منو
 کاربر Online
730 کاربر online
تاریخچه ی: حرکت سقوط آزاد اجسام

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-51Lines: 1-42
-V{maketoc}
! دید کلی :

هنگامی که جسمی از ارتفاعی رها شود، ((شتاب)) می‌گیرد و سرعتش از مقدار صفر افزایش مییابد. جالب توجه است که در خلا ، تمامی اجسام از قبیل سنگ ، پر ، ((باران|قطرات باران)) و ((ذرات گرد و غبار)) به طور یکنواخت شتاب می‌گیرند، و باهم به زمین می‌رسند. این قاعده صرفا به دلیل مقاومت هوا در مقابل سقوط اجسام ، که اثر آن بر «پر» موثر تر از اثر آن بر سنگ است، در زندگی روزمره که در ((محیط خل)) صورت نمی‌گیرد، صادق نیست.

! شتاب حرکت سقوط آزاد :
+!دید کلی
هنگامی که جسمی از ارتفاعی رها شود، ((شتاب)) می‌گیرد و سرعتش از مقدار صفر افزایش مییابد. جالب توجه است که در خلا ، تمامی اجسام از قبیل سنگ ، پر ، ((باران|قطرات باران)) و ذرات گرد و غبار بطور یکنواخت شتاب می‌گیرند و باهم به زمین می‌رسند. این قاعده صرفا به دلیل مقاومت هوا در مقابل سقوط اجسام ، که اثر آن بر «پر» مؤثرتر از اثر آن بر سنگ است، در زندگی روزمره که در محیط خل صورت نمی‌گیرد، صادق نیست.
!شتاب حرکت سقوط آزاد
 شتاب سقوط آزاد اجسام در خلا به طبیعت جسم بستگی ندارد. بلکه فقط به محل جسم بستگی دارد. این شتاب ثابت است و مقدار آن با ((شتاب گرانشی)) که با علامت g نشان داده می‌شود، برابر است که آن هم تحت عنوان شتاب ثقلی مطرح است و مقدار آن بر روی زمین برابر 9.8m/s2 می‌باشد. شتاب سقوط آزاد اجسام در خلا به طبیعت جسم بستگی ندارد. بلکه فقط به محل جسم بستگی دارد. این شتاب ثابت است و مقدار آن با ((شتاب گرانشی)) که با علامت g نشان داده می‌شود، برابر است که آن هم تحت عنوان شتاب ثقلی مطرح است و مقدار آن بر روی زمین برابر 9.8m/s2 می‌باشد.
-
! سقوط آزاد چیست؟

برای اینکه سنگی آزادانه سقوط کند، لازم نیست که شما آنرا در امتداد قائم رها کنید. می توانید سنگ را به طرف بالا ، پایین یا به اطراف پرتاب کنید. به محض اینکه سنگ در هر جهتی اختیاری از دست شما رها شود، سقوط آزاد خواهد کرد. />
اگر سنگی را در امتداد قائم به طرف بالا با ((سرعت)) 25m/s پرتاب کنید ، چون شتاب به سمت پایین و در خلاف جهت ((سرعت)) است، سنگ بایستی در نقطه اوج حرکتش متوقف شده و برگردد. چون در حالت پایین آمدن شتاب در جهت حرکت است، سنگ سرعت می‌گیرد. اگر جسم در حال سکون ، خیلی سبک و یا سطح آن تخت باشد و یا اینکه از فاصله خیلی دور سقوط کرده باشد، ((مقاومت هوا)) قابل توجه می‌شود و شتاب جاذبه ((زمین)) در چنین حالتی متغیر می‌باشد.

! آزمایش ساده :

فرض کنید شخصی در پشت بام خانه ایستاده و توپی را در ((حرکت پرتابی|راستای افق پرتاب)) می کند. توپ بدون هیچگونه سرعتی در راستای قائم ، از دست شخص رها میشود. اما ، ((نیروی گرانشی)) اجازه نمی‌دهد که این وضعیت ادامه یابد. توپ بعد از رها شدن از دست شخص رها می‌شود. اما ، نیروی گرانشی اجازه نمی‌دهد که این وضعیت ادامه یابد . توپ بعد از رها شدن از دست شخص با شتاب 9.8m/s2 به طرف پایین سرعت می‌گیرد و چون حرکت در امتداد قائم یک حرکت با شتاب یکنواخت است که از صفر شروع شده است، می‌توانیم از مجموعه معادلات استاندارد ((حرکت با شتاب ثابت)) استفاده کنیم.

