منو
 کاربر Online
1368 کاربر online
تاریخچه ی: قارچ

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-145Lines: 1-64
-V{maketoc}

+!مقدمه
>قارچها موجوداتی هتروتروف بوده، فاقد ((ریشه)) ، ((ساقه)) و ((برگ)) هستند و در یکی از پنج سلسله موجودات زنده قرار داده شده‌اند. این موجودات به علت فقدان ((کلروفیلهای گیاهان|کلروفیل)) (سبزینه) قادر به سنتز مواد آلی نیستند و در نتیجه ناگزیرند به صورت ساپروفیت بر روی مواد آلی مرده گیاهی و جانوری و یا به صورت انگل بر روی یاخته‌های زنده و یا داخل آنها زیست کنند. نوع دیگر زندگی همزیستی قارچها با دیگر موجودات است که در میکوریزا و ((گلسنگ|گلسنگها)) دیده می‌شود.

>
dir align = left>
 
 
  
-{picture=Gharch1.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/8/8f/fun.9.gif}
  
 
 
 
 
-گر چ قارچها ((گیاهن)) ه ر ی رس لی به گهی کاملا" مفت ا دنیای ی ق دارند.اچها شا ((کپک))ها ((ممر))ها و ونه ای یگری هت ک روی م چه ر کیل می ده. قارچها یاان ادر ه تولی ی ودیسد در ع نها سیله که ای ز ریه ه ا را وودا زنه یا مه می اید. یاری ا نه ا زاد اختن ((هاگ))های ری ((تولید مثل)) می کن.
/>ر دیی لم دو یک زا گونه قارچ ناخته د ت سیری نه ((کک))های ((میروو))ی یا نگلهای کوچک دا یهان هن ارها راسر نی ی ی ن و گونه ها سیای ا در نگی می نند. /> />ره شام یکی از بزررین ووات زه بر ری مین ستن دیه ده که یک که ا یه های ر سل مساحتی ب ا 14 ((هتا)) (35 ((آک))) را وانه است.
ارجا تریا" ر ی ه نو ماه حاوی(( کرب)) زندگی می کنند از ه: ن ((گویل)) ی وهای ((لن)) ((ین)). />

>


>

+!ساختار قارچ
ساختار اغ
ب قارچها ا شته یا ریس‌هی خی شکل به ن __~~green:هیف~~__ تشکیل ات. در ارهای پ ، ریه‌ه ی هیفه اقد دیواره عرضی هستند. اشعاات هیفها یا ریس شبکها به نام __~~green:مییلیوم~~__ را بوجو می‌آورند. شبکه ییلیوم را می‌توان به ت کک بر روی واد آلی مختلف هه کر. نیمهایی که تط قارچهای ملف د می‌آین می‌تواند انواع واد لی ا یه کد و مواد ساده‌تری دل کنن. ارها ز حاظ ساختار یتهای زء یوکاریوها هتند اطراف ((هه سول|هته)) و دیگر ازی یاه ی د ای وجود دارد. اطراف یاه ((یواره لول گیاهی|دیوره یاختهای)) حاوی کیتین قرار می‌گیند. />!تولید مثل در ار
اکثر قرچها به د طریق نسی و ((ولید مثل ویی|غیر جنسی)) تکی ی‌یاند. در قارچهای ک یاخته‌ای تولید ثل ی نسی ه روش تقسیم وایی و وانه دن اجام میرد و قرای پر یاتهای غیر ا طعه قطعه شن ریه یا هیف نوع اهایی قیل اسپورنژیوپور (__~~green:ئپور~~__ __~~green:لانپور~~__) گویند یا نسی حال می‌شود. این نو ی مثل در قچها ه پن روش صورت مییرد.

