منو
 صفحه های تصادفی
اندوه امام صادق علیه السلام در ماه محرم و روز عاشورا
درخت گز
سربازی و فداکاری ایرانیان در راه اسلام
دوره چرخش ناهید
جایگاه علم و دین
نیروی گرانشی
استدلالات دالتون
فرهنگ خاص
حضرت یوشع بن نون علیه السلام
کاربردهای انتقال ژن به گیاهان
 کاربر Online
1148 کاربر online
تاریخچه ی: زیرگروه خارج‌قسمتی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-41Lines: 1-41
 ||V{maketoc}|| ||V{maketoc}||
 !^@#16:زیرگروه خارج قسمتی : !^@#16:زیرگروه خارج قسمتی :
 فرض کنید {TEX()} {G} {TEX} یک گروه و {TEX()} {N \triangleleft G} {TEX} .مجموعه همدسته های {TEX()} {N} {TEX} در {TEX()} {G} {TEX} را با نماد {TEX()} {G/N} {TEX} نمایش می دهیم و : فرض کنید {TEX()} {G} {TEX} یک گروه و {TEX()} {N \triangleleft G} {TEX} .مجموعه همدسته های {TEX()} {N} {TEX} در {TEX()} {G} {TEX} را با نماد {TEX()} {G/N} {TEX} نمایش می دهیم و :
-{TEX()} {G/N={gN| g \in G}} {TEX} +@@{TEX()} {G/N=\{gN| g \in G\}} {TEX}@@
 قانون ترکیب را در مجموعه {TEX()} {G/N} {TEX} چنین تعریف می کنیم : قانون ترکیب را در مجموعه {TEX()} {G/N} {TEX} چنین تعریف می کنیم :
-{TEX()} {\forall aN , bN \in G/N : (aN)(bN)=(abN) } {TEX} +@@{TEX()} {\forall aN , bN \in G/N : (aN)(bN)=(abN) } {TEX}@@
 {TEX()} {(G/N , \cdot)} {TEX}به گروه خارج قسمتی {TEX()} {G} {TEX} به {TEX()} {N} {TEX} معروف است. {TEX()} {(G/N , \cdot)} {TEX}به گروه خارج قسمتی {TEX()} {G} {TEX} به {TEX()} {N} {TEX} معروف است.
 !!تذکر: !!تذکر:
 اگر {TEX()} {G} {TEX} گروه جمعی باشد ، آنگاه : اگر {TEX()} {G} {TEX} گروه جمعی باشد ، آنگاه :
-{TEX()} {G/N={g+N |g \in G}} {TEX} +@@{TEX()} {G/N=\{g+N |g \in G\}} {TEX}@@
 و قانون ترکیب را به صورت زیر تعریف میکنیم: و قانون ترکیب را به صورت زیر تعریف میکنیم:
-{TEX()} {\forall a+N , b+N \in G/N : (a+N)(b+N)=(a+b)+N} {TEX} +@@{TEX()} {\forall a+N , b+N \in G/N : (a+N)(b+N)=(a+b)+N} {TEX}@@
 --- ---
 !قضیه‌ها !قضیه‌ها
 !!قضیه 1. !!قضیه 1.
