منو
 کاربر Online
839 کاربر online
تاریخچه ی: سرامیک

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-36Lines: 1-46
 !دید کلی !دید کلی
-از زمانی که انسان غارنشینی را به قصد یافتن مکان زیست بهتر,پشت سر گذاشت ,با مصالح ساختمانی سر وکار پیدا کرده بود. بدیهی است که این مواد از نوع موجود درطبیعت بود.مانند پوست برای بنا کردن خیمه و یا گِل وسنگ برای تهیة مسکن دائمی.بعدها بشر آموخت که ازقطعات چوب و تخته و میخ و پیچ برای استحکام بنا استفاده کند وموادی مانند آهک,ساروج و سیمان را برای اتصال محکم تر قطعات سنگ و یا چوب به یکدیگر به کاربگیرد.ولی خاک رُس مهمترین مادة اولیه تهیة بسیاری از مصالح ساختمانی است. خاک رُس به صورت ناخالص در تهیة کوزه, گلدان هاى گِلی,ظروف سفالی,اشیاء و لوله هاى سفالی,سرامیک,سیمان و به صورت خالص,در تهیة ظروف چینی و... مصرف می شود.
!تعریف:
از نظرواژه: سرامیک به کلیة جامدات غیر آلی و غیر فلزی گفته می شود.
از نظر ساختار شیمیایی:کلیة موادی که از مخلوط خاک رس با ماسه و فلد سپاردر دمای بالا بدست می آیند و توسط تودة شیشه مانندی انسجام یافته و بسیار سخت و غیر قابل حل در حلال ها و تقریباً گاناپذیر می باشند,سرامیک نامیده می شوند.
!نقش اجزای سه گانه در سرامیک:
*خاک رس:موجب نرمی و انعطاف و تشکیل ذرات بلوری سرامیک می شود.
*ماسه:قابلیت چین خوردن پس از خشک و گرم شدن و تشکیل ذرات بلوری سرامیک را کاهش می دهد.
*فلد سپار:در کاهش دادن دمای پخت و تشکیل تودة شیشه اى و چسبانندة ذرات بلوری سرامیک مؤثر است.
!خواص سرامیک ها:
خواص سرامیک ها بسته به نوع و درجة خلوص هر یک از اجزای اصلی,موادافزودنی,لعاب,زمان حرارت دادن,مواد اکسنده, وکاهنده هاى موجود درمحیط, تغییرمی کند.درقرن حاضر صنعت سرامیک سازی توسعه و تنوع شگرفی یافته و اهمیت و کاربردهای آن سعت پیدا کرده است.
!سرامیک های ویژه:
*مقره های برق: که عایق های خوبی برای گرما و برق ند ودر آنها از Alo,Zroاستفاده می شود.
*سرامیک های مغناطیسی: که در نا ازاکسیدهای آهن استفاده می شود.مهمترین کاربرد آنها درتهی عنصرهای حافظه درکامپیوتر است.
*سرامیک های شیشه اى:وقتی شیشة معمولی پس از تهیه در دمای بالایی قرارگیرد تعداد قابل توجهی از ذرات بلور در آن نشکیل می شود و خاصیت شکنندگی آن کم می ود و بر خلاف شیشه های معمولی دیگر, ایجاد یا پیدایش شکاف کوچک در آنهاساری نمی باشد.یعنی این شکاف ها خود به خود پیشرفت نمی کنند.از این نوع سرامیک ها برای تهیة ظروف آشپزخانه یا ظروفی که برای حرارت دادن لازم باشند,استفاده می شود که آن را اصطلاحاً پیروسرام می نامند.
!لعابها:
لعابها طیف وسیعی از ترکیبهای آلی و معدنی را در بر می گیرند.لعاب ربوط به سرامیک معمولاً مخلوط شیشه مانندی متشکل از کوارتز,فلد سپار,و اکسید سرب(Pbo ) است .این اجزای را پس از آسیاب شدن و نرم کردن به صورت خمیری رقیق درمیآورند.آنگاه وسیله سرامیکی مورد نظر را در این خمیرغوطه ور کرده,وپس از سرد وخشک شدن,آن را درکوره تا دمای معین حرارت می دهند.
!انواع ا:
لعاب بی رنگ:این نوع لعاب که برای پوشش سطح چینی های بدلی ظریف بکار می رود,بی رنگ و شفاف است از مخلوط کلسیم و سیلیس و خاک چینی سفید تهیه می شود.
