/> /> /> />
    
 منو
 کاربر Online
1274 کاربر online
تاریخچه ی: رصدخانه

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-39Lines: 1-87
-!نگاه اجمالی />بیشتر اختر شناسان در رصدخانه کار می کنند. در آنجا ((انواع تلسکوپ|تلسکوپ‌ها)) ، نوری را که از سیاره‌ها ، ((ستارگان)) و کهکشانهای دوردست می رسد، جمع می کنند. رصدخانه ، ساختمان ویژه ای به شکل گنبد دارد تا تلسکوپها را از باد ، باران و برف حفظ کند. در ((گنبد رصدخانه)) دریچه ای هست که از راه آن ، تلسکوپ را متوجه ((آسمان)) می کنند. در یک رصدخانه بزرگ ، چندین تلسکوپ به کار گرفته می شود، تا هر کدام به شیوه ای مخصوص مورد استفاده اخترشناسان قرار گیرند.
center >
{picture=p31.jpg}
+


left>
{picture=p31.jpg height=230 width=230}
 
 
 +!نگاه اجمالی
 +ستاره شناسان اکثر مطالعات مفصل فضایی خود را از طریق رصدخانه‌ها انجام می‌دهند. محل رصدخانه یکی از مهمترین خصوصیات آن است زیرا تلسکوپها باید دور از نور شهرها مستقر شوند تا نور ضعیف ستارگان تحت شعاع قرار نگیرد. رصدخانه‌ها اغلب در کنار اقیانوس ساخته می‌شوند، زیرا هوای آنجا ثابت‌تر است و ستارگان کمتر سوسو می‌زنند، در نتیجه تصاویر شفافتری بدست می‌آیند.
 +در آنجا ((انواع تلسکوپ|تلسکوپها)) ، نوری را که از ((سیاره‌|سیاره‌ها)) ، ((ستاره|ستارگان)) و کهکشانهای دور دست می‌رسد، جمع می‌کنند. رصدخانه ، ساختمان ویژه‌ای به شکل گنبد دارد تا تلسکوپها را از باد ، باران و برف حفظ کند. در گنبد رصدخانه دریچه‌ای هست که از راه آن ، تلسکوپ را متوجه آسمان می‌کنند. در یک رصدخانه بزرگ ، چندین تلسکوپ بکار گرفته می‌شود، تا هر کدام به شیوه‌ای مخصوص مورد استفاده اخترشناسان قرار گیرند.
 !شرایط یک رصدخانه  !شرایط یک رصدخانه
-رصدخانه های مهم بر فراز کوهها بنا می شوند تا از مزاحمت ابرها به دور باشند. در کوهستان ، روشنایی شهر و خیابان های آن نیز به حداقل می رسد. گاهی اختر شناسان برای رسیدن به تلسکوپهای خود ، هزاران کیلومتر راه طی می کنند. یک رصدخانه جدید علاوه بر اخترشناس ، به اشخاص دیگری برای کار با ((ارتباط کامپیوتر با نجوم|کامپیوترها)) ، ساختن تجهیزات و راه اندازی تلسکوپها نیاز دارد. کار با کامپیوترها نه تنها در نشانه روی خودکار تلسکوپ به طرف ((اجرام آسمانی)) بلکه در محاسبات بسیار مشکل به اخترشناس کمک می کنند.
!رصدخانه‌ها معروف
*__((رصدخانه ماونت پالومار)):__
رصدخانه مشهور «ماونت پالومار» ، در الیفرنیای جنوبی و در 160 کیلومی ‌آنل واقع است. اختر شناسان آمریکا ، رصدخانه یی در ریزونا و بر را کوهان «کی پیک» ایس کرده اند. ومه شه توسکان راغای یاباا ا به خاطر این ((تلسکوپ)) به حداقل می رسانند. لکوپهای مهم بریتانا ، در ((رصدخانه سلطنتی رینویچ)) قرار دارد.
<br>
<table dir align = left >
{picture=p32.jpg}
+رصدخانههای مهم بر فراز کوهها بنا میشوند تا از مزاحمت ابرها به دور باشند. در کوهستان ، روشنایی شهر و خیابانهای آن نیز به حداقل میرسد. گاهی اختر شناسان برای رسیدن به تلسکوپهای خود ، هزاران کیلومتر راه طی میکنند. یک رصدخانه جدید علاوه بر اخترشناس ، به اشخاص دیگری برای کار با ((ارتباط کامپیوتر با نجوم|کامپیوترها)) ، ساختن تجهیزات و راه اندازی تلسکوپها نیاز دارد. کار با کامپیوترها نه تنها در نشانه روی خودکار تلسکوپ به طرف ((اجرام آسمانی)) بلکه در محاسبات بسیار مشکل به اخترشناس کمک میکنند. />


dir align=left>
/>::{picture=Rasadkhaneh.jpg height=230 width=230}:: />
/>
/> />
~~green:
نبد م~~

