منو
 صفحه های تصادفی
خط سومری
نظریه رفتار درمانی
آموکسی سیلین
آيا اخلاق نسبی است؟
کروکدیل نیل
ویژگی های فرهنگی عهد فتحعلیشاه
پیکا
انواع دگرگونی
عدس «داروئی»
توده مردم در شهر تیواناکو
 کاربر Online
1079 کاربر online
تاریخچه ی: برگ

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-35Lines: 1-65
-V{maketoc}
<table dir: align=center>
<center>
<tr><td>{picture file=img/daneshnameh_up/f/fc//Leaf3.jpg} </td>
{picture file=img/daneshnameh_up/c/ce//Leaf1.jpg} td> r>
center>
+
||برگها زواید جانبی ساقه‌اند که از مریستم انتهایی نوک ساقه پدید می‌آیند.||

!اطلاعات اولیه
/>برگها اندامهای پهن و سبز رنگی هستند که با نظم و ترتیب ویژه‌ای بر روی ساقه گیاهان قرار دارند و دارای دو بخش اصلی پهنک و دمبرگ‌اند. پهنک سطح تماس برگ و محیط را زیاد می‌کند پهنک به علت نازک بودن دو نقش ((فتوسنتز)) و ((تعرق)) را بخوبی انجام می‌دهد. برگ هر گیاه معمولا ویژگیهای ظاهری خود را دارا است. این ویژگی در درجه اول مربوط به خصوصیات ارثی گیاه و در درجه دوم مربوط یه عوامل محیطی مانند ((نور)) ، ((رطوبت)) و دماست.||
!قسمتهای مختلف برگ<br />در ((نهاندانگان)) برگ مرکب از یک قسمت صفحه مانند سبزی به نام پهنک است که بوسیله دنباله باریکی به نام دمبرگ به ساقه متصل می‌شود. دمبرگ غالبا در پایین خود و در قسمتی که به ساقه متصل می‌شود گاه پهن شده به صورت غلافی کم و بیش ساقه را در برمی‌گیرد. غلاف یا نیام برگ در بعضی از برگها گاهی خارج از اندازه رشد کرده ، تمامی میانگره ساقه را پوشانده ، گاهی ایجاد زایده‌ای به نام گوشوارک را می‌کند. به جز پهنک برگ بقیه اجزای آن را ضمایم برگ می‌گویند. برگها ممکن است دارای همه ضمایم یاد شده باشد یا فقط شامل دمبرگ و پهنک باشند، گاهی نیز برگ فاقد دمبرگ و حتی پهنک است.
<br><br>r />e dir align = left>
/>r
> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/5/5f/برگ.1}<br />d>
 
 
- />برگ بخش اصلی ا ازی و ((د و با)) در ((یا)) سبز است که شکل انداه هی گوون دا . رگ با افده ا نو ((ورید)) ((آ)) و ر ((اک)) ((ی اکسی کربن)) هوا می زد . ایی که برگ ی نرژی لازم رشد ٬ توید ((گل)) و ((دنه)) ٬ و ادمه نگی گ ر فرهم می کند . گیاا ذای ساته شده را در ((میه)) ٬ ((ریشه)) ٬ ((بذر)) ((ساقه)) حتی ((رگ)) خد ذخیره می کنند . ی یره ی ذایی بی داه ندگی ((جاوان)) و ((ان)) لزم .

!
تمن ر

یشتر برگ ز بخش اصلی پهنک و دمبرگ کیل ده اند. بر بی گیاها ی به نا گوشر ی د در . />پهنک مت تت هبرگ اس اعده یادی ((ول)) ا از تشکیل می ود . عم ((فوسنتز)) در ای مت ر انام می شود . ((رگبرگ))ها ک لول های نی هتند در تام سطح هنک گستده اند ب و مود غذایی ا در برگ اه ا می کن . بیشر برهای هن رگبرگ شبکه ی از چند ((بگ)) بزرگ و ما یادی رگبرگهای کوچک ی ازد و (()) را ب ا می رگ می سانند. ین رگبرگها مچی ایی را که ر لهای غذا ساز خه ی شود مع وی ه های دیگر برگ منتل می کنن . />
((
دمبرگ)) ((اه)) ای کک ات که پهنک ا اقه و یا ((اه)) متصل ی کند . رن مبرگ یک سته وله ناک وجود دارد که به طور فد ر کنر هم قا دارن . ضی از ای لوله ا را رگبرگه و از راه نها ب پک می رسانند ٬ ضی یگر واد ذایی خته ده را ز نک رج می نن . دمرا به راحتی خم می شوند . م پیی برگها من کن برگها گا وش ((با)) و ریزش ((بان)) ی د . دبرگ بضی ا گیهان مانند ((کف)) ((یواس)) شد ی دند . رگهای بضی گیهن ی مانن ((دم)) و ((جو «لا»|و)) دمرگ ندر. /
>
((گارک))ه اده کچک هند ر ضی ((گیاهان)) در م ال دمبرگ ه قه می رویند . شک گوشوارکها اه شیه گ است . آنا فات جونه ها ((اسازی)) را عه ارند . گوشرکهای بعضی ((ا)) مان ((ید)) ((یلس)) ماده ای ر ی کنند که ((حش ها)) ا ((جونه)) ی در ال د ور می کند .

