منو
 کاربر Online
692 کاربر online
تاریخچه ی: برگ

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1

برگها زواید جانبی ساقه‌اند که از مریستم انتهایی نوک ساقه پدید می‌آیند.

اطلاعات اولیه

برگها اندامهای پهن و سبز رنگی هستند که با نظم و ترتیب ویژه‌ای بر روی ساقه گیاهان قرار دارند و دارای دو بخش اصلی پهنک و دمبرگ‌اند. پهنک سطح تماس برگ و محیط را زیاد می‌کند پهنک به علت نازک بودن دو نقش فتوسنتز و تعرق را بخوبی انجام می‌دهد. برگ هر گیاه معمولا ویژگیهای ظاهری خود را دارا است. این ویژگی در درجه اول مربوط به خصوصیات ارثی گیاه و در درجه دوم مربوط یه عوامل محیطی مانند نور ، رطوبت و دماست.||

قسمتهای مختلف برگ

در نهاندانگان برگ مرکب از یک قسمت صفحه مانند سبزی به نام پهنک است که بوسیله دنباله باریکی به نام دمبرگ به ساقه متصل می‌شود. دمبرگ غالبا در پایین خود و در قسمتی که به ساقه متصل می‌شود گاه پهن شده به صورت غلافی کم و بیش ساقه را در برمی‌گیرد. غلاف یا نیام برگ در بعضی از برگها گاهی خارج از اندازه رشد کرده ، تمامی میانگره ساقه را پوشانده ، گاهی ایجاد زایده‌ای به نام گوشوارک را می‌کند. به جز پهنک برگ بقیه اجزای آن را ضمایم برگ می‌گویند. برگها ممکن است دارای همه ضمایم یاد شده باشد یا فقط شامل دمبرگ و پهنک باشند، گاهی نیز برگ فاقد دمبرگ و حتی پهنک است.تصویر

ساختار بیرونی برگ

پهنک

بخش قعال برگ بوده و غالبا به علت دارا بودن کلروفیل سبز رنگ است. پهنک ممکن است وجود نداشته و یا بسیار کاهش یافته باشد و مثلا به صورت پیچک در می‌آید. پهنک معمولا به شکل صفحه سطحی است که رگبرگها از آن می‌گذرند رگبرگها ادامه دمبرگ بوده و در سطح زیرین مشخص‌ترند. چگونگی پراکندگی رگبرگها را در سطح برگ رگ‌بندی (گسترش رگبرگها) می‌نامند.

دمبرگ

میله کوتاهی است که پهنک را در محل گره به ساقه متصل می کند. قسمت عمده دمبرگ را بافتهای چوبی و آبکشی تشکیل می‌دهند. دمبرگ معمولا به لبه پایه پهنک متصل است ولی در بعضی از گیاهان مانند لادن و کرچک به سطح زیرین برگ اتصال دارد. اینگونه برگها را سپر می‌گویند. برگها فاقد دمبرگ را که پهنک آنها مستقیما به ساقه متصل است بی‌دمبرگ یا چسبنده می‌نامند. قاعده برگ گاهی به صورت نیام (غلاف) گسترش می‌یابد و ممکن است دارای ضایعاتی به نام گوشوارک و زبانک باشد.

انواع برگ

برگ گیاهان دو لپه‌ای

برگ گیاهان دو لپه‌ای ممکن است ساده یا مرکب باشد برگ ساده فقط از یک قطعه تشکیل شده حال آن که برگ مرکب از چند قطعه کوچک به نام برگچه بوجود آمده است. در قاعده برگ گیاهان دو لپه‌ای یک جفت گوشوارک و یک جوانه جانبی قرار دارد. گسترش رگبرگها معمولا شبکه‌ای است.

برگ گیاهان تک لپه‌ای

برگ گیاهان تک لپه‌ای از دو بخش پهنک و نیام تشکیل شده است گسترش رگبرگهای آنها موازی است. در محل اتصال نیام به پهنک زبانک وجود دارد. در بعضی گونه‌های غلات در محل اتصال پهنک به نیام یک جفت گوشواره وجود دارد.

