منو
 کاربر Online
1259 کاربر online
تاریخچه ی: ستارگان دور قطبی شمالی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-38Lines: 1-62
-در هر عرض جغرافیایی برخی از ستارگان طلوع و غروب می کنند دیگران که ستارگان دور قطبی نامیده می شوند همواره بالای افق هستند ستارگان دور قطبی را به شرط آنکه شرایط جوی اجازه دهد هر شب سال می توان دید اگر دخالت خورشید که نور روشن آن تشخیص نور ضعیف ستارگان را غیر ممکن می سازد نبود در طول روز نیز قابل مشاهده بودند.
+{img src=img/daneshnameh_up/1/10/belt.jpg}

!مقدمه
در هر عرض جغرافیایی برخی از ستارگان طلوع و غروب میکنند، دیگران که ستارگان دور قطبی نامیده میشوند همواره بالای افق هستند. ستارگان دور قطبی را به شرط آنکه شرایط جوی اجازه دهد هر شب سال میتوان دید، اگر دخالت ((خورشید)) که نور روشن آن تشخیص نور ضعیف ستارگان را غیر ممکن میسازد نبود در طول روز نیز قابل مشاهده بودند.
 !عرض جغرافیایی و ستارگان دور قطبی شمالی !عرض جغرافیایی و ستارگان دور قطبی شمالی
-
شماره ستارگان دور قطبی شمالی با عرض جغرافیایی تغییر می کند و با دوری از استوا افزایش می یابد برای ناظری در 20 ستارگان دب اکبر هم دور قطبی نیستند طلوع و غروب می کنند و مدتی زیر افق می مانند اما برای ناظری در 40 ستارگان دب اکبر همه دور قطبی هستند.
+شماره ستارگان دور قطبی شمالی با عرض جغرافیایی تغییر میکند و با دوری از استوا افزایش مییابد. برای ناظری در 20 درجه شمالی ((ستارگان دب اکبر)) هم دور قطبی نیستند، طلوع و غروب میکنند و مدتی زیر افق میمانند، اما برای ناظری در 40 رجه شمالی ستارگان دب اکبر همه دور قطبی هستند.
 !قطبهای سماوی !قطبهای سماوی
-
نام ستاره قطبی از این واقعیت اخذ شده است که چون محور زمین را ادامه دهیم. آسمان را در نقطه ای بسیار نزدیک به این ستاره قطع می کند این ادامه محور زمین را محور عالم می نامند. />محور عالم به فرض از بالا و پایین الی غیر النهایه ادامه دارد . بالا در اینجا به معنی فراتر از قطب شمال زمین و پایین به معنی آن سوی قطب جنوب زمین است. محور زمین صرفاً جزوء کوچکی از محور عالم است. نقاطی را که در آن محور عالم آسمان را می شکافد به ترتیب قطب شمال سماوی و قطب جنوب سماوی نامند.

!م انهار

نقاطی بر کره سماوی که در نیمه راه قطبهای شمال و جنوب سماوی جای گرفته اند معدل النهار (استوای سماوی) را تشکیل می دهند معدل النهار دایره ایست فرضی به شعاع بی نهایت که در همان صفحه استوای زمین قرار گرفته است. این هر دو دایره مرکز واحدی دارند راه دیگری برای تجسم م انهار آنست که تصور کنیم شعاع استوای زمین پیوسته افزایش یابد تا آنکه این دایره بر سطح داخلی کره آسمان منطبق گردد.
+نام ((ستاره قطبی)) از این واقعیت اخذ شده است که چون محور زمین را ادامه دهیم، آسمان را در نقطهای بسیار نزدیک به این ستاره قطع میکند! این ادامه محور زمین را ((کره سماوی|محور عالم)) مینامند. محور عالم به فرض از بالا و پایین الی غیر النهایه ادامه دارد. بالا در اینجا به معنی فراتر از ((قطب شمال)) زمین و پایین به معنی آن سوی ((قطب جنوب)) زمین است. محور زمین صرفاً جزء کوچکی از محور عالم است. نقاطی را که در آن محور عالم آسمان را میشکافد به ترتیب قطب شمال سماوی و قطب جنوب سماوی نامند.
!تای ساوی
نقاطی بر ((کره سماوی)) که در نیمه راه قطبهای شمال و جنوب سماوی جای گرفتهاند معدل النهار (استوای سماوی) را تشکیل میدهند. معدل النهار دایرهای است فرضی به شعاع بی نهایت که در همان صفحه استوای زمین قرار گرفته است. این هر دو دایره مرکز واحدی دارند. راه دیگری برای تجسم تای ساوی آن است که تصور کنیم شعاع استوای زمین پیوسته افزایش یابد تا آنکه این دایره بر سطح داخلی کره آسمان منطبق گردد. />
>{picture=Koreyesamavi.jpg}

