منو
 صفحه های تصادفی
توابع مولد معمولی
الکترود
انواع رنگ رنگرزی
اورانینیت
دستگاه مرجع غیر لخت
سنگهای پلوتونیک الترامافیک
امام صادق علیه السلام و حل اختلاف یاران
رشته دبیر جغرافیا
معانی لغوی و اصطلاحی آیه
ردالصدر علی العجز
 کاربر Online
1146 کاربر online
تاریخچه ی: فنل

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-27Lines: 1-34
-__Phenol__ +

||__فنل__ (
__Phenol__ ) ترکیبی است که از جایگزینی ((هیدروژن)) یک ((هیدروکربنهای آروماتیک|هسته آروماتیک)) با گروه __هیدروکسیل__ ( __OH__ ) ایجاد می‌شود. از این لحاظ از نظر ساختمان شیمیایی ، فنل یک __الکل نوع سوم__ مخصوص می‌باشد.||
-!اطلاعات اولیه:
فنل اکثرا بنام اسید کاربولیک نامیده می‌شود چون خاصیت اسیدی ضعیفی دارد. فنل بشکل کریستالهای سوزنی شکل بهم پیچیده یا جدا از هم ، یا توده کریستالی بیرنگ یا کمی صورتی و با بوی مخصوص وجود دارد. آب به نسبت 10 درصد در فنل حل می‌شود. فنل پایدارترین جسم از دسته فنل‌هاست. در اثر هوا کمی اکسیده می‌شود بوسیله حرارت می‌تواند استرلیزه شود. />فنل یکی از قدیمی‌ترین آنتی سپتیک‌ها است که در سال 1867 در جرای وارد شد. اثر فنل روی نسوج سمی است و فنل خالص روی پوست اثر خورنده داشته، بسیاری نسوج را ضایع می‌کند.
!تعریف فنل
فنل ترکیبی است که از جایگزین هیدروژن یک هسته آروماتیک با گرده هیدروکسیل ( OH ) ایجاد می‌شود. از این لحاظ از نظر ساختمان شیمیایی فنل یک الکل نوع سوم مخصوص می‌باشد.
تفاوت فنل با الکل نوع سوم:
گر چه فنل‌ها از یک نظر می‌توانند بعنوان الکل‌های نوع سوم فرض شوند آنها با الکلها این تفاوت را دارند که بطور ضعیف اسیدی هستند.
+
{picture=2ph.gif}

