منو
 کاربر Online
977 کاربر online
تاریخچه ی: فتوسنتز

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-31Lines: 1-56
 +
 +||فتوسنتز (photosynthesis) از نظر لغوی به معنای تولید با استفاده از ((نور خورشید)) است. فتوسنتز شامل دو دسته واکنش است که هردو در ((کلروپلاست|کلروپلاستها)) صورت می‌گیرند. طی فتوسنتز انرژی و ((آب)) و ((اکسیژن)) تولید می‌شود.||
 !دید کلی !دید کلی
-((گیهن)) ز با توی ((ندها)) ((وینها)) ه ور های ابل ال تی ه نیازهای مربو ه ((مابولسیم موودات زنده)) ، ((شی جنوران)) و انساا را ی ی کند. ((یا)) کارانه ای ست که ((انرژی یمیایی|انری)) ود ا ور مستی ا نور خورشید و ا ا مورد نیا را ا ((و)) ، ((ب)) ((مواد یایی)) موجود د ((اک)) ی ((ب یا)) ک می کند. رنگدانه های گیاهی می تنند ((نو خورشید)) را ب کد و این انرژی وارداتی ا ب ااد یمیایی رایند یست منتل کند. />!تیف وسنز
تمام ((موجودات زنده)) ا ورید ((انی رشید|انرژی)) می یند، ما در ا موجودات زنده فق ((گیاهان ز)) یواند ه ر ستیم ای انرژی را به کار یرند و به کمک واد ولی اده ای ، نیر ((ی اکید کرن)) ، ب و ((مونیک)) ترکیات یاته ای وود ورند. این ریند ن ا ی تسنز نایده می د.
!کانی فتوسنتز
د دود 2 رد ا نو وید ک بر گیا ی تاد، به ((انرژی شیمیایی)) تی می شود. هنگامی که ور ر یا می ابد، یترین مایر انری توس دانه های کوچکی موم ((کلواست)) (Chloroplast) ،اوی وعی رنگ دانه از جمه ((کرویل|ویها)) ی ود. ریلها ((اری وانی)) ر به انرژی شیمیایی بی می کند این تبیل انی ی این ((فوتی)) (Photolysis) تیه شیییی ر ا ا) که در ن ب به کمک ((نو خوشید)) ی و ((دنوزین ری سفا)) ف می ود، ورت ی ی.
+زندگی ر روی ((کره مین)) رژی صل از خورشید وابسته است. فتوسز تها فرایند مهم بیولوژیکی است ک ی‌ون از این انرژی ستفاده کن. علاوه بر ین بخش عمدهای از نابع اژی در ای سیار ای از فعالیتهای فتونزی اجام ده در این زمان یا در زمانهای گذشته می‌باشد. فعال‌ترین بافت فتونتزی گیهان عالی ((مفولوژی برگ|مزوفیل برگ)) است. سلولهای موفیل دارای تعداد زیادی کلروپلاست هستند که او رنگدانه‌های سبز ویژه‌ای به نام ((کوفیل)) رای جب نور می‌باشند.

در
فتوسنتز انرژی خورشیدی برای اکسیداسی آب ، آزاد کردن اکسیژن نی حیا کرد ((دی‌اکسید کربن)) ب ترکیبات آلی و در نهایت ((ربوهیدرات|ند)) بکار می‌ود. این مجموعه از کارها را ((واکنشهای نوی فتوسنتز)) می‌نامند. محصولات نهایی واکنشهای نوری رای ساخت مواد قندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به مرحله ساخت قندها ((واکنشهای تاریی فتوسنتز)) گفه می‌شود. مل انجام وکنهای نوری و تاریکی در داخل کلروپلاست متفاوت است.