ر تری گامتای متحرک ویژه قارهی است. رچی ست ی ود تک یاخته‌ای و مرکان و ی یختههای حر ولید میکنن. __~~green:تما امتانژییی~~__ ، __~~green:آمیش گاانژییی~~__ ، __~~green:اسر‌زایی~~__ و تلی مل سی وط یاته‌های ریشی از اع دگ وهای تولید ثل نی در چها می‌روند.dir
align = left>
 
 
  
-{picture=Gharch_sadaf.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/5/59/fungi.3.JPG}
  
 
 
 
 
-
/>
/>


/>

قارچها به ماه ((ای))ها ا ه همی بزیا ((ی)) هتند نها ((موا ی)) را تیه میکنند و مو ی نا را رای اتاده م یاهان ا یز قارچها ب یژ در نلها ختارها فراد اییکه در یی ایمی با دختان نده هم خو ا ی می درن ی گونه ها ب درتا نده و می وند و رو ریند پواند و اسد کدن می نماید ی که نهایتا" درخت ر گونه هی دیگر ر ی رس و بقایای آرا جیه می کنند. />
رخی قارچها ارچی ستند آنها ا یه های ل ای رای دام اندتن و ن ((رم))ها اا می کنند س ه روی ربنی خد ر کر و نرا می کنند. />

>
>>


>
+!تقسیم بندی قارچها
سلسله قارچها را به د اخه __~~green:قارهی قیقی~~__ و __~~green:قارچهای کاب~~__ تسی کرده‌اند ارچهی قیی خود به پن زی اخ قم میون که بارتند ز:
!!زیر شاخ
ه ماستیگو مایکوتینا
ی
قرچای زئوسپوری که ممکن است ساخت آنها و یا هاگهایی که تولید مکنند مرک رای اژک باشند. وع تاژک ومحل قرار گفتن آن در این قاچا از نظر رده بندی مهم قارهای این زیر شاخه از نظر نو اتار تولی مل جزء ت‌ترین قارچها بشار ی‌آید. شا تایی این قارچها فاقد ری یا ی بوده و اختار تک یاخته‌ای دارند که در وق خشی رویشی و نی زایشی قارچ بشمار می‌آید. پس ساختار آنها ندکی پیشرفته‌تر ده، بخش رویی و ایشی یکیگر زا می‌شوند.

ر ارهی کمل یفته‌تر این گروه ، ساختار ریسه یا هیف بجود می‌آید. ریه یا یف نها قد دیوار عرضی ست. تولی مثل جنسی در این گروه نی رون کای ر طی می‌کند و ز ایزوگامی به آنیوای و سس ائوگامی می‌رسد. عدادی نیز گامتهای غیر متحرک دارند و به روش تماس گامتانژیایی تلید ث نسی انجام می‌دهند که ای قارها تکامل یافته‌تر از یر ارچهی این گروه هتند. این گروه ز قارچها ب صورت ساوفیت بر روی بقایای مواد آی یا به صورت انگل اخلی و خارجی ر روی یاخته میزبان زیست می‌کنند.
!!یر شاخه زیگومایکوتینا />قارچهای ین روه نیز جزء قارچهای ست بشمار می‌آیند و ریسه یا هیف آنها فاق یورههای رضی (سپتا) است. تولید ث غیر جنسی توسط ((هاگ|هاگهای)) یر متحرکی انجام می‌شود که ممولا در کیسه‌ای به نام اسپورانژیوم بوجود می‌ین. تولید مثل جنسی توسط یزش د مان صورت می‌گیرد. کیسهای به نام ورانژیوم جود می‌آیند. در این حالت اندامهای سی یده نمی‌شوند. هیف یا ریسه‌های رویشی ، گاتانژ را بوود می‌آورند. این قارچها اغلب خاکزی ستند و غیر خاک بر ی مواد قنی مانند نان و مربا یر زیست میکنند.
!


dir
align = left>
 
 
  
-{picture=Gharch2.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/7/71/fungi.1.JPG}
  
 
 
