منو
 کاربر Online
1183 کاربر online
تاریخچه ی: سلولز

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-23Lines: 1-100
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان زیست شیمی))
 +*((واژگان بیوشیمی بالینی))
 +*((واژگان بیوشیمی ساختمانی))
 +*((واژگان متابولیسم))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((آنزیم))
 +*((اسید چرب))
 +*((انرژی زیست توده))
 +*((بیوشیمی))
 +*((بیوشیمی گیاهی))
 +*((تنفس سلولی))
 +*((طبقه بندی آنزیمها))
 +*((نقش زیستی آب))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای زیست شیمی))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=44|انجمن زیست شناسی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.ibb.ut.ac.ir/|انستیتو بیوشیمی و بیوفیزیک]
 +**[http://www.pasteur.ac.ir/|انستیتو پاستور ایران]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://acsinfo.acs.org/journals/bichaw/|بیوشیمی]
 +**[http://www.google.com/Top/Science/Biology/Biochemistry_and_Molecular_Biology/|بیوشیمی]
 +**[http://www.biochemistry.org/|علم بیوشیمی]
 +**[http://www.jlr.org/|ژورنالی در مورد چربیها]
 +**[http://bcs.whfreeman.com/lehninger/default.asp?s=&n=&i=&v=&o=&ns=0&uid=0&rau=0|بیوشیمی لنینگر]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=39|گالری علوم]
 +**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=44|گالری زیست شناسی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +
 +||سلولزها درشت مولکولهای گلوسیدی (((کربوهیدراتها|کربوهیدراتی))) هستند که از ترکیب n مولکول ((گلوکز|β - گلوکز)) با اتصالهای ازیدی بوجود آمده‌اند. سلولزها عمده مواد تشکیل دهنده ((دیواره سلولی گیاهان)) هستند.||
 !نگاه کلی !نگاه کلی
-سلولز یک ((پلیمر طبیعی)) است که زنجیری مستقیم و بلند دارد و از واحدهای پلی ساکارید ، ((کربوهیدرات)) که سازنده β - گلوکز هستند تشکیل شده است. سلولز دارای فرمول عمومی {TEX()} {( C_6 H_10 O_5 )_n} {TEX} است. سلولز ساختار اولیه ((دیواره سلولی گیاهان)) را تشکیل می‌دهد. ((دستگاه گوارشی)) انسان قادر به هضم سلولز نیست و آن را بدون تغییر دفع می‌کند اما برخی ((جانوران)) مثل ((حیوانات نشخوار کننده|نشخوارکننده‌ها)) و ((موریانه|موریانه‌ها)) می‌توانند سلولز را به کمک میکرو ارگانیسمهایی که در دستگاه گوارش آنها زندگی می‌کنند، هضم کنند. این میکرو ارگانیسمها با آزادکردن آنزیمهایی به هضم سلولز کمک می‌کنند.
!تی و کا
سلولز ما تکیل دهند یار لولی گیاا ات. ی رکیب اولی ب ال 1838 مورد تو قرار گ. در سال با اعما ییرای در ن اند یرودار کن در تولی یتو سلوز مورد بهر باری ا . سلولز بوت تری خا ((ه|ته‌های پن)) وج اد. ای تا در وی (()) و ((ارچ بفی)) ((ولید وک)) اهیت فوانی دارند.