{picture=phothosynthesis.1.gif}

گدانه‌های توسنتزی />انژی نور خورشید ابتدا بوسیله ((رگداه‌های نوی گیها)) جذب می‌شود. همه رنگدانه‌هایی که در فتوسنتز فعالیت دان در کلروپلاست یاف می‌شوند. کلروفیلها و ((اکترو کلروفیلها)) که ر بعض از ((اکتری|باکتریها)) یات می‌شوند نگدانهای رایج موجودات فتوسنتز کننده هتند. لبته همه موجودات فتوسنتز کننده دارای ملوطی ز بیش یک رنگدانه هستند که ه کام عمل خاصی را انجام می‌دهند. از دیگر رنگدانه‌ها می‌توان به ((کاروتنوئیدها)) و ((گرانتوفیل)) اشاره کرد.
!کلروپلاست
محلی است ک ر آن فتوسنز صورت می‌یرد />برجسته‌ترین خصویت ساختمانی کلروپلاست ، سیستم فشرده غشاهای درونی ا که به ((کرپلاست|تیلاکوئید)) معروف است. کل کلروفیل در این سیستم غشایی که محل واکنش نوری فتوسنتز است قرر رفته است. واکنشهای حیای کرب یا کنهای اریکی در استروما (ناحهای از کروپلاست که بیرون یلاکوئید قرار گرفته است) صرت می‌گیرند. تیاکوئیدها خیلی نزدیک ب یکدیگر قرار دارند که به __تیه‌هی گرا__ موسومن.
!مکانیزم جذب نور در گیرنده‌های نوری
موجودات فتوسنتز کننده داای و مرک نوری متفاوت هستن ه پت سر م آرایش یافته‌اند و سیستمهای نوری 1 و 2 نامیه موند. تمهای گیرنده در ردهای ختلف موجودات فتوسنتز کننده تفاوت قبل ملاحظهای دارند. صرتی که ماکز واکنش حتی در مووداتی که نبتا اختاف دارن یکسا است. کانیزمی که از آن طری انرژی تحریک کننده از کلروفیل به مرکز واکنش می‌رسد، اخیرا به صورت __انتقال رزونانس__ از آن یا شده است. در این فرایند ((فوتون|فوتونها)) به سادگی از یک مولکول کروفیل دفع و وسط مولکول دیگر جذب می‌شوند. یشتر انرژی تحریک کننده از طریق فان غیر شعشعی از یک مولکول ه مولکول دیگر منتقل می‌شود.

یک
مثال مناسب برای درک فریند انتقال رزونانس ، نتقال انرژی بین دو شته سیم تنظیم ده (کوک) است. اگر یکی ز رشته‌ها ضربه بخورد و درست نزدیک دیگری قرا گیرد رشته تنظیم شده دیگر مقداری نرژی از اولی ریافت نموده و روع به ارتعاش می‌کند. کار آیی انتقال ارژی ین دو رشته تنظی ده ه فاله نها از یکیگر ، جت‌گیری سبی آنه و نیز ((فرکانس|تواترای رتعاشی)) بستی دارد که مشابه انتقال انرژی ر ترکیبات گیرده است.
{picture=photo.3.jpg}

!اکنی ری فتوسنتز
موجودت فوسنتز کننده از ریق کسید کردن ((آب)) به مولکول ((اکیژن)) و احیای ((نیکوین مید آدنین دی نوکلوید فسفات)) ،‌ الکترن را به صورت غیر رخه‌ای منتقل می‌کنن. بخشی از ارژی وتون از طریق اختلاف PH و ختلاف پتانسیل الکتریکی د دو طرف غشای فتوسنتز به صورت انرژی پتانسیل شیمیایی (((آدنوزین تی ففات))) ذخیر میشود. این ترکیبات ر نری ارژی لازم برای حیای کربن د واکنشها اریکی فوسنتز را تامین می‌کند.
