منو
 کاربر Online
893 کاربر online
تاریخچه ی: بلور شناسی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-195Lines: 1-189
-__بلور شناسی__ 
 
 __فهرست مقالات بلور شناسی__
-
 
-
 
-
 
 
 
-__ث علمی____اث کاربری ربی__<br>td> +__ه ملا بلور ی__
 
 
 
 
 ((تبلور)) ((تبلور))
  
 
 
 
 
 ((ریخت شناسی بلور)) ((ریخت شناسی بلور))
  
 
 
 
 
 ((رده‌های بلوری)) ((رده‌های بلوری))
  
 
 
 
 
 ((در هم رشدی بلورها)) ((در هم رشدی بلورها))
  
 
 
 
 
 ((نظم درونی و تقارن)) ((نظم درونی و تقارن))
  
 
 
 
 
 ((نظم سه بعدی)) ((نظم سه بعدی))
  
 
 
 
 
 ((هم ساختاری بلورها)) ((هم ساختاری بلورها))
  
 
 
 
 
 ((شیمی بلور)) ((شیمی بلور))
  
 
 
 
 
 ((مورفولوژی بلور)) ((مورفولوژی بلور))
  
 
 
 
 
 ((تقارن بلور)) ((تقارن بلور))
  
 
 
 
 
 ((محورهای بلور شناسی)) ((محورهای بلور شناسی))
  
 
 
 
 
 ((بلورهای تک محوری)) ((بلورهای تک محوری))
  
 
 
 
 
 ((بلورهای دو محوری)) ((بلورهای دو محوری))
  
 
 
 
 
 ((اندیس میلر)) ((اندیس میلر))
  
 
 
 
 
 ((نیروهای پیوندی در بلورها)) ((نیروهای پیوندی در بلورها))
  
 
 
 
 
 ((ساختار بلوری)) ((ساختار بلوری))
  
 
 
 
 
 ((درخشش موجی و ستاره نمایی بلور)) ((درخشش موجی و ستاره نمایی بلور))
  
 
 
 
 
 ((فلوئورسانس بلور)) ((فلوئورسانس بلور))
  
 
 
 
 
 ((فسفر سانس بلور)) ((فسفر سانس بلور))
  
 
 
 
 
 ((خواص مغناطیسی بلورها)) ((خواص مغناطیسی بلورها))
  
 
 
 
 
 ((خواص الکتریکی بلورها)) ((خواص الکتریکی بلورها))
  
 
 
 
 
 ((بلورهای همسانگرد)) ((بلورهای همسانگرد))
  
 
 
 
 
 ((بلورهای ناهمسانگرد)) ((بلورهای ناهمسانگرد))
  
 
 
 
 
 ((علامت نوری بلورها)) ((علامت نوری بلورها))
  
 
 
 
 
 ((علامت طویل شدگی بلور)) ((علامت طویل شدگی بلور))
  
 
 
 
 
 ((جذب و چند رنگی بلور)) ((جذب و چند رنگی بلور))
  
 
 
 
 
 ((ادخال بلورها)) ((ادخال بلورها))
  
 
 
 
 
