منو
 کاربر Online
785 کاربر online
تاریخچه ی: خانه زمین شناسی

تفاوت با نگارش: 47

Lines: 1-20Lines: 1-154
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}r /> ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%r /> ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> >::__''ا ی زمین شناسی''__:: td> tr> table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ able border=0 width=100% ><tr>d align=left width=50% height=100% > <font size=2>::__''مقالات برگزیده''__:: </td> </tr>
~cs:3
~|~ able border=0 width=100%> <tr>
00%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((زمین شناسی|اهندی ین شناسی))__

__
((مین شناسی|گرایشای زمین شناسی))__
r> __(( شناسی))__
<br> __((ل زمین شناسی))__

</td> r> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ >


::{img src=img/daneshnameh_up/3/3a/earthx.JPG}::idth=100%> height=100%> size=1> >

~cbgc:#ccffff <
/td>
>~|~ ~|~
border=0 width=100%> able>~|~ ~|~
<br>

::
{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=15600}::able border=0 width=100% height=100%> d> t size=1>
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </tr> able
>
~|~ border=0 width=100% height=100%> <tr>
height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46&refresh=1#editor_99929| گی زمین شناسی: کربرد سها و کیا]__

[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?comments=102156|
سای دیناسورا]__

__((کاه و واننی زمین شناس|بزرگتین دریاچه کوهستانی کور))__

__[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum_thread.php?comments_parentId=97182&topics_threshold=0&topics_offset=6&topics_sort_mode=commentDate_desc&topics_find=&forumId=46|گسل ستارا]__

::__[
انمن ریای|دام ...]__:: >
> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ able border=0 width=100%> <tr>
nt size=1>
__((
ین شنای اریی))__ >
__((ق زمین شناسی))__>
__((آتشان سن))__

__((قه رداری))__

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~
::<img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=15753 />::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>
~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr>
width=50%><font size=2>::__''زمین شناسی و سایر علوم''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ r=0 width=100% >r> height=100%> size=1>


~cbgc:#ccffff
::{img src=img/daneshnameh_up/5/55/qrt.JPG}::


align=left width=50% height=100% > <font size=2>::__''ب کانیها و سنگها''__:: td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ border=0width=100%> <tdheight=100%> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__(( شای))__

__((
انیک اک))__

__((
زمین شناسی نفت))__

__((
واشاسی))__

~h:110 ~|~ ~|~ border=0 width=100%>
~|~
~|~ border=0 width=100%>
size=1>
__((
اینیت))__

__((
مرورین انی صنتی))__

__((
زرد))__

__((
نگ آه)) __
>~cbgc:#ffffcc
</td>
>::__''امن زمین شناسی''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% >r> align=left width=50% height=100% > <font size=2>::__''فا ی''__::
~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%>
>

::
{img src=img/daneshnameh_up/3/37/intro.jpg}::
<br> >~cbgc:#ccffff </td>
~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr>
>__((فیولیت))__

__((قنات))__

__((ساتمانهای رسوبی))__

__((
مرو افکنه))__

::__((
مالات دید زمین شناسی|ادامه ...))__::

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~ border=0width=100%height=100%>

::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=15606}::t size=1>
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td width=50%><font size=2>::__''فحات جذاب''__:: </td> r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% >
::__''ار لمی''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ able border=0 width=100%> <tr> height=100%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((تشا ماود))__

__
((ونامی))__

__((
ه مدنی و م)) __

__((ماما)) __

::__((فا اب|امه ...))__::

td
> </tr> table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr>


::{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=15828}:: >
>~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> >
__((ابا لمی مین نای))__

__[
پایا می ناسی|معرفی سایهای علمی مین ناسی]__

__
[http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46&refresh=1#editor_99929ف د بزرگ امنشی در رودشت]__

__
[http://www.ngdir.com/News/PNewsDetail.asp?PId=16167|تای ید مدی ر ری گ ریز] __

::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|ادامه ...]__::

~cbgc:#ffffcc td
> </tr> </table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
<br>>::{img src=img/daneshnameh_up/3/39/16981.jpg height=180 width=180}::
{FANCYTABLE} +rquee align=center direction=right><br />@#18:__~~FF00FF:ین نای، لم جتجی اسرار زمین است~~__#@<br />marquee><br /><br />::{img src=img/daneshnameh_up/b/b6/geology_header.jpg height=120 width=850}::<br />able align=center border=2 bgcolor=#EEFFFA><br />
<br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((علم زمین شناسی))
*((ک
اهی سب شناسی)) />*((وژگان رسوب شناسی))
*((مق
اات جدید زمین شناسی)) />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|نمن زمین شناسی] />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|گلری کای ها و زمین شناسی] />
<br />

