منو
 کاربر Online
1150 کاربر online
تاریخچه ی: سیتوپلاسم

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-32Lines: 1-61
-
+!نگاه کلی
با همه مرزهای تفکیک شده‌ای که در سلول وجود دارد، یک قالب یا بسته سیتوپلاسمی تمام فضاهای موجود بین اندامک‌هایی را که بوسیله غشای سلولی احاطه شده‌اند، پر می‌کند. این سیتوپلاسم زمینه‌ای سیتوزول است. اگر با اولترا سانتریفوگاسیون مرحله‌ای تمام اندامک‌ها حتی ((میکروزوم|میکروزوم‌ها)) و ((ریبوزوم|ریبوزوم‌ها)) را هم از سیتوپلاسم جدا کنیم، بخشی شناور باقی می‌ماند که همان سیتوزول است. سیتوزول بویژه در سلول‌های در حال تمایز اهمیت خاصی دارد.= left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/cytoskeletonscan.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/e/e2/cytoplasm2.JPG}
  
 
 
 
 
-__سیتو پلاسم__ یی ت مانن فیده خم مر که در خل ((ای سلولی)) است و ن ((سته سول|سته)) رار داد. سیتو پلاسم ه را ما ی مایه (((پوتوپلاسم))) ی ناند. در درو سیتوپلاسم تهای مخلی که ر حال عند وو دد. ا سلول را یک شهر نتی تبی کنیم، رف هست رودخانه های بسیار زیادی به ار سلول جریان اند ه یور و می گن و ه ا سی بسیار ر یچ و ی دارند و د ی ا وسی شده ریاچه های وچکی ا ه وو می آورن. /> />!مهای مختلف سیوپاس و وی آنها: /> />__ریوزوم__ /> />ال.ساختن پروتین ها رای ار ا سلول ت لولهای یگر از ن اتاد کنن. />ب. تین را رای ای سلول ی اند.

__یوکدری__
/>سول هم رای انام کاهای به انرژی اتیاج دارد. میتوکندری انرژی لازم را برای قسمهای یگر سلول تلید می کنند. />
__یوزو__

هر مه اری، نند: ((یکب)) پروتئینهای اشنا، که ورد سلول ود، با لیزوزوم مواه هستند د آنا از ین می رود. یوم درون دیوارهای مکمی محصور است تا نتواند به ود سلول صدمه بزند. اگر به لی ای دیارها از ین برون، ود سلو ا تکه تکه می کند ا مرگ ن می شود.

__دگاه ی__ /> />((کوی)) یکی از ادی است ک و موود زنده ایاد می شود و به قدار فاوان د ((سی ینی))، ((ا))، ((بنج)) ((ند)) وو دارد.ا وای دستگه گلژی اختن کروهیارت و سپس ترکیب ن با روتین که تس ریووم تهیه می ود.

__ساتروزوم__

ا وظای آن کی سلول است.
+!ارگاستوپلاسم />در گذشت یوزول ه ورت مد همگن در نر گفته مشد تا اینکه ر اواخر قرن نوزدهم مشخص گرید که در خی سلولها ویژه لولهای ترشحی و سلولهایی که سنتز پروینی لی ارند، در بعضی سمتهای سیتزول باز دست‌تر است و رنگهای بازی از جله پیرونین را بهتر می‌پذیرد. به همین دلیل بخشهای از دوست سیتوزول را سیتوپلاسم رگ ی رومیدیال) می‌نمن. در سا 1887 گاری کلمه ارگاستوپلاسم را برای بخشهای ازوفیل سیتوپلاسم ک به نظر او در بیوسنتز مواد نقش فعای داشتند، بکار برد.

ارگاستوپلاسم ، بخشهای باز
دوستی نظیر ذرات نیسل موجود در جسم سلوی ((سلول عصبی|سلولهای عصبی)) ، سیتوپلاسم ا و باز دوست سلولهای مخطی و سللهای رشحی لوزوالع ((دد بنوی)) ، سلولهی اصلی غد مده و بخشهای باز وت سلولهای کبدی را نی شال می‌شود. کاسپرین ، براشه و پژوهشگران یگر نان داده‌اند که باز دوستی زیاد ارگاستوپلسم به دلی وجود ((اسید ریبونوکلئیک|اسیدهای ریبونوکلئیک)) است و به همین لل اثیر ریبونوکلئازها این باز دوستی از بی می‌رود.