!اطلاعات اولیه
فنل ، اکثرا بنام __اسید کاربولیک__ نامیده می‌شود، چون خاصیت اسیدی ضعیفی دارد. فنل به شکل ((بلور|کریستالهای سوزنی)) شکل بهم پیچیده یا جدا از هم ، یا توده کریستالی بیرنگ یا کمی صورتی و با بوی مخصوص وجود دارد. ((آب)) به نسبت 10 درصد در فنل ((قابلیت انحلال مواد|حل)) می‌شود. فنل پایدارترین جسم از دسته فنل‌هاست. در اثر هوا کمی اکسیده می‌شود بوسیله حرارت می‌تواند استرلیزه شود.>>فنل یکی از قدیمی‌ترین __آنتی سپتیک‌ها__ است که در سال 1867 در جراحی وارد شد. اثر فنل روی ((نسوج)) سمی است و فنل خالص روی پوست اثر خورنده داشته، بسیاری نسوج را ضایع می‌کند.
!تفاوت فنل با الکل نوع سوم
گرچه فنل‌ها از یک نظر می‌توانند بعنوان الکل‌های نوع سوم فرض شوند، آنها با ((الکل|الکلها)) این تفاوت را دارند که بطور ضعیف ، اسیدی هستند.
 !خصوصیات فنل !خصوصیات فنل
-*قدرت اسیدی فنل: یک خاصیت اسیدی بعلت وجود اوربیتال n ، مربوط به حلقه بنزن است قدرت اسیدی فنل‌ها بوسیله جانشین‌های جاذب یا دافع الکترون تغییر می‌کند. از طرف دیگر ، وارد شدن گروههای جاذب الکترون ، مانند گروههای نیترو بسته به تعداد آنها موجب افزایش قدرت اسیدی فنل می‌شود.
*حلالیت فنل در آب: مطابق قانون عمومی با افزوده شدن تعداد گروه هیدروکسیل در یک ترکیب میزان حلالیت آن در آب افزایش پیدا می‌کند ولی در مورد فنل چند ظرفیتی صادق نیست.
*رنگ فنل: بسیاری از فنل‌ها بصورت محلولهای خیلی رقیق در آب یا لکل بوسیله مکرور فریک ایجاد رنگهای مشخص می‌نمایند گاهی برای ایجاد رنگ محلول غلیظ الکلی فنل لازم است. این رنگها بر حسب نوع فنل در تعداد گروه‌های هیدروکسی و محل قرار گرفتن آنها متفاوت است. برای مثال فنل بنفش ، گایاکول آبی تا سبز و …
*پایداری فنل: فنل‌ها در مقابل حمله اکسیژن هوا و عوامل اکسیدن ، مانند مکروفریک و اسید کرومیک حساس هستند، گروههای جاذب الکترون مانند cl ، و غیره پایداری فنلها را افزایش میدهد در حالیکه گروههای الکتورن دهنده موجب کاهش پایداری آنها در مقابل اکسید شدن بوسیله هوا و غیره می‌شود.
!خصوصیات
فیزیولژیکی:
PH محیط که ترکیبات قبلی در آن آزم
ایش می‌شوند یا مورد استعمال قرار می‌گیرند می‌تواند تا حد زیادی قدرت اثر آنها را تغییر ده. بنابران PH کمتر می‌تواند قدرت ثر فنلهای اسیدی‌تر را از طریق جلوگیری از یونیزاسیون آنها افزایش دهد. علت این مطلب این است که نوع خنثی ، بیشتر محلول در ربی بوه و می‌تواند سریعتر از نوع یونیزه که کمتر محلول در چربی است در غشاء سلول میکربی نفوذ کند. در مورد فنل‌هایی که کمتر اسیدی هستند این موضوع صدق نمی‌کند.
فع
الیت بیولژیکی ( در بعضی حالات اثرات سمی ) فنل‌ها کم و بیش می‌توند تحت نفوذ مستقیم تغییرات PH محیط باشد که میزان دسیوسیه شدن فنل ار تعین کند.
تقریبا تمام ترکیبات فنلی تا حدی از خود فعالیت ضد میکروبی نشان می
‌دهند و این فعالیت خیلی اختصاصی نیست در بعضی حالات ترکیبات فنلی ممکن است به منظور ایجاد بعضی اثرات تکاملی با DNA تداخل حاصل نماید. فعالیت ضد میکربی فنل ها ممکن است در نتیجه زیان وارد شدن به ساختمان و تغییر مکانیسم نفوذ پذیری میکرو اورگانیسم ، لیزوزومها و دیوار سلول باشد. گر چه این نوع فعالیت مخصوص بعضی آنتی بیوتیکهاست اثرات عمومی ضد میکروبی بسیاری فنل‌ها با رقیق نمودن با آب غیر قابل برگشت است. بعلاوه باکریها در مقال غلظت مهار کننده اولیه یک فنل نمی‌توانند ایمنی کب کنند. بنابراین فنل‌ها از نظر اقتصادی عوامل ضد میکرب بسیر با ارزشی هستند. فنل دارای فعالیت کرم‌کش مشخص است که با وجود گروههای آلکیل افزایش می‌یابد موثرترین ترکبات ضد کرم در این دسته باید حلالیت نسبتا کمی در آب داشته باشد تا از معده و روده زیاد جذب نمی‌شود. />!ستخراج فنل
فنل از مونوه
یدروکسی بنزن که از قطران زغال سنگ در محیط قلیایی با راندمان 0/7 درصد استخراج می‌شود.
مباحث مرتبط با موضوع:
*الکل نوع سوم
*بنزن
*مونوهیدروکسی بنزن
*زغال سنگ
*یونیزاسیون
+!!قدرت اسیدی فنل />یک خاصیت اسیدی بعلت وجود ((اوربیتال اتمی|اوربیتال)) n ، مربوط به ((حلقه بنزن)) است. قدرت اسیدی فنل‌ها بوسیله جانشین‌های جاذب یا دافع ((الکترون)) تغییر می‌کند. از طرف دیگر ، وارد شدن گروههای جاذب الکترون ، مانند گروههای نیترو بسته به تعداد آنها موجب افزایش قدرت اسیدی فنل می‌شود.
!!حلالیت فنل در آب />مطابق قانون عمومی با افزوده شدن تعداد گروه هیدروکسیل در یک ترکیب میزان حلالیت آن در آب افزایش پیدا می‌کند، ولی در مورد فنل چند ظرفیتی صادق نیست.
!!رنگ فنل />بسیاری از فنل‌ها بصورت محلولهای خیلی رقیق در آب یا لکل بوسیله میکرورفریک ایجاد رنگهای مشخص می‌نمایند. گاهی برای ایجاد ((رنگ)) ، محلول غلیظ الکلی فنل لازم است. این رنگها بر حسب نوع فنل در تعداد گروه‌های هیدروکسی و محل قرار گرفتن آنها متفاوت است. برای مثال ، فنل بنفش ، گایاکول آبی یا سبز و …
!!پایداری فنل />فنل‌ها در مقابل حمله ((اکسیژن)) هوا و عوامل اکسید ن ، مانند میکرورفریک و اسید کرومیک حساس هستند. گروههای جاذب ((الکترون)) مانند Cl ، NO2 و غیره پایداری فنل‌ها را افزایش می‌دهد، در الیکه گروههای الکترون‌دهنده موجب کاهش پایداری آنها در مقابل ((اکیدایون-ایا|اکسی شدن)) بوسیله هوا و یره می‌شود.
 +
 +{picture=phen_h2o.gif}
 +
 +!خصوصیات فیزیولوژیکی
 +PH محیط که ترکیبات قبلی در آن آزمایش می‌شوند یا مورد استعمال قرار می‌گیرند، می‌تواند تا حد زیادی قدرت اثر آنها را تغییر دهد. بنابراین PH کمتر می‌تواند قدرت اثر فنل‌های اسیدی‌تر را از طریق جلوگیری از ((انرژی یونش|یونیزاسیون)) آنها افزایش دهد. علت این مطلب این است که نوع خنثی ، بیشتر ، محلول در ((چربی)) بوده و می‌تواند سریعتر از نوع یونیزه که کمتر محلول در چربی است در غشای سلول میکروبی نفوذ کند.