 ((ضریب شکست بلورها)) ((ضریب شکست بلورها))
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-بلور شناسی ، علم مطالعه بلورهاست. با ارائه روشی برای توضیح چگونگی تعیین خواص فیزیکی ماده از روی سطح آن ، یعنی __اصل تقارن بلور شناسی__ بصورت علمی مستقل در آمد. در دهه 1880 ، فیزیکدانان شواهد کافی گرد آورده بودند که پدیده‌های مختلفی از قبیل در شکستگی ، ((انبساط گرمایی)) ، وقف الکتریسیته و پیزو الکتریسیته را باید با استفاده از شکل بلور توضیح داد. برای مطالعه بلورها روشهای مختلفی وجود دارد که از مهمترین آنها بلور شناسی توسط ((اشعه ایکس)) و روشهای ((پراش الکترون)). +بلور شناسی ، علم مطالعه بلورهاست. با ارائه روشی برای توضیح چگونگی تعیین خواص فیزیکی ماده از روی سطح آن ، یعنی __اصل تقارن بلور شناسی__ بصورت علمی مستقل در آمد. در دهه 1880 ، فیزیکدانان شواهد کافی گرد آورده بودند که پدیده‌های مختلفی از قبیل در شکستگی ، ((انبساط گرمایی)) ، وقف الکتریسیته و ((پیزو الکتریک|پیزو الکتریسیته)) را باید با استفاده از شکل بلور توضیح داد. برای مطالعه بلورها روشهای مختلفی وجود دارد که از مهمترین آنها بلور شناسی توسط ((اشعه ایکس)) و روشهای ((پراش الکترون)).
 !سیر تحولی و رشد !سیر تحولی و رشد
-مطالعه بلورها به دوران یونانیها و رومیها و مطالعات کوارتزهای گوناگون ، توسط __ننوفراستو__ و __پلینیو__ ، باز می‌گردد. در سده هفدهم نخستین تلاشها برای توصیف نظم ساختاری بلورها به عمل آمد. __رابرت هوک__ اظهار داشت که مشکل ((کوارتز)) را با فرض این که کوارتز از آرایش تناوبی کره‌هایی تشکیل شده باشد، می‌توان توضیح داد. __کریستیان هویگنس__ به منظور توصیف ((بلورهای دو شکستی|پدیده دو شکستی نور)) ، فرض کرد که ((کلسیت)) از آرایش تناوبی بیضهای دوار تشکیل شده است. در سال 1784 ، ژنه ژوست هادی این فرض را مطح کرد که در بلورها مولکولها در گروههایی به شکل متوازی السطوح قرار گرفته‌اند. در آرایش فضایی این گروهها می‌تواند شکل بلوری ماکروسکوپیکی مشاهده شده را توضیح دهد.

در سال 1827 __اوگوست کوشی__ معادله مربوط به کشسانی را بدست آورد و با این مطالعات و با استفاده از بیست و یک پارامتر توانست شرح دهد، چگونه جسم جامد تحت اثر کنش خارجی معلوم کرنش می‌کند. او به مطالعات خود ادامه داد و دریافت که برای توصیف بلورها با توجه به طبیعت شبکه‌ای‌ آنها به پارامترهای کمتری نیاز است. پنج سال بعد توانست ارنست نویمن این نتیجه‌ها را برابر مطالعه برهمکنش میان نورد ماده بر اساس مکانیک بکار برد. او فرض کرد که نور از ذرات خردی درست شده است. دانشجوی وی والدر سار فوگست که بعدها استاد دانشگاه کوتینگتون شد، نخستین کسی بود که تمام اطلاعات و دستاوردهای مربوط به ارتباط میان ((خواص فیزیکی بلورها|خواص فیزیکی)) و ((ساختار بلور|ساختار بلورها)) را در تناوبی گرد آورد.
+مطالعه بلورها به دوران یونانیها و رومیها و مطالعات کوارتزهای گوناگون ، توسط __ننوفراستو__ و __پلینیو__ ، باز می‌گردد. در سده هفدهم نخستین تلاشها برای توصیف نظم ساختاری بلورها به عمل آمد. __رابرت هوک__ اظهار داشت که مشکل ((کوارتز)) را با فرض این که کوارتز از آرایش تناوبی کره‌هایی تشکیل شده باشد، می‌توان توضیح داد. __کریستیان هویگنس__ به منظور توصیف ((بلورهای دو شکستی|پدیده دو شکستی نور)) ، فرض کرد که ((کلسیت)) از آرایش تناوبی بیضیهای دوار تشکیل شده است. در سال 1784 ، ژنه ژوست هادی این فرض را مطح کرد که در بلورها مولکولها در گروههایی به شکل متوازی السطوح قرار گرفته‌اند. در آرایش فضایی این گروهها می‌تواند شکل بلوری ماکروسکوپیکی مشاهده شده را توضیح دهد.