__~~green:کره سماوی~~__

~~green:این ماکت متعلق به قرن نوزدهم، خورشید~~

~~green:و زمین و ((صور فلکی)) را نشان می دهد.~~

>
 !صورت فلکی تنین (اژدها) !صورت فلکی تنین (اژدها)
-
به لاتین اژدها راdraco می گویند این صورت فلکی نسبتاً طویل و پر پیچ و خم است- قسمتی از آن بین دب اکبر و دب اصغر قرار دارد و بقیه به دور دب اصغر می پیجد. و به مجموعه ای از چهار ستاره منتهی می شود این چهار ستاره سر اژدها را مشخص می کند به شکل 2.28 نگاه کنید.
پنج هزار سال پیش ذیخ یا ؟ (آلفا)- تنین ستاره قطبی بود. زیرا که قطب شمال سماوی در نزدیکی آن جای داشت در آن زمان ذیخ تنها ستاره ساکن آسمان به نظر می آمد و ستارگان دیگر همگی دوایری را به دور آن می پیمودند. ذیخ مورد احترام مصریان بود . />در حال حاضر قطب شمال سماوی در نزدیکی ستاره قطبی است . />قطب شمال سماوی هر 25800 سال یکبار مخروط مضاعف باریکی را می روبد.
+به لاتین اژدها را draco میگویند، این صورت فلکی نسبتاً طویل و پر پیچ و خم است. قسمتی از آن بین ((صورت فلکی دب اکبر|دب اکبر)) و ((صورت فلکی دب اصغر|دب اصغر)) قرار دارد و بقیه به دور دب اصغر میپیچد و به مجموعهای از چهار ستاره منتهی میشود، این چهار ستاره سر اژدها را مشخص میکند. پنج هزار سال پیش ~~green:ذیخ~~ یا ~~green:آلفا~~ - تنین ستاره قطبی بود. زیرا که قطب شمال سماوی در نزدیکی آن جای داشت، در آن زمان ذیخ تنها ستاره ساکن آسمان به نظر میآمد و ستارگان دیگر همگی دوایری را به دور آن میپیمودند. ذیخ مورد احترام مصریان بود. در حال حاضر قطب شمال سماوی در نزدیکی ستاره قطبی است.>>قطب شمال سماوی هر 25800 سال یک دایره کامل را می‌پیماید. حرکت قطب شمال سماوی و نیز حرکت قطب جنوب سماوی ، به سبب آن است که محور زمین ((حرکت تقدیمی)) دارد، یعنی هر 25800 سال یک بار مخروط مضاعف باریکی را میروبد.
 !نامهای ستارگان !نامهای ستارگان
-
حدود شصت ستاره معروف را اغلب به نامهای خاصشان می نامند. از این جمله ان جدی (ستاره قطبی) شعرای یمانی (پرنورترین ستاره آسمان) انور فرقدان و قلب الاسد. />عموماً ستارگان را با حروف یونانی که به صورت پیشوندی برنام صورت فلکی اضافه می شود مشخص می کنند. ستارگان دب اکبر به نامهای آلفا-دب اکبر، بتا-دب اکبر، گاما-دب اکبر و الی آخر شناخته می شود .(در انگلیسی حالت اضافه نام لاتین صورت فلکی به کار می رود : حالت اضافه ursa major در لاتین ursa majoris)است. />معمولاً پر نور ترین ستاره پیشوند (آلفا) را می گیرد. دومین ستاره از لحاظ روشنی با(بتا) مشخص می شود و الی آخر . پر نورترین ستاره سگ بزرگ (کلب اکبر) به آلفا- کلب اکبر مرسوم است . سومین ستاره صورت فلکی دوپیکر گاما-جوزا نامیده شده است. هر گاه تعداد ستارگان پرنور در یک صورت فلکی از شماره الفبای یونانی تجاوز کند حروف کوچک لاتینی به کار گرفته می شود اگر تعداد ستارگان از عده حروف این دو الفبا فزونتر گردد منجمان به اعداد پناه می برند.
+حدود شصت ستاره معروف را اغلب به ((نامگذاری ستارگان|نامهای خاصشان)) مینامند. از این جمله می‌توان ز ((ستاره جدی|جدی)) (ستاره قطبی) ، ((ستاره شعرای یمانی|شعرای یمانی)) (پر نورترین ستاره آسمان) ، ((ستاره انور فرقدان|انور فرقدان)) و ((ستاره قلب الاسد|قلب الاسد)). عموماً ستارگان را با حروف یونانی که به صورت پیشوندی بر نام ((صور فلکی|صورت فلکی)) اضافه میشود مشخص میکنند. ستارگان دب اکبر به نامهای ~~navy:آلفا - دب اکبر~~ ، ~~navy:بتا - دب اکبر~~ ، ~~navy:گاما - دب اکبر~~ و الی آخر شناخته میشود. (در انگلیسی حالت اضافه نام لاتین صورت فلکی به کار میرود: حالت اضافه ursa major در لاتین ursa majoris است.>>معمولاً پر نورترین ستاره پیشوند (آلفا) را میگیرد. دومین ستاره از لحاظ روشنی با (بتا) مشخص میشود و الی آخر. پر نورترین ستاره ~~green:سگ بزرگ~~ (((کلب اکبر))) به آلفا - کلب اکبر مرسوم است. سومین ستاره صورت فلکی ((دوپیکر)) گاما -جوزا نامیده شده است. هرگاه تعداد ستارگان پرنور در یک صورت فلکی از شماره الفبای یونانی تجاوز کند حروف کوچک لاتینی بکار گرفته میشود. اگر تعداد ستارگان از عده حروف این دو الفبا فزونتر گردد منجمان به اعداد پناه می برند.
>