اکنهای تاریی فتوسنز />واکنشهایی که باعث احیای ((دی‌اکسید رب)) به ((کربوهیدرات)) می‌ون موجب مصرف نیکوی آمید آدنین دی نوکلوتید سات و آدنوزین تری فسفات می‌گردند. ن وکنشها به واکنشهای تاریکی توسنتز معروف هستند زیرا مستقیما به نور نیاز ندارند. مکانیزم انجام ای واکشها در گروهای مختلف یای مفاوت است میزا بازده حاصل هم مفو خاهد ود. />!ش انداز
اخی
را در جاع بین‌المللی بحثهای راجع ب اعتبار پیشوییهای ربو به اثر جنگ هسته‌ای بر یوسفر به میان آمده است. برخی مطالعات پیشگویی می‌کنند که جنگهای هسته‌ای بهای عظیی از گردو غبار را بوجود می‌آورند ک قادرند اهها جلوی تاب خورشید را بگیرن ه به این پیده __زتان هته‌ای__ گفت ود. آنچه مسلم است غیاب خورشید وششهای بیعی و گیهان زراعی ا ین واهن فت و ز هم پاشیدگی زنجیره ذایی نتایج میبت باری را به دنال خوهد داشت. __این موارد ی واقعیت اکید دارند که فتوسنتز بدون وود نور مکن نیست و فراین فوتز رمز وود ات ر ری ره زمین ت.__
-ین این ه نو و ب عمل ((تبیت دی کید کب)) (ممن ا حات را ی جاد شد ی اکسی کبن) انرژی ی د و کی ((اختار قن|مولکولهای قند)) و ((ا)) را مدو می کند. ا ((جزیه نوری |تجزیه )) به هیدوژن آزاد ، در و اولیه مین جد دا بابر این ک ((دستا تسی)) ما ور کامل تا این بو که ر اثر عمل ن سات ی ی و در دی چ یی لی می ود. در مرحله بعدی فتوسنتز دی اکید کرن انضمام هار ات ((یدرژ)) ((ند)) ((آب)) شیل می شود. ی فریند سآغاز رکتی پیچی تر و کرآدت از هونه فعایت ((صنای یمیی)) با ور ((نیروژ)) ((آمینو ی|یو اسی ها)) بیشتر ((پرتئینها)) ا به وجود می ور. />!وایف وتئی د ده />در یک ((سلول|واد نده)) ب ساگی یک ((لو باکری|یاته باکتری)) ، پن هزا پری متف و اد که منشا همه نها ((ند)) و ((آمنیک)) است.هر کدام ویفه ی می دارند. برخی ا وتئیا به یکیگ می یونند ت ((شی سولی|شاهای)) بر گیرنده یا و بای درونی ن ا تشیل هند. گرهی یگر از پروئینها ، ه ا ته ندی تکی یافته اند، منند ((کلا پ|کلفهی )) ر م ی پی. اینها تینهی کوی هست خش اظ ریهای ژلهای یخته را بوو می ورن. ی پتئینه ون یخت ای انژی اد. +!ناخت ی :وت />در فیند فن اناک(Organell) کروپلا ک کوفیل اس انرژی ورانی ا ره و کک ن ملکول آب را می شکند و تلی انژی ییایی می کد همین کا نرژی ت که تثبی ز انیدد کرنیک و ساخته دن دای ه ب کار می د. نا از ریف پیدا ا نو ر این عمل، ن الی د دارد ولی قمت عظ وی که گیه می ابد در عمل فتوسنتز ه کر رفته نمی شود و تنها دود یک درد آن ر این کار می ردد و بقیه مقداری بازتاب قداری رف گر نمود ب می شود که فریند فتوسنز رعت می د. ل فتوت تا ود 1200 فت کندل راه متقیمی با دت ور ارد وی ز آنجا که بویژه گیهی ک شاخسره ترکم دارد تنها مدودی از برگ ها در مر ابش تقی فاب ند و یه رها در سایه سای ه اق می ود، بناراین نور باید با دتی بسیار ا ار رگ تاد تا تمام رگها بتانند از مار لازم نو رردار شوند. گیاهن ت بای مل تونت ه شت وهای ونگونی نیا ارد و ب ب این نی یهان را ی ون به ها ته یر تقی کرد :
1- گ
یاهان ای (Shade plants) ( رخس ی). />2- گیاها ت وست (plants Sun)( اوی گل رخ).
