منو
 کاربر Online
871 کاربر online
تاریخچه ی: رصدخانه

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-17Lines: 1-87
 +

 +
 +{picture=p31.jpg height=230 width=230}
 +
 +!نگاه اجمالی
 +ستاره شناسان اکثر مطالعات مفصل فضایی خود را از طریق رصدخانه‌ها انجام می‌دهند. محل رصدخانه یکی از مهمترین خصوصیات آن است زیرا تلسکوپها باید دور از نور شهرها مستقر شوند تا نور ضعیف ستارگان تحت شعاع قرار نگیرد. رصدخانه‌ها اغلب در کنار اقیانوس ساخته می‌شوند، زیرا هوای آنجا ثابت‌تر است و ستارگان کمتر سوسو می‌زنند، در نتیجه تصاویر شفافتری بدست می‌آیند.
-ناه اجمالی
بیشت
ر ختر شنسان در رصدخان کا ی کد. در آنجا تلسکوپها ، نوری را که از سیاره ها ، ستارگان و کهکشانهای دوردست می رسد جمع می کنند. رصدخانه ، ساختمان ویژه ای به شکل گنبد دارد تا تلسکوپها را از باد ، باران و برف حفظ کند. در گنبد رصدخانه دریچه ای هست که از راه آن ، تلوسکوپ را متوجه آسمان می کنند. در یک رصدخانه بزرگ ، چندین تلسکوپ به کار گرفته می شوند. تا هر کدام به شیوه ای مخصوص مورد استفاده اخترشناسان قرار گیرند.
!شرایط یک رصدخانه
رصدخانه های مهم بر فراز کوهها بنا می شوند تا از مزاحمت ابرها به دور باشند. در کوهستان ، روشنایی شهر و خیابان های آن نیز به حداقل می رسد. گاهی اختر شناسان برای رسیدن به تلسکوپهای خود ، هزاران کیلومتر راه طی می کنند. یک رصدخانه جدید علاوه بر اخترشناس ، به اشخاص دیگری برای کار با کامپیوترها ، ساختن تجهیزات و راه اندازی تلسکوپها نیاز دارد. کار با کامپیوترها نه تنها در نشانه روی خودکار تلسکوپ به طرف اجرام آسمانی بلکه در محاسبات بسیار مشکل به اخترشناس کمک می کنند.
!اناع رصدخانه ها
*__رصدخانه ماونت پالومار__
رصدخانه مشهور ماونت پالومار ، در کیفرنیای جنوبی و در 160 کیلومتری لوس آنجلس واقع است. اختر شناسان مریکا ، رصدخانه جدیدی در آریزونا و بر فراز کوهستان کیت پیک تسیس کرده اند. در حومه شهر توسکان ، چراغهای خیابانها را به خاطر این تلسکوپ به حداقل می رسانند. تلسکوپهای مهم بریتانیا ، در رصدخانه سلطنتی گرینویچ قرار دارد.

*__
رصدخانه سارس ویلز :__
با همکاری مشترک اخترشناسان بریتانیا ، رصدخانه ای در سارس ویلز جدید برپا شده است. چهارمین تلسکوپ بزرگ جهان با آینه ای به قطر 9/3 متر در این رصدخانه است. در زیر گنبد آن تسیسات دیگری مانند کتابخانه ، آشپزخانه و تاریکخانه برای ظهور عکسهای تهیه شده ، وجود دارد. اخترشناسان با فرارسیدن روز ، در ساختمان مجاور این گنبد عظیم به استراحت می پردازند.

*__رصدخانه های نیمکره جنوبی:__
برای آنکه اطلاعات بیشتری از ستارگان و کهکشان های آسمانی نیمکره جنوبی به دست آید. در مریکای جنوبی ، استرالیا و جزایر قناری نیز رصدخانه های جدیدی ساخته اند. رصدخانه های جدیدی که در هوای صاف کوهستان «آند» در شیلی واقعند ، به کاوش آسمان نیمکره جنوبی می پردازند. هر کدام از آنها به تلوسکوپهای بسیار مدرن ، مجهز هستند. به این ترتیب از آسمان نیمکره جنوبی ، می توان عکسهایی با کیفیت خوب تهیه کرد.
*__رصدخانه های رادیویی:__
بسیاری از کهکشانها ، امواج رادیویی گسیل می کنند. این امواج با تلسکوپهای رادیویی بزرگ ، آشکار می شوند. خوشبختانه ، ابرها جلوی امواج رادیویی را نمی گیرند. از این رو می توان رصدخانه های مخصوص اختر شناسی رادیویی را در نواحی ابرآلود نیز بنا کرد. در انگلستان ، رصد خانه های رادیویی بزرگی نزدیک منچستر و نیز کیمبریج وجود دارد. چندین رصدخانه بزرگ هم ایالتهای متحد مریکا ، روسیه و استرالیا مشغول کاوش هستند. از تلسکوپهای رادیویی نه تنها به هنگام شب بلکه در روز نیز می توان استفاده کرد.