مچنی ((ری کرد پب|لی ن الیز)) ده در ((شکی)) کارر یادی دارد. ل رت کی ا ((یگنین)) (ماده و) سلولز در تمام موا گیاهی ود ارد. سلولز ر گذشته اخت ((او|بارو بن ود)) مرد ااده ار می‌گت. موزه از ن ای ولید نیتر سلولز ک در ا ((ماد مره)) ((نایع استیکزی|لاستیک‌سای)) ، ((رگسازی)) و … کربر ار، اساد می‌کد. سلولز می در آزمیاه بعنون ز ل کنده فا امد در ((کراوگرفی یه زک)) استده ی‌شد. />!تار شیییی />سلولز صت ودهی 6 لی ((گلوکز)) ست ک منومهای آن سی یودهای گیکوید ا تل شدد. سلولز یک لیم ات ی س. رههای سلولز گرههای چدانه ((یدروکید)) با یا ((پیوند هیدروژنی)) ر میان یکیر زجی ا کم کده و ه اسکا کی کمک می‌کنند. اسکام کشی نیر سلولز اهی روی در ((یاره سلولی گیاهان)) دارد. رهای یروکسید کای ز کربویداها ر هم ید و ه احک و ستواری دیواه یاهان کمک ی‌کند.
+سلولز دارای فرمول عمومی ~~green:{TEX()} {( C_6 H_10 O_5 )_n} {TEX}~~ است. سلولز ساختار اولیه ((دیواره سلولی گیاهان)) را تشکیل می‌دهد. ((دستگاه گوارشی)) انسان قادر به هضم سلولز نیست و آن را بدون تغییر دفع می‌کند اما برخی ((جانوران)) مثل ((حیوانات نشخوار کننده|نشخوارکننده‌ها)) و ((موریانه|موریانه‌ها)) می‌توانند سلولز را به کمک میکروارگانیسمهایی که در دستگاه گوارش آنها زندگی می‌کنند، هضم کنند. این میکروارگانیسمها با آزادکردن آنزیمهایی به هضم سلولز کمک می‌کنند.

{picture=cellu.2.jpg}ساختا سلولز />امن یمیایی سلولز
در مولکول سلولز مولکولهای β - وکز نسبت ه یکدیگر چرخش 180 درجه‌ای دارند. ضن رراری اتصا ین دو مولکول β - گکز ا OH مت ه ((کربن)) 4 یک مولکول و OH کربن شماره 1 مولکل بی یک مولکول (()) دا می‌شود و پل کسیژی برقرار می‌. ز سوی دیر ر ولکول سلل امکا قرای ((پیوند هیروژنی|یندهای یروژنی)) نیز وجود دارد. پیون دو مولکول β - لوکز وجب تکیل یک مولکول __~~green:سلوبیز~~__ می‌شود.

هر 5 ولکول سلوبیو ا آرایش ایی مکبی شل بو سلولز را بوو و و جوه لوهای و رشته اتدایی یا میس لول تشکی میشد. مموع میه ، یکرفیبی لولزی را بوجود ی‌آون که طری ود 25 نانومتر دارد.از جمع و 20 میکرفیری ، ماکریبری لولزی شکی ی‌د. />!اد سلولز
س
ولز ز واحدهای دارای ر 35 آنگستروم تشکیل شده که آنها ر ره‌های ابتدایی می‌نامند. ی ر ب درست ما حتی نیست. مثلا در برخی مونه‌ه ثل سلولز __جلبک والونیا__ 300 آنگستروم و در ترکیبات موسیلاژی برخی ((میوه|میوه‌ها)) نها 1 آنگستروم است. به این ترتیب تصو حا همن رای رشته‌های ابتدایی سلولز کنر گذاشته و شکال مختلف (ستوانه‌ی - منشوی با قاعده مربعی - روان کم و بی هن) منو ردید.

دو
عام در محدودیت ااد ای واحدها دخا دارد: یکی ((همی ولمی لولزها)) که همنند پوی شد جانبی رشت‌های سلولزی را محدود می‌کند و یری رای ی سازما یافی حاصل از مجه __لولز نتتازی__ زی تولید کننه ولز) غشای سلولی که رشتههای ولیه لولز را ی‌سازد. سلولز ر بربر یمارهی نزمی و شیمیایی بسیر قام است.
{picture=cellu.4.jpg}