~~green:گ
ن گران رصدخانه تجهیات در رابر عار~~
/>~~green:یی مافت میکند. شن ا~~
/>~~green: ن تلسکوب را کار میند.~~ /
></small>
</small>r />nter> />>
tr>
 
 
-*__((رصدخانه سارس ولز)):__
با
همکاری مترک اخترشاسا بریتانیا ، رصدخانهای ر «سارس وی ید» رپا شده است. چارمین تلسکو رگ هن ا آینه‌ای ه طر 9/3 متر در این رصدخا ا. در یر گنبد آن تاسیسات دیگری مند ((کتابخانه)) آشپزخانه و ((اریکخا)) رای ظور عکسها یه د و دا. اخترشناسان ا رارسین روز ، در ختمان مجور این گنبد عظیم ه ستراحت می پردازد.


*__((رصدخا
نه‌های یمکره جنوبی)):__
برای آکه اطلاعات بیشتری از ستارگان و کهکان ای سمانی ((نیمکره نوبی)) به دست آید. در مریکای وی ، ((استرالیا)) و زایر قنر یز رخانه‌های دیدی ساته اند. رصدخانه‌های جدیدی که در هوای ف کوهستان «ند» در یلی واقعند، به ((کش آسا)) نیمکه بی می پرازند. هر کدام از آنها به تلسکوپهای بسیار مدر ، مه هن. ه ان رتیب مان نیمکره نوی ، می توان ((عهای نجومیسهایی)) ا کیفی و تهیه کرد.


*__((رصدخانه ایویی|دخانهای راییی)):__

سیاری ز کهکشانها ، ((موج ردیی)) سیل ی کن. ین مواج ب تلسکوپهای ادییی گ ، آشار می ود. شبختانه ، ابرها لوی ج رادییی را نمی گیرند. ز این رو می توان رصدخانه‌های موص ((ردیو نوم|ختر نسی ادیویی)) را ر نواحی ابرآلود نیز بن ک. انگستان ، خانه ای ادییی بگی یک ((منچستر)) نیز ((کمیج)) وجود دارد. چنین رانه برگ م یالات مد یکا ، روسیه و اترالیا مشغول کاش تند. از تلسکوپهی رادیویی نه تنه ه هنگم شب بلکه رو نی می تن ستفا کرد.


>
{picture=p34.jpg}
+!رصدخانههای مر />!!رصدخانه ماون پالور />((دانه الو|رانه مهر «ماونت پاما»)) در کلیفرنیای نب و ر 160 کیمری س و ا. اختر شناسان ریک ، رخانه جیدی ر ریزنا بر راز کوهستان «کی یک» أسیس کردهند. در ومه توکان ، رهای یاانها را ار ین ((سک)) ه دا میرانند. تلسکوپهای مم ینی ، ر ((انه لطنی ینوی)) قا رد.
!!رصدخانه اس ویل
ا هکاری مشترک اترشسان بریانیا ، ردخاهای ر «سارس ی دی» ب پا د . هارمین لسکو زر ان با یای ب قطر 3.9 متر د این رصدخانه ا. در یر گن ن أسیات دیری مانن کان ، پخانه تاریکاه بی ظو کسهای تیه ه وجود دارد. خترنان ب ا یدن ، در ساتما او این گن ظیم به ترت میاد.
{picture=p34.jpg height=230 width=230}
 
 
-((اشعه ایکس|پرتوهای x)) نمی توانند در ((جو زمین)) نفوذ بیشتری کنند. برای آشکار کردن آنها ، دانشمندان فضاشناس ، رصدخانه‌های خودکار ساخته اند. این رصدخانه‌ها در ارتفاع بسیار ، زمین را دور می زنند. تلسکوپهای آنها به کمک ((علائم رادیویی)) از زمین کنترل می شود و پرتوهای نامرئی x ستارگان را بررسی می کند. اخترشناسان امیدوارند که روزی رصدخانه‌هایی شامل چندین نوع ((انواع تلسکوپ|تلسکوپ)) به دور زمین روانه کنند. در این صورت چگونگی هوا بر کار اخترشناسان تثیر نخواهد گذاشت. +!!رصدخانه‌های نیمکره جنوبی
برای آنکه اطلاعات بیشتری از ستارگان و کهکشانهای آسمانی نیمکره جنوبی بدست آید. در آمریکای جنوبی ، استرالیا و جزایر قناری نیز رصدخانه‌های جدیدی ساخته‌اند. رصدخانه‌های جدیدی که در هوای صاف کوهستان «آند» در شیلی واقعند، به کاوش آسمان نیمکره جنوبی می‌پردازند. هر کدام از آنها به تلسکوپهای بسیار مدرن ، مجهز هستند. به این ترتیب از آسمان نیمکره جنوبی ، می‌توان ((عکسبرداری نجومی|عکسهایی)) با کیفیت خوب تهیه کرد.
!!رصدخانه‌های رادیویی
بسیاری از کهکشانها ، ((موج رادیویی)) گسیل می کنند. این امواج با تلسکوپهای رادیویی بزرگ ، آشکار می شوند. خوشبختانه ، ابرها جلوی موج رادیویی را نمی گیرند. از این رو می توان رصدخانه‌های مخصوص ((رادیو نجوم|اختر شناسی رادیویی)) را در نواحی ابرآلود نیز بنا کرد. در انگلستان ، رصد‌خانه های رادیویی بزرگی نزدیک ((منچستر)) و نیز ((کمبریج)) وجود دارد. چندین رصدخانه بزرگ هم ایالات متحد آمریکا ، روسیه و استرالیا مشغول کاوش هستند. از تلسکوپهای رادیویی نه تنها به هنگام شب بلکه در روز نیز می توان استفاده کرد.