*لعاب رنگی:برای رنگ آبی از اکسید مس(CUO),برای رنگ زرداز اکسید آهن(Feo ) و برای رنگ سبز از اکسید کروم(cr o ) برای رنگ زرد از کرومات سرب وبرای رنگ ارغوانی از ارغوانی کاسیون استفاده می شود.
*لعاب کدر:این نوع لعاب که برای پوشش چپنی های بدلی معمولی بکار می روندو از مخاـوط Sno وPbo,Sio,Pbo, ,نمک و کربنات سدیم تهیه میشود که آن را پس ازذوب کردن,سردکردن, وپودرکردن, در آب به صورت حمام شیردرمی آورند وشیئی لعاب دادنی را در آن غوطه ورم کنند. نقاشی و حکاکی روی چینی لعابدار:
پس ازلعاب دادن روی چینی,روی آن مطا لب موردنظر را
می نوسند و یا طرح موردنظررا نقاشی می کنند و دوباره روی آن را لعاب داده ویکبار دیگر حرارت می دهند.در این صورت وسیله موردنظر پرارزش تر ونوشته وطرح روی آن بادوام تر می شود.
!ظروف لعابی:
ظروف لعابی درواقع,نوعی ظروف آهنی ند که سطح آنها را به منظور جلوگیری از زنگ زدن,ازلعاب می پوشانند.البته این نوع ظروف را نباید زیادگرم یا سرد ویا پرتاب کرد ویا اینکه تحت ضربه قرارداد,زیرا لعاب سطح آنها ترک برداشته ومی ریزد.
!انواع چینی:
چینی ها در واقع ازانواع سرامیک محسوب میشوند.و به دو دستة چینیهای اصل یا سخت وچینیهای بدلی تقسیم می شوند.
*چینی های اصل:
**چینی ظرف:که می توان آن را نوعی شیشة کدردانست.مانند ظرف چینی معروف به سور.از ویژگیهای این نوع چینی آن است که لعاب رنگی را به خودمیگیرد.
**چینی سیلیسی:این نوع چینی که به چینی لیموژمعروف است,درکشورهای فرانسه,ژاپن,وچین تهیه میشود.مواد اولیة آن خاک چینی سفید,شن سفید و فلد سپاراست.
**چینی آلومینیم دار:این نوع چینی به نام چینی ساکس و بایو درفرانسه تهیه میشود ودارای Alo, ,Sio,Cao است.
*چینی های بدلی:خمیراین نوع چینیها ترکیبی حد واسط ازخمیرسفال وخمیر چینیهای ظریف است.درنتیجه سختی آنها ازچینیهای اصل کمتر است ازاین رو حتماً باید آنهارا باید با لعاب پوشانند. این نوع چینیها خود به دو دسته تقسیم می شوند:
**بدل چینیهای معمولی که خمیرآنها رنگی است وازاین رو,با لعاب کدرپوشانیده می شود.
**بدل چینی ظریف که خمیرآنها مانند خمیرچینی بی رنگ است اما برخلاف چینی در مقابل نور شفاف نیست.معمولاًسطح این نوع چینی ها را ازلعاب بی رنگ ورنی ـ مانند و شفاف می پوشانند تا ظاهری مانند چینی اصل پیداکنند.
+از زمانی که انسان غارنشینی را به قصد یافتن مکان زیست بهتر ، پشت سر گذاشت، با ((مصالح ساختمانی)) سر و کار پیدا کرده بود. بدیهی است که این مواد از نوع موجود در طبیعت بود، مانند پوست برای بنا کردن خیمه و یا گل و سنگ برای تهیه مسکن دائم. بعدها بشر آموخت که از قطعات چوب و تخته و میخ و پیچ برای استحکام بنا استفاده کند و موادی مانند ((آهک)) ، ((ساروج)) و ((سیمان)) را برای اتصال محکمتر قطعات سنگ و یا چوب به یکدیگر بکار بگیرد، ولی ((خاک رس)) مهمترین ماده اولیه تهیه بسیاری از مصالح ساختمانی است. ((خاک رس)) به صورت ناخالص در تهیه کوزه ، گلدان هاى گلی ، ((ظروف سفالی)) ، اشیا و لولههاى سفالی ، سرامیک ، سیمان و به صورت خالص ، در تهیه ((ظروف چینی)) و ... مصرف میشود.
!تعریف
*__از نظر واژه:__ سرامیک به کلیه جامدات غیر آلی و غیر فلزی گفته میشود.


