منو
 کاربر Online
1587 کاربر online
تاریخچه ی: خانه زمین شناسی

تفاوت با نگارش: 66

Lines: 1-22Lines: 1-154
-{FANCYTABLE(border=0, bc=brown, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}r /> ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%r /> ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> >::__''ا صلی زمین شناسی''__:: td> tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ able border=0 width=100% ><tr>d align=left width=50% height=100% > <font size=2>::__''مقالات برگزیده''__:: </td> </tr>
~cs:3
~|~ able border=0 width=100%> <tr>
> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((زمین شناسی|اهندی ین شناسی))__

__
((زین شناسی|گرایشای ین شناسی))__

__((زمین شناسی نفت))__
r> __((م زمین شناسی))__ >
<
/td>
~h:110 ~|~ ~|~::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18216}::able border=0 width=100%> height=100%>

>~cbgc:#ccffff
</td> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> > ont size=1>
__((
ای یایی))__

__((
ره))__

__
((ای زمین گایی))__>
>__((ایگه می شناسی ایرا))__

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~
::{img src=img/daneshnameh_up/c/c3/erosion.jpg height=260 width=260}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff /
>~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>
~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td width=50%><font size=2>::__''زمین شناسی و سایر علوم''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% ><tr><td align=left width=50% height=100% > <font size=2>::__''آلبوم کانیها و سنگها''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ <table border=0 width=100%> <tr> <td height=100%> ~cbgc:#ccffff >
__((هواشناسی))__

__((ژئوفیزیک)) __

__((مکانیک سنگ)) __

__((مکانیک خاک)) __
>
</td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> height=100%
>ont size=1>


~cbgc:#ccffff ::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=24183 height=230 width=280}::

>
</tr> >~|~ ~|~ border=0width=100%> > >
__((فلدسات))__

__((
گارنت))__

__((
زمرد))__

__((
یس)) __>
~cbgc:#ffffcc </td>
able>~|~ ~|~
<br>

::
{img src=img/daneshnameh_up/8/88/M27-O-Feldspar.jpg height=260 width=260}::<table border=0 width=100% height=100%>
> >
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc d> </tr>

~|~ <table border=0 width=100% height=100%> r> width=50%>nt size=2>::__''ن زمین شناسی''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >r> align=left width=50% height=100% > nt size=2>::__''صفحات جدید''__:: </td> </tr>
~cs:3

~|~ able bor
der=0 width=100%> <tr> > ~cbgc:#ccffff size=1>
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46#topic_top111555|ل
زه نگای برای باستانشاسی]__r>
[http://dan
eshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=109316|سیل مره داران در ایران]__

__((کتاه و واننی زمین شناس|بزرگتین دریاچه کوهستانی کور />))__

__[mavara-view_forum.php?comments=111433 comments_parentId=97182&topics_threshold=0&topics_offset=6&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=46|
ی بینی وق له ر درا د]__

::__[
انمن ریای|دام ...]__:: >
> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ able border=0 width=100%> <tr> >

::
{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=24480 height=260 width=300}::
<br> >~cbgc:#ccffff
</td> ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> > ont size=1>
__((ن الرز))__

__((سنگهای یمتی))__

__((کماس))__

__((
تئوریهای منا نت))__

::__((
مقالا دید زمین شناسی|ادامه ...))__::

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~ border=0width=100%height=100%>

::{img src=img/daneshnameh_up/b/b5/agat.jpg height=230 width=250}::<font size=1><br>~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc d> </tr>

~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td width=50%><font size=2>::__''فحات جذاب''__:: </td>
r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% > ::__''ار لمی''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ able bor
der=0 width=100%> <tr> height=100%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((د
ره تریاس))__

__
((ق زمین شناسی))__

__
((اریخه نگای یمتی)) __

__((
زمین شناسی اقادی)) __

::__((صات ا|ادام ...))__:: >

td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> ><font size=1>

::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=24705 height=260 width=300}:: >
>~cbgc:#ccffff ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> <td> >
__((ابا می مین نای))__

__[
پایا می شنسی|معرفی سایهای علمی مین ناسی]__

__
[http://gsi.ir/?Lang=fa&p=24&TypeId=3&Action=NewsFirstListView|مرکز خبر علوم زمین یران ]__

__
[http://gsi.ir/?Lang=fa&p=24&TypeId=1&NewsId=9277&Action=NewsBodyView|اولین ژوپارک خاوریانه اینى] __

::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|ادامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> ta
ble>~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
<br>
::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20753 height=260 }::a
ble>
{FANCYTABLE} +rquee align=center direction=right><br />@#18:__~~FF00FF:ین نای، لم جستجوی اسرار زمین است~~__#@<br />marquee> />r />::{img src=img/daneshnameh_up/b/b6/geology_header.jpg height=120 width=850}::<br />able align=center border=2 bgcolor=#EEFFFA><br />
<br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((علم زمین شناسی))
*((ک
اهی سب شناسی)) />*((اژگا سب شناسی)) />*((مقالات جدید زمین شناسی)) />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|جمن زمین شناسی]
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|گالری کانی ها و زمین شناسی] />

