منو
 کاربر Online
1068 کاربر online
تاریخچه ی: فتوسنتز

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-18Lines: 1-56
 +
 +||فتوسنتز (photosynthesis) از نظر لغوی به معنای تولید با استفاده از ((نور خورشید)) است. فتوسنتز شامل دو دسته واکنش است که هردو در ((کلروپلاست|کلروپلاستها)) صورت می‌گیرند. طی فتوسنتز انرژی و ((آب)) و ((اکسیژن)) تولید می‌شود.||
 !دید کلی !دید کلی
-گیهان زده سز با توید ندها روینها ه وت های اب هم و ال بدیل به یازهای مربو به کابی وودا زند،یت نوران و انانها ر می می کنند.یاه کرانه ای است ه انی و را طو مستی ا نور خورشیدود ا مورد نیا را ا و،ب و واد یمیایی موجود د اک ی ب یا ک می کند.رنگدانه های گیاهی می تنند نو خورشید را ب کد و این انرژی وارداتی ا ب ااد ییایی رایند ی نق کنند.
!ری فتوسنتز />ا موات نده رشید انرژی می یند،ما در ا موجودات زنده فق گیاهان ب ی واند ه ر ستیم ای انرژی را به کار یرند و به کمک واد ولی اده ای،نیر ی اکید کرن،ب و مونیک ترکیات یاته ای وود ورند.این ریند ن ا ی تسنز نایده می د.
!کانی فتوسنتز
د ود 2 رد ا نو وید ک بر گیا ی تاد،به انرژی شیمیایی تی می شود.هنگامی که ور ر یا می ابد،یترین مایر انری توس دانه های کوچکی موم کلواستیک ( )،اوی نوی رنگدانه ز جمه کرویلها می ود.ریلهااری وانی ربه انرژی شیمیایی بی می کند و این تبدی انژی ی اید وویز () تزیه شییایی ب ر ابش)،که د کمک نور وی تزیه و دنوی تری سفا ف می ود،ورت ی ی.
+زندگی ر روی ((کره زمین)) به انرژی حاصل از خرشید وابسته اس. فتوسنتز تنها فرایند مهم بیولوژیکی است که می‌تواد از این انرژی استفاده کد. علاوه بر این بخش عمدهای از نابع ارژی این سیاره ناشی ز فعالیتهای فونتزی انجام شده در این زا یا در زمانهی گذشته می‌باشد. فعال‌ترین بافت فتوسنتزی گیاان الی ((مفولوژی ب|مزوفیل برگ)) است. سلولهای زوفیل دارای تعداد زیادی کلروپلاست هستند که حاوی رنگدانه‌های سبز ویژه‌ی به نام ((کلوفیل)) برای جذب می‌باشد.

در
تونتز انرژی خورشیدی برای کسیداسیون آب ، آزاد کردن اکسیژن و نیز احیا کرد ((‌اکسید کرب)) ه رکیبات لی و ر نهایت ((کربوهیدرات|قند)) بکار می‌رود. این مموعه از کارها را ((واکنشهای نوری فوسنتز)) می‌نمن. محصولات نهایی واکنشهای نوری برای ساخت مواد قنی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ه مرله ساخت قندها ((واکنشهای تاریکی فتوسنتز)) فته می‌شود. محل انام وانشهای نوی و اریکی در داخل کلوپلست متفاوت است.
{picture=phothosynthesis.1.gif}

گدانه‌های توسنتزی />انژی نور خورشید بتدا بوسی ((نگدانه‌های نوی گیاان)) جذب می‌شود. همه رنگدانه‌هایی که در فتوسنتز فعالیت دان در کلروپلات یافت می‌ون. کلروفله و ((باکترو کروفیلها)) که در عضی از ((باکتری|باکتریها)) یافت می‌شوند رنگدانه‌های رایج موجودات فتوسنتز کننده هتند. لبته همه موجودات فتوسنتز کننده دارای ملوطی ز بیش یک رنگدانه هستند که ه کام عمل خاصی را انجام می‌دهند. از دیگر رنگدانه‌ها می‌توان به ((کاروتنوئیدها)) و ((گرانتوفیل)) اشاره کرد.
!کلروپلاست
محلی است ک ر آن فتوسنز صورت می‌یرد />برجسته‌ترین خصویت ساختمانی کلروپلاست ، سیستم فشرده غشاهای درونی ا که به ((کرپلاست|تیلاکوئید)) معروف است. کل کلروفیل در این سیستم غشایی که محل واکنش نوری فتوسنتز است قرر رفته است. واکنشهای حیای کرب یا کنهای تاریکی در ستروما (ناحی‌ای از کلروپلاست که بیرون تیلاکوئید رار گرفته است) صورت می‌گیرند. یلکویدا خیی ندیک به یکدیگر قرار دارد که به __تیغه‌های گرانا__ موسومند.
!مکنیم جذب نور در گیرده‌های نوری
موجودات
فتوسنتز کنن دارای د مرکز نوی فاوت هتند که پ ر م آرایش یافته‌اند و سیستمهای نوری 1 و 2 نامیه موند. تمهای گیرنده در ردهای ختلف موجودات فتوسنتز کننده تفاوت قبل ملاحظهای دارند. صرتی که ماکز واکنش حتی در مووداتی که نبتا اختاف دارن یکسا است. کانیزمی که از آن طری انرژی تحریک کننده از کلروفیل به مرکز واکنش می‌رسد، اخیرا به صورت __انتقال رزونانس__ از آن یا شده است. در این فرایند ((فوتون|فوتونها)) به سادگی از یک مولکول کروفیل دفع و وسط مولکول دیگر جذب می‌شوند. یشتر انرژی تحریک کننده از طریق فان غیر شعشعی از یک مولکول ه مولکول دیگر منتقل می‌شود.