/>::{picture=animation_earth.gif height=200 width=200}::
*__~~brownری مناع و ثار برر~~__
/>**((قات جدید زمین شناسی|مقالات))
/>**((کتبای رسب شنسی)) />**((دریای خزر)) />**((له لوم پایه)) />
<br> /><br>r> />

/
>

<br />r>r>
/>

r />r>
/><br>
r />

/><br>
/><br>><br />
<br>


/><br>
/><br>
/>r>>
r><
br>r />

/><br> /></td> />d> />::@#22:~~brown:هفته نامه زمین شناسی~~#@:: /><br> />::{img src=http://217.218.177.31/mavara/show_image.php?id=18424 height=150 width=180}:: />::~~fuchsia:ی کهکشانها~~::<br />---<br />*::__~~brown:نقشه برداری~~__::
ir align =center> /><br/>d> />"ایای باستا نقش برجستای ر پای ذاری علم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات ریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید این مطلب است . در ایران باستان می‌‌توانستند عرض جغرافیایی را تعیین کنند لی تعیین طول جغرافیایی با دشاری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم آوردن هر گونه نقشه در جهان باستان نیز یاز ب در دست داشتن ابزارها و بهره وری ا ز قواعدی داشته است .مریان روشیی برای اندازه یری ارتفاع بین دو نقطه و تعیین فاصله افقی آنو داشته‌اند طناب، ترازو گونیا از ابزارای نخستین نقشه برداری وده‌اند و کم کم تراز و خط کش و پرگار به آن افزوده شت.
((نقشه برداری|ادامه))
d> /><td> />@@{img src=img/daneshnameh_up/a/ab/Survey001.jpg height=150 width=150}@@
/>r>
</table><br />---<br />*::__~~brown:معرفی ابزاری زمین شناسی~~__::<br />
=center> /><tr> /><td><br />مهرت در استفده ا زار های مین شناسی برای زمین شناس امروز بسیار مهم و اساسی به نظر می رسد و می تواند او را در برداشت های صحرایی بسیار کمک نماید. __~~green:((کمپ))~~__ یکی ز سای صلی زمین شناسان در برداشت های حرایی می باشد که مهارت در استاه از آن می تواند یک ی شناس حرفه ای ا د رسیدن به هدفش کمک نماید. کمپاس توسط بسیاری از زین شناسان برای ((قه برداری)) صحرایی از مووعات زمین ناسی استفاده می شود. زمین شناسان بیشترین استفاده را از کمپاس برانتون می نن اما باستن شناسان، مهندسین محیط زیست و نقشه برداران نیز از قابلیت های این وسیله استفاده می نمایند. کمپس برانتون در واقع ی قطب نماست که به لیل داشتن شیب سنج و قابلیت مل راحت به سایر قطب نماها برتری دارد و می تواند به هر دو روش نشانه وی کمری شمی مورد استفاده قرار گیرد. انازه گیی دقیق ساختار های زمی شناسی مانند... .
/
>((کمپاس|ادامه)) <br />
/>
<br />@@{img src=img/daneshnameh_up/4/45/compass.JPG height=150 width=150}@@ /></td>

/
>---<br />*::__~~brown:مرفی گونه فسیلی~~__:: /
>بلمنیت ها یا بلمنوئیدها یک گروهی از سفالوپودهای منقرض شده هستند که از بسیاری جهات شبیه به اسکوئیدهای مروزی است. همانند آنها، بلمنیت ها دارای یک کیسه جوهر و ده بازو می‌باشند. بلمنی ها در طی دوه های ژوراسیک و کرتاسه فراوان بوده اند و در سنگهای دریایی مزوزوئیک به صورت فراوان یافت می شوند که اغلب با آمنیت ها همراه هستند. بلمنیت ها به همراه آمونیت ه در اواخر دوره کرتاسه منقرض شدند. منشا بلمنیت ها در داخل ناتیلوئیدهای باکتری گون قرار دارد که زمان آنها از دوره دونین بوده است بلمنیت هایی که خوب حفظ شده اند، معمولا در سنگهای به سن می سی سی پین (یا کربونیفر آغازین) تا کرتاسه یافت میشوند. دیگر فسیلهای سفالوپودها شامل ناتیلوئیدها و گونیاتیت ها می شوند.
((بلمنیت|ادامه مطلب
)) /
>
<br /><br>r
/>ir align=center> /> /> /> /> />
/>
@@{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/belemnite001.jpg height=150width=150}@@

r> /><br>r /><br><br />---<br />::*__~~brown:مرفی کانیها~~__::<br />**((ژیپس))
/
>**((انیی)) />**((ولومیت))<br />r>
</td><br /> />::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: />*((مقلات دید زین شناسی|صحات ذاب و قلات برزیده)) /
>*((فخوان مشارکت در محتوای ه زمین ناسی|فراخوان ولید متوای زمین شناسی)) /
>**مشارکت اولیاء /
>**مشارت معلمان و محققان /
>**مشارکت دانش آموزان /
>*رفهی دان موی