از آنجا که اسیدهای ریبونوکلوئیک سیتوپلاسمی بویژه در ریبوزوم‌ها متراکمند، می‌توان باز دوستی و فعال بودن سنتز پروتئینها ر ارگستوپلاسم را نتیجه فراوانی ریبوزومها در این خش ا سیتوزول دانست. در ذشته ه ای یتوول بیشتر ز کلمه __~~green:هیالوپلسم~~__ ستده می‌شد ه خو ننه‌ی از تصو همگن و فاف ون سیتپلاسم زمنهی بوده است، تصوری که امرزه دگرگون شد است.
!ترک
یب تشیل دهده سیتول
درس
یتوزول 85 درصد آب و حدو 15 د ا مختلف موجود است. از این مود بخش عمده‌ای ا ((پروتئین|پروتئینها)) بویه پروتئیهای آنزیمی ((اسید آمینه|اسیدهای آمینه)) ، ((لوکز)) ، یونها mRNA ها tRNA ها و طو خلاصه تمام مولکولهای لازم برای ایجاد ((آدنوزین تری فسفات|انژی)) و مواد زم رای اعمال مختلف سلولی ا شامل می‌شوند. پرتئین‌های سازده اسکلت سلولی از جمله ((توولین|وبولی‌ها)) ، ((آکتین|آکتین‌ها)) ، ((میوزین)) ، ((تروپومیوین)) و ((تروپونین)) نیز بخشی از پروتئینهای موجود در سیتوزول هستنند.

برخی مواد موجود در سیتوزول ی‌توانند به نحوی تجمع یابند که به ساختمان‌های قابل رویت با ((میکروسکوپ الکترونی)) تییر شکل دهند. از جمله این رات ، ((گلیکوژن)) گویچه‌های لیپیدی و پروئینهای اکلت سلولی هستن که ه صورت ریز لوله‌ها و یز رشته‌ها سازمن می‌یاد. یادآری این نکه جالب است ک ((اتیول|سانتریول‌ها)) رشته‌های دک قی و تی ((تاژک‌|اژک‌ا)) و ((مژک|مژکها)) زیر ی ساختمانی ریز لول‌ای اند.
>
>

{img src=img/daneshnameh_up/1/14/cytoplasm1.JPG}

!!
روتئین‌هی موجد در سیتوزول
در سیتزول پروتئینهای محلول پروتئینهای آنزیمی ، تمام ((واکنهای گلیکولیز|آنزیمهای گلیکولیز)) ، آنزیمهای فال کننده اسیهای آمینه برای ورود به ((ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین|سنتز پروتئینها)) تمام ماشین سنتز پروتئینها و دیگر بخشهای محلول سیتوپلاسم وجود دارد. بطور کلی حدود 20 تا 25 درصد از کل پروتئینهای سلولی از جمله پروتئینهای آنزیمی در سیتوزول موجودند.