ید سلولز />جموعه پهشهایی ک در مود بیونز ولز انجا شده ات نان می‌دهد ک یش سا سلولز __~~green:یوریی ی فو گلوکز~~__ است ک وسیله ((دستگاه گژی|حفرهی لژی)) ه مموه‌های آیمی سلولز تازی موو د ((ای سلولی)) می‌سد. با دخالت ای مجوه‌های آنزیمی ز لیمریزاسی وکولهای یش ساز مولکولهی ز تکیل ید. پس از تشکیل مولکلهای سلولز تجم نها ه صورت وهای لولز و سین ه د میکروفیلها و ماکروفبریلهای سلولزی بر بای دیه خد آریی با قرای پیوندهای هیدروژنی ین مولکولی است. این تجمع نیز به ((آنزیم)) نارد. />!تجزی سلولز
ت
جزیه لولز وسیله __سلولازها__ اام می‌ود. سلولازها را به دو گوه __اگزو سلولها__ __نو ولازها__ تقسیم بندی می‌کنند. اگزوسلولها قدرت عمل یشتری ارن و بر انواع مختلف سلولز چه سول بوری و چه لول غیر بوری که در نیج زخم یا تخریب بخشهای سلولزی بلوری ایجاد می‌شود اثر می‌کنند و ر رحه اول عل ود مو گت پوندهای ین مولکوی می‌شوند. ندو سلولاها ر محصول ل ز سلولزها ا می‌کنن موجب گستن پیوندهای درون مولکولی می‌گردند بنابراین سلولاها اشترا یا تعاون عم دارند.
 !فرمهای سلولز و شناسایی آنها !فرمهای سلولز و شناسایی آنها
-سلولز معمولا به سه فرم دیده می‌شود:
*__α - سلولز__ این فرم از سلولز در محلول 17.5 درصد از هیدروکسید سدیم در 20 درجه سانتیگراد حل نمی‌شود.
*__β - سلولز__ β - سلولز در این محلول حل شده اما به محض اسیدی کردن محلول ته‌نشین می‌شود.
*__γ - سلولز__ در محلول 17.5 درصد هیدروکسیدسدیم حل می‌شود اما با اسیدی شدن محلول ته‌نشین نمی‌شود.
+*__~~green:α - سلولز:~~__ این فرم از سلولز در محلول 17.5 درصد از ((هیدروکسید سدیم)) در 20 درجه سانتیگراد حل نمی‌شود.


*__~~green:β - سلولز:~~__ β - سلولز در این محلول حل شده اما به محض اسیدی کردن محلول ته‌نشین می‌شود.


*__~~green:γ - سلولز:~~__ در محلول 17.5 درصد هیدروکسیدسدیم حل می‌شود اما با اسیدی شدن محلول ته‌نشین نمی‌شود. />{picture=cellulose_remove.jpg}

!کاربرد سلولز
سلولز ماده تشکیل دهنده دیواره سلولی گیاهان است. این ترکیب اولین بار در سال 1838 مورد توجه قرار گرفت. در آن سالها با اعمال تغییراتی در آن مانند نیتروژندار کردن در تولید نیترو سلولز مورد بهره برداری قرار گرفت. سلولز بصورت تقریبا خالص در ((پنبه|رشته‌های پنبه)) وجود دارد. این رشته‌ها در تولید ((نخ)) و ((پارچه بافی)) و ((تولید پوشاک)) اهمیت فراوانی دارند.

همچنین ((استرلیزه کردن پنبه|الیاف پنبه استرلیزه)) شده در ((پزشکی)) کاربرد زیادی دارد. سلولز بصورت ترکیب با ((لیگنین)) (ماده چوب) و سلولز در تمام مواد گیاهی وجود دارد. سلولز در گذشته در ساخت ((باروت|باروت بدون دود)) مورد استفاده قرار می‌گرفت. امروزه از آن برای تولید نیترو سلولز که در ساخت ((مواد منفجره)) ، ((صنایع پلاستیک‌سازی|پلاستیک‌سازی)) ، ((رنگسازی)) و … کاربرد دارد، استفاده می‌کنند. سلولز همچنین در آزمایشگاه به عنوان جزء عمل کننده فاز جامد در ((کروماتوگرافی لایه نازک)) استفاده می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((استرلیزه کردن پنبه)) *((استرلیزه کردن پنبه))
 *((پلاستیک‌سازی)) *((پلاستیک‌سازی))
 *((پلیمر طبیعی)) *((پلیمر طبیعی))
 *((پیوند هیدروژنی)) *((پیوند هیدروژنی))
 *((رنگسازی)) *((رنگسازی))
 *((سلول گیاهی)) *((سلول گیاهی))
 *((صنایع پلاستیک‌سازی)) *((صنایع پلاستیک‌سازی))
-*((کربوهیدرات)) +*((کربوهیدراتها))
 *((گلوکز)) *((گلوکز))
 *((مواد منفجره)) *((مواد منفجره))
- +*((نشاسته))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 23 شهریور 1385 [10:19 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [10:09 ]   2   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 اردیبهشت 1384 [08:11 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..