>

{img src=img/daneshnameh_up/5/50/circum_anim.gif}
 !نقشه ستارگان را چگونه بکار بریم؟ !نقشه ستارگان را چگونه بکار بریم؟
-
مبتدیان نجوم معمولاً در استفاده از نقشه دچار اشکال می شوند. شاید نمی دانند که چگونه باید نقشه را در دست گرفت تا با ستارگان آسمان متناظر باشند اشکال این است که ناظر بر سطح خارجی یک کره (زمین) قرار دارد و ستارگان را که بر سطح داخلی کره ای دیگر (کره آسمان) اندر رصد می کند. هنگام استفاده از این نقشه فرض کنید که مانند یک تمبر پست پشت آن چسبناک است نقشه باید بر سطح داخلی کره آسمان چسبانده شود بدین طیق چسب به ستارگان می چسبد . قبل از انطباق نقشه لازم است که آن را در امتداد درست قرار دهید: ستاره قطبی نقشه را بر ستاره قطبی آسمان منطبق کنید، دب اکبر نقشه، دب اکبر آسمان ار بپوشاند آنگاه ستارگان دیگر نقشه به درستی نشان دهنده ستارگان واقعی خواهند بود.
/>
!مچنین ینید:

*(( ا))
*((ت الکرسی قیاو))
+مبتدیان نجوم معمولاً در استفاده از ((نقشه آسمان شب|نقشه)) دچار اشکال میشوند. شاید نمیدانند که چگونه باید نقشه را در دست گرفت تا با ستارگان آسمان متناظر باشند. اشکال این است که ناظر بر سطح خارجی یک کره (زمین) قرار دارد و ستارگان را که بر سطح داخلی کرهای دیگر (کره آسمان) اندر رصد میکند. هنگام استفاده از این نقشه فرض کنید که مانند یک تمبر پست پشت آن چسبناک است نقشه باید بر سطح داخلی کره آسمان چسبانده شود، بدین طیق چسب به ستارگان میچسبد. قبل از انطباق نقشه لازم است که آن را در امتداد درست قرار دهید: ستاره قطبی نقشه را بر ستاره قطبی آسمان منطبق کنید، دب اکبر نقشه ، دب اکبر آسمان را بپوشاند، آنگاه ستارگان دیگر نقشه به درستی نشان دهنده ستارگان واقعی خواهند بود.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((اجرا آسمانی)) />*((دخانه))
*((ستاره))
*((اه قی))
*((و فلکی))
*((
کره سماوی)) />*((قش آسما ب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 28 اردیبهشت 1385 [12:31 ]   8   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 28 اردیبهشت 1385 [12:29 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 28 اردیبهشت 1385 [12:20 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [11:36 ]   5   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [09:54 ]   4   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [09:37 ]   3   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [09:23 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 آبان 1383 [08:54 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..