*__از نظر ساختار شیمیایی:__ کلیه موادی که از مخلوط خاک رس با ماسه و ((فلدسپار)) در دمای بالا بدست میآیند و توسط توده شیشه مانندی انسجام یافته و بسیار سخت و غیر قابل حل در ((حلال|حلال‌ها)) و تقریبا گا ناپذیر می‌‌باشند، سرامیک نامیده میشوند.
!نقش اجزای سهگانه در سرامیک
*__((خاک رس)):__ موجب نرمی و انعطاف و تشکیل ذرات بلوری سرامیک میشود.


*__((ماسه)):__ قابلیت چین خوردن ، پس از خشک و گرم شدن و تشکیل ذرات بلوری سرامیک را کاهش میدهد.


*__((فلدسپار)):__ در کاهش دادن دمای پخت و تشکیل توده شیشهاى و چسباننده ذرات بلوری سرامیک موثر است.
!خواص سرامیکها
خواص سرامیکها بسته به نوع و درجه خلوص هر یک از اجزای اصلی ، مواد افزودنی ، لعاب ، زمان حرارت دادن ، مواد اکسنده و کاهندههاى موجود در محیط ، تغییر میکند. در قرن حاضر ((صنعت سرامیک سازی)) توسعه و تنوع شگرفی یافته و اهمیت و کاربردهای آن یز وسعت پیدا کرده است.
!سرامیکهای ویژه
*__((مقره برق|مقره‌های برق)): __
که عایقهای خوبی برای گرما و برق هتند و در آنها از Al2O3 ، Zr2O3 استفاده میشود.


*__((سرامیک مغناطیسی|سرامیک‌های مغناطیسی)): __
در
در ین وع سرامیک از ((اکسید آهن|اکسیدهای آهن)) استفاده میشود. مهمترین کاربرد آنها در تهیه ((ناصر حافظه کامپیوتر|عنصرهای حافظه در کامپیوتر)) است.


*__((سرامیک شیشه‌ای|سرامیک‌های شیشهاى)): __
وقتی شیشه معمولی پس از تهیه در دمای بالایی قرار گیرد، تعداد قابل توجهی از ذرات بلور در آن تشکیل میشود و خاصیت شکنندگی آن کم می‌گدد و بر خلاف شیشههای معمولی دیگر ، ایجاد یا پیدایش شکاف کوچک در آنها ساری نمیباشد،‌ یعنی این شکافها خود به خود پیشرفت نمیکنند. از این نوع سرامیکها برای تهیه ظروف آشپزخانه یا ظروفی که برای حرارت دادن لازم باشند، استفاده میشود که آن را اصطلاحا __پیروسرام__ مینامند.
!((لعاب|لعابها)) و انواع آنها
لعابها طیف وسیعی از ((ترکیبات آلی)) و ((ترکیبات معدنی|معدنی)) را در بر میگیرند. لعاب مربوط به سرامیک معمولا مخلوط شیشه مانندی متشکل از ((کوارتز)) ، فلدسپار و ((اکسید سرب)) (PbO) است. این اجزا را پس از آسیاب شدن و نرم کردن به صورت خمیری رقیق درمآورند. آنگاه وسیله سرامیکی مورد نظر را در این خمیر غوطهور کرده و پس از سرد و خشک شدن ، آن را در کوره تا دمای معین حرارت می‌دهند. پس از لعاب دادن روی ((چینی)) ، روی آن مطالب مورد نظر را می‌نویسند و یا طرح مورد نظر را نقاشی می‌کنند و دوباره روی آن را لعاب داده و یک بار دیگر حرارت می‌دهند. در این صورت وسیله مورد نظر پرارزش‌تر و نوشته و طرح روی آن بادوام‌تر می‌شود.


