منو
 کاربر Online
937 کاربر online
تاریخچه ی: عدسی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-116Lines: 1-93
-V{maketoc}
+!مقدمه
>عدسیها همانند ((آینه|آینه‌ها)) دارای تصاویر حقیقی و مجازی هستند، این تصاویر از پرتو های همگرا شونده و واگرا شونده بازتابی ایجاد می‌شود. بر خلاف آینه‌ها در عدسیها عبور نور نیز مطرح است و تصاویر ممکن است در پشت و جلوی عدسی شکل گیرد. عدسیهایی که ضخامت قسمتهای کناریش بزرگتر باشد، پرتو های موازی را همگرا می‌کند و ((عدسی محدب)) نام دارد، که دارای فاصله کانونی مثبت می‌باشد. بر خلاف آینه‌ها دارای دو کانون در فضاهای جلو و پشت عدسی می‌باشند ، عدسیهایی که ضخامت قسمت محوری آنها کمتر از ضخامت قسمت کناری باشد، پرتوهای موازی را از هم باز می‌کنند و دارای فاصله کانونی منفی هستند و ((عدسی مقعر)) نام دارند، که اینها نیز دارای دو کانونی در فضای جسم و تصویر هستند.

>
 
 
 
 
  
-{picture=adasi 1.jpg} +{picture=lens-convex.JPG}
  
 
 
 
 
-! تصاوی عدسی:

عدسی ها همانند ((آین ه)) دارای صاویر حیی و مجازی هستند این تصاویر از پتو ای همگرا شوند واگر شونده ((بازتاب))ی ایا می ود. بر خا آینه ها در عدسی بور و نیز مح است و ایر مکن است در جوی ی شکل گیرد.

عدسی یی که ضخات قسمت های کناریش زرگتر باشد، پرتو های وزی را مگرا می کند و ((دی حد)) نام دار. ک اری فه کاونی م ی اشد.

ر لف ی ها ای نن در فضاهای لو ت عدی می شد عدسی هایی که امت قس می آنها کر ز ضخات م کری اشد ، پرتو های موای را م با می کنند و داری اله کاونی منی هند و ((عدسی قعر)) نا ان. که اینا یز رای دو کانی فی جسم و وی هستند.
/>! انواع عدسی:
+نوع عدسی
!!عدسی محدب (کوژ)
عدسیهایی که ((ن)) را همگا ی‌کند و جهت تصویر سازی قیقی و یز همگرا نمود روهای تابشی ا نقا ور اند وی ((اره|ستگا)) مرد است میگیرند. />!!عدسی قر (کا) />این دها و را اگرا می کنند و ه ا نمودن نوره صلاح بری یتها ک نی ه اگرایی نو را درد ه ((ام |ش)) مورد استفاده واقع میود. />!وعد نوه رسم پ د عدسیها />اک قعد همن آینه‌هاست ر ات کی مرین نها که پرتو های خای را ل می‌شود عباتند از:


روی وای با حور نری د از برخورد به عدسی عبور از آ ا نقه کانن یرد که فاص آن س سی __f__ ست.


 
 
 
 
  
-{picture=Adasi2.jpg} +{picture=lens-concave.JPG}
  
 
 
 
 
-__''محدب'' (همگراکننده)__ - __''مقعر''(واگراکننده)__


*__((عدسی محدب)) (کوژ):__
عدسی هایی که ((نور)) را همگرا می کنندو جهت تصویر سازی حقیقی و نیز همگرا نمودن
پرتو های ابشی از نقاط دور مانند پرتو های ((ستاگان)) مورد استفاده قرار می گیرند.


*__((عدسی مقعر)) (
کاو):__ این عدسی ها نور را واگرا می کنند و ه وارا نمودن نور ها و اصلاح برخی سیستم ها که نیاز به وگرایی نور را دارد از جمله ((چشم)) مورد استفاده واقع می شوند.