برگ بازدانگان

برگ اکثر بازدانگان سوزنی یا پولک مانند است. برای مثال برگ سوزنی در کاج و پولک مانند در سرو وجود دارد. برگهای سوزنی فقط یک رگبرگ دارند و به نوک تیزی ختم می‌شوند.

آرایش جوانه برگ (آرایش برگ بر روی ساقه)

  • برگهای متقابل: آرایش برگها به صورتی است که در هر گره دو برگ روبروی هم قرار گرفته‌اند مانند زبان گنجشک ، یاس بنفش.

  • برگهای فراهم: در این آرایش برگی در هر گره بیش ار دو برگ وجود دارد مانند خررزهره.

  • برگهای متناوب: در هر گره شاخه فقط یک برگ دیده می‌شود مانند گردو.

ساختار درونی برگ

ساختار درونی دمبرگ

تمام سطح دمبرگ از بشره ای پوشیده شده که امتداد بشره ساقه است. و در درون آن پاراشیمی وجود دارد که رگبرگها از میان آن می‌گذرند. آوندهای چوب - آبکش با همان وضعی که در ساقه قرار دارند (آوندهای آبکشی در خارج و آوندهای چوبی در داخل)وارد برگ می‌شوند.

ساختار درونی پهنک

  • بشره در دو سطح بالایی و پایینی برگ قرار دارد.

  • مزوفیل در بین دو لایه بشره واقع شده است.

  • رگبرگها یا دسته‌های آوندی مزوفیل از دو نوع پارانشیم نرده‌ای و حفره‌ای تشکیل شده است که فضای بین بشره زبرین زیرین برگ را پر می‌کند. رگبرگها ادامه رشته‌های آوندی دمبرگ‌اند. آوندهای چوب - آبکش با همان وضعی که در ساقه قرار دارند وارد دمبرگ می‌شوند. انتهای رگبرگ عموما به یک تراکئید ختم می‌شود رگبرگها علاوه بر هدایت مواد ، نگاهدارنده بافتهای برگ نیز هستند.تصویر

تنوع و اقسام برگ

برگ ساده

برگهایی که پهنک واحدی دارند و به آنها برگهای ساده می‌گویند. پهنک برگهای ساده ممکن است کامل بوده ، یا به حاشیه به علت بریدگیها یا فرورفتگیها اشکال مختلف پیدا کند. انواع برگهای ساده را از روی پهنک و کناره آنها که دارای دندانه یا کنگره است و همچنین بر حسب نوع و عمق بریدگی حاشیه که سطحی است و یا کم و بیش به رگبرگ و سطحی می‌رسد نامگذاری می‌کنند.

برگ مرکب

برگهایی که پهنک آنها از برگچه‌های متعدد تشکیل می‌شود به برگهای مرکب مرسوم‌اند. برگهای مرکب از برگچه‌های متعدد تشکیل می‌شوند، اگر برگچه‌های برگ مرکب در طرفین یک رگبرگ مشترک که راشی نام دارد قرار گیرند آن را برگ مرکب شانه‌ای یا پرمانند می‌گویند. دیگر از اشکال مهم برگ مربوط به وضع و اشکال نوک و کناره‌های پایینی آن است که در شناسایی انواع گیاهان اهمیت مخصوص دارند.

عده ای از مولفان برگهای مرکب شانه‌ای را ابتدایی‌تر از برگهای کامل یا ساده می‌دانند و به عبارت دیگر تکامل برگ را از حالت مرکب بودن به طرف سادگی و کامل شدن عنوان می‌کنند. مورفولوژیستها برای اثبات این نظریه دلایل بیشماری از مقایسه برگ یا فروند گیاهان فسیلی یا گیاهان امروزی ذکر می‌کنند. در طبیعت فعلی نیز برخی از درختان که برگهای مرکب شانه‌ای دارند مانند کرات یا لیکلی که در جنگلهای اطراف دریای خزر فراوان می‌روید، دارای برگهای مرکبی هستند که بعضی از برگچه‌های آنها با برگچه‌های مجاور خود چسبیده و یکی شده‌اند.

