منو
 کاربر Online
800 کاربر online
تاریخچه ی: عکاسی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-29Lines: 1-23
-!اطلاعات اوليه
بسياري از تركيبات شيميايي وجود دارند كه در مقابل نور حساس اندعني در برخورد با پرتوهاي نوراني تغيير مي كنند برخي از اين تركيبات , به ويژه ها ليدها نقره (مانند كلريد , برميد , ي يديد) مي توانند تصاوير را بر روي كاغذ تثبيت كنند.مجموعه فرايندهايي را كه بر پايه اين گونه خواص قرار دارند , اصطلاحاً عكاسي مي نامند.
!تاريخچه
عكاسي كه ما مروزه به آن آشناييم , توسط يك فرد كشف نشده است بلكه , در نتيجة تلاش بسياري از مدان هاست و آغاز آن به سال 1727 ميلادي برمي گردد.در آن سال شولز مشاهده كرد كه مخلوطي از نيترات نقره و گچ در مقابل نور تيره مي شوند.در دهة 1830 يك فرانسوي بنام لويي واگر تصادفاً كشف كرد كه براي ظهور يك تصوير , از يك ورقه مس پوشيده شده از نقره كه به وسة ناريد حساس شده باشد , مي توان استفاده كرد.اين نوع تصوير كه به تصوير داگري معروف شد , در نتيجة شستشوي صفحه با محلول لظ نمك به دست آمد و حالت تثبيت دائمي داشت , از اواسط قرن نوزدهم جنبه عمومي پيدا كرد.در سال 1839 , واگر ضمن بررسي هاي بيشتر دريافت كه براي برداشتن ها ليدهاي نقره نور ن باقيمانده بررس فيلم يا صفحه عكاسي , بايد از محلول تيوسولفات سديم استفاده كرد كه با نهاي نقره , تيوسولفات نقره محلول در آب كه قابل شستشو با آب اسيد است توليد مي كند (اين واكنش توسط هرشل بيست سال قبل از آن كشف شده بود). فرايند پيشنهادي واگر موجب شد تا بتوان در كمتر از يك دقيقه عكس را ثابت كرد.در سال 1841 يك انگليسي بنام ويليام تالبوت , استفاده از فرايند تازه اي را اعلام كرد.اين فرايند شامل تهيه كاغذ حساس در مقابل نور , به وسيله يديد نقره , است كس را بر روي اين نوع كاغذ به وسيله اسيدگاليك مي توان ظاهر كرد.تصوير بدست آمده دقيقاً برعكس وضعيت شيئي است كه از آن به دست مي آيد.(يعني نواحي روشن ره و نواحي تيره آن روشن ظا هر مي شود«وير منفي»).اين تصوير منفي اگر بر روي يك كاغذ حساس عكاسي قرار داده شود و پس از قرارگرفتن در مقابل نور ظا هر شود , تويي مثبت كه با وضعيت اوليه شيئي مطابقت دارد (تصوير مثبت) را مي دهد. />
با وجود اينكه زمان لازم در فرايند تا لبوت كمتر از فرايند داگراست , اما تصاوير به دست آمده چندان واضح نيست آشكار است كه براي رفع اين نارسائي بايد با روش مناسبي , ها ليدهاي نقره را بر روي يك جسم شفاف تثبيت كرد. />اين كار در آغاز به وسيله سفيدة تخم مرغ بر روي شيشه انجام مي گرفت وتصويرهايي نسبتاً روشني به دست مي آمد.اما اين تصويرها به آساني آسيب پذير بود.سر انجام , در سال 1871 , اين مشكل توسط يك عكاسي آماتور و دان به نام مادوكس , بدين صورت از ميان برداشته شده وي امولسيون ژلاتيني از نمكهاي نقره را بر روي شيشه يا كاغذ عكاسي تثبيت كرد.

در سال 1887 , ايستمن دوربين كداك را نوآوري كرد كه در آن يك فيلم پلاستيكييترات سلولز) آغشته به امولسيون ژلاتيني به كار گرفته شده و با آن فيلم مي توانستند يك صد عكس بگيرند.اما اشكال اين كار در آن بود كه فيلم را همراه با دوربين مي بايست به مركزي كه مراحل ظهور و ثبوت عكس در آنجا انجام مي گرفت , فرستاده شود.از آن زمان به بعد بود كه ف عكاسي وارد مرحله نويني شد.
