منو
 کاربر Online
1116 کاربر online
Lines: 1-29Lines: 1-57
-{FANCYTABLE(head=head1 ~w:50%~|~ head2 ~w:20%~|~ head3 ~w:10%~|~ head4 ~w:20%, border=1, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#00ffff)}
r1c1 ~h:50 ~|~ r1C23 ~cs:2 ~|~ r1c4
r2c1 ~|~ r2c2 ~|~ r2c3 ~|~ r2c4
r3c1 ~cbgc:#ffff00 ~|~ r34c23 ~rs:2 ~cs:2 ~|~ r3c4
r4c1 ~|~ r4c4
r5c1 ~|~ r5c2 ~|~ r5c3 ~|~ r5c4
+{FANCYTABLE(border=, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#ffffff, twidth=80%)}
~w:44% گلعذاری زگلستان جهان ما را بس ~|~ ~w:6% ~|~ ~w:44% زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس
من و همصحبتی اهل ریا دورم باد~|~ ~w:1 ~|~ از گرانان جهان رطل گران ما را بسr /> باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ~|~ ~w:10 ~|~ ما که رندیم و گدا، دیر مغان مارا بس
بنشین بر لب جوی و گذر عمر بین ~|~ ~w:10 ~|~ کاین اشارت زجهان گذران ما را بسr /> نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان ~|~ ~w:10 ~|~ گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس
یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم ~|~ ~w:1 ~|~ دولت صحبت آن مونس جان ما را بس
از در خویش خدا را به بهشتم بفرست ~|~ ~w:1 ~|~ که سر کوی تو از کون و مکان ما را بسr />حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست ~|~ ~w:10 ~|~ طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
-{FANCYTABLE(border=1, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#00ffff, twidth=60%)}
~w:45% ی
بی ببیس سیب ب بی ~|~ ~w:10% ~|~ ~w:45% یبیسا یی ی سی
یبیس ب ببیس سیب ب بی ~|~ ~w:10 ~|~ ی
بیسا یزای بیسب سی
یبیس ب ببیس سیب ب بی ~|~ ~w:10 ~|~ یلبیس
ال یزالی یسب سی
یبیس ب ببیس سیب ب بی ~|~ ~w:10 ~|~ ی
یسال یزالی یسب ی
یبی
س ببیس سیب ب بی ~|~ ~w:10 ~|~ یبیسال یای یب سی
یبیس ب ببیس سیب ب بی ~|~ ~w:10 ~|~ ی
بیسال یزالی بیسب سی
یبیس ب ببیس سیب ب بی ~|~ ~w
:10 ~|~ یلبیسال یزالی بیسب سی
{FANCYTABLE}
+بی (()) از کی زی سا :
 ~np~ ~np~
-{FANCYTABLE)border=1, bc=#0000ff, cvalign=right, tbgc=#00ffff)}

ییس ی ی ب ی ~|~ ~w:10 ~|~ ییس یای ی سی

یبیس بی ی بی ~|~ ~w:10 ~|~ ییال یای ی سی

یبیس ب ی یب ب ی ~|~ ~w:10 ~|~ ییال یای ی سی

یبیس ب بیس ی بی ~|~ ~w:10 ~|~ ییال یزای ی سی

ییس ب ی ی ب ی ~|~ ~w:10 ~|~ یبیس یزای ی سی

یبیس ی ی بی ~|~ ~w:10 ~|~ یلبی یای ی سی

یی ب ببیس سی ب بی ~|~ ~w:10 ~|~ یبیل یای ی سی
+{FANCYTABLE(border=, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#00ffff, twidth=85%)}
~w:44% گلذاری زگلسان هن م ب ~|~ ~w:6% ~|~ ~w:44% زی چمن ایه آن س وا م بس