 
  -

/
> /
>__مخمر:__

این قارچ تک ((سول))ی بر روی ((ند)) زندگی می ند . آنها برای تولید مثل ((جواه)) ی دد که در نهای جوانه ها دا می وند. /> /> />
/>

>
>

+!زیر شاخه آسکومایکوتینا
این گروه به علت داشتن ریسه یا هیف دیواره‌های عرضی (سپتا) هستند این قارچها جزء قارچهای عالی بشمار می‌آیند. در نتیجه تولید مثل جنسی ، هاگهایی به نام آسکوسپور در درون کیسه‌هایی به نام آسک تولید می‌کنند. کیسه‌های آسک حاوی آسکوسپورها ، اغلب توسط پوششی به نام آسکوکارپ احاطه می‌شوند. آسکوکارپها به شکلهای مختلف بسته ، نیمه باز و باز وجود دارند.

رده بندی این گروه بر اساس نوع آسکوکارپ صورت می‌گیرد. ((مخمر نان|مخمرها)) یا بوزکها فاقد آسکوکارپند. در این قارچها تولید مثل غیر جنسی اغلب توسط هاگهایی به نام کونیدیا انجام می‌شود که بر روی هیفی موسوم به کونیدیوفور قرار می‌گیرند ولی مخمرها یا بوزکها که ساختار تک یاخته‌ای دارند به روش تقسیم دوتایی و یا جوانه زدن تولید مثل غیر جنسی انجام می‌دهند.
!!زیر شاخه با زیدیومایکوتینا
تکامل یافته‌ترین قارچها در این شاخه قرار می‌گیرند. هیفها یا ریسه‌ها دارای دیواره‌های عرضی هستند. در یاخته‌های هیف یک یا دو هست وجود دارد. تولید مثل جنسی به صورت رویشی اجام می‌گیرد در نیجه آن هاهایی به نام بازیدیوسپور تولید می‌شوند ه بر روی بازییوم قرار مییرند. هنگام رویش بازیدوسپور ، ریسه یا هیف تک هسته‌ای حاصل می‌شود و از ترکیب دو ریسه یا هیف تک هسته‌ای مخالف ، ریسه یا هیفی دو هسته‌ای بوجود می‌آید.

هنگام
تولید مثل جنسی ، دو هسته مخاف با یکدیگر ترکیب شده، سته دیپلوئیدی ا تشکی می‌دهند که با ((تقسیم میوز)) چهار هسته هاپلویید و در تیجه هار بازیسپور را بوجود می‌آورد. در قارچای تری ، بازیدیوسپورها بر روی تیغه‌های اعی به نام __~~green:یل~~__ قرار دارند. در قارچهای منفذدار یا وراخدار ، بازیدیوسپورها در اطراف منافذ یا سوراخها قرار می‌گیرند ولی در قارچهای توپ پفکی ، بازیدیوسپورها در داخل بازیدیوکارپ بسته قرار دارند.dir align = left>
 
 
  
-{picture=Gharch_sami.jpg}{picture=Gharch5.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/4/45/fun.5.jpg}
  
 
 
 
  - />
__ق
اچهای ورنی یا سمی:__

رخی ارها برای خورد بسیار خمه اند ا برخی دیگر سمی هستند یکی از سمی ری آنه کلاه مر ست که می واند در عر 12 ساعت باعث رگ ود گونه های سمی دیگر تولید بیمی شدید می کند اا نر اعث مرگ نسان ال می ند را سمانی ی شخیص قارچهای وراکی سمی وود نداد ر ورتی ک ا ی تخصص باشی بهر و من ر آن است ک آنه را به حال و ا کید. />