در مورد فنل‌هایی که کمتر اسیدی هستند، این موضوع صدق نمی‌کند. فعالیت بیولوژیکی ( در بعضی حالات اثرات سمی ) فنل‌ها کم و بیش می‌تواند تحت نفوذ مستقیم تغییرات PH محیط باشد که میزان دسوسیه شدن فنل را تعیین کند. تقریبا تمام ترکیبات فنلی تا حدی از خود ، فعالیت ضد میکروبی نشان می‌دهند و این فعالیت خیلی اختصاصی نیست. در بعضی حالات ، ترکیبات فنلی ممکن است بمنظور ایجاد بعضی اثرات تکاملی با __DNA__ تداخل حاصل نماید.

فعالیت ضد میکربی فنل‌ها ممکن است در نتیجه زیان وارد شدن به ساختمان و تغییر مکانیسم نفوذ پذیری میکرو اورگانیسم ، لیزوزومها و دیوار ((سلول)) باشد. گرچه این نوع فعالیت مخصوص بعضی ((آنتی بیوتیک|آنتی بیوتیکها)) است، اثرات عمومی ضد میکروبی بسیاری فنل‌ها با رقیق نمودن با آب غیر قابل برگشت است. بعلاوه باکتریها در مقابل غلظت مهار کننده اولیه یک فنل نمی‌توانند ایمنی کسب کنند.

بنابراین فنل‌ها از نظر اقتصادی عوامل ضد میکربی بسیار با ارزشی هستند. فنل دارای فعالیت __کرم ‌کشی__ مشخص است که با وجود گروههای آلکیل افزایش می‌یابد. موثرترین ترکیبات ضد کرم در این دسته باید ((قابلیت انحلال مواد|حلالیت)) نسبتا کمی در آب داشته باشد تا از ((معده)) و ((روده)) زیاد جذب نمی‌شود.
 +!استخراج فنل
 +فنل از __مونوهیدروکسی بنزن__ که از قطران ((زغال سنگ)) در محیط قلیایی با راندمان 0.7 درصد استخراج می‌شود.
 +!مباحث مرتبط با موضوع
 +*((آلدئید و کتون))
 +*((الکل))
 +*((الکل صنعتی))
 +*((بنزن))
 +*((هیدروکربن))
 +*((هیدروکربنهای آروماتیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 09 مهر 1384 [12:57 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [05:45 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [15:31 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:14 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..