منو
 کاربر Online
1011 کاربر online
تاریخچه ی: خانه زمین شناسی

تفاوت با نگارش: 68

Lines: 1-153Lines: 1-154
  
 @#18:__~~FF00FF:زمین شناسی، علم جستجوی اسرار زمین است~~__#@ @#18:__~~FF00FF:زمین شناسی، علم جستجوی اسرار زمین است~~__#@
  
 ::{img src=img/daneshnameh_up/b/b6/geology_header.jpg height=120 width=850}:: ::{img src=img/daneshnameh_up/b/b6/geology_header.jpg height=120 width=850}::
 
 
 
 
  
 ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: ::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@::
 *((علم زمین شناسی)) *((علم زمین شناسی))
-*((کتابهای ین شناسی نفت))
*((واژگان ین شناسی نفت))
+*((کتابهای سب شناسی))
*((واژگان سب شناسی))
 *((مقالات جدید زمین شناسی)) *((مقالات جدید زمین شناسی))
-*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|انجمن زمین شناسی]
*[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|گالری کانی ها و زمین شناسی]
+*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|انجمن زمین شناسی]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|گالری کانی ها و زمین شناسی]
 
 
 

 

 ::{picture=animation_earth.gif height=200 width=200}:: ::{picture=animation_earth.gif height=200 width=200}::
 *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__ *__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
 **((مقالات جدید زمین شناسی|مقالات)) **((مقالات جدید زمین شناسی|مقالات))
-**((کتابهای ین شناسی اقتصادی))
**((وهرهای مروف))
+**((کتابهای سب شناسی))
**((ریای زر))
 **((مجله علوم پایه)) **((مجله علوم پایه))
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
 ::@#22:~~brown:هفته نامه زمین شناسی~~#@:: ::@#22:~~brown:هفته نامه زمین شناسی~~#@::
 
 
-::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18424 height=150 width=180}:: +::{img src=http://217.218.177.31/mavara/show_image.php?id=18424 height=150 width=180}::
 ::~~fuchsia:زمین و کهکشانها~~:: ::~~fuchsia:زمین و کهکشانها~~::
 --- ---
-*::__~~brown:عری زمین شاسان برر~~__:: +*::__~~brown:ش براری~~__::
 
 
 
 
  
- +"ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم آوردن هر گونه نقشه در جهان باستان نیز نیاز به در دست داشتن ابزارها و بهره وری ا ز قواعدی داشته است .مصریان روشهایی برای اندازه گیری ارتفاع بین دو نقطه و تعیین فاصله افقی آندو داشته‌اند طناب، ترازو گونیا از ابزارهای نخستین نقشه برداری بوده‌اند و کم کم تراز و خط کش و پرگار به آن افزوده گشت.
((نقشه برداری|ادامه))
  
-@@{img src=img/daneshnameh_up/2/2b/wegner.JPG height=150 width=150}@@ +@@{img src=img/daneshnameh_up/a/ab/Survey001.jpg height=150 width=150}@@
  
 
 
 
 
-::~~fuchsia:آلفرد وگنر~~:: 
 --- ---
 *::__~~brown:معرفی ابزارهای زمین شناسی~~__:: *::__~~brown:معرفی ابزارهای زمین شناسی~~__::
 
 
 
 
  