وظایف برگ

  • تعرق: دفع آب به صورت بخار از سطح برگ را تعرق می‌گویند. تعرق به صورت روزنه‌ای ، پوستکی و عدسکی صورت می‌گیرد. ولی به صورت روزنه‌ای بیشتر دیده می‌شود. اهمیت تعرق به سبب تعرق جریان یافتن آب در گیاهان است.

  • تعریق: دفع آب به صورت مایع از سطح برگ را تعریق می‌نامند.

  • فتوسنتز: فتوسنتز فرآیندی است که در آن گیاهان سبز در برابر نور خورشید و با استفاده از دی‌اکسید کربن هوا و همچنین آب ، گلوکز می‌سازند و اکسیژن آزاد می‌کنند.

  • تنفس: فرآیند آزاد سازی انرژی شیمیایی مواد غذایی را به کمک اکسیژن تنفس می‌گویند.

مباحث مرتبط با عنوان


img/daneshnameh_up/f/fc//Leaf3.jpg img/daneshnameh_up/c/ce//Leaf1.jpg


برگ بخش اصلی غذا سازی و دم و بازدم در گیاهان سبز است که شکل و اندازه های گوناگون دارد . برگ با استفاده از نور خورشید ٬ آب موجود در خاک و دی اکسید کربن هوا غذا می سازد . غذایی که برگ می سازد انرژی لازم برای رشد ٬ تولید گل و دانه ٬ و ادامه زندگی گیاه را فراهم می کند . گیاهان غذای ساخته شده را در میوه ٬ ریشه ٬ بذر٬ ساقه و حتی برگ خود ذخیره می کنند . این ذخیره های غذایی برای ادامه زندگی جانوران و انسان لازم است .

ساختمان برگ


بیشتر برگها از دو بخش اصلی پهنک و دمبرگ تشکیل شده اند. در برگ بعضی از گیاهان بخشی به نام گوشوارک نیز وجود دارد .
پهنک قسمت پهن و تخت هربرگ است و ازعده زیادی سلول غذا ساز تشکیل می شود . عمل فتوسنتز در این قسمت برگ انجام می شود . رگبرگها که لوله های نازکی هستند در تمام سطح پهنک گسترده اند و آب و مواد غذایی را در برگ جابه جا می کنند . در بیشتر برگهای پهن رگبرگها شبکه ای از چند رگبرگ بزرگ و شمار زیادی رگبرگهای کوچک می سازند و آب را به تمام قسمتهای برگ می رسانند. این رگبرگها همچنین غذایی را که در سلولهای غذا ساز ساخته می شود جمع آوری و به بخشهای دیگر برگ منتقل می کنند .

دمبرگ ٬ ساقه ای کوچک است که پهنک را به ساقه و یا شاخه متصل می کند . درون دمبرگ یک دسته لوله نازک وجود دارد که به طور فشرده در کنار هم قرار دارند . بعضی از این لوله ها آب را به رگبرگها و از راه آنها به پهنک می رسانند ٬ بعضی دیگر مواد غذایی ساخته شده را از پهنک خارج می کنند . دمبرگها به راحتی خم می شوند . خمش پذیری دمبرگها مانع از کنده شدن برگها هنگام وزش باد و ریزش باران می شود . دمبرگ بعضی از گیاهان مانند کرفس و ریواس رشد زیاد دارند . برگهای بعضی گیاهان نیز مانند گندم و جو دمبرگ ندارند.

گوشوارکها دو زائده کوچک هستند که در بعضی گیاهان در محل اتصال دمبرگ به ساقه می رویند . شکل گوشوارکها گاه شبیه برگ است . آنها حفاظت جوانه ها و غذاسازی را به عهده دارند . گوشوارکهای بعضی درختان مانند بید و گیلاس ماده ای ترشح می کنند که حشره ها را از جوانه های در حال رشد دور می کند .