!تع
ريف
بسي
اري از تركيبات شيميايي وجود دارند كه در مقابل نور حساس اند.يعني , در برخورد با پرتوهاي نوراني تغيير مي كند . برخي از اين تركيبات , به ويژه ها ليد هاي نقره (مانند كلريد , برميد يا يديد ) مي توانند تصاوير را بر روي كاغذ تثبيت كنند .مجموعه فرايند هايي را كه بر پايه اين ونه خواص قرار دارند , اصطلاحاً عكاسي مي نامند.
!فتوشيمي نمك هاي نقره
لازم
درك شيمي عكاسي آشنايي با فرايند فوتوشيميايي نمكهاي نقره است .يك فيلم عكاسي , حاوي ذرات ظريفي است كه از ها ليد هاي نا محلول نقره , مانند برميد نقره تشكيل مي شود كه از واكنش نيترات نقره و برميد پتاسيم به دست مي آيد. برميد نقره را پس از شستشو در ژلاتين معلق كرده و سپس امولسيون لاتين حاصل را ذوب مي كنند و به صورت صفحه بسيار نازكي بر روي شيشه هاي عكاسي يا فيلم پلاستيكي مي نشانند.وقتي كه نور به اين دانه ها مي تابد , يك سري از واكنش ها انجام مي يرد و تعداد كمي از اتم هاي نقره در داخل اين دانه ها به وجود مي آيد.در همين حال از برخورد فوتون ها با آنيون هاي برميد , اتم برم آزاد تير تشكيل مي شود. كاتيون نقره حاصل ا با جذب يك الكترون به صورت ات نقره آزاد و رسوب مي كند و يا اتم نقره حاصل با كاتيون نقره موجود در محيط پس از خنثي شدن , توسط الكترون , به صورت انبوهه اي از اتم هاي نقره در مي آيد .
اين اتم هاي نقره در فيلم منفي كه در مر
حله ظهور به دست مي آيد , وجود ارد.اتمهاي برم مي تواند مطابق واكنش زير با كاهش تعداد الكترونهاي آزاد يا با كاهش تعاد ذرات نقره حاصل , فيلم منفي را خراب كند.به دليل اين كه اتم برم ه صورت خني باقي مي مان آن است كه مانند يك حفره مثبت در شبكه بلور AgBr قرار مي گيرد.يون برميد مجاور , يك الكترون در اين حفرهقرار مي دهد و موجب مي شود كه Br0 يك حركت ي نقل و انتقال مؤثر در سرتا سر شبكه بلور داشته باشد.براي مهار كردن اتم هاي برم مهاجر (در فيلم نور ديده) بايد يك حسس كننده شيميايي ه آن افزود.حساس كننده هاي شيميايي كه عمدتاً از تركيبات گوگردند , به صورت نا خالصي در بعضي از انواع ژلاتين وجود دارند.اما امروزه , تركيباتي بي نظير سولفيد نقره (Ag2S ) ب امولسيون عكاسي اضافه مي كنند .اين ماده , موجب آن مي شود كه حفره هاي مثبت(اتمهاي برم) با يونهاي S2- واكنش دهند .مكانيسم اين واكنش نشان مي دهد كه سولفيد نقره موجب حساس تر شدن ها ليد نقره مي شود . زيرا اتمهاي برم مزاحم , طي فرايند ديگري توسط سولفيد نقره به برميد نقرة حساس تبديل مي شود. البته حساسيت فيلم به اندازه دانه هاي برميد نقره نيز بستگي دارد.به طوري كه هر چه اندازة دانه هاي برميد نقره در امولسيون افزايش يابد , حساسيت فيلم در مقابل نور نيز افزايش مي يابد.
!
ظاهر ردن فيلم
با توجه به اينكه ها ليدهاي نقره تنها مواد حساس در مقابل نور مي باشند , از اين رو , منحصراً از آنها به عنوان توليد كنندة مؤثر تصوير استفاده مي شود.يك فوتون تنها در برخورد با دانه هاي ها ليد نقره يك بسته با حداقل چهار اتم نقره توليد مي كند.ميزان اين تثير در مجاورت معرف احيا كننده مناسب (ظاهركننده) مي تواند ميليونها بار افزايش يابد.هرچه تعداد اتمهاي نقره دريك دانه بيشتر باشد , سرعت واكنش موادشيميايي فيلم در تماس با ظاهر كننده ها بيشتر مي شود.اين واكنش ها در واقع , احياي يون نقره است . عامل هايي مانند دما , غلظت ظاهر كننده , PH , و مجموعة تعداد هسته ها در هردانه , زمة ظهور و ميزان نقرة آزاد , در امولسيون فيلم نقش دارند.مواد ظا هر كننده علاوه بر اينكه يونهاي نقره را به اتم نقره تبديل مي كنند , بايد به اندازه اي انتخابي عمل كنند كه موجب احياي آن قسمت از فيلم نور نديده نشوند.بيشتر ظا هركننده هي سياه , و سفيد در عكاسي مجموعه اي از هيدروكينون و متول ي هيدروكينون و فنيدون است.يك ظا هر كننده معمولاً حاوي يك يا دو معرف ظا هر كنه , يك محافظت كننده براي جلوگيري از اكسيد اسيون محلول ظهور در هوا و يك تامپون قليايي براي جلوگيري از انجام واكنشهاي غير ضروري است.