پرتوهای x نمی توانند در جو زمین نفوذ بیشتری کنند. برای آشکار کردن آنها ، دانشمندان فضا شناس ، رصدخانه های خودکار ساخته اند. این رصدخانه ها در ارتفاع بسیار ، زمین را دور می زنند. تلسکوپهای آنها به کمک علائم رادیویی از زمین کنترل می شود. و پرتوهای نامرئی x ستارگان را بررسی می کند. اخترشناسان امیدوارند که روزی رصدخانه هایی شامل چندین نوع تلسکوپ به دور زمین روانه کنند. در این صورت چگونگی هوا بر کار اخترشناسان تثیر نخواهد گذاشت.
!مباحث مرتبط با زمین
+ر نا ((انا تسک|تلسکوپها)) ، نوری را که از ((سیاره‌|سیاره‌ها)) ، ((ستاره|ستارگان)) و کهکشانهای دور دست میرسد، جمع میکنند. رصدخانه ، ساختمان ویژهای به شکل گنبد دارد تا تلسکوپها را از باد ، باران و برف حفظ کند. در گنبد رصدخانه دریچهای هست که از راه آن ، تلسکوپ را متوجه آسمان میکنند. در یک رصدخانه بزرگ ، چندین تلسکوپ بکار گرفته میشود، تا هر کدام به شیوهای مخصوص مورد استفاده اخترشناسان قرار گیرند.
!شرایط یک رصدخانه
رصدخانههای مهم بر فراز کوهها بنا میشوند تا از مزاحمت ابرها به دور باشند. در کوهستان ، روشنایی شهر و خیابانهای آن نیز به حداقل میرسد. گاهی اختر شناسان برای رسیدن به تلسکوپهای خود ، هزاران کیلومتر راه طی میکنند. یک رصدخانه جدید علاوه بر اخترشناس ، به اشخاص دیگری برای کار با ((ارتباط کامپیوتر با نجوم|کامپیوترها)) ، ساختن تجهیزات و راه اندازی تلسکوپها نیاز دارد. کار با کامپیوترها نه تنها در نشانه روی خودکار تلسکوپ به طرف ((اجرام آسمانی)) بلکه در محاسبات بسیار مشکل به اخترشناس کمک میکنند.::{picture=Rasadkhaneh.jpg height=230 width=230}::
~~green:گنبد محافظ~~

~~green:گ
نبد گرا رصدخانه از تجهیزات در برابر عناصر~~

~~green:طبیعی محافظت می‌کند. باز شدن شکاف~~

~~green:سقف آن تلسکوب
را آشکار می‌کند.~~
!
رصدخانههای معروف
!!رصدخانه ماونت پالومار />((رصدخانه پالومار|رصدخانه مشهور «ماونت پالومار»)) ، در کالیفرنیای جنوبی و در 160 کیلومتری لسآنجلس واقع است. اختر شناسان مریکا ، رصدخانه جدیدی در آریزونا و بر فراز کوهستان «کیت پیک» تسیس کردهاند. در حومه شهر توسکان ، چراغهای خیابانها را بخاطر این ((تلسکوپ)) به حداقل میرسانند. تلسکوپهای مهم بریتانیا ، در ((رصدخانه سلطنتی گرینویچ)) قرار دارد.
!!رصدخانه سارس ویلز />با همکاری مشترک اخترشناسان بریتانیا ، رصدخانهای در «سارس ویلز جدید» بر پا شده است. چهارمین تلسکوپ بزرگ جهان با آینهای به قطر 3.9 متر در این رصدخانه است. در زیر گنبد آن تسیسات دیگری مانند کتابخانه ، آشپزخانه و تاریکخانه برای ظهور عکسهای تهیه شده وجود دارد. اخترشناسان با فرا رسیدن روز ، در ساختمان مجاور این گنبد عظیم به استراحت میپردازند.
{picture=p34.jpg height=230 width=230}

