منو
 کاربر Online
806 کاربر online
تاریخچه ی: زیرگروه خارج‌قسمتی

||V{maketoc}||
!^@#16:زیرگروه خارج قسمتی :
فرض کنید {TEX()} {G} {TEX} یک گروه و {TEX()} {N \triangleleft G} {TEX} .مجموعه همدسته های {TEX()} {N} {TEX} در {TEX()} {G} {TEX} را با نماد {TEX()} {G/N} {TEX} نمایش می دهیم و :
{TEX()} {G/N={gN| g \in G}} {TEX}
قانون ترکیب را در مجموعه {TEX()} {G/N} {TEX} چنین تعریف می کنیم :
{TEX()} {\forall aN , bN \in G/N : (aN)(bN)=(abN) } {TEX}
{TEX()} {(G/N , \cdot)} {TEX}به گروه خارج قسمتی {TEX()} {G} {TEX} به {TEX()} {N} {TEX} معروف است.
!!تذکر:
اگر {TEX()} {G} {TEX} گروه جمعی باشد ، آنگاه :
{TEX()} {G/N={g+N |g \in G}} {TEX}
و قانون ترکیب را به صورت زیر تعریف میکنیم:
{TEX()} {\forall a+N , b+N \in G/N : (a+N)(b+N)=(a+b)+N} {TEX}
---
!قضیه‌ها
!!قضیه 1.
اگر {TEX()} { N \triangleleft G } {TEX} ، آنگاه {TEX()} {(G/N , \cdot)} {TEX} یک گروه است . در صورتیکه {TEX()} {G} {TEX} گروه متناهی باشد ، آنگاه مرتبه {TEX()} {G/N} {TEX} برابر است با {TEX()} {[G : N]} {TEX}

__اثبات:__

ابتدا نشان می‌دهیم که {TEX()} {(G/N , \cdot)} {TEX} گروه است :
{TEX()} {(G/N , \cdot)} {TEX} بسته است . چرا که اگر {TEX()} {aN=bN & cN=dN} {TEX} آنگاه :
@@{TEX()} {\forall a,b \in G ;ab \in G \Rightarrow abN \in G/N \Rightarrow acN= (aN)(cN)=(bN)(dN)=bdN } {TEX}@@
این مجموعه شرکت پذیر نیز می باشد .زیرا:
@@{TEX()} {\forall aN , bN , cN \in G/N : [(aN)(bN)](cN)=(abN)(cN)=abcN} {TEX}@@
@@{TEX()} {\forall aN , bN , cN \in G/N : (aN)[(bN)(cN)]=(aN)(bcN)=abcN} {TEX}@@
با توجه به اینکه {TEX()} {G} {TEX} یک گروه است ، بنابراین :
@@{TEX()} {[(aN)(bN)](cN)=(aN)[(bN)(cN)]} {TEX}@@
اکنون به بررسی خاصیت عنصر خنثی می پردازیم :
@@{TEX()} {\forall aN \in G/N \exists eN \in G/N ; (aN)(eN)=aeN=aN} {TEX}@@
حال خاصیت عنصر وارون هر عضو را بررسی میکنیم :
@@{TEX()} {\forall aN \in G/N \exists a^{-1}N \in G/N ; (aN)(a^{-1}N)=aa^{-1}N=eN=N} {TEX}@@
بنابراین:
@@{TEX()} {|G|=[G : N]|N| \Rightarrow \frac {|G|}{|N|}=|G/N|=[G : N]} {TEX}@@
---
!همچنین ببینید
*((زیرگروه خارج‌قسمتی))
---
!پیوندهای خارجی
[http://en.wikipedia.org/wiki/Quotient_group]
[http://mathworld.wolfram.com/QuotientGroup.html]
#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [10:20 ]   4   زینب معزی      جاری 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [12:57 ]   3   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [12:55 ]   2   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [12:39 ]   1   سعید صدری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..