منو
 کاربر Online
1145 کاربر online
تاریخچه ی: عکاسی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-13Lines: 1-23
-{FANCYTABLE(border=0)}
~|~ ~w:5% {picture=collection037.gif width=50 } ~rs:5 ~|~ />~h:5 ~cbgc:#FF33CC ~|~ ~cbgc:#FF33CC /> ~W:88% ::((هنر))   ((ینم))   ((نای) ))   ((عکاسی))   ((نمیش))   ((معری کابهای نر |عی کتا)) :: ~|~ ~w:7%
~h:5 ~cbgc:#FF33CC ~|~ ~cbgc:#FF33CC />
~|~ />~W:85% ~cs:6 {picture=7/7a/BaldEagleCircling.jpg align=right}
نه به نوا کی از ن نم می‌ریم ترکیی از هنر و تکنولوی ات.
ه همین دلی از و جنبه میتوان به ن نا کرد هم ا __((عکاسی از ی ی|دیده نی))__ و هم ا __یدگا نری__.
از دیدا نری د ث مده را در مینه عکاسی بررسی می‌کیم :
__((
دایره رن|ما گوه از رنا ر عکسی اتاده کنیم یا رنگا چونه رفها و فکرمان را بیان می‌ن))__
و دیرآنک __((ترکی بندی ر کاسی|چنه اشیا و کلها در کنر هم رار می‌گیرند ا یر دلچسبی بسازند))__
~cs:2~cs:3 ~cbgc:#c0c0c0 :: ((هنر))   ((ناشی))   ((عکاسی))   ((سمه‌ای))   ((دایر رنگ|رگها))   ((نمایش))   ((سینما))   ((اطی))   ((ادات))   ((موسیی))   ((کاریکا))   ((معماری)) ::
{FANCYTABLE}


+!اطلاعات اولیه />بسیاری از ((ترکیبات شیمیایی)) وجود دارند که در مقابل ((نور)) حساس‌اند، یعنی در برخورد با پرتوهای نورانی تغییر می‌کنند. برخی از این ترکیبات ، به ویژه ((هالید نقره|هالیدهای نقره)) (مانند ((کلید)) ، ((برمی)) ، ((یدید))) می‌تواند تصاوی را بر روی ((کاغذ عکاسی)) تثبیت کنند. مموعه فرایدهایی ا که بر پاه این گنه خواص قرار دارند اصطاحا عکسی ی‌نامند. />!تایخچه
عکاسی که ما امروزه به آن آشناییم، توسط یک فرد کشف نشده است. بلکه نتیجه لاش بسیاری از ((دانشمدان شیمی|شیمیدان‌ها)) است. آغاز آن به ال 1727 میلادی برمی‌گردد. در آن سال ((شولز)) مشاده کد که ملوی از ((نیرات نقره)) ((گ)) ر مقابل نور تیره می‌وند. در دهه 1830 یک فرانسوی به نام ((لویی واگر)) تصادفا کشف کرد که برای هور ک تصویر از یک ورقه مس پوشیده شده از نقره که به وسیله ((ید|بخار ید)) حساس شده باشد، می‌توان استفاده کرد. این نوع تصویر ه به ((تصویر داگی)) معروف شد، در نتیه شستشوی صفحه با ((محلول نمک|محلول غلیظ نمک)) به دست آمد و حالت تثبیت دائی داشت، از واسط قرن نوزدهم جنبه عمومی پدا کرد.
!سیر
تحولی و رشد
*در س
ال 1839 ((واگر)) ضمن بررسی‌های یشتر ریات که برای برداشتن هالیدهای نقره نور نامرئی باقیمنده برروی فیلم یا ((صفحه عکاسی)) باید از ((یوفات سدیم|محلول تیوسولفات سدیم)) استفاده د که با ((ترکیبات قره|نمکهای نقره)) ، ((تیوسولفات نقره)) محلول در ((آب)) که قال ستشو با آب است تولید می‌ن (ای اکنش توسط ((هرشل)) بیست سال قبل از آن کشف شده بود). ((فرایند پیشنهای واگر)) وجب شد تا بتان در کمتر از یک دیه ک را ثابت کد.


