منو
 صفحه های تصادفی
امام حسین علیه السلام و تفسیر آیه 35 سوره نور
مقدس اردبیلی
آزمایش اطاق تاریک
رنگ سبز
سلولهای بنیادی و پرورش ابر انسانها
اجتماع سران شیعه در آغاز امامت امام جواد علیه السلام
دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان
برنامه سازمان کشاورزی آمریکا درباره بادامهای زمینی
فرهنگ استان گلستان
بیماریهای گوش
 کاربر Online
734 کاربر online
تاریخچه ی: خانه زمین شناسی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-15Lines: 1-154
-{FANCYTABLE(border=0, bc=#0000ff, cvalign=middle, tbgc=#eebcfff)}r /> ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24% ~|~ ~h:0% ~w:1% ~|~ ~h:0% ~w:24%r /> ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> >::__''ا صلی زمین شناسی''__:: td> tr> table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ able border=0 width=100% ><tr>d align=left width=50% height=100% > <font size=2>::__''مقالات برگزیده''__:: </td> </tr>
~cs:3
~|~ able border=0 width=100%> <tr>
00%> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((زمین شناسی|اهندی ین شناسی))__

__
((ی شناسی|گرایشای زمین شناسی))__
r> __((زمین شناسی ساختانی))__

__((م زمین شناسی))__

</td> r> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ >


::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.gif}:: border=0 width=100%>
>
>~cbgc:#ccffff
~|~ ~|~ <table border=0 width=100%>
__
((زمین شناسی ایخی))__

__
((س))__>
__((شفشان هن))__> >__((آ اسی))__

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~
::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.gif}::<table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc td
> tr> table>
~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> width=50%><font size=2>::__''زمین شناسی و سایر علوم''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ r=0 width=100% ><tr><td align=left width=50% height=100% > <font size=2>::__''ب کانیها و سنگها''__:: td> </tr></table> ~cs:3
~|~
border=0width=100%><tr> d height=100%> ~cbgc:#ccffff <font size=1>
__((فییک))__

__((
زمین شناسی ر)) __

__((
مین نای ن)) __

__((
ل شاسی)) __

~h:110 ~|~ ~|~ width=100%> height=100%> size=1>


~cbgc:#ccffff
::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.JPG}::


~|~
~|~ border=0 width=100%>
__((
انی یروزه))__

__((ک
وارز انی صنتی))__

__((
زرد))__

__((
نگ آه)) __>
~cbgc:#ffffcc
</td> able>~|~ ~|~
<br>>
::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.gif}::able border=0 width=100% height=100%> d> t size=1>
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
~|~ border=0 width=100%height=100%> width=50%><font size=2>::__''امن زمین شناسی''__::
~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ border=0 width=100% > align=left width=50% height=100% > size=2>::__''صا دی''__:: ~cs:3 /> ~|~ border=0 width=100%> height=100%> ~cbgc:#ccffff size=1>
__[...|
هفگی زمین شناسی: اماس]__

__[...|
ایمنی در برابر زلله]__

__[...|یام دوم]__

__[...|یا سوم]__

::__[
انمن ریای|اداه ...]__:: >
> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ able border=0 width=100%> <tr> ight=100%> size=1> r>
::{pi
cture file=img/daneshnameh_up/mnp.gif}::
<br> >~cbgc:#ccffff
</td> ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> > ont size=1>
__((گسل تبریز))__

__((میاس ریشتر))__

__((وهر ناسی))__

__((
ایستگاه لرزه نگاری))__

::__((
ماات دید ادم|ادامه ...))__::

~cbgc:#ffffcc </td> </tr> </table>~|~ ~|~ border=0width=100%height=100%>

::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.JPG}:: size=1>
~cbgc:#ccffff

~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc

~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td width=50%><font size=2>::__''صت ذاب''__:: </td>
r> </table> ~cs:3 ~h:45 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100% > ::__''ار لمی''__:: </td> </tr> </table> ~cs:3
~|~ able bor
der=0 width=100%> <tr> height=100%
> ~cbgc:#ccffff ont size=1>
__((ابدی زمین))__

