منو
 کاربر Online
802 کاربر online
تاریخچه ی: قفل شکنان و قفل سازان

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-36Lines: 1-34
 !نگاه اجمالی  !نگاه اجمالی
-پیش از آنکه قفل سازان طرز کار قفل ((اتم)) را بدانند، قفل شکنان آن را به زور باز کردند. شاید توصیف بزرگترین پیشرفت مادی بشر ، از هنگام به کار بردن آتش توسط نیاکان ما ، به این روش بی ادبانه باشد. به کمک بزرگترین اجتماع مغزهای علمی تا آن زمان و با تکنولوژی 2.5 میلیون دلاری ، ((طرح مانهاتان)) (Manhatan Project ، طرحی که منجر به تهیه نخستین ((بمب اتمی|بمبهای اتمی)) و استفاده آنها در جنگ جهانی دوم شد) انرژی اتم را رها کرد و در این طرح تقریبا از بصیرت و تفکر تمام قفل شکنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم استفاده شد. +پیش از آنکه قفل سازان طرز کار قفل ((اتم)) را بدانند، قفل شکنان آن را به زور باز کردند. شاید توصیف بزرگترین پیشرفت مادی بشر ، از هنگام به کار بردن آتش توسط نیاکان ما ، به این روش بی ادبانه باشد. به کمک بزرگترین اجتماع مغزهای علمی تا آن زمان و با تکنولوژی 2.5 میلیون دلاری ، ((طرح مانهاتان)) (Manhatan Project ، طرحی که منجر به تهیه نخستین ((بمب اتمی|بمبهای اتمی)) و استفاده آنها در ((جنگ جهانی دوم)) شد) انرژی اتم را رها کرد و در این طرح تقریبا از بصیرت و تفکر تمام قفل شکنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم استفاده شد.
 !قفل شکنان اولیه !قفل شکنان اولیه
-در سال 1940 @«رودلف پرلزوا» و «توفریش»@ گزارشی به یک کمیته بریتانیایی فرستادند که احتمال ساختن بمب اتمی را مورد بررسی دقیق قرار می داد. آنان می توانستند بگویند که یک واکنش زنجیره ای می تواند تقویت و تولید یک ابر بمب کند. @«اتوهان» و «اشتراسمان»@ سرنخ دادند. @«مایتنر» و «فریش»@ به زبان ((شکافت هسته ای)) پیام را خواندند و بالاخره ، @بور «جان ویلر» (John wheeler) $((مدل قطره مایع)) خود را برای ((هسته)) پیشنهاد کردند. />
بر اساس مدل قطره مایع مشخص شد که ((نیروی هسته ای|نیرو))هایی که هسته را در بر دارند، میلیونها بار بیشتر از آنهایی هستند که ((الکترون))ها را با هسته در گیر کردند. اما هیچ کس نمی دانست که آن نیروها چگونه به وجود می آمدند. همچنین چگونگی تاثیر این نیروها بر ((پروتون)) و ((نوترون)) که در فواصل کوتاه با یکدیگر بر همکنش دارند، مشخص نبود. ((مدل بور-ویلر)) با هسته اتم به گونه ای رفتار می کرد که گویی یک قطره است. />
به این ترتیب می توان گفت که این دانشمندان قفلی را شکسته بودند که رمز آن را نمی دانستند. بعنوان مثال دیگر هسته به صورت چیزی متشکل از پروتونها ، نوترونها ، ((ذرات بتا)) ، ((پ گاما|پرتوهای گاما)) و ((سب یوکاوا)) ، که نگهدارنده @((نون))هاست ، تصور نمی شود.
+*در سال 1940 «رودلف پرلزوا» و «اتوفریش» گزارشی به یک کمیته بریتانیایی فرستادند که احتمال ساختن بمب اتمی را مورد بررسی دقیق قرار می داد. آنان می توانستند بگویند که یک ((واکنش زنجیرهای)) می تواند تقویت و تولید یک ((ابر بمب)) کند. «اتوهان اشتراسمان» سرنخ دادند. «مایتنر» و «فریش» به زبان ((شکافت هستهای)) پیام را خواندند و بالاخره ، «((بور جان ویلر))» (John wheeler) ((مدل قطره مایع)) خود را برای ((هسته)) پیشنهاد کردند.>>
*بر اساس مدل قطره مایع مشخص شد که ((نیروی هستهای|نیروهایی)) که هسته را در بر دارند، میلیونها بار بیشتر از آنهایی هستند که ((الکترون))ها را با هسته درگیر کردند. اما هیچ کس نمی دانست که آن نیروها چگونه به وجود می آمدند. همچنین چگونگی تاثیر این نیروها بر ((پروتون)) و ((نوترون)) که در فواصل کوتاه با یکدیگر برهمکنش دارند، مشخص نبود. ((مدل اتمی بور|مدل بور-ویلر)) با هسته اتم به گونهای رفتار می کرد که گویی یک قطره است.>>
*به این ترتیب می توان گفت که این دانشمندان قفلی را شکسته بودند که رمز آن را نمی دانستند. به عنوان مثال دیگر هسته به صورت چیزی متشکل از پروتونها ، نوترونها ، ((ذره|ذرات بتا)) ، ((ع گاما|پرتوهای گاما)) و ((پتاسیل یوکاوا)) ، که نگهدارنده ((مزونونها)) است ، تصور نمی شود.