{picture=Manoakia.jpg height=230 width=230}
~~green:مشاهده ستارگان~~

~~green:در میان تلسکوپهای مائوناکیا 5 دستگاه از~~

~~green:بزرگترین تلسکوپهای دنیا از جمله تلسکوپ~~

~~green:«کک» وجود دارد که آینه‌ای به عرض 10 متر دارد.~~
!مائوناکیا
ستاره شناسان کشورهای مختلفی از ((رصدخانه مائوناکیا|رصدخانه مدرن مائوناکیا)) در آتشفشانی خاموش در هاوایی استفاده می‌کنند. این رصدخانه 4200 متر (13800 پا) بالاتر از سطح دریا ، یعنی بالاتر از اکثر ((ابرها)) و در جزیره‌ای محصور با اقیانوس آرام قرار دارد. این شرایط ، مائوناکیا را یکی از بهترین محلهای رصد فضایی دنیا نموده است. مائوناکیا تصاویر فوق العاده شفافی از ((اجرام آسمانی|اجرام سماوی)) عرضه می‌کند. بخاطر استقرار این رصدخانه در چنان ارتفاعی ، تلسکوپهایش می‌توانند ((اشعه مادون قرمز|تشعشع مادون قرمز)) و ((مایکروویو)) را که توسط ((لایه‌های جو زمین|لایه‌های تحتانی جو)) متوقف می‌شوند، دریافت کنند.

((اشعه ایکس|پرتوهای x)) نمی توانند در ((جو زمین)) نفوذ بیشتری کنند. برای آشکار کردن آنها ، دانشمندان فضاشناس ، رصدخانه‌های خودکار ساخته اند. این رصدخانه‌ها در ارتفاع بسیار ، زمین را دور می زنند. تلسکوپهای آنها به کمک ((موج رادیویی|علائم رادیویی)) از زمین کنترل میشود و پرتوهای نامرئی x ستارگان را بررسی میکند. اخترشناسان امیدوارند که روزی رصدخانه‌هایی شامل چندین نوع تلسکوپ به دور زمین روانه کنند. در این صورت چگونگی هوا بر کار اخترشناسان تثیر نخواهد گذاشت.  !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان  *((آسمان))  *((آسمان))  *((آسمان شب)) *((آسمان شب))  *((ارتباط کامپیوتر با نجوم)) *((ارتباط کامپیوتر با نجوم))  *((موج رادیویی)) *((موج رادیویی))  *((انواع تلسکوپ)) *((انواع تلسکوپ))  *((تلسکوپ)) *((تلسکوپ))  *((رصد)) *((رصد))  *((رصدخانه رادیویی)) *((رصدخانه رادیویی))  *((رصدخانه سارس ویلز)) *((رصدخانه سارس ویلز))  *((رصدخانه سلطنتی گرینویچ)) *((رصدخانه سلطنتی گرینویچ))  *((رصدخانه ماونت پالومار)) *((رصدخانه ماونت پالومار))  *((رصدخانه مراغه)) *((رصدخانه مراغه))  *((رصدخانه‌های ایران)) *((رصدخانه‌های ایران))  *((رصدخانه‌های نیمکره جنوبی)) *((رصدخانه‌های نیمکره جنوبی))  *((عکسهای نجومی)) *((عکسهای نجومی))  *((کاوش آسمان)) *((کاوش آسمان))  *((کهکشان)) *((کهکشان)) -*((گنبد رصدخانه)) +
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [14:16 ]   8   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 08 دی 1384 [16:54 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 دی 1384 [16:50 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:54 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [05:55 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [08:39 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [21:51 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [13:51 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..