ها او را حرکت میدهند.»
-8- شخصی به ((امیرالمؤمنین|امیرالمؤمنین علیه السلام)) عرض کرد: « به خدا قسم من تو را دوست دارم.» رت فرمود: « پس لباسی برای فقر آماده کن که من از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم شنیدم که فرمود: « فقر و تنگدستی به سوی محبّین تو از سیلی که به پایین درّه می ریزد سریع تر رو می آورد. » +شخصی به ((امیرالمؤمنین|امیرالمؤمنین علیه السلام)) عرض کرد:«به خدا قسم من تو را دوست دارم.»
مم فرمود:«پس لباسی برای فقر آماده کن که من از رسول خدا شنیدم که فرمود:«فقر و تنگدستی به سوی محبّین تو از سیلی که به پایین درّه می ریزد سریع تر رو میآورد.» »
-9- امام صادق علیه السلام فرمود: « خداوند به ((حضرت موسی علیه السلام|حضرت موسی علیه السلام)) فرمود: « من مخلوقی محبوب تر از مؤمن خلق نکردم و او را فقط به آنچه خیر و صلاح است، مبتلا می کنم و ن صلاح ا را بهتر می دانم. . . » +امام صادق علیه السلام فرمود:« خداوند به ((حضرت موسی علیه السلام|حضرت موسی علیه السلام)) فرمود:« من مخلوقی محبوب تر از مؤمنان خلق نکردم و آا را فقط به آنچه خیر و صلاح‌شا است، مبتلا میکنم، چرا ک صلاح آنا را بهتر میدانم ...»
-10- ((حضرت امام سجاد علیه السلام|امام سجاد علیه السلام ))فرمود: « مردم در زمان ما شش گروهند: شیر، گرگ، روباه، سگ، خوک، گوسفند، اما شیرها، همان پادشاهان ستمگرند که می خواهند بر همه غلبه پیدا کنند، گرگ ها تاجرانی هستند که جنس را در موقع خریدن ممّ می ند و در موقع فروتن تعریف، اما روباه ها، دین فروشان و دو رویانند، سگ ها پار کنندگان به مردم ا ا زبان، خوک ها طالبان فساد و فحشاءاند گوسفند ها نها هستند که پشم ن را می کند و گوشت نها ر می ورند و استخوان نها می شکند، یعنی مؤمنین مبتلا و گرفتار. پس گوسفندان در بین گروهی از شیران و گرگان و روباهان و سگان و خوکان چه کنند؟! » +10- ((حضرت امام سجاد علیه السلام|امام سجاد علیه السلام)) فرمود: « مردم در زمان ما شش گروهند: شیر، گرگ، روباه، سگ، خوک، گوسفند. />شیرها همان پادشاهان ستمگرند که می خواهند بر همه غلبه پیدا کنند. />گرگ ها تاجرانی هستند که از جنس در موقع خریدن مییند و در موقع فرو تعریف. />روباه ها دین فروشان و دو رویانند، سگ ها پراش‌کنندگان به مردم ن خوک ها طالبان فساد و فحشاءاند. />اا گوسفندها کانی هستند که پشمان که می‌شد و گوشتان خوره میود و استخوانان کته میشد، یعنی مؤمنین مبتلا و گرفتار.
پس گوسفندان در بین گروهی از شیران و گرگان و روباهان و سگان و خوکان چه کنند؟!»
 منابع: منابع:
-
بحارالانوار، ج 67، باب 12، از صفحه 196 تا 249.
+بحارالانوار، ج 67، باب 12، از صفحه 196 تا 249.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 02 شهریور 1384 [11:54 ]   4   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [09:24 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 آذر 1383 [11:02 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 مرداد 1383 [12:13 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..