منو
 کاربر Online
843 کاربر online
تاریخچه ی: سیستماتیک گیاهی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-32Lines: 1-59
 
||سیستماتیک گیاهی پهنای وسیعی از علوم است که اطلاعات و مشخصات گیاهان را که به نوبه خود از طریق مطالعات اولین ، از قبیل توصیف و نامگذاری شناخته شده‌اند با تاکید بر کلیه صفات و وابستگیهای آنها و با توجه به اطلاعات بدست آمده از سایر شاخه‌های علوم مورد بررسی قرار می‌دهد.||
 
||سیستماتیک گیاهی پهنای وسیعی از علوم است که اطلاعات و مشخصات گیاهان را که به نوبه خود از طریق مطالعات اولین ، از قبیل توصیف و نامگذاری شناخته شده‌اند با تاکید بر کلیه صفات و وابستگیهای آنها و با توجه به اطلاعات بدست آمده از سایر شاخه‌های علوم مورد بررسی قرار می‌دهد.||
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/9/98/plantsystematic1.JPG}
 +
 +
 +
 !مقدمه !مقدمه
-آغاز علم سیستماتیک یاهی برتی مص نیست اوا کهن چین و صر شر ، ((گیاهان رای)) را هندی کده و آنها را خو نیز خو ، ویف کهاند ته ه خا گواگون گیاها استفاده آنها ، یژ ((گیاهان روی)) و نیا ه توی و طبقه بنی آنها ه نوبه خود وا ر علم ه بندی گیاهان را اهم ورد. +سیستماتیک یی از شاخه‌های بیار قیمی و مهم لم گیه شناسی است. اساهای اوی گیاهان وراکی و ارویی اطراف و تجه خاص اشتند و دها نوع از آنها را می‌نختند و ه این ترتی نخن گوههی تاکونومیک یاه بر اساس چنین ناختی شکل رفت. سیستتیک گیهی اختافت بارز و برجسته گروهای گیاهی را تصویر می‌کند.

نام
هرگیاه در واع کیدی است که آ دریهای ر زست اسی آ گیاه وده میشود. سیستمایک گیهی باشناخت و نمگذاری گیاان و به نم کشیدن آنها ر گروههای خویشاوند و بسیار نزدیکی همچون جنس ، خانواد و ... وکا د. بطور کلی ین علم ل مجموعه فعالتهایی است که به منظور سازماندهی و ثبت تنوع گیاهان اام می‌ود.
 !تاریخچه !تاریخچه
-تا سده هجدهم میلادی ، بیشترین توجه به شناخت و طبقه ‌بندی گیاهان زراعی و دارویی معطوف می‌گردید و طبعا سیستم ((رده‌بندی گیاهان|رده‌بندی مصنوعی)) ، که غالبا بر اساس __مشخصات کاربردی گیاهان__ استوار بود مورد استفاده قرار می‌گرفت از اواسط این سده سیستم نامگذاری و طبقه بندی پیشنهاد توسط __لینه__ تحولی در علم طبقه ‌بندی گیاهان پدید آورد.

در اواخر سده هجدهم میلادی نظر غالب گیاه شناسان به سیستم‌های ((طبقه‌ بندی طبیعی در گیاهان|طبقه‌ بندی طبیعی)) که ~~brown:بر پایه صفات ریخت شناسی~~ گیاهان استوار بود جلب گردید. در سده نوزدهم میلادی با ارائه نظریه تکاملی داروین و توجه به توالی تکاملی در طبقه ‌بندی گیاهان ، مبنای ((طبقه بندی فیلوژنتیک)) پایه گذاری شد و در سده بیستم میلادی به سیستم‌های فیلوژنتیک واقعی رسید که اساس رده بندی نوین معاصر را تشکیل می‌دهد.
+تا سده هجدهم میلادی ، بیشترین توجه به شناخت و طبقه ‌بندی گیاهان زراعی و دارویی معطوف می‌گردید و طبعا سیستم ((رده‌بندی گیاهان|رده‌بندی مصنوعی)) ، که غالبا بر اساس __~~green:مشخصات کاربردی گیاهان~~__ استوار بود مورد استفاده قرار می‌گرفت از اواسط این سده سیستم نامگذاری و طبقه بندی پیشنهاد توسط __لینه__ تحولی در علم طبقه ‌بندی گیاهان پدید آورد.