__((
سوای))__

__
((شمهی م)) __

__((ماما)) __

::__((فا اب|امه ...))__:: >
>
</td> </tr> </table> ~h:110 ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> ><font size=1>

::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.JPG}::
>
>~cbgc:#ccffff ~|~ ~|~ <table border=0 width=100%> <tr> <td> >
__((ابا لمی مین نای))__

__((معرفی سایهای علمی مین ناسی))__

__
[...|خبر وم] __

__[....|خ
ر وم] __>
>::__[http://www.roshd.ir/news/akhbar.htm?back=/index.asp|ادام ...]__::

~cbgc:#ffffcc td
> t
r> table>~|~ ~|~ <table border=0 width=100% height=100%> <tr> <td> <font size=1>
~cbgc:#ccffff
~h:5 ~cs:6 ~cbgc:#ffffcc
<br>
::{picture file=img/daneshnameh_up/mnp.JPG}::
{FANCYTABLE} +rquee align=center direction=right><br />@#18:__~~FF00FF:ین نای، لم جستجوی اسرار زمین است~~__#@<br />marquee><br /><br />::{img src=img/daneshnameh_up/b/b6/geology_header.jpg height=120 width=850}::<br />able align=center border=2 bgcolor=#EEFFFA><br />
<br />::@#20:~~brown:صفحات اصلی~~#@:: />*((علم زمین شناسی))
*((ک
اهی سب شناسی)) />*((وژگا رسب شناسی))
*((مق
اات جدید زمین شناسی)) />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|انجمن زمین شناسی] />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|گاری کانی ه زمین شناسی] />
<br />

/>::{picture=animation_earth.gif height=200 width=200}::
/>*__~~brown:معرفی منابع و آثار برتر~~__
/>**((مقالات جدید زمین شناسی|مقلا)) />**((تابهای رسب شناسی))
/>**((یای ر))
/>**((له وم پایه)) />
<br> /><br>r> />

/
>

r />r><br>r /><br><br><br />
<br>
<br><br>
/>

/><br>

/>r>
/><br>

/><br>>


/>r>
/><br>
r />

/>

/><br> /></td> />d> />::@#22:~~brown:هفته نامه زمین شناسی~~#@:: /><br> />::{img src=http://217.218.177.31/mavara/show_image.php?id=18424 height=150 width=180}:: />::~~fuchsia:ی کهکشانها~~::<br />---<br />*::__~~brown:نقشه برداری~~__::
ir align=center> />r><br/>d> />"ایرانیان باستان نقش برجسته‌ای در پایه اری عم نقشه برداری داشته اند. اکتشافات درییی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید ی طلب است . در ایران استان می‌‌توانتند عرض جغرافییی را تعیین کن ولی عیی ول جغرایایی با دشاری بسیار همراه بوده است .آنها برای مسافرتهای خود نیاز به نقشه داشتند و نقشه هایی نیز بدون توجه به فواصل رسم می شده است .تعیین موقعیت در روی زمین و فراهم آوردن هر ونه نقشه در جهان باستان نیز یاز به در دست داشتن ابزارها و بهره وری ا ز قواعدی داشته است .مصریان روشهایی بری اندازه یری ارتفاع بین دو نقطه و تعیین فاصله افقی آنو داشته‌اند طناب، ترازو گونیا از ابزارای نخستین نقشه برداری وده‌اند و کم کم تراز و خط کش و پرگار به آن افزوده شت.
((نقشه برداری|ادامه))
d> /><td> />@@{img src=img/daneshnameh_up/a/ab/Survey001.jpg height=150 width=150}@@
/> />