 مهارت در استفاده از ابزار های زمین شناسی برای زمین شناس امروز بسیار مهم و اساسی به نظر می رسد و می تواند او را در برداشت های صحرایی بسیار کمک نماید. __~~green:((کمپاس))~~__ یکی از وسایل اصلی زمین شناسان در برداشت های صحرایی می باشد که مهارت در استفاده از آن می تواند یک زمین شناس حرفه ای را در رسیدن به هدفش کمک نماید. کمپاس توسط بسیاری از زمین شناسان برای ((نقشه برداری)) صحرایی از موضوعات زمین شناسی استفاده می شود. زمین شناسان، بیشترین استفاده را از کمپاس برانتون می کنند اما باستان شناسان، مهندسین محیط زیست و نقشه برداران نیز از قابلیت های این وسیله استفاده می نمایند. کمپاس برانتون در واقع یک قطب نماست که به دلیل داشتن شیب سنج و قابلیت حمل راحت به سایر قطب نماها برتری دارد و می تواند به هر دو روش نشانه روی کمری و چشمی مورد استفاده قرار گیرد. اندازه گیری دقیق ساختار های زمین شناسی مانند... . مهارت در استفاده از ابزار های زمین شناسی برای زمین شناس امروز بسیار مهم و اساسی به نظر می رسد و می تواند او را در برداشت های صحرایی بسیار کمک نماید. __~~green:((کمپاس))~~__ یکی از وسایل اصلی زمین شناسان در برداشت های صحرایی می باشد که مهارت در استفاده از آن می تواند یک زمین شناس حرفه ای را در رسیدن به هدفش کمک نماید. کمپاس توسط بسیاری از زمین شناسان برای ((نقشه برداری)) صحرایی از موضوعات زمین شناسی استفاده می شود. زمین شناسان، بیشترین استفاده را از کمپاس برانتون می کنند اما باستان شناسان، مهندسین محیط زیست و نقشه برداران نیز از قابلیت های این وسیله استفاده می نمایند. کمپاس برانتون در واقع یک قطب نماست که به دلیل داشتن شیب سنج و قابلیت حمل راحت به سایر قطب نماها برتری دارد و می تواند به هر دو روش نشانه روی کمری و چشمی مورد استفاده قرار گیرد. اندازه گیری دقیق ساختار های زمین شناسی مانند... .
 ((کمپاس|ادامه))  ((کمپاس|ادامه))
  
 @@{img src=img/daneshnameh_up/4/45/compass.JPG height=150 width=150}@@ @@{img src=img/daneshnameh_up/4/45/compass.JPG height=150 width=150}@@
  
 
 
 
 
 --- ---
 *::__~~brown:معرفی گونه فسیلی~~__:: *::__~~brown:معرفی گونه فسیلی~~__::
-ده تری لبیت ها به شاخه بندایان تعلق ارد. بدپایان از وع تری گروههای جانری هستند نزدیک به یک میلیون گونه ا نها اسیی است. 75% گن ها ناخته شده امروی متعلق ه ی رده و وبسته به این گوه می‌باشند. ه شرت 90% ایان اروی را کی ی دهند. نایان کامین اهر اند. زیشخه یلوبیترفا trilobitomorpha بداین ابدایی هتن که دارای زوا ه ی می‌شند.یکی از ممین گای آنها رد یلوی ی باشد. تریبیت ا موجودا کما درییی بودن که اشک واتین در کمبرین یین اهر دند ر پمین پسین کمل نرض ه اند. به علت ساتمان بسیا یشرفه ایکه ارد منشا آنها احتمال د رامری می باشد. ((ری لبیت|ادامه مطلب)) +لنیت ها یا بلمنوئیدا یک ری از سوودهای منرض شده هستند ک از بسیاری جها بیه اسکویدهای مزی است. ماند آنها لمنیت ها داری یک کیه هر و ه باو می‌باشند. لمنی ها ر ی های ژرسیک و کرتاسه فان بده اند و ر سنای یایی مووئیک ه صورت فان یفت می شون که لب با آمونیت ا راه هن. بنی ها به هماه مونی ها در اوا وره کسه منق شدند. م یت ها در داخ نیلویای باکتری گ رار داد که ما آنها از دوره ونین بوده است بلمنی هایی که و ه ا، مموا در نگی ه ن ی ی ی پین (یا کنیر ازین) تا کتاسه یاف یشوند. دیگر فیلهای فاوپوده شامل ناتیلویده ونیایت ا می شوند.
((لنیت|ادامه مطلب))
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
-@@{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18161 height=150width=150}@@ +@@{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/belemnite001.jpg height=150width=150}@@
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 --- ---
 ::*__~~brown:معرفی کانیها~~__:: ::*__~~brown:معرفی کانیها~~__::
-**((ارت))
**((کوارتز دوی))
**((کورتز ل صورتی))
+**((ی))
**((انیدیت))
**((دولومیت))
 
 
  
  
 ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: ::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@::
 *((مقالات جدید زمین شناسی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) *((مقالات جدید زمین شناسی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده))
 *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه زمین شناسی|فراخوان تولید محتوای زمین شناسی)) *((فراخوان مشارکت در محتوای گروه زمین شناسی|فراخوان تولید محتوای زمین شناسی))
 **مشارکت اولیاء **مشارکت اولیاء
 **مشارکت معلمان و محققان **مشارکت معلمان و محققان
 **مشارکت دانش آموزان **مشارکت دانش آموزان
 *حرفهای دانش آموزی *حرفهای دانش آموزی
 *مسابقات و آزمونها *مسابقات و آزمونها
 **مسابقه **مسابقه
 **آزمون **آزمون
 *بانک اطلاعاتی کانیها *بانک اطلاعاتی کانیها
 *بانک اطلاعاتی فسیلها *بانک اطلاعاتی فسیلها
 __~~brown:عکس هفته~~__ __~~brown:عکس هفته~~__
 

