>>
!رات خفاشها
__~~green:اها (Chiroptera)~~__ستاندارا معمو کوچکی هستند که روایکنند اداهای حرکتی پیین و بندهای دم تا نم آنها بیا د کره است و یک ای وی ناک بایونها ا که ای اندامای کتی شتی و در ی م ا یز ر بر میگیرد. بد او نیز در خفاشهای می خوار بند وم اندهای رکی یشین دارای نگال است. اهی شتی کوک و داای ناهای خمی و نو تی میاشد. ا در و اایت دارند و اد به وایی هند. از ((پون)) تاکنون وود دات و دان و تیا د هه جای نیا گی یکد.
یر راسه خفاشهای میه خار
این انوان را گای __~~green:وباه پرنده~~__ی‌نامند. در فیا یاینوبی ا استالیا الب به ورت گای ز ، روها رویاخههای درتها ایکه ر ن به وی ایین ست بها مانند ا پیرامن بن نها روشانیده اس به و میرند. ا میهها تیه یکنند و اهی ه باهای یوه آی مسنند. مانند __~~green:تروو و ای رو~~__ که در اایا و یدزیا زنگی میکنفازی است.
>
>
dir align = left> />
/> /> />
    
 منو
 صفحه های تصادفی
مفهوم ضربه
تخریب لایه اوزون
علی علیه السلام در قرآن - بقره : 274
اسلام آوردن قبیله ثقیف
درمان میگرن
مهاجم نوک
ساختمان داخلی زمین
فروتنی امام علی علیه السلام در برابر مردم
دانشگاه علمی کاربردی
انسان و حیوان
 کاربر Online
893 کاربر online
تاریخچه ی: خفاش

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-78Lines: 1-30
-V{maketoc}
د گوه فاش جود دار. گه رر، فشای ره خوار، شبا ای خودشکار ی کند. گروه دو خفاشهای میوه خوار هستند که برای پیدا کرن میوه شیره رختای که از آنها استفده می کنند، بینایی و یایی خد را به کار می رد. خفای میوه وار اول صبح و تنگ غرب ا ((میوه ه)) ذیه می کنند. خاشها انوان اجتماعی هستند. ه به ور روهی و ر گروههای بزرگ در غارها یا روی ((درختان))، شب را بیتوته می ند. خفاشها تنها ((پسانداران))ی ستند که قرند رواز کنند. />
کوچک
رین فاش یکی از کوچکین ((پستاداران))،خفاش پوزه خوکی یتی(( تایلند)) می باشد. طول قد این فاش 5/2 سانت (1(( ایچ))) است که مساوی قد(( زنبور))است ون ی خاش 2 ((گرم)) (100/(( اونس))) می باشد.

خ
اشای که در شب روز می کن، مسیر و مل دقیق طعمه خود را بوسلیه فرستادن امواج صوی دریافت انعکاس آن،پیا می کنن. سیست دیابی که در ((کشتی))ه برای پدا کرد محل(( زیر دریایی)) شمن به کار م رود،شبیه به ردیابی خفاش است. خفاشها اوج صوتی در مسیر خود به یزی برخور می کند به سمت فرتنده امواج(خفاش)باز می گردد و در آن موقع خفاش می تواند یک تصیر صوتی از مانع روبر و محیط اطراف خود رسم کندو محیط اطرا را به خوبی ببیند. با استفاده ز سستم فوق خفاشها می توانند اجسام متحرک مثل ((حشرات)) و اجسام بی حرکت ثل درخت را تشخیص دهد.

گون
ه‌ها: />ر حدود 1000 گونه ا فاشها جود دارد. خفشها در تمام نقاط هان ه استثناء قطبهای جنوب و شمال، یات می شوند این دو گونه اتاف و تنو بین انواع خفاشها را نشان می دهند.
/
>مثال: /
>
*((خفاش دابنتن))
/>*((خفاش میوه خوار مصری))
*((خفاشان خون آشام))<br />

! اضافه شده در تاریخ 12 مهرماه 83

خفاشها

تقریبا هیچ چی نمی تاند از دید خفاشها فرار کند.
گوای زرگ آنها ی تواند علایمی را ک منعکس می شود بخی جذب کند.
خفاشها حتی می ت
وانند اشیایی را ه به ازکی مو هستند، تشخیص دهند. />ناوری هیچ هواپیم بی سر صدای نمی تواند ب پیچیدگی خفاشا باشد.

آنه
ا شبا سریع و آهسته پایین می آیند، با چشمانشان حشرات خوابیده را در جای خود پیا می کنند و ب وشهای زرشا می توان حتی صدای بهم خوردن آرواره های یک لارو پروانه را بنوند.