هيدروكينون به صورت ظا هركننده عمل مي كند , به كينون تبديل مي شود و به ازاي هر دو يون نقره اي كه احي مي شود , دو پرتون نيز حاصل مي شود.چون فرايند فوق بگشت پذير است , بنابراين حضور دو پرتون و كينون مانعي در فرايند ظهور ايجاد مي كند. براي بر طرف كردن اين مشكل , از سولفيت سديم استفاده مي شود زرا سولفيت سديم با كينون واكنش مي دهد و امكان تبديل كينون به هيدروكينون را از بين مي برد.آنيون هيدروكسيد حاصل , پروتونهاي موجود را در محيط خنثي مي كند.
! هيه محلول ظهور
برا هيه محلول ظهورفيلم سياه و سفيد , به ترتيب زير عمل مي شود:
2 گ مول , 5 گرم هيدروكينون , 100 گم سولفيت سديم , 2 رم بوراكس (Na2B4o7 , 10 H2O ) را در 75 ميلي ليتر آب مقطر در دماي .C50 حل كرده و پس از سرد كردن , حجم آن را با آب مقطر به 100 ميلي ليتر مي رسانيم.
وود بوراكس در محلول , تامپون اسيد بوريك و آنيون بورات را توليد مي كند كه از تغييرات PH جلوگيري مي كند.
ر فرايند ظهور در زمان طولاني يا در دماي بالا انجام گيرد , پديد تار شدن روي مي دهد كه در نتيجة آن فبلم منفي خراب مي شود .از آنجايي كه افزايش دما موجب ظا هر شدن سريع فيلم مي شود , دماي خمام ظهور بايد دقيقاً توسط عكاس كنترل شود. فرايند ظهور معمولاً به وسيلة حمام متوقف كننده خاتمه مي يابد.حمام متوقف كننده حاوي يك اسيد ضعيف نظير اسيد استيك است كه موجب كاهش PH و در نتيجه كاهش غلظت يونهاي H+ و متوقف شدن واكنش تبديل هيدروكينون به كينون مي شود.
!
ثبوت فيلم
يكي از مشكلاتي كه از آغاز پيدايش فن عكاسي مطرح بود , مسئلة ثبوت فيلم است ار شدت برخورد نور با فيلم طوري باشد كه فقط در نقاط برخورد نقره آزاد شود و در بقيه قسمتهاي فيلم منفي , ها ليد نقره دست نخورده باقي بماند , اين ها ليد نقره در هر لحظه اي كه فيلم در معرض نور قرار گيرد , تجزيه مي شود و در نتيجه هر معرف احيا كننده اي در تماس با فيلم موجب تار شدن آن مي شود.براي حل اين مشكل بايد ماد مناسبي پيدا كرد كه بتواند ها ليد هاي نقره احيا نشده را حذف كند.مناسب ترين و متداول ترين ماده براي اين كار در عكاسي سياه و سفيد , يون سولفات (S2O32- ) است , زيرا با يونهاي Ag موجود در آب تركيب كمپلكس بسيار پايداري را به وجود مي آورد.پس از اينكه عمل ثبوت فيلم كامل شده به منظور حذف مقدار كمي از تيوسولفات باقيمانده در امولسون , بايد فيلم را به اندازة كافي با آب شستشو داد.در غير اين صورت , يون تيوسولفات تجزيه و گوگرد آزاد مي شود , كه مي تواند با نقره تركيب شده و سولفيد نقره (سياه رنگ) را به وجود آورد و موجب پايين آوردن كيفيت عكس شود , به طور متوسط , بين 60 تا 80 درصد نقره اوليه در مرحلة ثبوت فيلم بازيابي شود.ارزش اقتصادي اين بازيابي چيز قابل ملاحظه نيست.ولي از نظر آلودگي محيط زيست , اين بازيابي مي تواند بسيار ارزشمند باشد.