<br>r>r />::{picture=animation_earth.gif height=200 width=200}::<br />*__~~brown:فی مناب و ار بر~~__ />**((مقلا جدی زمین اسی|مقالات))
/>**((کاهی رسب شناسی)) />**((دریای خزر))
**((مجله علوم پ
ای)) /
>
<br> /><br>r> />

/
>


/><br><br><br />

<br /><br>r>
r><br>r /><br><br><br /><br>r>
/><br><br><br /><br>r>
r><br>r /><br><br><br />

/
>

/>


<br>r>r /><br>r />d><br />> />::@#22:~~brown:هفته نامه زمین شناسی~~#@:: />
/
>::{img src=http://217.218.177.31/mavara/show_image.php?id=18424 height=150 width=180}:: />::~~fuchsia:زمین و کهکشانها~~:: />---
*::__~~brown:نقشه برداری~~__:: />ir align =center> /> />
/>"ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستا می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین نن ولی تعیین طول جغرافیایی با دشواری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم آوردن هر ونه نقشه در جهان باستان نیز یاز به در دست داشتن ابزارها و بهره وری ا ز قواعدی داشته است .مصریان روشهایی برای اندازه گیری ارتفاع بین دو نقطه و تعیین فاصله افقی آندو داشته‌اند طناب، ترازو گونیا از ابزارهای نخستین نقشه برداری بوده‌اند و کم کم تراز و خط کش و پرگار به آن افزوده گشت.
((نقشه برداری|ادامه)) d> /><td> />@@{img src=img/daneshnameh_up/a/ab/Survey001.jpg height=150 width=150}@@
/></td>
r><br />

---
/
>*::__~~brown:مری بزارای زمین شناسی~~__::<br />center> />
<br /> />
<br />مهارت در استفاده از بزار های زمین شنای برای زمین شناس امروز بسیار مهم و اساسی به نظر می رسد و می تواند او را در برداشت ای صحرایی بسیار کمک نماید. __~~green:((کپاس))~~__ یکی از وسایل اصلی زمی شناسان در برداشت های صحرایی می باشد که مهارت در استفاده از آن می تواند یک زمین شناس حرفه ای را در رسیدن به هدفش کک نماید. کمپاس توسط بسیاری از زمین شناسان برای ((نقشه برداری)) صحرایی از مووعات زمین ناسی استفاده می شود. زمین شناسان بیشترین استفاده را از کمپاس برانتون می نن اما باستن شناسان، مهندسین محیط زیست و نقشه برداران نیز از قابلیت های این وسیله استفاده می نمایند. کمپس برانتون در اقع یک قب نماست که به دلیل داشتن شیب سنج و قابی مل احت ب سایر قطب نماها رتری دارد و می توان ب هر دو وش نشانه وی کمری شمی مورد استفاده قرار گیرد. انازه گیی دقیق ساختار های زمی شناسی مانند... .
/>((کمپاس|ادامه))
<br />@@{img src=img/daneshnameh_up/4/45/compass.JPG height=150 width=150}@@ /></td>

/>---<br />*::__~~brown:معرفی گونه فسیلی~~__:: />منیت ها یا بلمنویدها یک گروهی از سفالوپودهای منقرض شده هستند ه از بسیاری جهات شبیه به اسکوئیهای اروزی است. همانند آنها، بلمنیت ها دارای یک کیسه جوهر و ده بازو می‌باشد. بلمنیت ها در طی دوره های ژوراسیک و کرتاسه فراوان بوده اند و در سنگهای دریایی مزوزوئیک به صورت فراوان یافت می شوند که اغلب با آمونیت ها همراه هستن. بلمنیت ها به همراه آمونیت ا در اواخر دوره کرتاسه منقرض شدند. منشا بلمنیت ها ر اخل ناتیلوئیدهای اکتری ون قرار دارد که زمان آنها از دوره دونین بوده است بلمنیت هایی که خوب حفظ شده اند، معمولا در سنگهای به سن می سی سی پین (یا کربونیفر آغازین) تا کرتاسه یافت میشوند. دیگر فسیلهای سفالوپودها شامل ناتیلوئیدها و گونیاتیت ها می شوند.
((بلمنیت|ادامه مطلب
)) />
<br /><br>r />ir align=center> /> /> />
/>
@@{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/belemnite001.jpg height=150width=150}@@<br /></td>
r><br />