ا
ین حیوان در تاریکترین بها حواس خود را فعال می کنند. />ای خ از طریق بینی با فکانس بلا دت کم تو قباض میه های حق یاد ی شود. بعد ا ین که امواج صدا با صید برخرد ک انعکاس پیدا می کد.
این نکاس توسط گوشهای خاش گرفته می شود. تنها در ))میکی مالی(( 44 نو خفاش جود دارد که بسیاری از انورشناسان تاکید بر منفعت این پستانداران از زندگی بشر دارند، زیرا آ ب مقدار زیادی از حشرات موذی تغذی ی کنند، حشراتی که هر سال میلیاردها دلار به کشاورزان و نلبانان ضرر می رسانند.

خفاشها همچنین در گرده افشانی گیاهان شرکت می کد و باعث پخش و انتشار بذرها می شوند. />خصوص این نق مهم نها د جگلهای ارنی بی گیاهان مختلف وحشی مثل موز، انبه ، بادام هندی ، خرما و انجیر املا مشهود است.

یک
وع کاکتوس که مکیکی ا از آن نوشابه تهیه می کنند، به طور طبیعی تها یک بذر از 3000 بذر خود را زاد می ن و اگر قش مهم خفاشها در این می نبود، این گونه یاهی به سمت انقراض پی می فت.

فضول
ات دفع شده ا خشها نیز در نیم اکوی ق بسیار همی دارند؛ چون ای مواد امل باکتری هایی تند که می توانن مود سی را از زباه ها و شوینده ه دا کنند.

از جنبه پشکی م می ون گفت ؛ خفاشها خیلی دقیق خود را تمیز می کنند و یکی از تمیزترین حیونات بوده و در قبال مراض مختف مقاوم هستند.
ضمن
این که نی بیوتیک تلی می کنن و از مواد دانعقاد خون که در بزا گونه های خون آشام وجود دارد، می وان برای درمان یری ای قلب استاد کرد.
یک جانورشناس امریکایی در سل 1968مطالعه و تحقیق خود را روی خفاشها شروع کرد و تلاش کرد عقاید مرد را نسبت به خاشها تغییر دهد.

به پای هزاران فاش بند مخصو زد و مهاجرت آنها را بررسی ر. کشارزان امریکایی تازگی متوجه مفیدبودن خفاشها در نزدیکی مزرعه خدشان شده اند. />هر فش به تنهایی ی تواند 600 شه در یک ساعت کار کند و گروه های بزرگ این اندار قادر هستن تا میلیونها حشره را ر طول شبانه وز بخورند.
این حشرا
ت شا تعداد بشاری ز وس ها، پرونه ها و مویانه ها می شوند که ضرهای هنفی ه اتصاد هر کور می ن و به لاوه پشه های وجود در منازل را نیز از بین می رند.
یک د
سته 150 تایی خاش برگ هوه ای می توانند وک های خیار را در طول تابستان در سطح مزرع از بین برند و ر نتیجه از رد 18 یلیون لاروی که به ریشه ها صدمه می زنند جلوگیری کنند.

این آفت ب
ه تنهایی یک میلیارد دلار در سل به کاوان امریکای خسارت ی زند. بااسیس بی.سی.آی «حفاظت بین المللی از خاشها» و اعلام منافع آنها از سال 1982 توات مردم نسبت به خاشها تغیر کرده و بهبو یافته است.
بسیار
ی ز افسانه ها در مورد کور بودن خفاها و یا ار و دیوانه بودن آنه غراق آمی هسند.

آ
نها تنها برای دفاع از خود ممکن است مانند ر حیوا وشی دیگری گاز بگیرند و ای حیان را فقط افراد خیلی ماهر می تونند صید کنند و از آنجا که اطلاعات محققان درباره خاشا زیاد شده و بیعت استاد زیادی از آنه می برد، ان م اعث حفات ز آنها شده است.

امروزه مردم امریکا گونه های مختلفی از گونه های خفاشها را در غارها و معادن متروکه نگهداری می کنند.
خفاشها بسیار حساس هستند و با کوچکترین اذیت و آزاری از بین می روند.
یشتر خفاشها غارها را برای خواب زمستای خد از شهیور تا اردیهشت تخا می کنند.

بسیاری
از نه بچه های خود را ر طول تستان در همین مکانها بزرگ می کنند. />ولیمثل خفاشها ر قیسه با پستانارا کچک یگر بسیار کتر است ، بیشتر ماده ها فقط یک بار در ال یک بچه ه نیا می آورند.

در ز
ستان تی کوشگران بی آزار م باعث بیدار شدن آنها واب زمستانی می شوند و هر فعه که ها از خواب بیدار وند چربی ذخیره شده ر عرض 2 ماه خود ر از دست می دهن. />
بنابرا
ین ممکن است تا بهار دوام نیاورند. هنگام شیردا مادرها و نوان دور هم مع می شوند با تشکیل گروه برگی ، وای غار را با حرارت بدنشان گرم می کنند. />مسفانه فضای حاتی خفاشها کاه یدا کده است و آنها مجبور شده اند پنهگاه طبیعی خود به فضاهای مصنوعی در رانده شوند.