 !صبح تاریخی  !صبح تاریخی
-«رابرت اوپنهایمر» J. Robert Oppenheimer به عنوان رییس آزمایشکاه لوس آلاموس در نیومکزیکو ، اطلاعات همکاران خود را جمع آوری کرد و مردان برجسته را برای انجام عملیاتی واقعی گرد آورد، و دانش ، تجربه و مواد لازم را در @آلا کوگوردوی@ نیومکزیکو در آن صبح تاریخی سال 1945 منفجر و باعث تغییر تاریخ جهان شد، در هم آمیخت. درسال 1958 ، هنگامی که اوپنهایمر به اتفاق بور در مراسم گشایش انستیتوی ((علوم هسته ای)) در انستیتوی علوم اسراییل حضور یافت، گفت:«اگر دوسال قبل از من پرسیده بودید که ساختمان هسته شبیه چیست، ممکن بود پاسخی برایتان داشته باشم. دو سال دیگر نیز اگر از من سوال کنید، بازهم ممکن است جوابتان را بدهم، اما در حال حاضر نمی‌توانم.»
! ((شتابگر)) اتم ساز
فیزیکدانان به دلیل توفیق در ساختن بمب اتمی ، پس از جنگ جهانی دوم در صدر علوم قرار داشتند. هرچه طلب می کردند، آماده می شد و همه چیز برای آنها به فراوانی آماده بود. مدتها بعد از محفظه‌ها و @شیشه آلی مطلوب کاک کرافت و والتون@ ، نسل ((شتاب خطی|شتابگرهای خطی)) پس از جنگ و ((تابر دور|شتابگرهای دوار)) (بعد از ((سیکلوترون)) @لارونس) متعدد غول پیکر پای به عرصه نهادند. شتابگرهای اخیر اتم شکن نبودند ، بلکه اتم ساز بودند، که به منظور جرم یابی انرژی مصرف می شدند.
!نیروهای بنیادی
فیزیکدانان هسته ای در شتابهای خود با چهار نیروی کیهانی سرگرم بودند:
*__((نیروی گرانشی))__:
این نیرو عامل سازنده ((ستاره|ستارگان)) ، @راهنمای ((سیاره|سیارات)) است. این نیرو ، بدون تبعیض ، کل ذرات را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
*__((نیروی الکترومغناطیسی))__:
این نیرو عامل ایجاد ((نور)) ، روشنایی و حیات است که با تاثیر در بین ((ذرات باردار)) ، عمل می کند. />
*__((نیروی هسته ای قوی))__:
این نیرو نگهدارنده هسته اتمی و عامل ایجاد آتش در خورشید و ستارگان است که در فواصل اتمی بر ذرات اثر می کند. />
*__((نیروی هسته ای ضعیف))__:
این نیروها از نظر قدرت ضعیف اما از نظر تاثیر عمیق هستند. این نیروها بر کیفیات فطری ((ماده)) ، تاثیر کرده و باعث تنوع در آن می شود. این نیرو در پاره ای از فرایندهای ((واپاشی رادیواکتیو)) نقش دارند. />
از این چهار نیرو به عنوان نیروهای بنیادین فیزیک تعبیر می شود که تمام نیروهای دیگر جز یکی از این نیروها محسوب می شوند. بعنوان مثال ((نیروی الکتریکی)) جز نیروهای الکترومغناطیسی است.
+«((اوپنهایمر|رابرت اوپنهایمر))» J. Robert Oppenheimer به عنوان رئیس آزمایشکاه لوس آلاموس در ((نیومکزیکو)) ، اطلاعات همکاران خود را جمع آوری کرد و مردان برجسته را برای انجام عملیاتی واقعی گرد آورد، و دانش ، تجربه و مواد لازم را در آلا موگوردوی نیومکزیکو در آن صبح تاریخی سال 1945 منفجر و باعث تغییر ((تاریخ جهان)) شد، در هم آمیخت. در سال 1958 ، هنگامی که اوپنهایمر به اتفاق ((بور)) در مراسم گشایش انستیتوی ((فیزیک هسته‌ای|علوم هستهای)) در انستیتوی علوم اسرائیل حضور یافت، گفت:«اگر دو سال قبل از من پرسیده بودید که ساختمان هسته شبیه چیست، ممکن بود پاسخی برایتان داشته باشم. دو سال دیگر نیز اگر از من سوال کنید، بازهم ممکن است جوابتان را بدهم، اما در حال حاضر نمی‌توانم.»
!((شتابدهنده اتم ساز|شتابگر اتم ساز))
فیزیکدانان به دلیل توفیق در ساختن ((بمب اتمی)) ، پس از ((جنگ جهانی دوم)) در صدر علوم قرار داشتند. هرچه طلب می کردند، آماده می شد و همه چیز برای آنها به فراوانی آماده بود. مدتها بعد از محفظه‌ها و شیشه آلی مطلوب ((شتابدهنده کاک کرافت والتون|کاک کرافت و والتون)) ، نسل ((شتابهنه خطی|شتابگرهای خطی)) پس از جنگ و ((یلورون|شتابگرهای دوار)) (بعد از ((سیکلوترون لارونس))) متعدد غول پیکر پا به عرصه نهادند. ((شتابدهنده اتم شکن|شتابگرهای اخیر اتم شکن)) نبودند ، بلکه اتم ساز بودند، که به منظور جرم یاب انرژی مصرف می شدند.
!((چهار نیروی بنیادی|نیروهای بنیادی))
فیزیکدانان هستهای در شتابهنه‌های خود با چهار نیروی کیهانی سرگرم بودند:


*__((نیروی گرانشی))__:
این نیرو عامل سازنده ((ستارگان)) ، راهنمای سیارات است. این نیرو ، بدون تبعیض ، کل ذرات را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

*__((نیروی الکترومغناطیسی))__:
این نیرو عامل ایجاد ((نور)) ، روشنایی و ((حیات)) است که با تاثیر در بین ((ذرات باردار)) ، عمل می کند.

*__((نیروی هستهای قوی))__:
این نیرو نگهدارنده ((پایداری هسته|هسته اتمی)) و عامل ایجاد ((فعالیت خورشید|آتش در خورشید و ستارگان)) است که در فواصل اتمی بر ذرات اثر می کند.

*__((نیروی هستهای ضعیف))__:
این نیروها از نظر قدرت ضعیف اما از نظر تاثیر عمیق هستند. این نیروها بر کیفیات فطری ((ماده)) ، تاثیر کرده و باعث تنوع در آن می شود. این نیرو در پارهای از فرایندهای ((زوال رادیواکتیو|واپاشی رادیواکتیو)) نقش دارند.>>
از این چهار نیرو به عنوان نیروهای بنیادین فیزیک تعبیر می شود که تمام نیروهای دیگر جز یکی از این نیروها محسوب می شوند. به عنوان مثال ((نیروی الکتریکی)) جزو نیروهای الکترومغناطیسی است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((ام))
*((اکرن))
+*((ار بمب))
*((افار ات))
 *((بمب اتمی)) *((بمب اتمی))
-*((رون))
*((شکا هت ای))
*((ماده))
*((ن))
+*((چار یوی بنیادی))
*((شتابدنه ت ساز))
*((شتابدهنده اتم شکن))
*((شتابدهند ی))
*((شکا
ت سته‌ای))
 *((نیروی الکترومغناطیسی)) *((نیروی الکترومغناطیسی))
 *((نیروی گرانشی)) *((نیروی گرانشی))
-*((نیروی هسته ای ضعیف))
*((نیروی هسته ای قوی))
+*((نیروی هستهای ضعیف))
*((نیروی هستهای قوی))
*((واکنش زنجیره‌ای))
*((وحدت نیروها
))
 *((هسته)) *((هسته))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 17 آذر 1383 [09:05 ]   3   حسین خادم      جاری 
 جمعه 13 آذر 1383 [22:23 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [11:14 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..