 اگر {TEX()} { N \triangleleft G } {TEX} ، آنگاه {TEX()} {(G/N , \cdot)} {TEX} یک گروه است . در صورتیکه {TEX()} {G} {TEX} گروه متناهی باشد ، آنگاه مرتبه {TEX()} {G/N} {TEX} برابر است با {TEX()} {[G : N]} {TEX} اگر {TEX()} { N \triangleleft G } {TEX} ، آنگاه {TEX()} {(G/N , \cdot)} {TEX} یک گروه است . در صورتیکه {TEX()} {G} {TEX} گروه متناهی باشد ، آنگاه مرتبه {TEX()} {G/N} {TEX} برابر است با {TEX()} {[G : N]} {TEX}
 __اثبات:__ __اثبات:__
 ابتدا نشان می‌دهیم که {TEX()} {(G/N , \cdot)} {TEX} گروه است : ابتدا نشان می‌دهیم که {TEX()} {(G/N , \cdot)} {TEX} گروه است :
 {TEX()} {(G/N , \cdot)} {TEX} بسته است . چرا که اگر {TEX()} {aN=bN & cN=dN} {TEX} آنگاه : {TEX()} {(G/N , \cdot)} {TEX} بسته است . چرا که اگر {TEX()} {aN=bN & cN=dN} {TEX} آنگاه :
 @@{TEX()} {\forall a,b \in G ;ab \in G \Rightarrow abN \in G/N \Rightarrow acN= (aN)(cN)=(bN)(dN)=bdN } {TEX}@@ @@{TEX()} {\forall a,b \in G ;ab \in G \Rightarrow abN \in G/N \Rightarrow acN= (aN)(cN)=(bN)(dN)=bdN } {TEX}@@
 این مجموعه شرکت پذیر نیز می باشد .زیرا: این مجموعه شرکت پذیر نیز می باشد .زیرا:
 @@{TEX()} {\forall aN , bN , cN \in G/N : [(aN)(bN)](cN)=(abN)(cN)=abcN} {TEX}@@ @@{TEX()} {\forall aN , bN , cN \in G/N : [(aN)(bN)](cN)=(abN)(cN)=abcN} {TEX}@@
 @@{TEX()} {\forall aN , bN , cN \in G/N : (aN)[(bN)(cN)]=(aN)(bcN)=abcN} {TEX}@@ @@{TEX()} {\forall aN , bN , cN \in G/N : (aN)[(bN)(cN)]=(aN)(bcN)=abcN} {TEX}@@
 با توجه به اینکه {TEX()} {G} {TEX} یک گروه است ، بنابراین : با توجه به اینکه {TEX()} {G} {TEX} یک گروه است ، بنابراین :
 @@{TEX()} {[(aN)(bN)](cN)=(aN)[(bN)(cN)]} {TEX}@@ @@{TEX()} {[(aN)(bN)](cN)=(aN)[(bN)(cN)]} {TEX}@@
 اکنون به بررسی خاصیت عنصر خنثی می پردازیم : اکنون به بررسی خاصیت عنصر خنثی می پردازیم :
 @@{TEX()} {\forall aN \in G/N \exists eN \in G/N ; (aN)(eN)=aeN=aN} {TEX}@@ @@{TEX()} {\forall aN \in G/N \exists eN \in G/N ; (aN)(eN)=aeN=aN} {TEX}@@
 حال خاصیت عنصر وارون هر عضو را بررسی میکنیم : حال خاصیت عنصر وارون هر عضو را بررسی میکنیم :
 @@{TEX()} {\forall aN \in G/N \exists a^{-1}N \in G/N ; (aN)(a^{-1}N)=aa^{-1}N=eN=N} {TEX}@@ @@{TEX()} {\forall aN \in G/N \exists a^{-1}N \in G/N ; (aN)(a^{-1}N)=aa^{-1}N=eN=N} {TEX}@@
 بنابراین: بنابراین:
 @@{TEX()} {|G|=[G : N]|N| \Rightarrow \frac {|G|}{|N|}=|G/N|=[G : N]} {TEX}@@ @@{TEX()} {|G|=[G : N]|N| \Rightarrow \frac {|G|}{|N|}=|G/N|=[G : N]} {TEX}@@
 --- ---
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
-*((زیرگروه رج‌قسمتی)) +*((گروه مق))
 --- ---
 !پیوندهای خارجی !پیوندهای خارجی
 [http://en.wikipedia.org/wiki/Quotient_group] [http://en.wikipedia.org/wiki/Quotient_group]
 [http://mathworld.wolfram.com/QuotientGroup.html] [http://mathworld.wolfram.com/QuotientGroup.html]
 #@^ #@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 تیر 1385 [10:20 ]   4   زینب معزی      جاری 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [12:57 ]   3   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [12:55 ]   2   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [12:39 ]   1   سعید صدری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..