__
لقه ی بز نگ:__

{picture=Gharch_halghe.jpg}


وق
ی ک هاگ اچ وی زمین پویه ز عف قار می گد ه صورت بکه ای از ریسه ها رد می کند ک در ا هات گسترد شده اد به هنگام ذیه یه ها به تدریج موا غذایی داخل اطراف خو را به مصرف می رسانند یه هائیکه در مرکز این شبک قرار دارند می ین ما نهایکه در اشیه قرار دارن به د ود ادامه می دهند ر تیجه ای شبکه شلی ه ای ه ود می گد هنگامیک این ریه ها تلی ارچ می نمایند لقه های س نگ ا بلی ح ی ابل مشاهده ند.
/>


{picture=Life1.jpg}


__چ
ره ی حیات :__

بس
یاری از قارچها قت عظ دگی ود را درون ذی خود پنهان می انند. نها برای تولی مل اندامهای ه نام هگدان ولی ی نن که هاگها را درون هوا پخش می سزد رخی ون ه بدن میوه ی چ ندی دارند که قارچ نامیه می شوند برخی یگ اری ((بادکک))های کیس منند و ی ((کپسول))های کوچک هستند که هاگها را به خارج پرتاب می کند وقتیه یک هه مکان مناسی فود ی آید شرع ب جوانه زدن و رشد رد ی نمای و بک جدیدی از یس های تذیه کننه وجد ی آرد.

ش
کهای ر ه ترتیب (ا چپ به راست) مق ه قارچ چترا وقچ ساه دوکی و قاچ بادکنک غل پیکر است .

__
انرال:__ />
این قارچ کهی یپوی شکل داد و در جنگلهای درا پهن برگ بسیار راوان ست بسیر خش طعم است و اغلب برای واکی مع آوری می ردد. این ار معمولا" در دسته های کوچک و اغلب در واحل خزه گرفته و نزدیک ریه ا قم اتهایی درتا ی ویند در یر کلاهک شبکه ی ز اگدانهای عمودی ات که هاگهای زرد تیه ای را به رون هوا پ می کند.

__
باکنک ول یکر:__ />
ه
گدان ین ار کروی شال میلیونه هاگ ای شک است . در ابتدا بد میوه ای سفت و حکم است ٬اما همچنان که می رسد یاره ایش نازکترو اغذی ی شود. اگر به هاداش دست زده شد اری از اگ در هوا پکده می شود.

__
سقه ی دوکی:__

این
قارچ ساقه ای وکی شکل دارد از درختا مرده تغذی میکنو در پایین درختان که قارچهای اگدار ی وین ٬وجود می آید.

{picture=Gharch3.jpg}{picture=Gharch_dooki.jpg}{picture=Gharch4.jpg}! منبع:
*''DK multi media''
+!!زیر شاه وترومیکوتینا
ین گرو ب چهای نا نیز مرفند یا در چر نها تولید مل نسی دیده نمی‌شد نه رو کثیر نها ولی م غیر نسی . ین قارچها کثرا حسب نداه ک یژیهی مو ر کنی یا حاصل ید مل غی نی آها شایی و قه ی میوند. ر بیعت این قارچها پرکندگی را ارد با یاد بیمای در یاهان یاد میشند.
!
میکری />اتای که در نیجه برقراری ارب ین قرها ریشه یا اید میود میکریا ییند. ر این سا به ل وو زیایی د ریه یا هیف این قارچها قبیت ی و ذ ماد ه مرات ی ا ی گیاهان اس. دو ن میکروی د دارد. />!!میکری اری />یکیای خارجی ک ویه دان اس ی ی ارچای ماکوکپی از قی قارچهای چتی و کی ، ر اراف ی نها ا یی ایاد کن.
!!میکیی دالی />در ب گیاان ی میو در این ن میکوریا هیفها یا ریههای قهای میکروکی موود در اک به ن یاتههای ریه گیاهن وا می‌شند.
با رتبط ا نا />*((امی اقای ارها)) />*((توید ار)) />*((ارچ شای)) />*((ارچهای کمیس))
*((قارچهای ازیدیمیت)) />*((قارچهای اقص))
*((
گیا نی))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 01 آذر 1384 [19:47 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [06:13 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [08:39 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..