در اواخر سده هجدهم میلادی نظر غالب گیاه شناسان به سیستم‌های طبقه‌ بندی طبیعی که ~~brown:__بر پایه صفات ریخت شناسی__~~ گیاهان استوار بود جلب گردید. در سده نوزدهم میلادی با ارائه نظریه تکاملی داروین و توجه به توالی تکاملی در طبقه ‌بندی گیاهان ، مبنای ((طبقه بندی فیلوژنتیک)) پایه گذاری شد و در سده بیستم میلادی به سیستم‌های فیلوژنتیک واقعی رسید که اساس رده بندی نوین معاصر را تشکیل می‌دهد.
{img src=img/daneshnameh_up/6/6d/pinus3.JPG}
 !اهداف سیستماتیک گیاهی !اهداف سیستماتیک گیاهی
-علم سیستماتیک گیاهی از دو هدف مد پیی می‌کند: ست اینکه وند گیهان مف را ز یکیگر شناسایی مای و دوم تود آها را در یک __سیستم لمی و ی__ هین حیح‌تین وضع قه نی ماید. سیستم‌های طبقه بندی امروزی بر خلاف سیستم‌های قدیمی‌تر ، تنها بر پایه مشخصات مورفولوژیک استوار نبوده بلکه سایر اختصاصات بیولوژیک گیاهان را در طبقه بندی بکار می‌گیرد و در این راستا ، توجه به __جنبه‌های تکاملی__ ، __وابستگی‌های ژنتیکی__ و __ساختار شیمیایی__ آنها از تاکید بیشتری برخوردار است.

توجه به ~~brown:اصل عمومی تک نیایی تاکسون‌ها~~ در سیستماتیک گیاهی اهمیت شناخت و کاربرد علم تکامل گیاهان را برای دستیابی به قرابتها و دودمانهای تکاملی در سطوح نظام سلسه نسب روشن می‌سازد. چون در سیستمهای طبقه بندی امروزی که بر پایه صفات متعددی استوارند ریخت شناسی به تنهایی اساس طبقه بندی را تشکیل نمی‌دهد، لذا لزوما تمام صفات مورفولوژیک دارای ارزش یکسانی در طبقه بندی و توصیف تاکسونها نبوده و در هر مورد دارای کاربرد خاص خواهند بود.
+!سیستماتیک گیاهی 4 هدف ا دا می‌کند. />*هست کن فلو هان

/>*ائ راه ه منور شناسایی ایاد رتباط


ود آردن یک سیستم رتباطی مستقیم و ای

/>*نا ن فهیم تکملی تنوع م گیاهی

/>سیستم‌های طبقه بندی امروزی بر خلاف سیستم‌های قدیمی‌تر ، تنها بر پایه مشخصات مورفولوژیک استوار نبوده بلکه سایر اختصاصات بیولوژیک گیاهان را در طبقه بندی بکار می‌گیرد و در این راستا ، توجه به __جنبه‌های تکاملی__ ، __وابستگی‌های ژنتیکی__ و __ساختار شیمیایی__ آنها از تاکید بیشتری برخوردار است.