در سال 1827 __اوگوست کوشی__ معادله مربوط به کشسانی را بدست آورد و با این مطالعات و با استفاده از بیست و یک پارامتر توانست شرح دهد، چگونه جسم جامد تحت اثر کنش خارجی معلوم کرنش می‌کند. او به مطالعات خود ادامه داد و دریافت که برای توصیف بلورها با توجه به طبیعت شبکه‌ای‌ آنها به پارامترهای کمتری نیاز است. پنج سال بعد توانست __ارنست نویمن__ این نتیجه‌ها را برابر مطالعه برهمکنش میان نورد ماده بر اساس مکانیک بکار برد. او فرض کرد که نور از ذرات خردی درست شده است. دانشجوی وی __والدر سار فوگست__ که بعدها استاد دانشگاه کوتینگتون شد، نخستین کسی بود که تمام اطلاعات و دستاوردهای مربوط به ارتباط میان ((خواص فیزیکی بلورها|خواص فیزیکی)) و ((ساختار بلور|ساختار بلورها)) را در تناوبی گرد آورد.
 !بلورشناسی نوین !بلورشناسی نوین
 در سال 1912 ، بلورشناسی نوین متولد یافت. در آن سال __ماکس__ و گروهش تصویری از پراش پرتوهای ایکس توسط بلور 3ns بدست آوردند. این آزمایشها سرشت موجی پرتوهای ایکس را ، که __ویلهم کنراد رونتگن__ در اواخر سده نوزدهم کشف کرده بود و همچنین آرایش تناوبی خوشه‌های ((اتم|اتمها)) را در دوران بلور به اثبات رساند. ویلیام لارش براک و پدرش ، ویلیام هنری براگ در همین زمینه به پژوهش پرداختند و معادله مشهور زیر را بدست آوردند:

 در سال 1912 ، بلورشناسی نوین متولد یافت. در آن سال __ماکس__ و گروهش تصویری از پراش پرتوهای ایکس توسط بلور 3ns بدست آوردند. این آزمایشها سرشت موجی پرتوهای ایکس را ، که __ویلهم کنراد رونتگن__ در اواخر سده نوزدهم کشف کرده بود و همچنین آرایش تناوبی خوشه‌های ((اتم|اتمها)) را در دوران بلور به اثبات رساند. ویلیام لارش براک و پدرش ، ویلیام هنری براگ در همین زمینه به پژوهش پرداختند و معادله مشهور زیر را بدست آوردند:

 ::~~green: __2sinӨ = nλ__~~::  ::~~green: __2sinӨ = nλ__~~::
 که در آن __d__ فاضله میان صفحه‌ای خانواده معینی از صفحه‌های بلوری ، __n__ که مرتبه بازتاب نامیده می شود، عدد طبیعی __λ__ طول موج ایکس مورد استفاده و __Ө__ زاویه فرود و زاویه بازتاب باریکه است. این معادله می‌گوید که کدام زاویه برای بازتاب با ((طول موج)) و خانواده صفحه‌های خاص مناسب است، بازتابهایی که از لحاظ هندسی مجازند در طبیعت یافت می‌شوند.  که در آن __d__ فاضله میان صفحه‌ای خانواده معینی از صفحه‌های بلوری ، __n__ که مرتبه بازتاب نامیده می شود، عدد طبیعی __λ__ طول موج ایکس مورد استفاده و __Ө__ زاویه فرود و زاویه بازتاب باریکه است. این معادله می‌گوید که کدام زاویه برای بازتاب با ((طول موج)) و خانواده صفحه‌های خاص مناسب است، بازتابهایی که از لحاظ هندسی مجازند در طبیعت یافت می‌شوند.
 !بلور شناسی با پرتو ایکس !بلور شناسی با پرتو ایکس
 اگر نمونه‌ای از تک بلور را با استفاده از پرتوهای سفید ایکس ، پرتوهایی که نه یک طول موج ، بلکه گستره‌ای از طول موجها را در بردارد مورد مطالعه قرار دهیم. نقش خون لاوه بدست می‌آید تحت این شرایط در معادله ~~green:__2dsinӨ = nλ__~~ می‌تواند مقادیری زیاد داشته باشد. اما __Ө__ زاویه‌ای میان پرتو فرودی و صفحه ، برای یک خانواده صفحات خاص مقداری ثابت است. معمولا طول موجی مانند __λ__ وجود دارد که در __معادله براگ__ صدق می‌کنند و بازتاب رخ می‌دهد.