__لعابها در انواع زیر ود دا: __


*((لعاب|لعاب بیرنگ)): این نوع لعاب که برای پوشش سطح چینیهای بدلی ظریف بکار میرود، بی رنگ و شفاف است و از مخلوط ((کلسیم)) و ((سیلیس)) و خاک چینی سفید تهیه میشود.


*((لعاب|لعاب رنگی)): برای رنگ آبی از ((اکسید مس)) (Cu2O) ، برای رنگ زرد از ((اکسید آهن)) (FeO) و برای رنگ سبز از ((اکسید کروم)) (Cr2O3) ، برای رنگ زرد از ((کرومات سرب)) و برای رنگ ارغوانی از ((ارغوانی کاسیوس)) استفاده میشود.


*((لعاب|لعاب کدر)): این نوع لعاب که برای پوشش چپنیهای بدلی معمولی بکار میرود و از مخاـوط SnO2 , PbO , SiO2 , Pb3O4 ، ((نمک)) و ((کربنات سدیم)) تهیه مشود که آن را پس از ذوب کردن ، سرد کردن و پودر کردن ، در آب به صورت حمام شیر در میآورند و شئی لعاب دادنی را در آن غوطهور میکنند.
!ظروف لعابی
ظروف لعابی درواقع ، نوعی ظروف آهنی هتند که سطح آنها را به منظور جلوگیری از زنگ زدن ، از لعاب میپوشانند. البته این نوع ظروف را نباید زیاد گرم یا سرد و یا پرتاب کرد و یا اینکه تحت ضربه قرارداد، زیرا لعاب سطح آنها ترک برداشته و میریزد.
!انواع چینی
چینیها در واقع از انواع سرامیک محسوب مشوند و به دو دسته چینهای اصل یا سخت و چینهای بدلی تقسیم میشوند.


*__((چینی|چینی‌های اصل)): __

**((چینی|چینی ظرف)): که میتوان آن را نوعی شیشه کدر دانست، مانند ظرف چینی معروف به سور. از ویژگیهای این نوع چینی آن است که لعاب رنگی را به خود مگیرد.


**__((چینی|چینی سیلیسی)): __این نوع چینی که به __چینی لیموژ__ معروف است، درکشورهای فرانسه ، ژاپن و چین تهیه مشود. مواد اولیه آن خاک چینی سفید ، شن سفید و فلدسپار است.


**__((چینی|چینی آلومینیومدار)): __این نوع چینی به نام چینی ساکس و بایو در فرانسه تهیه مشود و دارای Al2O3 , SiO2 , CaO است.


*__((چینی|چینی‌های بدلی)): __خمیر این نوع چینها ترکیبی حد واسط از خمیر سفال و خمیر چینهای ظریف است. در نتیجه سختی آنها از چینهای اصل کمتر است. از این رو ، حتما باید آنها را با لعاب بپوشانند. این نوع چینها خود به دو دسته تقسیم میشوند:


**بدل چینهای معمولی که خمیر آنها رنگی است و از این رو ، با لعاب کدر پوشانیده میشود.


**بدل چینی ظریف که خمیر آنها مانند خمیر چینی بیرنگ است اما بر خلاف چینی در مقابل نور شفاف نیست. معمولا سطح این نوع چینیها را از لعاب بیرنگ ورنی مانند و شفاف میپوشانند تا ظاهری مانند چینی اصل پیدا کنند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 +*((بلور))
 +*((چینی))
 +*((خاک رس))
 +*((سرامیک شیشه‌ای))
 +*((سرامیک مغناطیسی))
 +*((سیلیس))
 +*((صنعت سرامیک سازی))
 +*((عناصر حافظه کامپیوتر))
 +*((فلدسپار))
 +*((لعاب))
 +*((مقره‌ برق))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 08 دی 1383 [05:59 ]   2   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [06:51 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..