img/daneshnameh_up/3/32//Leaf2.jpg


غذاسازی و دم و بازدم


غذاسازی در گیاهان با استفاده از انرژی خورشید انجام می شود . دی اکسید کربن هوا و آب مهمترین مواد اولیه غذاسازی هستند . گاز دی اکسید کربن به مقدار زیادی در هوای پیرامون گیاه وجود دارد . این گاز از راه روزنه های بشره ٬ یعنی بیرونی ترین لایه سلولی برگ ٬ وارد برگ می شود . بشره تعداد زیادی سوراخ ریز به نام روزنه دارد . در دو طرف هر روزنه ٬ دو سلول لوبیایی شکل قرار دارند که متورم و جمع می شوند . همراه با تورم این سلولها ٬ روزنه ها باز و دی اکسید کربن وارد پهنک می شود . روزنه های بیشتر گیاهان در روز باز ٬ و در شب بسته می مانند . شمار روزنه برگهای گوناگون متفاوت است . مثلا" برگ گیاه آفتابگردان در حدود دو میلیون روزنه دارد . در بیشتر گیاهان ٬ روزنه ها در سطح زیرین پهنک قرار دارند . اما در بعضی از گیاهان روزنه ها هم در زیر و هم در روی برگ قرار گرفته اند.

ریشه آب مورد نیاز را جذب می کند و آب از راه ساقه و دمبرگ وارد پهنک می شود . بخشهای داخلی پهنک آبدار هستند و در زیر و روی پهنک لایه نازکی قرار دارد که کوتیکول نامیده می شود . کوتیکول از تبخیر آب پهنک و خشک شدن آن جلوگیری می کند. سطح پهنک بیشتر گیاهان کرکهای ریزی دارد . این کرکها از شدت تابش نور خورشید بر گیاه و میزان تبخیر آب آن می کاهند . با وجود این گرمای هوا سبب می شود که گیاه مقداری از آب ذخیره خود را به صورت بخار از دست بدهد . خروج بخار آب از طریق روزنه ها را تعرق می نامند . تعرق سبب ادامه جذب آب از راه ریشه می شود . همراه با جذب آب ٬مواد معدنی محلول در آب نیز جذب گیاه می شوند . سپس این مواد در جریان فتوسنتز قرار می گیرند .

فتوسنتز در سلولهای سبز غذاساز برگ انجام می شود . وجود رنگدانه های سبز که سبزینه ( کلروفیل ) نام دارند سبب سبزی رنگ برگهاست . این رنگدانه ها نقش مهمی در فتوسنتز دارند . سلولهای سبز ٬ آب و دی اکسید کربن موجود در پهنک را جذب می کنند . سپس انرژی نور خورشید سبب تجزیه مولکولهای آب به هیدروژن و اکسیژن می شود از ترکیب ییدروژن با دی اکسید کربن ترکیبات ساده قندی بوجود می آید انرژی لازم برای فعالیت گیاه از سوختن این ترکیبات قندی در سلول حاصل می شود . بخش دیگرازقندها از راه تغییرات شیمایی به انواع پروتئین ٬ چربی و نشاسته تبدیل می شوند . اکسیژنی که در اثر تجزیه مولکولهای آب آزاد می شود از راه روزنه ها وارد هوای اطراف برگ می شود .

فعالیت غذاسازی ٬ در برگهای کاملا" رشد یافته صورت می گیرد . برگها گذشته از حفظ گیاه هوا را نیز قابل دم و بازدم می کنند و اکسیژن مورد نیاز انسانها و جانورانرا فراهم می سازند .

برگ دم و بازدم گیاه را نیز تنظیم می کند . در جریان دم و بازدمی ٬ اکسیژنی که از محیط جذب شده است با ترکیبات قند می سوزد و دی اکسید کربن آزاد می کند . دی اکسید کربن از راه روزنه ها به هوا وارد می شود . عمل دم و بازدم گیاه بیشتر در شب انجام می شود .

img/daneshnameh_up/d/d8//Leaves_opposite.jpg


سایر خواص برگ


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 06 اسفند 1384 [08:03 ]   7   حسین خادم      جاری 
 شنبه 14 آبان 1384 [05:19 ]   6   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 مهر 1384 [05:18 ]   5   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 مهر 1384 [04:45 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 اردیبهشت 1384 [10:13 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [10:57 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [05:54 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..