توجه به ~~brown:اصل عمومی تک نیایی تاکسون‌ها~~ در سیستماتیک گیاهی اهمیت شناخت و کاربرد علم تکامل گیاهان را برای دستیابی به قرابتها و دودمانهای تکاملی در سطوح نظام سلسه نسب روشن می‌سازد. چون در سیستمهای طبقه بندی امروزی که بر پایه صفات متعددی استوارند ریخت شناسی به تنهایی اساس طبقه بندی را تشکیل نمی‌دهد، لذا لزوما تمام صفات مورفولوژیک دارای ارزش یکسانی در طبقه بندی و توصیف تاکسونها نبوده و در هر مورد دارای کاربرد خاص خواهند بود. />!مراحل سیستماتیک گیاهی
*سیاحت و اکتشاف و جمع آوری گیاهان


*پرس کردن و خشک کردن گیاهان و تهیه هرباریوم گیاهی


*دوره سنتز یا استفاده از ویژگیهای ریخت شناسی ، شکل و ساختار گیاهان به منظور طبقه بندی آنها


*مرحله تجربی که به تفسیر اطلاعات بدست آمده در قالب واژه‌های تکاملی وفیلوژنتیک مربوط می‌شود.
 !شاخصهای ریخت شناسی فیلوژنی !شاخصهای ریخت شناسی فیلوژنی
 __صفات ابتدایی__ در طبقه بندی فلوژنی به مفهوم صفاتی است که مقدم‌تر از صفات دیگر بوجود آمده‌اند نه صفات ساده‌تر در قبال پیچیده‌تر و این امر بخصوص در مورد ((گیاهان گلدار)) مشهورتر است برای مثال گیاهان یکساله پایا و دو ساله و این گروهها از ((گیاهان چوبی)) اشتقاق یافته‌اند و یا ((گلهای دو جنسی)) مقدم بر گلهای تک‌جنسی‌اند. میزان تکامل در تمام اندامهای گیاه همیشه یکسان نیست و ممکن است برخی از اندامها تخصصیتر از سایر اندامها شده و بعضی از تاکسونها هر دو صفات پیشرفته و ابتدایی را در خود داشته باشند.  __صفات ابتدایی__ در طبقه بندی فلوژنی به مفهوم صفاتی است که مقدم‌تر از صفات دیگر بوجود آمده‌اند نه صفات ساده‌تر در قبال پیچیده‌تر و این امر بخصوص در مورد ((گیاهان گلدار)) مشهورتر است برای مثال گیاهان یکساله پایا و دو ساله و این گروهها از ((گیاهان چوبی)) اشتقاق یافته‌اند و یا ((گلهای دو جنسی)) مقدم بر گلهای تک‌جنسی‌اند. میزان تکامل در تمام اندامهای گیاه همیشه یکسان نیست و ممکن است برخی از اندامها تخصصیتر از سایر اندامها شده و بعضی از تاکسونها هر دو صفات پیشرفته و ابتدایی را در خود داشته باشند.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/1/1c/liverwrt1.JPG}
 +
 +
 +
 !طبقه بندی سلسله گیاهان !طبقه بندی سلسله گیاهان
-گیاهان خشکی اولیه در دوره __دوونین__ ظاهر شده و فاقد ((ریشه)) و ((ساقه)) و ((برگ)) بوده و ظاهری شبیه ((جلبک|جلبکها)) داشته‌اند. قدیمی‌ترین سنگواره‌های بدست آمده که به عنوان نیاکان ((گیاهان آوندی)) شناخته می‌شوند مربوط به دو گیاه منقرض شده ~~brown:Zosterophllumo و Phynia~~ می‌باشد. به احتمال زیاد ((بریوفیتا)) قبل از شکل گیری و تمایز دستگاههای آوندی این گیاهان از مسیر تکاملی آنها منشعب شده‌اند. در هر صورت سنگواره‌ای از بریوفیت‌های اولیه در دست نیست.

گیاهان نوعZosterphyllum منشا ((لیکوپودیوفیتا)) می‌باشند. این گروه در اواخر دوارن پالئوزوئیک دارای پراکندگی وسیع و انواع متعددی بوده اند. لیکن امروزه فقط معدودی از جنس‌های علفی به حیات خود ادامه می‌دهند. گیاهان نوع Phynia به عنوان نیاکان سایر گیاهان آوندی به شمار می‌آیند که به نوبه خود در مسیرهای متفاوتی تکامل یافته‌اند.
!ه نی له یاهان امروزی
له یاان به 10 شاه ((منفییک~ک نییی)) ی می، ی بری واد ا له در مورد اهای ((گیاهان ازدان)) ین گیاه ناا ات وو دارد.