 

-::{img src=img/daneshnameh_up//0b/diamond2.jpg height=140 width=180}::
::~~fuchsia:اا یگ~~::
+::{img src=img/daneshnameh_up/1/1f/Precious_Fine_Topaz.jpg height=190 width=180}::
::~~fuchsia:جواری جاب ا کنی پاز~~::
 

 

 __~~brown:خلاقیت~~__ __~~brown:خلاقیت~~__
 *بازیها و سرگرمیهای علمی *بازیها و سرگرمیهای علمی
 *داستانهای تخیلی *داستانهای تخیلی
 *پروژه‌‌های دانش آموزی *پروژه‌‌های دانش آموزی
 *معرفی دستاوردهای علمی جدید *معرفی دستاوردهای علمی جدید
 **[http://www.gsi.ir/?Lang=fa&Page=24&TypeId=3&Action=NewsFirstListView|مرکز خبر علوم زمین کشور] **[http://www.gsi.ir/?Lang=fa&Page=24&TypeId=3&Action=NewsFirstListView|مرکز خبر علوم زمین کشور]
 **[http://www.gsi.ir/?Lang=fa&Page=24&TypeId=1&Action=NewsFirstListView|اخبار و رویدادهای زمین شناسی] **[http://www.gsi.ir/?Lang=fa&Page=24&TypeId=1&Action=NewsFirstListView|اخبار و رویدادهای زمین شناسی]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::
  
-::__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__:: +::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [21:41 ]   75   اصغر نامور      جاری 
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [21:34 ]   74   اصغر نامور      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [19:50 ]   73   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 18 خرداد 1386 [00:48 ]   72   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 خرداد 1386 [21:12 ]   71   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 خرداد 1386 [21:06 ]   70   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اردیبهشت 1386 [23:28 ]   69   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 فروردین 1386 [17:56 ]   68   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 اسفند 1385 [17:40 ]   67   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 بهمن 1385 [20:22 ]   66   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 مرداد 1385 [05:56 ]   65   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [07:06 ]   64   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [18:07 ]   63   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 23 تیر 1385 [19:54 ]   62   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [08:36 ]   61   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [12:40 ]   60   اصغر نامور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 تیر 1385 [19:44 ]   59   اصغر نامور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 تیر 1385 [18:52 ]   58   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 تیر 1385 [04:28 ]   57   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 تیر 1385 [04:19 ]   56   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:40 ]   55   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:28 ]   54   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [06:19 ]   53   اصغر نامور      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [19:40 ]   52   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 05 خرداد 1385 [20:13 ]   51   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 05 خرداد 1385 [15:50 ]   50   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 اردیبهشت 1385 [03:23 ]   49   اصغر نامور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 اردیبهشت 1385 [08:20 ]   48   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [20:07 ]   47   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [15:16 ]   46   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 08 اردیبهشت 1385 [23:19 ]   45   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [07:12 ]   44   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [22:45 ]   43   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [08:10 ]   42   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 20 اسفند 1384 [14:58 ]   41   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [13:47 ]   40   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 جمعه 21 بهمن 1384 [08:40 ]   39   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 جمعه 21 بهمن 1384 [08:34 ]   38   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [10:01 ]   37   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [09:57 ]   36   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [09:44 ]   35   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [09:42 ]   34   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 بهمن 1384 [06:08 ]   33   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [05:37 ]   32   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [06:36 ]   31   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [06:34 ]   30   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:38 ]   29   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:30 ]   28   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:24 ]   27   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 دی 1384 [06:19 ]   26   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 دی 1384 [06:10 ]   25   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [12:09 ]   24   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [12:02 ]   23   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:56 ]   22   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:48 ]   21   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [10:03 ]   20   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:13 ]   19   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:11 ]   18   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:07 ]   17   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [06:24 ]   16   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:11 ]   15   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:07 ]   14   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:59 ]   13   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [08:12 ]   12   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [08:08 ]   11   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:42 ]   10   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:39 ]   9   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:29 ]   8   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:24 ]   7   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:15 ]   6   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:08 ]   5   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:00 ]   4   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [08:41 ]   3   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [17:12 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [17:00 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..