ر حدود 10 درصد معاد موجود در غرب امریکا گههای مهم اشها زندگی می کنند و برای مدی ک در شمال و ق ی کشر هستند این مقادیر ب ماتب بیشتر ت.
حف
ات از فشها غب ساده تر و کم خرج ت از حفت ا یر حیواات است. خشا نیاز به توه اص دارند که البته تامین ان نیز آها خیی سخت است ، طبق مطاعات نجام شده توسط دانشگاه شیکاگو، ل دود 5ییو دلار را حفاظت ا یک پلن ر فلوریدا، 184 زار دار برای خرس یشتر 1/5 میلیون دار بری رکس کایفنییی خرج می کند و این در الی است که ر مورد خفاش خاکستری که در حال نقاض است این دجه کمتر از ر بود است. />ا ا ه ارزش اکولوژیکی و قتصادی ای ستاندار، منبع سرمایه گاری خوبی برای اور کشاورزی خواهد بود.
مدم شهر 13000 نفری آستن تگزاس ک در دهه گذشته از خفاشها رس داشتند اکنون ز اعضای پروپا قرص انجمن بی.ی.آی شده د و تازی غار اک ه ر فاصله 60میلی ین ر است خریداری کرده اند ا تاند از 20 مییون خفاش آزاد مکزیکو که بزرگترین کلونی خفاشها هستند، مافظت کنند.

ای
ن خفاه 250 ت شره را ر هر شب می خورند. ضمنا کشازان ا ساختن یانه خا ر زارع وانسته ند ایج خود را سبت ه شره ک ا کم کنند. />مانی ملات ذرت وط کرمهای ذرت آفت زده می شدند ک حدود یک الی 4 ارو پوان در هر خوشه بود؛ ام ر چند سال اخیر وجود کونی هی خفاشها آفت در مزارع ذرت را بسیار کم کده است.

ای
کنی ا یکی از عومل مهم ذب توریس در این منق به حساب می آد. را روه گره خفاشها در تاریکی باث شادی مرم که ستوران ها جمع شد و منتظر تماشای پرز خفاشها هستند می شود.

گر
ههی تیقای ویژه ای م وج دارند ا به وسیله دستگاه های مختلف بتوانن صدا و موج خاشها را دریافت کنند.
وقی این دستگاه لامت می دهند، تمااچیان با دقت به آسمان ناه می کنن، چن م دانند خفاشها به پرواز درآمده اند.
+!مقدمه
((ادارن در)) ن اخوان اویا و بدو کیسه هستند. داری ه فدند و ی کاملا ر دا هان اه میکند ویله به دیوره زهدان میچسد د ی‌کند. ین اا ست دارای ندین است است. راست ر خاران ماد ((و ک|مو کورها)) و ((جو تیی|ه تییا)) ، راسته وت گسترن مانند مورای رنده ، خفاشها یا شب ره‌ها راه ختیان استه والا و ... و ((رات گوشتواران)).<table dir align = left>
<tr>
>>
{img src=img/daneshnameh_up/c/c5/chiroptera2.JPG}
>
>
/>{img src=img/daneshnameh_up/1/14/chiroptera1.JPG}

!یر راست خاشهی ریه ا
از ((را)) تیه میکنند. وها یله چنای شتی در الی که آنا ه وی ایین ا ویزان میشوند. در کهای خرهه یا درته یا در دا ارها و امنا بر یبرند. ضیها ا اه جانوران یه مینند عدای از ها ها زندگی میکنند و شبها ما ی می‌کند. در ای ا یا ی درخته از حا در حا از تیه میکنن.

__~~green:
یتیس ، ایتیکوس یا وای~~__ ، __~~green:تادریدا کزیکاا یا خش ون د~~__ به صور رهی نگی میکنند ه دی که در محل نگی ها وات ها ا ری کد به نوا کود مرف میکند. خفاش ونوار ی دودوس در من گرمیی ریکا نگی میکند ا دانای یش د که بزرگ است گدن ا گهی رگ ردن اان ا سوراخ که ا ون ا مود ن اری تیه میکد. ای انر با یک و هاری ده چنی یک نو __~~green:بیمری اس (Trypanosomiasis)~~__ را منق میاید. />!باث مر ا عوان />*((پرگان))
*((تداا جدار)) />*((استه وخاران))
*((ده انداان)) />*((یداران))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 01 دی 1385 [08:58 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [06:19 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 11 مهر 1383 [12:05 ]   1   رضا رادمان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..