r> /><br>r /><br><br />---<br />::*__~~brown:مرفی کانیها~~__::<br />**((ژیپس))
/
>**((انیی)) />**((ولومیت))<br />r>
</td><br />> />::@#20:~~brown:جذب شارکتها~~#@:: />*((قات جدید زمین شناسی|صفحات جذاب و مقالات برگزیده)) />*((فاخوان مشارکت در محتوای روه مین شاسی|فراخوان تلید محتوای زمین شناسی)) />**مشاک اولیاء />**مشارکت معلمان و محققان />**ارکت نش آموزان
*
رفهای دانش آمزی
/> />*مسابقات و آزمونها<br />**مسابقه<br />**آزمون<br />*بانک اطلاعاتی کانیها />*بانک اطلاعاتی فسیلهاr /><br />__~~brown:عکس هفته~~__<br /><br>
/>::{img src=img/daneshnameh_up/1/1f/Precious_Fine_Topaz.jpg height=190 width=180}::
/>::~~fuchsia:جواهری جالب از کانی توپاز~~::
/><br><br> />__~~brown:خلاقی~~__
*
بایه سرگرمیهای لمی />*استانهای خیلی />*پروژه‌‌های اش می
*
معرفی دستاودهای علمی دی />**[http://www.gsi.ir/?Lang=fa&Page=24&TypeId=3&Action=NewsFirstListView|مرکز خبر علوم زمین کور] />**[http://www.gsi.ir/?Lang=fa&Page=24&TypeId=1&Action=NewsFirstListView|ابار و ریدادهای مین ناسی] />


/>r>r>
/><br><br> />

<br /><br>
/><br>

/><br>
/>r>
/><br>
r />

/><br>
/><br>
/><br>
/>
<br>


/><br>
/> /> /><tr> />>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::

::__[
http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
d><br />>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [21:41 ]   75   اصغر نامور      جاری 
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [21:34 ]   74   اصغر نامور      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [19:50 ]   73   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 18 خرداد 1386 [00:48 ]   72   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 خرداد 1386 [21:12 ]   71   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 خرداد 1386 [21:06 ]   70   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اردیبهشت 1386 [23:28 ]   69   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 فروردین 1386 [17:56 ]   68   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 اسفند 1385 [17:40 ]   67   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 بهمن 1385 [20:22 ]   66   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 مرداد 1385 [05:56 ]   65   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [07:06 ]   64   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [18:07 ]   63   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 23 تیر 1385 [19:54 ]   62   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [08:36 ]   61   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [12:40 ]   60   اصغر نامور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 تیر 1385 [19:44 ]   59   اصغر نامور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 تیر 1385 [18:52 ]   58   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 تیر 1385 [04:28 ]   57   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 تیر 1385 [04:19 ]   56   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:40 ]   55   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:28 ]   54   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [06:19 ]   53   اصغر نامور      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [19:40 ]   52   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 05 خرداد 1385 [20:13 ]   51   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 05 خرداد 1385 [15:50 ]   50   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 اردیبهشت 1385 [03:23 ]   49   اصغر نامور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 اردیبهشت 1385 [08:20 ]   48   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [20:07 ]   47   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [15:16 ]   46   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 08 اردیبهشت 1385 [23:19 ]   45   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [07:12 ]   44   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [22:45 ]   43   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [08:10 ]   42   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 20 اسفند 1384 [14:58 ]   41   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [13:47 ]   40   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 جمعه 21 بهمن 1384 [08:40 ]   39   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 جمعه 21 بهمن 1384 [08:34 ]   38   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [10:01 ]   37   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [09:57 ]   36   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [09:44 ]   35   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [09:42 ]   34   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 بهمن 1384 [06:08 ]   33   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [05:37 ]   32   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [06:36 ]   31   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [06:34 ]   30   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:38 ]   29   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:30 ]   28   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:24 ]   27   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 دی 1384 [06:19 ]   26   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 دی 1384 [06:10 ]   25   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [12:09 ]   24   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [12:02 ]   23   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:56 ]   22   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:48 ]   21   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [10:03 ]   20   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:13 ]   19   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:11 ]   18   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:07 ]   17   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [06:24 ]   16   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:11 ]   15   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:07 ]   14   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:59 ]   13   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [08:12 ]   12   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [08:08 ]   11   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:42 ]   10   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:39 ]   9   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:29 ]   8   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:24 ]   7   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:15 ]   6   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:08 ]   5   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:00 ]   4   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [08:41 ]   3   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [17:12 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [17:00 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..