! قواعد ((نحوه رسم پرتو در عدسی ها)) :

ا
کثر قواعد همانند ((آینه ها))ست و در حالت کلی عمده ترین آنها که پرتو های خاصی را شامل می شود عبارتند از :


#پرتوی موازی با محور نوری بعد از برخورد به عدسی و عبور از آن ، از نقطه کانون می گذرد که فاصله آن از ((رأس عدسی)) f است.


# پرتوهای عبوری از کانون عدسی بعد از ((
شکست)) در آن به موازات محور نوری خواهد بود.


#پرتو نوری عبوری از رأس عدسی بدون شکست ا ز آن رد می شود.


#همواره شیئی نوری در سمت چپ عدسی قرار داده می شود و نور از چپ به راست بر عدسی می تابد و در ((عدسی ها)) بر عکس آینه ها ردیابی پرتویی ((«ترسیم پرتو))) برای نور عبوری(شکستی) صورت می گیرد.


#فضای سمت چپ عدسی فضای جسم و فضای سمت راست عدسی فضای تصویر می باشد که جسم موجود در سمت چپ (فضای جسم)) ) را جسم حقیقی و جسم موجود در سمت راست (فضای تصویر))) را جسم مجازی گویند. که وجود خارجی ندارد و نیز تصویر در فضای تصویر حقیقی و تصویر در فضای جسم مجازی می باشد.

! عدسی های مرکب:

#__((عدسی کوژ-تخت)):__آنچنان عدسی است که یک طرف آن کوژ و یک طرف آن تخت م
باشد.


#__((عدسی دو کوژ)):__آنچنان عدسی است که هر دو طرف آن کوژ می باشد.


#__عدسی هلالی(محدب):__آنچنان عدسی است که یک یک طرف آن کوژ و طرف دیگرش کاو باشد.


#__((عدسی تخت- کاو)):__ آنچنان عدسی است که یک طرف آن کاو و طرف دیگرش تخت باشد.


#__((عدسی دو کاو)):__ آنچنان عدسی است که هر دو طرف آن کاو باشد.


#__عدسی هلالی (مقعر):__آنچنان عدسی است که یک طرف آن کوژ و طرف دیگرش کاو باشد.


((عدسی های هلالی)) دونوع اند;یکی آن است که کناره هایش نازک و مرکزش ضخیم است و دیگری دارای کناره های ضخیم و مرکز نازکی می باشد یعنی اولی خاصیت همگرایی و دومی خاصیت واگرایی نور را دارد.

! ((دستگاه های نوری)) شامل عدسی ها:

اکثر دستگاه های نوری شامل دو نوع عدسی می باشند که یکی را که نور اول بر آن می تابد و در ورودی دستگاه کار گذاشته می شود __''((عدسی شیئی))__'' و دومی را که در خروجی دستگاه قرار دارد و ((نور)) از آن خارج می شود __''((عدسی چشمی))__'' گویند.

از جمله از این دستگاه ها __((میکروسکوپ نوری))__- __((زیر دریایی))__-__((میکروسکوپ پلاریزان))__- __((دوربین های دو چشمی))__- __((دوربین ها))__- __انواع ((عینک ها))__ و...را می توان نام برد.

! عیوب عدسی ها:

((عدسی ها)) به لحاظ داشتن ضخامت زیاد و ناخالصی ها دارای ((ابیراهی ها))یی هستند که در سیستم ((اعوجاج)) ایجاد می کنند و وضوح تصویر حاصل از دستگاه نوری را به هم می زنند از جمله از این ابیراهی ها عبارتند از:


#__((ابیراهی رنگی)):__
علاوه از بهم زدن وضوح و کیفیت تصویر رنگ آنرا هم بهم می زند و تا حدی آن را از حالت طبیعی خارج می کند که اینها هم به دو دسته ((ابیراهی رنگی)) طولی و عرضی تقسیم می شوند.