یک
مثال مناسب برای درک فریند انتقال رزونانس ، نتقال انرژی بین دو شته سیم تنظیم ده (کوک) است. اگر یکی ز رشته‌ها ضربه بخورد و درست نزدیک دیگری قرا گیرد رشته تنظیم شده دیگر مقداری نرژی از اولی ریافت نموده و روع به ارتعاش می‌کند. کار آیی انتقال ارژی ین دو رشته تنظی ده ه فاله نها از یکیگر ، جت‌گیری سبی آنه و نیز ((فرکانس|تواترای رتعاشی)) بستی دارد که مشابه انتقال انرژی ر ترکیبات گیرده است.
{picture=photo.3.jpg}

!اکنی ری فتوسنتز
موجود فوسنتز کننده از ریق کسید کردن ((آب)) به مولکول ((اکیژن)) و احیای ((نیکوین مید آدنین دی نوکلوید فسفات)) ،‌ الکترن را به صورت غیر رخه‌ای منتقل می‌کنن. بخشی از ارژی وتون از طریق اختلاف PH و ختلاف پتانسیل الکتریکی د دو طرف غشا فتوسنتزی به صورت انرژی پتانسیل شیمیایی (((آدنوزین تی ففات))) ذخیر میشود. این ترکیبات ر نری ارژی لازم برای حیای کربن د واکنشها اریکی فوسنتز را تامین می‌کند.
اکنهای تاریی فتوسنز />واکنشهایی که باعث احیای ((دی‌اکسید رب)) به ((کربوهیدرات)) می‌ون موجب مصرف نیکوی آمید آدنین دی نوکلوتید سات و آدنوزین تری فسفات می‌گردند. این واکنشها به وکنشها اریکی فتوسنتز معروف هستند زیرا مستقیما به نو نیاز ندارند. مکانیزم انجام ای واکشها در گروهای مختلف گیاهی متفاوت و میزان ازده حاصل هم متفاوت خواهد بود.
!
ش انداز
اخی
را در جاع بین‌المللی بحثهای راجع ب اعتبار پیشوییهای ربو به اثر جنگ هسته‌ای بر یوسفر به میان آمده است. برخی مطالعات پیشگویی می‌کنند که جنگهای هسته‌ای بهای عظیی از گردو غبار را بوجود می‌آورند ک قادرند ماهها جلوی تابش خورشید را بگیرند که به این پدید __زمستان هته‌ای__ گفه می‌شود. آچه ملم است در غیاب خرشید وشهای طبیعی و گیاان زراعی از بین خواهند رفت و ز هم پاشیدگی زجیره غذایی نتایج مصیب ری ا به دنال اهد شت. __ی موارد ر این وقی تکید دارند که فتوسنتز دون ود نور مکن نیست و فراین فوتز رمز وود ت بر ری ره زمین ت.__
-این فریند نو و ه ل تی ربن ی کید (مان ا حات ار ی اد دن کربن دی اکید) انرژی می دهد و تکی ملکوهای ن و ناه را مقدور می کند. ز ی به یدروژ زاد، ر ایه مین ود داش،بنابر این،کل دتاهتن ما بور امل اب این ود ک بر ا م نر س ری مین د دریاه چیی وی ی د. +!شناخت محیط رشد:فتوسنتز
در
فریند فوتز اناک(Organell) کلوپلت که کلفیل است نرژی نوانی را رفته و با کمک آن، ملکول ب را می کن و تولید ارژی شیمیایی می کن همین کا ارژی است ک ر تثبی گز ایدید کربنیک و ساخته شدن قندهای ساده به کر می رود. چنانچه از تعریف پیدا است نور در این عمل، نقش اصلی را به عهده دارد، ولی قسمت عظم نوری که به گیا می تابد در عل فتوستز به کار گرفته نمی شد و تنه حدود یک درصد آن رف این ک می گردد و بقیه مقداری بازتاب و مقداری هم صرف گرم نمودن برگ می شود که به فرآیند فوسنتز ت می بخشد. عل فونتز تا حدود 1200 فوت کندل رابطه ستقیمی با شدت نور دارد وی ز آنجا که بویژه د گاهانی که اخساره مراک دارد تها معدودی از برگ ها ر معرض تابش مستقیم آفتاب هستند و یه رها در سای ایر برها واقع می شون، بنابراین نو باد با شدتی بسیار بیش از مقدار لازم ه بره بتاب تا تمام برگه بتوان از مقدار لازم نور بخوردار شوند. یاهان مختلف رای عمل فتوسنتز به دت نورهای گونگونی نیاز دارند بر طبق این نی گیهان را می تان ب ار دسه ی قسیم کرد :
1- گیا
ان سایه وست(Shade plants) (مثل سرخس و فیکوس).