اگر نمونه‌ای را با ((فیلم عکاسی)) یا آشکارسازی جدید دیگری احاطه کنیم. در نقاط مختلف روی فیلم لکه‌هایی بدست می آوردیم که به پرتوهای بازتابیده از خانواده‌های مختلف صفحات بلور مربوط می‌شوند. با پردازش این داده‌ها به طریق ریاضی به آنچه نقش پراشی را بوجود می‌آورد می‌توان پی برد. در نتیجه ، ساختار میکروسکوپی بلور را معین می‌کند، یعنی می‌توان فهمید شبکه بلوری این ساختار چگونه است و چه اتمهایی در تلاقی شبکه‌ای قرار دارند.
 اگر نمونه‌ای از تک بلور را با استفاده از پرتوهای سفید ایکس ، پرتوهایی که نه یک طول موج ، بلکه گستره‌ای از طول موجها را در بردارد مورد مطالعه قرار دهیم. نقش خون لاوه بدست می‌آید تحت این شرایط در معادله ~~green:__2dsinӨ = nλ__~~ می‌تواند مقادیری زیاد داشته باشد. اما __Ө__ زاویه‌ای میان پرتو فرودی و صفحه ، برای یک خانواده صفحات خاص مقداری ثابت است. معمولا طول موجی مانند __λ__ وجود دارد که در __معادله براگ__ صدق می‌کنند و بازتاب رخ می‌دهد.

اگر نمونه‌ای را با ((فیلم عکاسی)) یا آشکارسازی جدید دیگری احاطه کنیم. در نقاط مختلف روی فیلم لکه‌هایی بدست می آوردیم که به پرتوهای بازتابیده از خانواده‌های مختلف صفحات بلور مربوط می‌شوند. با پردازش این داده‌ها به طریق ریاضی به آنچه نقش پراشی را بوجود می‌آورد می‌توان پی برد. در نتیجه ، ساختار میکروسکوپی بلور را معین می‌کند، یعنی می‌توان فهمید شبکه بلوری این ساختار چگونه است و چه اتمهایی در تلاقی شبکه‌ای قرار دارند.
 !روش پودری !روش پودری
 برای مطالعه بلور شناسی توسط ((اشعه ایکس)) روشهای استاندارد دیگری هم وجود دارند که در این میان روش پودر از همه رایجتر است. در روش پودر بجای تک بعدی از نمونه‌ای استفاده می‌شود که بصورت بلورهای کوچکی به ابعاد 1µm یا کمتر خرده شده است. در این روش باریکه تک فام از پرتوهای ایکس به نمونه تابیده می‌شود. و در این حال برای هر خانواده خاصی از صفحات تعداد زیادی بلورک با سمتگیری مناسب پیدا می‌شوند که بازتاب براگ فرودی است. اما تند چتری که هر تکه از پارچه آن با دسته چتر زاویه‌ای یکسان می‌سازند. باریکه‌های بازتابیده روی مخروطی قرار می‌گیرند که گشودگی آن دو برابر گشودگی مخروط قبلی است. زیرا باریکه بازتابیده نسبت به باریکه اولیه زاویه __2Ө__ می‌سازد و این در حالی است که زاویه بین صفحه و باریکی اولیه برابر __Ө__ است.