#__((ابیراهی اعوجاج)):__
تصویر هندسه واقعی خود را پیدا نمی کند و قسمت های مختلف عدسی که دارای ضخامت های متفاوتی است در میزان انحراف پرتو های تابشی به یک مقدار عمل نمی کند و انحراف یکنواخت نبوده و تصویراز وضوح می افتد که این ابیراهی نیز به دو دسته ((اعوجاج بشکه ای)) و ((اعوجاج بالشی)) تقسیم می شود.


برخی ابیراهی های دیگری مانند ((ابیراهی کروی)) که انحراف پرتو از کانون عدسی را سبب می شود، وجود دارند که بوسیله ساخت عدسی های مرکب با هندسه ویژه این ابیراهی ها اصلاح می شوند.

! ((عدسی های غیر کروی)):

برخی ((دستگاه های اپتیکی)) به لحاظ محدودیت در طراحی و سایر محدودیت ها وماهیت دستگاه عدسی های غیر کروی را لازم دارند که جهت ایفای نقش در ْآن سیستم ها ساخته شده اند.

! مشخصات تصویر در عدسی:
+


#پرتوهای بوری ا کانون دسی بد از ((شکست نور|شکست)) در آن به موازات محور نوری خواهد بود.


#پرتو نوری عبوری از رأس عدسی بدون شکست از آن رد میشود.


#همواره شیئی نوری در سمت چپ عدسی قرار داده میشود و نور از چپ به راست بر عدسی میتابد و در عدسیها بر عکس آینهها ردیابی پرتویی (((ترسیم پرتو))) برای نور عبوری (شکستی) صورت میگیرد.


#فضای سمت چپ عدسی فضای جسم و فضای سمت راست عدسی فضای تصویر میباشد که جسم موجود در سمت چپ (فضای جسم) را جسم حقیقی و جسم موجود در سمت راست (فضای تصویر) را جسم مجازی گویند. که وجود خارجی ندارد و نیز تصویر در فضای تصویر حقیقی و تصویر در فضای جسم مجازی میباشد.


 
 
 
 
  
-{picture=adas.jpg} +{picture file=img/daneshnameh_up/6/6d/Adasi2.jpg}
  
 
 
 
 
-بسته به اینکه جسم در چه فاصله ای از عدسی قرار گیرد دارای تصویری حقیقی یا مجازی،مستقیم یا وارون، راست یا برگردان، کوچکتر از جسم یا بزرگتر از آن و... خواهد بود.

رابطه حاکم بر فواصل جسم و تصویر ((عدسی نازک)) و فاصله کانونی آن بصورت زیر است: __ (f=1/(1/p+1/q) __ که برای عدسی خیلی نازک (f=R/2) است که در آن Rشعاع کره ((دیوپترهای کروی|دیو پتر)) عدسی و pفاصله جسم از رأس و qفاصله تصویر از رأس عدسی می باشد. />
برای یک ((عدسی ضخیم)) __ «f=1/«n-1)(1/R1-1/R2 __ که R1 شعاع دیو پتر داخلی و کوچک و R2 شعاع دیو پتر خارجی (بزرگ)و n ((ضریب شکست)) شیشه عدسی می باشد این رابطه در طراحی و ساخت ((عینک ها))ی طبی بکار برده می شود طوریکه به توسط این رابطه چشم پزشکان ((نمره چشم)) را مشخص می نمایند یعنی با داشتن n معلوم و فاصله کانونی مورد نیاز برای ((چشم)) بیمار شعاع های داخلی و خارجی عدسی را متناسب با فاصله کانونی مناسب انتخاب می کنند تا اصلاح چشم به توسط عینک مربوطه صورت گیرد رابطه اخیر به ((فرمول عینک سازان)) معروف است.