*مس
ابقا و زمونها /
>**مسابقه />**آزمون />*بانک اطلاعاتی کانیها<br />*بانک اطلاعاتی فسیلها<br /><br />__~~brown:عکس هفته~~__
/
><br>
/
>::{img src=img/daneshnameh_up/1/1f/Precious_Fine_Topaz.jpg height=190 width=18}::
/
>::~~fuchsia:جواهری جالب از کانی توپاز~~::r
/><br><br> /
>__~~brown:خلاقی~~__
*
بایها و رگرمیهای لمی />*استانهای خیلی />*پروژه‌‌های اش می
*
معرفی دستاودهای علمی دی /
>**[http://www.gsi.ir/?Lang=fa&Page=24&TypeId=3&Action=NewsFirstListView|مرک بر عوم مین کشر] /
>**[http://www.gsi.ir/?Lang=fa&Page=24&TypeId=1&Action=NewsFirstListView و یدادای ین ی] />


/>r>r>
/><br><br> />

<br /><br>

/><br>
/><br>>r /><br>
r />

/>

/><br>
/><br>
/><br>
/>
<br>


/><br>
/> /> /><tr>
>d>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__:: d>
<
td>
::__[
http://217.218.177.31/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [21:41 ]   75   اصغر نامور      جاری 
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [21:34 ]   74   اصغر نامور      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [19:50 ]   73   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 18 خرداد 1386 [00:48 ]   72   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 خرداد 1386 [21:12 ]   71   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 خرداد 1386 [21:06 ]   70   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اردیبهشت 1386 [23:28 ]   69   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 فروردین 1386 [17:56 ]   68   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 اسفند 1385 [17:40 ]   67   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 بهمن 1385 [20:22 ]   66   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 مرداد 1385 [05:56 ]   65   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [07:06 ]   64   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [18:07 ]   63   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 23 تیر 1385 [19:54 ]   62   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [08:36 ]   61   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [12:40 ]   60   اصغر نامور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 تیر 1385 [19:44 ]   59   اصغر نامور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 تیر 1385 [18:52 ]   58   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 تیر 1385 [04:28 ]   57   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 تیر 1385 [04:19 ]   56   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:40 ]   55   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:28 ]   54   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [06:19 ]   53   اصغر نامور      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [19:40 ]   52   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 05 خرداد 1385 [20:13 ]   51   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 05 خرداد 1385 [15:50 ]   50   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 اردیبهشت 1385 [03:23 ]   49   اصغر نامور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 اردیبهشت 1385 [08:20 ]   48   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [20:07 ]   47   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [15:16 ]   46   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 08 اردیبهشت 1385 [23:19 ]   45   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [07:12 ]   44   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [22:45 ]   43   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [08:10 ]   42   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 20 اسفند 1384 [14:58 ]   41   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [13:47 ]   40   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 جمعه 21 بهمن 1384 [08:40 ]   39   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 جمعه 21 بهمن 1384 [08:34 ]   38   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [10:01 ]   37   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [09:57 ]   36   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [09:44 ]   35   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [09:42 ]   34   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 بهمن 1384 [06:08 ]   33   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [05:37 ]   32   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [06:36 ]   31   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [06:34 ]   30   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:38 ]   29   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:30 ]   28   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:24 ]   27   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 دی 1384 [06:19 ]   26   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 دی 1384 [06:10 ]   25   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [12:09 ]   24   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [12:02 ]   23   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:56 ]   22   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:48 ]   21   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [10:03 ]   20   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:13 ]   19   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:11 ]   18   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:07 ]   17   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [06:24 ]   16   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:11 ]   15   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:07 ]   14   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:59 ]   13   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [08:12 ]   12   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [08:08 ]   11   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:42 ]   10   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:39 ]   9   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:29 ]   8   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:24 ]   7   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:15 ]   6   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:08 ]   5   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:00 ]   4   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [08:41 ]   3   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [17:12 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [17:00 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..