!اپ عكس
عمل چاپ كردن عكس در حقيقت همان برگردانيدن فيلم منفي است زيرا قسمتهاي تير
فيلم منفي در عمل چاپ , روشن و قسمت روشن آن تيره مي شود.فرآيند چاپ شبيه فرآيند فيلم منفي است .كاغذ چاپ حساس در مقابل نور را بر روي فيلم منفي قرار مي دهند .ابتدا نور را از طرف فيلم منفي و بعد از روي كاغذ اپ عبور مي دهند.پس از اين عمل , كاغذ چاپ را ظا هر و تصوير مثبت را بر روي آن تـثبيت مي كنند. يكي از اساسي ترين تفاوتها بين ساخت فيلم منفي و چاپ آن اندازه دانه موجود در امولسيون مربوط است .دانه هاي ها ليد نقره موجود در كاغذ هاي عكاسي , در مقايسه با امولسيون فبلم بسيار كوك است.همين كوچكي باعث مي شودكه از حساسيت كاغذ عكاسي نسبت به نور كم كاسته شود كه اين خود از نظر كنترل زمان , مي تواند مؤثر باشد.امولسيون كلريد نقره به دليل مقاومت نسبي بيشتر در برابر نور(از نظر تجزيه شدن) و در نتيجه حساسيت پايين تر نسبت به آن , بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد. در ضمن عمل شستشوبراي حذف يونهاي تيوسولفات از كاغذ , دقت بيشتري بايد به كار برد.زيرا با كوچك ترين غفلت , ممكن است يون تيوسولفات تجزيه شود و گوگرد آزاد كند كه در واكنش با نقره به سولفيد نقره تبديل شود , و كيفيت فيلم را پايين بياورد .بدين منظور , يك حذف كنندة تيوسولفات سديم كه حاوي پروكسيد هيدروژن است به كار مي برند , كه يون تيوسولفات را اكسيد كرده و به يون پايدار سولفات تبديل مي كند.
!عكس فوري
در سال 1947 ادوين.اچ .لند , نوآوري خود را در ز
مينة توليد عكس در يك دقيقه , اعلام داشت.از آن تاريخ به بعد فرآيند پولاروئيد براي اين منظور جنبة عمومي پيدا كرد .در اين فرآيند , پس از گرفتن عكس , فيلم پولاروئيد را به يك قطعه از كاغذ عكاسي تماس داده و به طور همزمان يك آمپول حاوي ماده ظهور و حلال نقره را شكسته و آن را روي فيلم پخش مي كنند.وقتي كه مادة ظهور دانه هاي ها ليد نقره در امولسيون فيلم را احيا (حلال نقره) , با يون هاي نقره ظا هر نشده را جذب كرد.آن را به لبه هاي كاغذ عكاسي منتقل مي كند .مادة ظهور در تماس با يون هاي نقره حذف شده , آن را به نقره آزاد در تصوير مثبت تبديل مي كند.
+!اطلاعات اولیه
بسیاری از ((ترکیبات شیمیایی)) وجود دارند که در مقابل ((نور)) حساساند، یعنی در برخورد با پرتوهای نورانی تغییر می‌کنند. برخی از این ترکیبات ، به ویژه ((هالید نقره|هایدهای نقره)) (مانند ((کلرید)) ، ((برمید)) ((یدید))) می‌توانند تصاویر را بر روی ((کاغذ عکاسی)) تثبیت کنند. مجموعه فرایندهایی را که بر پایه این گونه خواص قرار دارند، اصطلاحا عکاسی می‌نامند.
!تاریخچه
عکاسی که ما امروزه به آن آشناییم، توسط یک فرد کشف نشده است. بلکه نتیجه تلاش بسیاری از ((اشمدان شیمی|شیمیدان‌ها)) است. آغاز آن به سال 1727 میلادی برمی‌گردد. در آن سال ((شولز)) مشاهده کرد که مخلوطی از ((نیترات نقره)) و ((گچ)) در مقابل نور تیره می‌شوند. در دهه 1830 یک فرانسوی به نام ((لویی واگر)) تصادفا کشف کرد که برای ظهور یک تصویر ، از یک ورقه مس پوشیده شده از نقره که به وسی ((ی|بخار ید)) حساس شده باشد، می‌توان استفاده کرد. این نوع تصویر که به ((تصویر داگری)) معروف شد، در نتیجه شستشوی صفحه با ((محلول نمک|ملل غلیظ نمک)) به دست آمد و حالت تثبیت دائمی داشت، از اواسط قرن نوزدهم جنبه عمومی پیدا کرد.