! مباحث مرتبط با عی ها:
+! عدسیهای مرکب
#__~~brown:عد
سی کوژ - تخت~~:__ آنچنان عدسی است که یک طرف آن کوژ و یک طرف آن تخت می‌باشد.
#__~~brown:عدسی دو کوژ~~:__ آنچنان عدسی است ک
ه هر دو طرف آن کوژ می‌باشد.
#__~~brown:عدس
ی هلالی (محدب)~~:__ آنچنان عدسی است که یک یک طرف آن کوژ و طرف دیگرش کاو باشد.
#__~~brown:عدسی تخت - کاو~~:__ آنچنان عدسی است که یک طرف آن کاو و طرف دیگرش تخت باشد.
#__~~brown:عدسی دو کاو~~:__ آنچنان عدسی است که هر دو طرف آن کاو باشد.
#__~~brown:عدسی هلالی (مقعر)~~:__ آنچنان عدسی است که یک طرف آن کوژ و طرف دیگرش کاو باشد.

عدسیهای هلالی دو نوعند، یکی آن است که کناره هایش نازک و مرکزش ضخیم است و دیگری دارای کناره‌های ضخیم و مرکز نازکی می‌باشد، یعنی اولی خاصیت همگرایی و دومی خاصیت واگرایی نور را دارد.
!دستگاههای نوری شامل عدسیها
اکثر دستگاههای نوری شامل دو نوع عدسی می‌باشند که یکی را که نور اول بر آن می‌تابد و در ورودی دستگاه کار گذاشته می‌شود __''عدسی شیئی__'' و دومی را که در خرو
جی دستگاه قرار دارد و نور از آن خارج می‌شود __''عدسی چشمی__'' گویند. از جمله از این دستگاهها __((میکروسکوپ نوری))__ - __((زیر دریایی گوه کار می‌کند؟|زیر دریایی))__ - __((میکروسکوپ پلاریزان))__ - __دوربینهای دو چشمی__ - __((دوربینها))__ - __انواع ((عینک|عینکها))__ و ... را می‌توان نام برد.
!عیوب عدسیها
عدسیها به لحاظ داشتن ضخامت زیاد و ناخالصیها دارای ((ابیراهی در عدسی|ابیراهیهایی)) هستند که در سیستم ((اعوجاج)) ایجاد می‌کنند و وضوح تصویر حاصل از دستگاه نوری را به هم می‌زنند. از جمله از این ابیراهیها عبارتند از:


#__~~brown:ابیراهی رنگی~~:__ علاوه از بهم زدن وضوح و کی
فیت تصویر رنگ آنرا هم بهم می زند و تا حدی آن را از حالت طبیعی خارج می کند که اینها هم به دو دسته ابیراهی رنگی __طولی__ و __عرضی__ تقسیم می‌شوند.


#__~~brown:ابیراهی اعوجاج~~:__ ت
صویر هندسه واقعی خود را پیدا نمی‌کند و قسمتهای مختلف عدسی که دارای ضخامتهای متفاوتی است، در میزان انحراف پرتوهای تابشی به یک مقدار عمل نمی‌کند و انحراف یکنواخت نبوده و تصویراز وضوح می‌افتد، که این ابیراهی نیز به دو دسته __اعوجاج بشکه‌ای__ و __اعوجاج بالشی__ تقسیم می‌شود.


برخی ابیراهیهای دیگری مانند ((ابیراهی کروی)) که انحراف پرتو از کانون عدسی را سبب می‌شود، وجود دارند که بوسیله ساخت عدسیهای مرکب با هندسه ویژه این ابیراهیها اصلاح می‌شوند.
!عدسیهای غیر کروی
برخی ((طراحی دستگاههای اپتیکی|دستگاههای اپتیکی)) به لحاظ محدودیت در طراحی و سایر محدودیتها و ماهیت دستگاه عدسیهای غیر کروی را لازم دارند که جهت ایفای نقش در ْآن سیستمها ساخته شده اند.
!مشخصات تصویر در عدسی
{picture file=img/daneshnameh_up/d/d2/adas.jpg}
بسته به اینکه جسم در چه فاصله‌
ای از عدسی قرار گیرد دارای تصویری حقیقی یا مجازی ، مستقیم یا وارون ، راست یا برگردان ، کوچکتر از جسم یا بزرگتر از آن و ... خواهد بود. رابطه حاکم بر فواصل جسم و تصویر ((انواع عدسی|عدسی نازک)) و فاصله کانونی آن بصورت زیر است:

/>::~~green:__(f = 1/(1/p + 1/q __~~:: />که برای عدسی خیلی نازک (~~green:__f = R/2__~~) است، که در آن __R__ شعاع کره ((دیوپتر)) عدسی و __p__ فاصله جسم از رأس و __q__ فاصله تصویر از رأس عدسی میباشد. برای یک ((انواع عدسی|عدسی ضخیم)):

/>::~~green:__(f = 1/(n - 1)(1/R1 - 1/R2__~~:: />که __R1__ شعاع دیو پتر داخلی و کوچک و R2 شعاع دیو پتر خارجی (بزرگ) و __n__ ((ضریب شکست)) شیشه عدسی میباشد. این رابطه در طراحی و ساخت ((عینک|عینکهای طبی)) بکار برده میشود، طوریکه به توسط این رابطه چشم پزشکان ((آزمایش تعیین نمره عینک|نمره چشم)) را مشخص مینمایند. یعنی با داشتن __n__ معلوم و فاصله کانونی مورد نیاز برای ((چشم)) بیمار شعاع های داخلی و خارجی عدسی را متناسب با فاصله کانونی مناسب انتخاب میکنند تا اصلاح چشم به توسط عینک مربوطه صورت گیرد، رابطه اخیر به ~~green:__فرمول عینک سازان__~~ معروف است.
!مباحث مرتبط با عنون
*((آزما
یش تعیین نمره عینک))
*((آینه))
*((
ابیراهی نوری در عدسی))
*((انواع عدسی))
 *((بازتاب)) *((بازتاب))
 +*((دوربین))
 +*((دیوپتر))
 +*((زیر دریایی چگونه کار می‌کند؟))
 +*((ترسیم پرتو))
 +*((ساختمان چشم))
 +*((ضریب شکست))
 +*((شکست نور))
 +*((طراحی دستگاههای اپتیکی))
 *((عدسی محدب)) *((عدسی محدب))
 *((عدسی مقعر)) *((عدسی مقعر))
-*((نحوه رسم پرتو در عدسی ها))
*((آ
ینه ه))
*((ترس
یم پرتو)) />*((رأس عدسی))
*((ش
کت))
*((فضای جسم))
*((فضای تص
ویر))
*((عدسی کوژ-تخت))
*((دسی د کوژ))
*((عدسی تخت- کا
)) />*((عدسی دو کاو))
*((عد
سی های هللی))
*((دستگ
اه های نوری))
*((عدسی شیئی))
*((عدسی چشمی
))
*((میکروسکوپ نوری))
*((زیر دریایی
))
+*((عدسیهای یر کوی))
*((عینک))
*((فو عدسی ساان))
*((میکروسکوپ))
 *((میکروسکوپ پلاریزان)) *((میکروسکوپ پلاریزان))
-*((دوربین ها))
*((دوربین های دو چشمی))
*((عینک ها))
*((ابیراهی ها))
*((ابیراهی رنگی))
*((ابیراهی اعوجاج))
*((ابیراهی کروی))
*((عدسی های غیر کروی))
*((دستگاه های اپتیکی))
*((عدسی نازک))
*((دیوپترهای کروی))
*((عدسی ضخیم))
*((نمره چشم))
*((چشم))
*((فرمول عینک سازان))
*((ضریب شکست))
*((نحوه تصویر گیری در عدسی ها))
+*((نحوه تصویر گیری در عدسیها))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 26 تیر 1385 [14:17 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [09:36 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [07:44 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [12:23 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 شهریور 1383 [05:18 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..