*در سال 1841 یک انگلیسی بنا
م ((ویلیام تالبوت)) استفاده از فرایند تازه‌ای را علام کرد. این فرایند شامل تهیه ((کاغذ عکاسی|کاغذ حساس در مقابل نور)) به وسیله ((یدید نقره)) است. ((عکس)) را بر روی این نوع کاغذ به وسیله ((اسید گالیک)) می‌توان ظاهر کرد. تصیر بدست آمده دقیقا برعکس وضعیت شیئی است که از آن به دست می آید (یعنی نواحی روشن آن تیره و نواحی تیره آن روشن ظاهر می‌شو ((عکس منفی))). این تصویر مفی اگر بر روی یک کاغذ حساس عکاسی رار داده شود و پس از قرار گرفتن ر قابل نو ظا هر شود ((عک مثبت|عکسی مثبت)) که با وعیت الیه شیئی مطابقت دارد (تصویر مثبت) را می‌دهد.

/>*با وجود اینکه زمان لازم ر فرایند __تالبوت__ کمتر از فرایند __داگر__ است، اا تصاویر به دست آمده چنان واضح نیست. آشکار است که رای رفع این نارسائی باید با روش مناسبی هالیدهای نقره را بر روی یک ((جسم شفاف)) تثبیت کرد. این کار در آغاز به وسیله ((سفیده تخم مرغ)) بر روی ((شیشه)) انجام می‌رت و تصویرهایی نتا روشن بدست می‌آم. اما این تصویرها به آسانی آسیب پذیر بود. سر انجام در سال 1871 این مشک توسط یک ((عکاس|عکاس آماتور)) و ((دانشمندان فیزیکییکدان)) به نام __مادوکس__ بدین ورت ز میان برداشته شد که وی ((امولسیون لاتیی)) از نمای نقره را بر روی شیشه یا ((کاغذ عکاسی)) تثبیت کرد.
!اختراع د
وربین کاک
در سا
ل 1887 __ایستمن__ ((دوربین کداک)) را نووری کرد که در آن یک ((فیلم لاستیکی)) (نیترات سلولز) آغشته به امولسیون ژلاتینی به کار گرفته شده و با آن فیلم میتوانستند ک صد عکس بگیرند. ما کا این کار در آن بود که ((فیلم عاسی|فیلم)) را همراه با ((دوربی عکاسی|دوربین)) می‌بایست به مرکزی که ((مراحل ظهور فیلم|مراحل ظهور و ثبوت عکس)) در آنجا انجام می‌گرفت، بفرستند. از آن زمان به بعد ود که فن عکاسی وارد مرحله نوینی شد.
!((مراحل ظهور فیلم))
با توجه به اینکه هالیدهای نقره تنها مواد حساس در مقابل ((نر)) می‌باشند، از این رو منحصرا از آنها به عنوان تولید کننده موثر تصویر استفاده می‌شود. یک ((فوتون)) تنها در برخورد با دانه‌های ((لید نقره)) یک بسته با حداقل چهار اتم نقره تولید میکن. میزان ین تاثیر در مجاورت یک ((معر رنگی|معر احیا ننه)) مناسب (ظاهرکننده) می‌تواند میلیونها بار افزایش یابد. هرچه تعداد اتمهای نقره دریک دانه بیشتر باشد، ((سرعت واکنش)) مواد شیمیایی فیلم در تماس با ظاهر کننده‌ها بیشتر می‌شود. این واکنش‌ها در واقع ، ((یای یون نقره)) است. عواملی مانند ((دما)) ، غلظت ظاهر کننده ، PH و مجموعه تعداد هسته‌ها در هر دانه ، زمینه ظهور و میزان ((نقره|نقره آزاد)) ، در ((امولسین فیلم)) نقش دارند.<br />!مباحث مرتبط با عنوان<br />*((امولسیون فیلم))
*((دو
ربین عکای))
*((ص
ه عکاسی))<br />*((عکاسی رنگی))
*((عکس مثبت)) />*((عکس منفی))
*((کاغذ عکاسی))
*((فیلم عکاسی))
*((مراحل ظهور فیلم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 02 دی 1383 [06:31 ]   4   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [10:13 ]   3   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [06:31 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [06:31 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..