--- />*::__~~brown:معرفی ابزارهای زمین شناسی~~__::
ir align=center> /> /><br /> />
<br />مهارت در استده از ابزار های زمین شناسی برای زمین شناس امروز بسیار مهم و اساسی به نظر می رسد و می تواند او را در برداشت های صحرایی بسیار کمک نماید. __~~green:((کمپاس))~~__ یکی از وسایل اصی مین شناان ر برداشت های حرایی می باشد که مهارت در استفاده از آن می تواند یک زمین شناس حرفه ای را سیدن به هدف مک نمای. کمپاس توسط بسیاری از زمین شناسان برای ((نقشه برداری)) صحرایی از وضوعات زمین شناسی استفاده می شود. زمین شناسان، بیشترین استفاده را از کمپاس برانتون می کنند اما باستان شناسان، مهندسین محیط زیست و نقشه برداران نیز از قابلی های این وسیله استاده می نمایند. کمپاس برانتون در واقع یک قطب نماست ک به دلیل داشت شیب سنج و قابلیت حمل راحت به سایر قطب نمها برتری دارد و می تواند به هر دو روش نشانه روی کمری و چشمی مورد اتفاده قرار گیرد. انداز گیری دقیق ساختار های زمین شناسی مانند... .
/>((کمپاس|ادامه))
<br />@@{img src=img/daneshnameh_up/4/45/compass.JPG height=150 width=150}@@ /></td>

/
>---<br />*::__~~brown:معرفی گونه فسیلی~~__:: /
>بلمنیت ها یا بلمنوئیدها یک گروهی از سفالوپودهای منقرض شده هستند که از بسیاری جهات شبیه به اسکوئیدهای امروزی است. هماند آنها، بلمنیت ها دارای یک کیسه جوهر و ده بازو می‌باشند. بلمنیت ها در طی وره های ژوراسیک و کتاسه فراوان بوده اند و در سنگهای دریایی مزوزوئیک به صورت فراوان یافت می شوند که اغلب با آمونیت ها همراه هستند. بلمنیت ها به همراه آمونیت ها در اواخر دوره رتاسه منقرض شند. منشا بلمنیت ها در داخل ناتیلوئیدهای باکتری گون قرار دارد که زمان آنها از دوره دونین بوده است بلمنیت هایی ه خوب حفظ شه اند، معمولا در سنگهای به سن می سی سی ین (یا کربنیفر آغازین) تا کتاسه یافت میشوند. دیگر فسیلهای سفالوپودها امل ناتیلوئیدها و گونیاتیت ها می شوند.
((بلمنیت
|ادامه مطلب)) /
>
<br /><br>r /
>ir align=center> /> /> /><td>r />@@{img src=img/daneshnameh_up/f/f6/belemnite001.jpg height=150width=150}@@
/>
/>
/>

r> /><br>r /><br><br />---<br />::*__~~brown:فی کنیها~~__::<br />**((ژیپس))
/
>**((انیی)) />**((ولومیت))<br />r>
</td><br /> />::@#20:~~brown:جذب مشارکتها~~#@:: />*((قاات جدید زمین ناسی|صفحات جذاب و قاات برگزیده)) /
>*((فراخوا مشارکت در محتا گروه مین نسی|فراخوان تولی متوای زمین شناسی)) /
>**مشارکت اولیاء /
>**مشارت معلمان و محققان /
>**مشارکت دانش آموزان /
>*رفهی دان موی

*مس
ابقا و زمونها
/>**مسابقه

**آزمون<br />*بانک اطلاعاتی کانیها />*بانک اطلاعاتی فسیلهاr /><br />__~~brown:عکس هفته~~__<br /><br>
/
>::{img src=img/daneshnameh_up/1/1f/Precious_Fine_Topaz.jpg height=190 width=180}::
/
>::~~fuchsia:جواهری جالب از کانی توپاز~~::
/
><br><br> /
>__~~brown:خلاقی~~__
*
بایها و رگرمیهای لمی />*استانهای خیلی />*پروژه‌‌های دانش آموزی /
>*معرفی دستاودهای علمی ید /
>**[http://www.gsi.ir/?Lang=fa&Page=24&TypeId=3&Action=NewsFirstListView|مرکز خبر لوم مین کور]
/
>**[http://www.gsi.ir/?Lang=fa&Page=24&TypeId=1&Action=NewsFirstListViewخبار و رویدادهای زمی شناسی] /
>
<br> /><br>