آنزیمهای بسیاری از وا
کنشهای سلولی که به ATP نیاز ارند، TRNAها بخشهای دیری از سیتوزول هستند. تغییر حالت سل به (ژل و به تبع آن تغییرات مختلفی از جمله تغییرات غلظت ((جنبش درون سلولی)) یا سیکلوز ، ((حرکت آمیبی)) ، تشکیل دوک تقسیم جابجایی کروموزوم‌ها ، برخی ز تغییر شکلهای سلولی ، تسیم یا شکافتگی سلول و مانند آن به سیتوزول وابسته است.
دامکهای یتوزوی
!!ریبوزوم
((ریبوزوم|یوزومها)) اری رکبات ریبنوکلوپروتئین هستند جایگاه کتایتیک برای ستز پروتئین محسوب می‌شوند. ریبوزومها به صورت آزاد در سیتوزول یا مصل به شبکه آندوپلام دیده می‌شون. ریبوزومها در سلولهای یوکریوتی و پروکاریوتی درا اندازه متفاوت هستند. ریبوزومها معمولا به صورت پلزوم دیده می‌شوند که متشکل از تعداد زیادی ریبوزوم که توسط مولکولهای ((RNA پیک)) هم متصل شده‌اند و آماده پروتئین سازی هستند. />!!شبک آندوپلسمی
((شبکه
آنوپلاسمی)) متشکل از لوله‌هی درم پییده‌ای است که ممکن است حاوی ریبوزم بوده به این شبکه آندوپلاسمی خشن یا دانه‌دار خوانده می‌شود و یا فاقد ریبوزوم باشد که در این صورت شبکه آندوپلاسمی صاف نامیه می‌شود. شبکه آندوپلاسمی محل اصلی سنتز پروتئین و چربی است و در تغییرات پس از سنتز این مولکولها نقش دارد. همچنین مولکولهای سمی را به متقات غیر سمی آنها که می‌توانند از سلول خارج شوند تبدیل می‌نماید.
!!دستگاه گلژی
((دستگاه گلژی)) به
صورت اندامکهای شبکه مانند در نزدیکی هسته سلول قرار دارند. دستگاه گلژی از یک طرف با شبکه ندوپلسمی و از طرف دیگر با زیکولهای و لیزوزومها در ارتباط می‌باشد. عل اصلی دستگاه گلژی پردازش و آماده سازی محصولات تازه نتز شده سلولی و هدایت آنها به سوی سرنوشت نهیی‌ان م‌باشد. />!!لیوزوم
سا
ده‌ترین ساختمانهای لیزوزمی لیوزومهای اولیه هستند که عبارتند از کیسه‌هایی با یک ماتریکس متراکم که اعتقاد بر این ست که از لژی شتق ده‌ان و اوی آنزیمهای هیدرولیتی هستن که هت از بین بردن و هیدرولیز موادی که در گوارش سلولی از بین نرفته‌اند بکار می‌روند.
>
>

{img src=img/daneshnameh_up/b/ba/cytoplasm3.JPG}

!!میکروبا
دیه
ین ارگانلها ((پراسی‌زوم|پراکسی‌زومها)) و ((گلی‌اکی‌و|گلکی‌ومه)) هستند حاوی آنزیمهای فلاوین اکسیداز و کاتالازها ستد. اانلهایی که حاوی این مواد هستند به شک کوی ی یضوی و محصو در یک غشا مشاهده می‌شوند. بیش از 40 آنزیم در پراکسی‌زوم یافت شده است که مسئول بسیری از فعالیتهای کاتابولیک و آنابولیک هستند. گلی‌اکسی‌زومها بیشتر در سلولهای گیاهی یافت می‌شوند که مسئول تبدیل چربیها ب قندها برای استفده گیاهکهای جوان می‌باشند.
!!ه
ته />((هسته سلول)) مرکز فعالیهای ولی است، زیرا اکثر حوادث سلولها از هسته منشا گرفته و ی از طرق یاهی هسته‌ا به کل RNA انج ی‌گردند. هسته در سلولهی یوکریوتی دارای محدوده مشخصی ات که توط یک غشای د لایه احاطه شده است. بیشتر نوم سلول هسته متمرز شه است.
!!پ
لاستها
ا
ین رگانلها مختص سلولهای گیاهی هستند که داری انواع مختلف هستند. از مهمترین نها می‌توان به ((کلروپلاست|کلروپلاستها)) و ((کروموپلاست|کروموپلاستها)) اشاره کرد. کلروپلاستها حاوی ((کلروفیلهای گیاهان|کلروفیل)) بوده و مئول فتوسنتز و تولید کربوهیدراتا در سلولهای فتونتزی هستند. />!!میتوکندری
این ارگانل
ها به اشکال مختف در سلولهی گیاهی و جانوری یفت می‌شون. حاوی آنزیمهای تنفسی بوده و مسئول تولید انرژی مورد نیاز سلول هستند و تجمع آنها در جایی که نیز به تولید زیاد انرژی وجود دارد بیشتر است.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((دستگا گلژی))
*((
ریبوزوم))
*((سلول انسانی))
*((سلول شنای)) />*((سلول گیاهی))
*((شبک
آنوپلسمی))
*((
شای سلولی)) />*((لیزوزوم))
*((کلروپل
است))
*((میتوکندری))
*((هسته سلول))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 05 خرداد 1385 [22:27 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 23 اسفند 1383 [13:46 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [08:27 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:41 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 دی 1383 [06:36 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..