منو
 کاربر Online
1264 کاربر online
Lines: 1-23Lines: 1-57
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#00ffff, twidth=80%)}
~w:45% گلعاری زگلستان جهان ما را بس ~|~ ~w:7% ~|~ ~w:45% زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس
من و همصحبتی اهل ریا دورم باد~|~ ~w:10 ~|~ از گرانان جهان رطل هان ما را بس
+{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#ffffff, twidth=80%)}
~w:44% گلعاری زگلستان جهان ما را بس ~|~ ~w:6% ~|~ ~w:44% زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس
من و همصحبتی اهل ریا دورم باد~|~ ~w:10 ~|~ از گرانان جهان رطل گان ما را بس
  باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ~|~ ~w:10 ~|~ ما که رندیم و گدا، دیر مغان مارا بس  باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ~|~ ~w:10 ~|~ ما که رندیم و گدا، دیر مغان مارا بس
  بنشین بر لب جوی و گذر عمر بین ~|~ ~w:10 ~|~ کاین اشارت زجهان گذران ما را بس  بنشین بر لب جوی و گذر عمر بین ~|~ ~w:10 ~|~ کاین اشارت زجهان گذران ما را بس
  نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان ~|~ ~w:10 ~|~ گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس  نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان ~|~ ~w:10 ~|~ گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس
 یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم ~|~ ~w:10 ~|~ دولت صحبت آن مونس جان ما را بس یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم ~|~ ~w:10 ~|~ دولت صحبت آن مونس جان ما را بس
 از در خویش خدا را به بهشتم بفرست ~|~ ~w:10 ~|~ که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس از در خویش خدا را به بهشتم بفرست ~|~ ~w:10 ~|~ که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس
-حافظ از مشرب قسمت گله ناانصا فیست ~|~ ~w:10 ~|~ طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس +حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست ~|~ ~w:10 ~|~ طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
 +برای نوشتن ((شعر)) فوق از کدهای زیر استفاده شده:
 ~np~ ~np~
 {FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#00ffff, twidth=85%)} {FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#00ffff, twidth=85%)}
-~w:45% گلعاری زگلستان جهان ما را بس ~|~ ~w:7% ~|~ ~w:45% زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس

من و همصحبتی اهل ریا دورم باد~|~ ~w:10 ~|~ از گرانان جهان رطل هان ما را بس
+~w:44% گلعاری زگلستان جهان ما را بس ~|~ ~w:6% ~|~ ~w:44% زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس

من و همصحبتی اهل ریا دورم باد~|~ ~w:10 ~|~ از گرانان جهان رطل گان ما را بس
  باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ~|~ ~w:10 ~|~ ما که رندیم و گدا، دیر مغان مارا بس
  باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ~|~ ~w:10 ~|~ ما که رندیم و گدا، دیر مغان مارا بس
  بنشین بر لب جوی و گذر عمر بین ~|~ ~w:10 ~|~ کاین اشارت زجهان گذران ما را بس
  بنشین بر لب جوی و گذر عمر بین ~|~ ~w:10 ~|~ کاین اشارت زجهان گذران ما را بس
  نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان ~|~ ~w:10 ~|~ گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس
  نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان ~|~ ~w:10 ~|~ گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس
 یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم ~|~ ~w:10 ~|~ دولت صحبت آن مونس جان ما را بس
 یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم ~|~ ~w:10 ~|~ دولت صحبت آن مونس جان ما را بس
 از در خویش خدا را به بهشتم بفرست ~|~ ~w:10 ~|~ که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس
 از در خویش خدا را به بهشتم بفرست ~|~ ~w:10 ~|~ که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس
 حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست ~|~ ~w:10 ~|~ طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس
 حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست ~|~ ~w:10 ~|~ طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
 ~/np~ ~/np~
 +شما می توانید با کپی کد فوق و جایگزینی ((مصرع)) های شعر خود با مصرعهای کد، شعر خود را در دانشنامه بنویسید. واضح است که اگر شعر شما کوتاهتر باشد باید چند خط از بیتهای کد پاک شده و در صورت بلندتر بودن باید یک سطر کپی و به تعداد لازم در سطرهای بعدی قرار داده شود.
 +در صورتی که ابیات شعر شما کوتاهتر یا بلندتر باشد، می توانید مقدار twidth را از 85 کمتر یا بیشتر نمائید. برای رنگی کردن پس زمینه ابیات، کدرنگ tbgc را تغییر دهید. برای ایجاد تغییرات بیشتر می توانید به صفحه ((دانشنامه:جدول پیشرفته|جدول پیشرفته)) مراجعه نمائید.
 +در زیر نمونه های دیگری از شعر فوق را مشاهده می کنید:
 +{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#ffffff, twidth=85%)}
 +~w:44% ::گلعذاری زگلستان جهان ما را بس:: ~|~ ~w:6% ~|~ ~w:44% ::زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس::
 + ::من و همصحبتی اهل ریا دورم باد::~|~ ~w:10 ~|~ ::از گرانان جهان رطل گران ما را بس::
 + ::باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ::~|~ ~w:10 ~|~ ::ما که رندیم و گدا، دیر مغان مارا بس::
 + ::بنشین بر لب جوی و گذر عمر بین:: ~|~ ~w:10 ~|~ ::کاین اشارت زجهان گذران ما را بس::
 + ::نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان:: ~|~ ~w:10 ~|~ ::گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس::
 +::یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم:: ~|~ ~w:10 ~|~ ::دولت صحبت آن مونس جان ما را بس::
 +::از در خویش خدا را به بهشتم بفرست ::~|~ ~w:10 ~|~ ::که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس::
 +::حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست ::~|~ ~w:10 ~|~ ::طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس::
 +{FANCYTABLE}
 +ویا
 +{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=ccccff, twidth=80%)}
 +~w:44% گلعذاری زگلستان جهان ما را بس ~|~ ~w:6% ~|~ ~w:44% زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس
 + من و همصحبتی اهل ریا دورم باد~|~ ~w:10 ~|~ از گرانان جهان رطل گران ما را بس
 + باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ~|~ ~w:10 ~|~ ما که رندیم و گدا، دیر مغان مارا بس
 + بنشین بر لب جوی و گذر عمر بین ~|~ ~w:10 ~|~ کاین اشارت زجهان گذران ما را بس
 + نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان ~|~ ~w:10 ~|~ گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس
 +یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم ~|~ ~w:10 ~|~ دولت صحبت آن مونس جان ما را بس
 +از در خویش خدا را به بهشتم بفرست ~|~ ~w:10 ~|~ که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس
 +حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست ~|~ ~w:10 ~|~ طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس
 +{FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 مرداد 1384 [06:42 ]   9   بابک خسروشاهی      جاری 
 شنبه 08 مرداد 1384 [06:03 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [05:41 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [11:58 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [11:20 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [11:18 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [10:12 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [09:24 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [09:06 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..