!سیر تحولی و رشد
*
در سال 1839 ((واگر)) ضمن بررسی‌های بیشتر دریافت که برای برداشتن هالیدهای نقره نور نی باقیمانده برری فیلم یا ((صفحه عکاسی)) باید از ((تیوسولفات سدیم|محلول تیوسولفات سدیم)) استفاده کرد که با ((ترکیبات نر|نمکهای نقره)) ، ((تیوسولفات نقره)) محلول در ((آب)) که قابل شستشو با آب است تولید می‌کند (این واکنش توسط ((هرشل)) بیست سال قبل از آن کشف شده بود). ((فرایند پیشنهادی واگر)) موجب شد تا بتوان در کمتر از یک دقیقه عکس را ثابت کرد.


*
در سال 1841 یک انگلیسی بنام ((ویلیام تالبوت)) استفاده از فرایند تازهای را اعلام کرد. این فرایند شامل تهیه ((کاغذ عکاسی|کاغذ حساس در مقابل نور)) به وسیله ((یدید نقره)) است. ((عکس)) را بر روی این نوع کاغذ به وسیله ((اسید گالیک)) می‌توان ظاهر کرد. تصویر بدست آمده دقیقا برعکس وضعیت شیئی است که از آن به دست می آید (یعنی نواحی روشن تیره و نواحی تیره آن روشن ظاهر می‌شود ((ک منفی))). این تصویر منفی اگر بر روی یک کاغذ حساس عکاسی قرار داده شود و پس از قرار گرفتن در مقابل نور ظا هر شود ((عکس مثبت|کی مثبت)) که با وضعیت اولیه شیئی مطابقت دارد (تصویر مثبت) را می‌دهد.>>
*با وجود اینکه زمان لازم در فرایند __تالبوت__ کمتر از فرایند __داگر__ است، اما تصاویر به دست آمده چندان واضح نیست. آشکار است که برای رفع این نارسائی باید با روش مناسبی هالیدهای نقره را بر روی یک ((جسم شفاف)) تثبیت کرد. این کار در آغاز به وسیله ((سفیده تخم مرغ)) بر روی ((شیشه)) انجام می‌گرفت و تصویرهایی نسبتا روشن بدست می‌آمد. اما این تصویرها به آسانی آسیب پذیر بود. سر انجام در سال 1871 این مشکل توسط یک ((عکاس|عکاس آماتور)) و ((داشنا یزیک|فیزیکدان)) به نام __مادوکس__ بدین صورت از میان برداشته شد که وی ((امولسیون ژلاتینی)) از نمکهای نقره را بر روی شیشه یا ((کاغذ عکاسی)) تثبیت کرد.
!اختراع دوربین کداک
در سال 1887 __ایستمن__ ((دوربین کداک)) را نوآوری کرد که در آن یک ((فیلم پلاستیکی))یترات سلولز) آغشته به امولسیون ژلاتینی به کار گرفته شده و با آن فیلم می‌توانستند یک صد عکس بگیرند. اما اشکال این کار در آن بود که ((فیلم عکاسی|فیم)) را همراه با ((دوربین عکاسی|دوربین)) می‌بایست به مرزی ه ((مراحل هور یلم|مراحل ظهور و بوت عک)) در نا انام می‌گرفت بفرسند. ا آن زمان به بعد بود که ن عکاسی وارد مرحله نوینی شد. />!((مراحل ظهر فیلم))
با توجه به اینکه هالیدهای نقره تنها مواد حساس در مقابل ((نور)) می‌باشند، از این رو منحصرا از آنها به عنوان تولید کننده موثر تصویر استفاده می‌شود. یک ((فوتون)) تنها در برخورد با دانههای ((هالید نقره)) یک بسته با حداقل چهار اتم نقره تولید می‌کند. میزان این تثیر در مجاورت یک ((عر رنگی|معرف احیا کننده)) مناسب (ظاهرکننده) می‌تواند میلیونها بار افزایش یابد. هرچه تعداد اتمهای نقره دریک دانه بیشتر باشد، ((سرعت واکنش)) مواد شیمیایی فیلم در تماس با ظاهر کنندهها بیشتر می‌شود. این واکنشها در واقع ، ((احیای یون نقره)) است. عواملی مانند ((دما)) ، غلظت ظاهر کننده ، PH و مجموعه تعداد هستهها در هر دانه ، زمی ظهور و میزان ((نقره|نقره آزاد)) در ((امولیون فیلم)) ن دارند.
!مباح مرتب با عنوان />*((امولسیو فیلم))
*((وربی کاسی))
*((ه اسی))
*((کاسی رنگی))
*((کس مثبت))
*((عکس منفی))
*((کاغذ عاسی)) />*((فیلم عاسی))
*((مراحل ظهور فیلم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 02 دی 1383 [06:31 ]   4   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [10:13 ]   3   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [06:31 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [06:31 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..