/>__اه 1:__ ((بریمیا)) BRYOPLTYTA
__
اه 2:__ ((لیکپودیفیتا)) CODODIOPHYTA
__اه 3:__ ((اکوی‌یویتا)) EQUISTETOPHYTA
__اه 4:__ ((وی‌پودیفیا)) POLYPODIOPHYTA
__
ه 5:__ ((یکادیتا)) CYCADOPHYTA />__شاه 6:__ ((ژککوفیتا)) GYNKUOPHYTA
__ش
خه 8:__ ((کنیفویتا)) CONIFEROPHYTA />__شاخه 9:__ ((نتوفیتا)) GNETOPHYTA
__شاخ
10:__ ((مانولیوفیتا)) MAGNOLIOPHYTA
+گیاهان خشکی اولیه در دوره __دونین__ ظاهر شده و فاقد ((ریشه)) و ((ساقه)) و ((برگ)) بوده و ظاهری شبیه ((جلبک|جلبکها)) داشته‌اند. قدیمی‌ترین سنگواره‌های بدست آمده که به عنوان نیاکان ((گیاهان آوندی)) شناخته می‌شوند مربوط به دو گیاه منقرض شده ~~brown:Zosterophllumo و Phynia~~ می‌باشد. به احتمال زیاد ((خزه|بریوفیتا)) قبل از شکل گیری و تمایز دستگاههای آوندی این گیاهان از مسیر تکاملی آنها منشعب شده‌اند. در هر صورت سنگواره‌ای از بریوفیت‌های اولیه در دست نیست.

گیاهان نوعZosterphyllum منشا لیکوپودیوفیتا می‌باشند. این گروه در اواخر دوارن پالئوزوئیک دارای پراکندگی وسیع و انواع متعددی بوده اند. لیکن امروزه فقط معدودی از جنس‌های علفی به حیات خود ادامه می‌دهند. گیاهان نوع Phynia به عنوان نیاکان سایر گیاهان آوندی به شمار می‌آیند که به نوبه خود در مسیرهای متفاوتی تکامل یافته‌اند.
!یتاتیک گیاهی: مینه‌ی لمی مبط به نیای امروز
نیای اروز دانش مربوط به شناایی ، ناگذاری ه بنی گی زمینه مات یجی ت. کاربرهای باقوه اقصادی گیاهن اید بافاصله مشهود ناد اا ناگزیریم گیاهان ویشاوند را بشناسی. ویشاوندهای وحشی گیاهن زرای معمولا حای ژنهایی هتک خصوصت لوی چون مقوم در برابر یمایها را که برای اصاح مصولات رای وردنیاز تخصصین اصلاح نژاد است فراهم می‌کنند.
!رتبا با ی علو
یستمایک گیاهی یکی از عو پرکاربردی است ک با بسیری از ه‌ها ارتباط ندیک دارد. ک توان به ((گیاه شنای)) ، ((ورفولوژی گیاهی)) ((ییووژی گیاهی)) ، ((بیوشیمی گیاهی)) و ((نتیک گیاهی)) ((اولوژی گیاهی)) اشاره کرد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اکولوژی گیاهی)) *((اکولوژی گیاهی))
 +*((بیوشیمی گیاهی))
 +*((تاکسونومی))
 *((خاستگاه گروههای گیاهان)) *((خاستگاه گروههای گیاهان))
 *((رده‌بندی گیاهان)) *((رده‌بندی گیاهان))
-*((تاسونومی))
*((
یمیوتاکسونومی))
*((طبقه‌ بندی طبیعی در
گیاهان))
*((گیاهان دارویی))
+*((نیک گیاهی))
*((گیاهان داروئی))
 *((گیاهان زراعی)) *((گیاهان زراعی))
- +*((مورفولوژی گیاهی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 11 دی 1384 [19:41 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 22 مرداد 1384 [17:47 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..