2- گیاها
ن آتاب دوت (plants Sun)(مثل داودی و گل سرخ).
3- گ
یاه سایه – آفتاب دوست (Partial shade plants)(مثل بوی، سکلامن سن یوس).
4- گ
یان غیر ساس (Light intensity intensitive)(ل مانولیا).
-در مرحله بعدی فتوسنتز،کربن دی اکسید به انضمام چهار اتم هیدروژن،قند و آب تشکیل می شود. این فرایند سرآغاز حرکتی است پیچیده تر و کارآمدتر از هرگونه فعالیت صنایع شیمیایی،و با ظهور نیتروژن،آمینو اسید ها و بیشتر،پروتئینها را به وجود می آورد. 
-!وظایف پروتئین در واحد زنده 
-در یک واحد زنده،به سادگی یک یاخته باکتری،پنج هزار نوع پروتئین مختلف وجود دارد که منشا همه آنها قند و آمونیاک است.هر کدام وظیفه ای معین دارند.برخی از پروتئین ها به یکدیگر می پیوندند تا غشاهای در بر گیرنده یاخته و بخشهای درونی آن را تشکیل دهند.گروهی دیگر از پروتئین ها،که از رشته بندی تشکیل یافته اند،مانند کلافهای پشم در هم می پیچند.اینها پروتئین های کروی هستند و بخش اعظم ترکیبهای ژله ای یاخته را بوجود می آورند.این پروتئین های درون یاخته ای،انرژی دارند.برخی از آنها به عنوان آنزیم(کاتالیزورهای زیست شناسی) عمل کرد.و مولکولهای غذایی را که وارد یاخته شده اند،متلاشی می کنند و عناصر تشکیل دهنده آنها را به صورت آمینواسیدها و نوکلئوتیدها () ترکیبهای آلی متشکل از قندها،پورین ها ( )یک ترکیب کریستالی بی رنگ) یا پیرچیدن ها()ماده آلی یا کریستالی)،وگروههای فسفات)بازسازی می کنند. 
-!رمز وراثتی یاخته ای باکتری 
-هرگاه یک یاخته باکتری در محلولی از قند،فسفات و آمونیاک قرار داده شود،سر انجام به دو یاخته تقسیم می شود و تولید مثل می کند.مولکولهای قند و آمونباک،مولکولهای نسبتا ساده ای هستند،با این حال سیستم انرژی دار درون یاخته قادر است با تغییر آرایش اتمها،20 نوع آمینواسید و چهار نوع نوکلئوتید بسازد و از مجتمع کردن آنها به صورت نظمی صحیح،پروتئین ها و نوکئوتیدهای مورد نیاز تولید مثل را فراهم آورد.آمینواسیدها واحدهایی هستند که به صورت زنجیرهای پلی پیتیر ( ) یه یکدیگر متصل شده اند و به نوبه خود با اتصال جانبی،پروتئین ها را می سازند.نوکئوتیدها،آدنوزین تری فسفات حامل انرژی و اسیدهای دی اکسی ریبونوکئیک () ( ) وریبونوکئیک () را تشکیل می دهند که ناقل رمز وراثتی هستند. 
-این رمز ساختار یاخته های موجود زنده را تعیین و صنعات مشخصه قابل توارث از نسلی به نسل دیگر را مشخص می کند.تا هنگامی که کربوهیدرات موجود باشد،این فعالیت استمرار دارد،و تنها گیاهان هستند که با توانایی استفاده مستقیم نور خورشید و فرایند فتوسنتز،می توانند چنین موادی تولید کنند. 
-!مباحث مرتبط با عنوان 
-* 
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آدنوزین تری فسفات))
 +*((آنزیم))
 +*((اکسیژن))
 +*((انرژی شیمیایی))
 +*((تجزیه نوری آب))
 +*((دی‌اکسید کربن))
 +*((کربوهیدرات))
 +*((کلروپلاست))
 +*((کلروفیل))
 +*((گیاهان))
 +*((متابولیسم))
 +*((نور خورشید))
 +*((واکنشهای تاریکی فتوسنتز))
 +*((واکنشهای نوری فتوسنتز))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [15:57 ]   5   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [10:26 ]   3   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [16:22 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:30 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..