اگر فیلم عکاسی را در راه باریکه خروجی قرار دهیم، از تلاقی مخروط اخیر با صفحه عکاسی یک دایره بدست می‌آید: فیلم عکاسی را معمولا به شکل نوار باریک دایره‌ای در می‌آوردند و آنرا روی صفحه‌ای که شامل باریکه خروجی است قرار می‌دهیم. فیلم را سوراخ می‌کنند تا باریکه بتواند به نمونه برسد. از تلاقی مخروطهای بازتابشی مربوط به صفحه‌های مختلف بلور فیلم نقش پراشی خطی بدست می‌آید.
 برای مطالعه بلور شناسی توسط ((اشعه ایکس)) روشهای استاندارد دیگری هم وجود دارند که در این میان روش پودر از همه رایجتر است. در روش پودر بجای تک بعدی از نمونه‌ای استفاده می‌شود که بصورت بلورهای کوچکی به ابعاد 1µm یا کمتر خرده شده است. در این روش باریکه تک فام از پرتوهای ایکس به نمونه تابیده می‌شود. و در این حال برای هر خانواده خاصی از صفحات تعداد زیادی بلورک با سمتگیری مناسب پیدا می‌شوند که بازتاب براگ فرودی است. اما تند چتری که هر تکه از پارچه آن با دسته چتر زاویه‌ای یکسان می‌سازند. باریکه‌های بازتابیده روی مخروطی قرار می‌گیرند که گشودگی آن دو برابر گشودگی مخروط قبلی است. زیرا باریکه بازتابیده نسبت به باریکه اولیه زاویه __2Ө__ می‌سازد و این در حالی است که زاویه بین صفحه و باریکی اولیه برابر __Ө__ است.

اگر فیلم عکاسی را در راه باریکه خروجی قرار دهیم، از تلاقی مخروط اخیر با صفحه عکاسی یک دایره بدست می‌آید: فیلم عکاسی را معمولا به شکل نوار باریک دایره‌ای در می‌آوردند و آنرا روی صفحه‌ای که شامل باریکه خروجی است قرار می‌دهیم. فیلم را سوراخ می‌کنند تا باریکه بتواند به نمونه برسد. از تلاقی مخروطهای بازتابشی مربوط به صفحه‌های مختلف بلور فیلم نقش پراشی خطی بدست می‌آید.
 !بلور شناسی به روش پراش الکترون  !بلور شناسی به روش پراش الکترون
 در آغاز دهه 1990 روشهای جدیدی پیدا شدند که مشاهده مستقیم سطحهای بلورین را امکان می‌سازند. درک تغییرات ریخت شناسی که هنگام ((رشد بلور|رویاندن بلور)) برای کاربردهای الکترونیک روی می‌دهند. با استفاده از ((پراش الکترون)) بجای پرتو ایکس و تحت زاویه‌ای کم از سطح بلورها حاصل شده است. با استفاده از ((میکروسکوپ الکترونی|میکروسکوپ تونلی)) روبشی برای نخستین بار ، امکان مشاهده مستقیم ساختار شبکه‌ای بلورها از طریق مشاهده اتم منفرد فراهم شد. در آغاز دهه 1990 روشهای جدیدی پیدا شدند که مشاهده مستقیم سطحهای بلورین را امکان می‌سازند. درک تغییرات ریخت شناسی که هنگام ((رشد بلور|رویاندن بلور)) برای کاربردهای الکترونیک روی می‌دهند. با استفاده از ((پراش الکترون)) بجای پرتو ایکس و تحت زاویه‌ای کم از سطح بلورها حاصل شده است. با استفاده از ((میکروسکوپ الکترونی|میکروسکوپ تونلی)) روبشی برای نخستین بار ، امکان مشاهده مستقیم ساختار شبکه‌ای بلورها از طریق مشاهده اتم منفرد فراهم شد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [17:41 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 07 شهریور 1384 [11:54 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [06:00 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..