! معادلات حرکت سقوط آزاد :

*معادله مکان حرکت سقوط آزاد جسم بر حسب زمان یک معادله سهمی شکل است که نقطه ماکزیمم (قله) سهمی در ((نقطه اوج)) جسم میباشد. Y=-gt2/2+V0t در این معادله Y مکان جسم ، t زمان ، g ((شتاب جاذبه زمین)) و V0 سرعت اولیه جسم می‌باشد. /
>
*معادله سرعت حرکت سقوط آزاد بر حسب زمان یک معادله خطی است که تا نقطه اوج شیب خط منفی و حرکت کند شونده و از آن زمان به بعد ((حرکت شتابدار تندشونده)) با شیب مثبت می‌باشد. V=-gt+V0 در این معادله V سرعت حرکت جسم می‌باشد. />
تعادله شتاب حرکت سقوط آزاد جسم مستقل از زمان بوده و در نزدیکی سطح زمین مقداری ثابت است و مقدار آن با دقت بالایی با شتاب گرانشی بر روی سطح زمین برابر است. a=g=9.8m/s2 />
*معادله ((نیرو)) در این حرکت همانند شتاب مستقل از زمان بوده و با ((نیروی وزن)) جسم برابر است. F=ma=mg=9.8 m />
*معادله مستقل از زمان حرکت سقوط آزاد :
در این معادله سرعت اولیه و نهایی ، ارتفاع سقوط و شتاب جاذبه در غیاب زمان به هم مربوط می‌شوند.V2-V02=-2gy

! مسایل کاربردی سقوط آزاد :

از این نوع حرکت و معادلاتش در توجیه ((حرکت جسم افتان)) ، ((پرتاب موشک)) ، حرکت پرتابی ، حرکت گلوله توپ ، ((صعود و فرود هواپیما)) ، ((نوسان جرم و فنر|حرکت نوسانی سیستم جرم و فنر)) آویزان و غیره که هر کدام یا خودشان کاربردهای علمی پدیده‌اند و یا مکانیزم عملشان این حرکت را در خود دارد و جهت کنترل و داشتن سیستمی پایدار با بازده بالا از مفاهیم و معادلات این حرکت در آنها استفاده می‌شود.

! مباحث مرتبط با عنوان :
+


align=left>

{img src=img/daneshnameh_up/1/15/anipisa.gif}

!سقوط آزاد چیست؟
برای اینکه سنگی آزادانه سقوط کند، لازم نیست که شما آنرا در امتداد قائم رها کنید. می توانید سنگ را به طرف بالا ، پایین یا به اطراف پرتاب کنید. به محض اینکه سنگ در هر جهتی اختیاری از دست شما رها شود، سقوط آزاد خواهد کرد. اگر سنگی را در امتداد قائم به طرف بالا با سرعت 25m/s پرتاب کنید ، چون شتاب به سمت پایین و در خلاف جهت سرعت است، سنگ بایستی در نقطه اوج حرکتش متوقف شده و برگردد. چون در حالت پایین آمدن شتاب در جهت حرکت است، سنگ سرعت می‌گیرد. اگر جسم در حال سکون ، خیلی سبک و یا سطح آن تخت باشد و یا اینکه از فاصله خیلی دور سقوط کرده باشد، مقاومت هوا قابل توجه می‌شود و شتاب جاذبه زمین در چنین حالتی متغیر می‌باشد.
!آزمایش ساده
فرض کنید شخصی در پشت بام خانه ایستاده و توپی را در ((حرکت پرتابی|راستای افق پرتاب)) میکند. توپ بدون هیچگونه سرعتی در راستای قائم ، از دست شخص رها مشود. اما ، ((نیروی گرانشی)) اجازه نمی‌دهد که این وضعیت ادامه یابد. توپ بعد از رها شدن از دست شخص رها می‌شود. اما ، نیروی گرانشی اجازه نمی‌دهد که این وضعیت ادامه یابد. توپ بعد از رها شدن از دست شخص با شتاب 9.8m/s2 به طرف پایین سرعت می‌گیرد و چون حرکت در امتداد قائم یک حرکت با شتاب یکنواخت است که از صفر شروع شده است، می‌توانیم از مجموعه معادلات استاندارد ((حرکت با شتاب ثابت)) استفاده کنیم.
!معادلات حرکت سقوط آزاد
*معادله مکان حرکت سقوط آزاد جسم بر حسب زمان یک معادله سهمی شکل است که نقطه ماکزیمم (قله) سهمی در نقطه اوج جسم مباشد:


::__~~FF00FF:y
= -gt2/2 + V0t~~__:: />در این معادله Y مکان جسم ، t زمان ، g شتاب جاذبه زمین و V0 سرعت اولیه جسم می‌باشد.>>
*معادله سرعت حرکت سقوط آزاد بر حسب زمان یک معادله خطی است که تا نقطه اوج شیب خط منفی و حرکت کند شونده و از آن زمان به بعد حرکت شتابدار تند شونده با شیب مثبت می‌باشد:

/>::~~FF00FF:__V = -gt + V0__~~:: />در این معادله V سرعت حرکت جسم می‌باشد.>>
*معادله شتاب حرکت سقوط آزاد جسم مستقل از زمان بوده و در نزدیکی سطح زمین مقداری ثابت است و مقدار آن با دقت بالایی با شتاب گرانشی بر روی سطح زمین برابر است. a = g = 9.8 m/s2>>
*معادله نیرو در این حرکت همانند شتاب مستقل از زمان بوده و با نیروی وزن جسم برابر است:

/>::__~~FF00FF:F = ma = mg =9.8 m/s2~~__::


*معادله مستقل از زمان حرکت سقوط آزاد :
در این معادله سرعت اولیه و نهایی ، ارتفاع سقوط و شتاب جاذبه در غیاب زمان به هم مربوط می‌شوند:


::__~~FF00FF:
V2 - V02 = -2gy~~__::
!مسایل کاربردی سقوط آزاد
از این نوع حرکت و معادلاتش در توجیه حرکت جسم افتان ، ((پرتاب موشک)) ، حرکت پرتابی ، حرکت گلوله توپ ، صعود و فرود هواپیما ، حرکت نوسانی سیستم جرم و فنر آویزان و غیره که هر کدام یا خودشان کاربردهای علمی پدیده‌اند و یا مکانیزم عملشان این حرکت را در خود دارد و جهت کنترل و داشتن سیستمی پایدار با بازده بالا از مفاهیم و معادلات این حرکت در آنها استفاده می‌شود.
!مباحث مرتبط با عنوان
 *((پرتاب موشک)) *((پرتاب موشک))
 *((حرکت با شتاب ثابت)) *((حرکت با شتاب ثابت))
 *((حرکت پرتابی))  *((حرکت پرتابی))
-*((حرکت شتابدار تندشونده))
*((حرکت چشم افتان))
+*((حرکت شتابدار تند شونده))
 *((سنجش شتاب گرانشی زمین با آونگ ساده))  *((سنجش شتاب گرانشی زمین با آونگ ساده))
 *((سنجش شتاب گرانشی زمین با سقوط آزاد))  *((سنجش شتاب گرانشی زمین با سقوط آزاد))
 *((شتاب گرانش در سایر سیارات)) *((شتاب گرانش در سایر سیارات))
 *((شتاب گرانش زمین))  *((شتاب گرانش زمین))
-*((محیط خلا)) 
-*((مقاومت هوا)) 
 *((نیروی گرانشی)) *((نیروی گرانشی))
 *((نیروی وزن)) *((نیروی وزن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 17 خرداد 1385 [14:47 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 شنبه 24 بهمن 1383 [08:36 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 02 آبان 1383 [17:49 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..