/>

/><br>

/>r>
/><br>

/><br>
/>r>
/><br>
r />

/><br>
/><br>
/><br>
/>
<br>


/><br>
/> /> /><tr> />>::__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=30|نظر سنجی]__::

::__[http://217.218.177.31
/mavara/mavara-contact.php|تماس با ما]__::
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [21:41 ]   75   اصغر نامور      جاری 
 پنج شنبه 31 خرداد 1386 [21:34 ]   74   اصغر نامور      v  c  d  s 
 شنبه 26 خرداد 1386 [19:50 ]   73   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 18 خرداد 1386 [00:48 ]   72   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 خرداد 1386 [21:12 ]   71   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 خرداد 1386 [21:06 ]   70   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 اردیبهشت 1386 [23:28 ]   69   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 05 فروردین 1386 [17:56 ]   68   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 اسفند 1385 [17:40 ]   67   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 بهمن 1385 [20:22 ]   66   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 مرداد 1385 [05:56 ]   65   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [07:06 ]   64   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [18:07 ]   63   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 23 تیر 1385 [19:54 ]   62   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 16 تیر 1385 [08:36 ]   61   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 تیر 1385 [12:40 ]   60   اصغر نامور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 تیر 1385 [19:44 ]   59   اصغر نامور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 تیر 1385 [18:52 ]   58   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 تیر 1385 [04:28 ]   57   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 تیر 1385 [04:19 ]   56   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:40 ]   55   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:28 ]   54   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 خرداد 1385 [06:19 ]   53   اصغر نامور      v  c  d  s 
 شنبه 06 خرداد 1385 [19:40 ]   52   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 05 خرداد 1385 [20:13 ]   51   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 05 خرداد 1385 [15:50 ]   50   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 25 اردیبهشت 1385 [03:23 ]   49   اصغر نامور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 14 اردیبهشت 1385 [08:20 ]   48   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [20:07 ]   47   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385 [15:16 ]   46   اصغر نامور      v  c  d  s 
 جمعه 08 اردیبهشت 1385 [23:19 ]   45   اصغر نامور      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [07:12 ]   44   اصغر نامور      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [22:45 ]   43   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [08:10 ]   42   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 20 اسفند 1384 [14:58 ]   41   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 اسفند 1384 [13:47 ]   40   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 جمعه 21 بهمن 1384 [08:40 ]   39   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 جمعه 21 بهمن 1384 [08:34 ]   38   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [10:01 ]   37   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [09:57 ]   36   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [09:44 ]   35   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 13 بهمن 1384 [09:42 ]   34   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 بهمن 1384 [06:08 ]   33   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 04 بهمن 1384 [05:37 ]   32   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [06:36 ]   31   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 دی 1384 [06:34 ]   30   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:38 ]   29   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:30 ]   28   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 دی 1384 [06:24 ]   27   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 دی 1384 [06:19 ]   26   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 17 دی 1384 [06:10 ]   25   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [12:09 ]   24   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [12:02 ]   23   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:56 ]   22   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [11:48 ]   21   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 06 دی 1384 [10:03 ]   20   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:13 ]   19   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:11 ]   18   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:07 ]   17   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 03 دی 1384 [06:24 ]   16   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:11 ]   15   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:07 ]   14   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:59 ]   13   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [08:12 ]   12   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [08:08 ]   11   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:42 ]   10   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:39 ]   9   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:29 ]   8   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 آذر 1384 [14:24 ]   7   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:15 ]   6   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:08 ]   5   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:00 ]   4   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [08:41 ]   3   اسماعیل حامدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [17:12 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [17:00 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..