3-
یهان سایه فتاب وت (Partial shade plants)(مثل گونی، یکن، ن یو). />4- گیهان یر سا (Light intensity intensitive)(ل مانولیا).
-برخی از آنها به عنوان ((آنزیم))((«کاتالیزور زیستی|کاتالیزورهای زیست شناسی))) عمل کرد. و مولکولهای غذایی را که وارد یاخته شده اند، متلاشی می کنند و عناصر تشکیل دهنده آنها را به صورت ((آمینو اسید|آمینو اسید ها)) و ((نوکلئوتیدها)) (Nucleotides) ترکیبهای آلی متشکل از ((قندها)) ، ((پورین‌ها)) (Purines یک ترکیب کریستالی بی رنگ) یا ((پیرچیدن‌ها)) (Pyrimidines) ماده آلی یا کریستالی و گروههای فسفات) بازسازی می کنند. 
-!رمز وراثتی ((سلول باکتری|یاخته‌ای باکتری)) 
-هرگاه یک یاخته باکتری در محلولی از قند ، ((فسفات)) و آمونیاک قرار داده شود، سر انجام به دو یاخته تقسیم می شود و ((تولید مثل)) می‌کند. مولکولهای قند و آمونباک ، مولکولهای نسبتا ساده ای هستند، با این حال سیستم انرژی دار درون یاخته قادر است با تغییر ((آرایش اتمی|آرایش اتمها)) ، 20 نوع آمینو اسید و چهار نوع ((نوکلئوتید)) بسازد و از مجتمع کردن آنها به صورت نظمی صحیح ، پروتئینها و نوکئوتیدهای مورد نیاز تولید مثل را فراهم آورد. آمینو اسیدها واحدهایی هستند که به صورت ((زنجیرهای پلی پیتیر)) (Polypeptides) یه یکدیگر متصل شده اند و به نوبه خود با اتصال جانبی ، ((پروتئینها)) را می سازند.  
-نوکئوتیدها ، ((آدنوزین تری فسفات)) حامل انرژی و ((اسید دی اکسی ریبونوکئیک|اسیدهای دی اکسی ریبونوکئیک DNA و ریبونوکئیک RNA)) را تشکیل می دهند که ناقل ((رمز وراثتی)) هستند. این رمز ساختار یاخته های ((موجودات زنده)) را تعیین و صنعات مشخصه ای که قابل وراثت از نسلی به نسل دیگر را مشخص می کند. تا هنگامی که ((کربو هیدرات)) موجود باشد، این فعالیت استمرار دارد و تنها ((گیاهان)) هستند که با توانایی استفاده مستقیم ((نور خورشید)) و فرایند فتوسنتز ، می توانند چنین موادی تولید کنند. 
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آدنوزین تری فسفات)) *((آدنوزین تری فسفات))
-*((ید دی اکسی ریبونوکئیک)) +*((نیم)) />*((اکسیژن))
 *((انرژی شیمیایی)) *((انرژی شیمیایی))
-*((تثبیت دی اکسید کربن))  
 *((تجزیه نوری آب)) *((تجزیه نوری آب))
-*((کتالیور یتی)) +*((ی‌اکسی کربن))
*((ک
بوهیرات))
 *((کلروپلاست)) *((کلروپلاست))
 *((کلروفیل)) *((کلروفیل))
-*((فوتولیز))
*((گیاه))
*((گیاهان سبز))
*((متابولسیم موجودات زنده))
+*((گیاهان))
*((متابولیسم))
 *((نور خورشید)) *((نور خورشید))
- +*((واکنشهای تاریکی فتوسنتز))
*((واکنشهای نوری فتوسنتز))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [15:57 ]   5   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [10:26 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [16:22 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:30 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..