!!
رصدخانههای نیمکره جنوبی />برای آنکه اطلاعات بیشتری از ستارگان و کهکشانهای آسمانی نیمکره جنوبی بدست آید. در مریکای جنوبی ، استرالیا و جزایر قناری نیز رصدخانههای جدیدی ساختهاند. رصدخانههای جدیدی که در هوای صاف کوهستان «آند» در شیلی واقعند، به کاوش آسمان نیمکره جنوبی میپردازند. هر کدام از آنها به تلسکوپهای بسیار مدرن ، مجهز هستند. به این ترتیب از آسمان نیمکره جنوبی ، میتوان ((عکسبرداری نجومی|عکسهایی)) با کیفیت خوب تهیه کرد.
!!رصدخانههای رادیویی />بسیاری از کهکشانها ، ((موج رادیویی)) گسیل می کنند. این امواج با تلسکوپهای رادیویی بزرگ ، آشکار می شوند. خوشبختانه ، ابرها جلوی موج رادیویی را نمی گیرند. از این رو می توان رصدخانههای مخصوص ((رادیو نجوم|اختر شناسی رادیویی)) را در نواحی ابرآلود نیز بنا کرد. در انگلستان ، رصدخانه های رادیویی بزرگی نزدیک ((منچستر)) و نیز ((کمبریج)) وجود دارد. چندین رصدخانه بزرگ هم ایالات متحد مریکا ، روسیه و استرالیا مشغول کاوش هستند. از تلسکوپهای رادیویی نه تنها به هنگام شب بلکه در روز نیز می توان استفاده کرد.


>>{picture=Manoakia.jpg height=230 width=230}
~~green:مشاهده ستارگان~~

~~green:در میان تلسکوپهای مائوناکیا 5 دستگاه از~~

~~green:بزرگترین تلسکوپهای دنیا از جمله تلسکوپ~~

~~green:«کک» وجود دارد که آینه‌ای به عرض 10 متر دارد.~~
!مائوناکیا
ستاره شناسان کشورهای مختلفی از ((رصدخانه مائوناکیا|رصدخانه مدرن مائوناکیا)) در آتشفشانی خاموش در هاوایی استفاده می‌کنند. این رصدخانه 4200 متر (13800 پا) بالاتر از سطح دریا ، یعنی بالاتر از اکثر ((ابرها)) و در جزیره‌ای محصور با اقیانوس آرام قرار دارد. این شرایط ، مائوناکیا را یکی از بهترین محلهای رصد فضایی دنیا نموده است. مائوناکیا تصاویر فوق العاده شفافی از ((اجرام آسمانی|اجرام سماوی)) عرضه می‌کند. بخاطر استقرار این رصدخانه در چنان ارتفاعی ، تلسکوپهایش می‌توانند ((اشعه مادون قرمز|تشعشع مادون قرمز)) و ((مایکروویو)) را که توسط ((لایه‌های جو زمین|لایه‌های تحتانی جو)) متوقف می‌شوند، دریافت کنند.

((اشعه ایکس|پرتوهای x)) نمی توانند در ((جو زمین)) نفوذ بیشتری کنند. برای آشکار کردن آنها ، دانشمندان فضاشناس ، رصدخانههای خودکار ساخته اند. این رصدخانهها در ارتفاع بسیار ، زمین را دور می زنند. تلسکوپهای آنها به کمک ((موج رادیویی|علائم رادیویی)) از زمین کنترل میشود و پرتوهای نامرئی x ستارگان را بررسی میکند. اخترشناسان امیدوارند که روزی رصدخانههایی شامل چندین نوع تلسکوپ به دور زمین روانه کنند. در این صورت چگونگی هوا بر کار اخترشناسان تثیر نخواهد گذاشت.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آسمان))
*((آسمان شب))
*((ارتباط کامپیوتر با نجوم))
*((موج رادیویی))
*((انواع تلسکوپ))
*((تلسکوپ))
*((رصد))
*((رصدخانه رادیویی))
*((رصدخانه سارس ویل
ز))
*((رصدخانه سلطنتی گرینویچ))
*((رصدخانه
ماونت پالومار))
*((رصدخانه مراغه))
*((رصدخانه‌ها
ی ایران))
*((رصدخانه‌های نیمکره جنوبی))
*((عکسهای نجومی))
*((کاوش آسمان))
*((کهکشان))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 28 اسفند 1385 [14:16 ]   8   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 08 دی 1384 [16:54 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 دی 1384 [16:50 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:54 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [05:55 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [08:39 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 آذر 1383 [21:51 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [13:51 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..