منو
 کاربر Online
835 کاربر online
تاریخچه ی: تعداد پیامبران الهی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-11Lines: 1-12
 +خداوند برای ارشاد مردم، در مجموع صد و بیست و چهار هزار پیامبر فرستاده است.
 +در این مورد، روایت معتبری از ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله)) نقل شده است.
 +پیامبر فرمود:« خداوند صد و بیست و چهار هزار پیغمبر فرستاد که من از همه‌ی آنان گرامی‌تر و مقرب‌تر هستم؛ و نیز به همین تعداد، یعنی صد و بیست و چهار هزار، ((وصایت|وصّی )) آفرید که از میان آنها ((حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام|علی علیه السلام)) نزد او برتر و گرامی‌تر است.»
-تعداد یمر الهی مروف و مهود درباره عدا پیامبرا الهی این اس ک داوند صدو بیست و چهار ها پیمبر برای راد لق مردم رستاد. +و ی ر ایتی یگر فرمو:«خداوند صد و بیست و چهار ها پیامبر فرستاد ک از این تعداد سید یزده تن ((پیامبر مرسل)) بوده‌اند و صد و بیست و چهار ((کا سمانی )) ر نان نزل رمد.»
-وایات متبری ا س گرامی الا ی الله علیه و آه وسلم قل است که فرود: حق تلی ت و چها ار یغبر ل کر که م گام ر هس نیز به من د یعی ت و چها زا ((ویت|وی )) فری که زد دا ((حضرت ایرالمنن علی علیه السلام|ی علیه السلام ))ز همه رتر و گای ا

و نی ر ویی گر م که : ون دو بیست و ها زار یا تا که ا ای د ی و یزده یامر مرل ده ا د ت و چها ((ک سمی )) ری ا زل و.
+ا ین حال ا نام 25 تن ا ای بیاء الهی در ((قرآ مجید)) ذکر شد است که عبارت‌اد از: />((حضرت م علیه لام))، ((ضرت نوح علیه الم))، ((حضرت ادریس عی لسام))، ((حضر ابراهیم عیه لسلام)) ((ضرت اسا عیه اسلام)) (( یعوب علیه لام))، ((ضرت یوسف علیه الام)) ((رت لو عیه السلام))، ((ضر هد لیه اسم))، ((حضرت صاح علیه السم)) ((حضرت شعیب علیه السلام)) ((حضرت وسی علیه السلام)) ((ضرت هارون یه للام|هون)) ((ضرت او لیه لسلام)) ((حضرت لیم علیه اا)) (( یوب علیه السلام))، ((حضرت ذوالفل علیه الام))، ((حضرت ینس علیه ال)) ((ضرت الیس علیه اللا))، (( لی لیه سام)) ((حضرت زکری یه ا))، ((ضرت یحیی علیه اللام))، ((ت یسی یه السلام)) و ضر محمد مصطفی ی اه لیه ه و لم.
-از این تعداد انبیاء الهی تنها نام 25 تن در قرآن مجید آمده و به« اسامی قرآنی انبیاء» معروف است که آنان عبارتند از ((حضرت آدم علیه السلام|آدم علیه السلام))، ((حضرت نوح علیه السلام|نوح علیه السلام))، ((حضرت ادریس علیه السلام|ادریس))، ((حضرت ابراهیم علیه السلام|ابراهیم علیه السلام))، ((حضرت اسحاق علیه السلام|اسحاق علیه السلام))، ((حضرت یعقوب علیه السلام|یعقوب علیه السلام))، ((حضرت یوسف علیه السلام|یوسف علیه السلام))، ((حضرت لوط علیه السلام| لوط علیه السلام))، ((هود علیه السلام))، ((حضرت صالح علیه السلام|صالح علیه السلام))، ((حضرت شعیب علیه السلام|شعیب علیه السلام))، ((حضرت موسی علیه السلام| موسی علیه السلام))، ((هارون|هارون علیه السلام))،((حضرت داود علیه السلام| داود علیه السلام))، ((حضرت سلیمان علیه السلام|سلیمان علیه السلام))،((حضرت ایوب علیه السلام| ایّوب علیه السلام))، ((ذوالکفل علیه السلام))،((حضرت یونس علیه السلام| یونس علیه السلام))، ((الیاس علیه السلام))،(( الیسع علیه السلام))، ((زکریا علیه السلام))، ((حضرت یحیی علیه السلام| یحیی علیه السلام))، ((حضرت عیسی علیه السلام|عیسی علیه السلام ))و ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|محمد صلی الله علیه و آله وسلم. ))

منابع
:
>>حیوه القلوب مجلسی ج 1 ص 6 ؛ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن ؛ اعلام قرآن خزائلی
+منابع:
حیوه القلوب مجلسی ج 1 ص 6؛ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن؛ اعلام قرآن خزائلی

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 مرداد 1384 [17:19 ]   3   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 شنبه 19 دی 1383 [11:41 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [10:28 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..