من و همبتی هل ی ورم باد~|~ ~w:10 ~|~ از گران هان رطل گا م بس

باغ فردوس به پش مل می بشند ~|~ ~w:10 ~|~ که رندیم و گا، دی مغا م بس

بنشین بر لب وی و گ مر بین ~|~ ~w:10 ~|~ کای ارت زجها گن ما را بس

نق بر هن بنگر و زار جهان ~|~ ~w:10 ~|~ گر شا را نه بس این سو زیا م بس

یار با ماست چه که یت طلبیم ~|~ ~w:10 ~|~ دولت صحب مون جا م بس

از ر خوی خدا را به بهشتم بفرست ~|~ ~w:10 ~|~ که سر کوی و از کون و مکان ما را بس
/>حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست ~|~ ~w:10 ~|~ طبع چن آب و لهای وا م بس
 {FANCYTABLE} {FANCYTABLE}
 ~/np~ ~/np~
 +شما می توانید با کپی کد فوق و جایگزینی ((مصرع)) های شعر خود با مصرعهای کد، شعر خود را در دانشنامه بنویسید. واضح است که اگر شعر شما کوتاهتر باشد باید چند خط از بیتهای کد پاک شده و در صورت بلندتر بودن باید یک سطر کپی و به تعداد لازم در سطرهای بعدی قرار داده شود.
 +در صورتی که ابیات شعر شما کوتاهتر یا بلندتر باشد، می توانید مقدار twidth را از 85 کمتر یا بیشتر نمائید. برای رنگی کردن پس زمینه ابیات، کدرنگ tbgc را تغییر دهید. برای ایجاد تغییرات بیشتر می توانید به صفحه ((دانشنامه:جدول پیشرفته|جدول پیشرفته)) مراجعه نمائید.
 +در زیر نمونه های دیگری از شعر فوق را مشاهده می کنید:
 +{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#ffffff, twidth=85%)}
 +~w:44% ::گلعذاری زگلستان جهان ما را بس:: ~|~ ~w:6% ~|~ ~w:44% ::زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس::
 + ::من و همصحبتی اهل ریا دورم باد::~|~ ~w:10 ~|~ ::از گرانان جهان رطل گران ما را بس::
 + ::باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ::~|~ ~w:10 ~|~ ::ما که رندیم و گدا، دیر مغان مارا بس::
 + ::بنشین بر لب جوی و گذر عمر بین:: ~|~ ~w:10 ~|~ ::کاین اشارت زجهان گذران ما را بس::
 + ::نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان:: ~|~ ~w:10 ~|~ ::گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس::
 +::یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم:: ~|~ ~w:10 ~|~ ::دولت صحبت آن مونس جان ما را بس::
 +::از در خویش خدا را به بهشتم بفرست ::~|~ ~w:10 ~|~ ::که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس::
 +::حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست ::~|~ ~w:10 ~|~ ::طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس::
 +{FANCYTABLE}
 +ویا
 +{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=ccccff, twidth=80%)}
 +~w:44% گلعذاری زگلستان جهان ما را بس ~|~ ~w:6% ~|~ ~w:44% زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس
 + من و همصحبتی اهل ریا دورم باد~|~ ~w:10 ~|~ از گرانان جهان رطل گران ما را بس
 + باغ فردوس به پاداش عمل می بخشند ~|~ ~w:10 ~|~ ما که رندیم و گدا، دیر مغان مارا بس
 + بنشین بر لب جوی و گذر عمر بین ~|~ ~w:10 ~|~ کاین اشارت زجهان گذران ما را بس
 + نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان ~|~ ~w:10 ~|~ گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس
 +یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم ~|~ ~w:10 ~|~ دولت صحبت آن مونس جان ما را بس
 +از در خویش خدا را به بهشتم بفرست ~|~ ~w:10 ~|~ که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس
 +حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست ~|~ ~w:10 ~|~ طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس
 +{FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 مرداد 1384 [06:42 ]   9   بابک خسروشاهی      جاری 
 شنبه 08 مرداد 1384 [06:03 ]   8   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 08 مرداد 1384 [05:41 ]   7   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [11:58 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [11:20 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [11:18 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [10:12 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [09:24 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مرداد 1384 [09:06 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..