{picture file=img/daneshnameh_up/3/32//Leaf2.jpg}


! ذاای و د بازد

سازی در ((یاان)) با اسفده ز ((اژی خوشید)) انجام می ود . ((ی اکید کرن)) ((وا)) (( ))مهمرین مواد اولیه سازی ت . گز دی اکسی کربن ه مقدار زیادی د های پیامون یاه ود داد . این گا ا ره وه های ((شه)) یعی بیرنی رین لیه لولی برگ ٬ وار برگ می شد . بشره تعداد زیادی راخ ری ه ام ((وزنه)) درد . ر دو رف ه رونه ٬ و لوییی شک قرار دارند که متورم و م می شوند . همرا با ترم این ((لول))ه ٬ رو ا باز دی اکید ک وارد پهنک می شود . روزنه های بیشتر گیاهان روز بز و د شب بسته می انند . ار رنه بگهای گونگون توت است . مثلا" برگ گی ((ابگران)) ر ود د میلین روزنه داد . در بیتر یاهن نه ها ر س زیرین پهنک قرار اد . اما بعضی از یاا ونه ها هم یر هم روی رگ ار گرفته اند. />
یش رد یز را جذب می کند و ز راه ساقه و دمبرگ وا پهنک ی . های دی پهن آبار هستند و ر ی و وی نک لیه نزی قا دارد که ((کویکول)) نامی می ود . کتیکول از ((تبخی)) آب پهن و ((ک دن)) آن وگیری می کند. ح هنک بیشتر گیاهان کرکهای یزی ار . این کرک شدت تابش و رشید بر گیاه و میزان تبخیر آب م کاهند . با و این گرای و می شود ک گی قدر ا آب ذخیره خد را به صر خار دست بد . رج ((خا ب)) ا ریق رنه ها را ((عرق)) می نامن . تعر سبب ادام ذب از ا ریشه می ود . همر ا جذب ٬موا مدی حو ر ب نی یاه می شون . سپ این موا ر جریان ((فستز)) می یرند . /
> /
>((فوز)) سولهای ب ااز برگ انجام می ود . جود ((رگدان)) ای سبز که ((بینه)) ( ((لروفیل)) ) نام ارن ی رن بهت . ای گنه ا ن ممی در ((فتوسنت)) ان . لولای بز ((دی اکید ن)) ود د پهنک ر جذ می کنند . پ ((ژی)) ((نو)) ((وری)) تزی مولکلهای ب ((هیدروژن)) ((اکسیژن)) ی شود از ترکی ییدر با دی اکید کر رکیبات ه نی ود می ید انرژی لازم برای لیت ((یاه)) از وخ این ترکیبات ی ر لول ی شد . خش یگقند اه تییرا یمیی به نواع ((پروتی)) ((چربی)) و ((ن)) تبدی ی ون . ((کسیژن))ی ک د ثر تیه مولکوهای آب د می شود ا ه رنه ه و وی اطراف برگ می . /
>
فعلی اازی ٬ برگهای کام" یفت رت ی یرد . برگها گشته ظ ((گیاه)) ((هوا)) را نیز قبل دم و بام می کن و ((کیژن)) مو نیا ((نها)) و ((انورن))را راهم ی سازند .

ب و ازد ((یا)) ا نیز نیم می کند . جریان ((دم و ازدم))ی ٬ کیژنی ک محیط ذب شد است با تریبات ((قن)) می سود و ی اکسید کرب آزاد می کند . دی اکسید ربن راه ن ه ب هو ا می و . ع م گیاه یشتر در ش جا می .

<center> {picture file=img/daneshnameh_up/d/d8//Leaves_opposite.jpg} >

((ایر خوص برگ))
+!ساختار بیرونی برگ />!!پهنک />بخش قعال گ ود و غالبا ه ت دارا بودن ((فیل)) سبز رنگ است. پهنک مکن ا وجد نداه و ی بسیار کاه یفه باد و ملا ه صور پیچک در ی‌آی. نک ممول ه کل صحه طحی اس که رگبرگها ن می‌گند گرگها ادامه دمبرگ بده و ح یرین مترند. چگوگی پراکندگی رگها را د ح برگ رگدی (گستر رگرگها) می‌نامند. />!!دمبرگ
م
ی کواهی ات که پهنک را در مح گره ب ((ساقه)) ت می کند. قت مه درگ ا ((بف چوبی|اتهی وی)) و ((با ون کی|کی)) تشکیل می‌هند. مبرگ مول لبه پایه پهنک متصل است ولی در ضی یاهان مانند __~~green:لن~~__ و __~~green:کرک~~__ به ح زیرین گ اتصا د. اینگونه برگها را __~~green:سر~~__ می‌گوی. بر د دمر را که پهنک آه مستیا ب ساه متل است ی‌دمبرگ یا چسده می‌نامن. قاعده گاهی صو نیام (لاف) گسترش می‌یبد و مکن ست دارای ضایعاتی ب م __~~green:گووار و زبانک~~__ اشد. />!انواع برگ
!!
برگ گیاها دو لهای />گ یاهن دو په‌ای مکن است اده یا کب اد برگ اه فق از یک عه کیل شده حال آ که برگ ک از چند قعه وچک به نم برگچه بوجود مده ات. ر قاعده برگ گیاهان دو په‌ای یک وورک یک ا ی قار ارد. گترش رگبرگها عما که‌ای است.
!!ب
رگ گیاهان تک لپه‌ای />رگ گیا تک لپهای از و خ پهک و نیم کی ده گسترش رگبرگهای آنا موازی ست. در حل تصا نیام ه پهنک بانک ود ارد. در بعضی گونه‌های ((لا)) در محل اتصال هنک نیم یک فت گشواه وجود دارد. />!!برگ زداگان />رگ اکر ادانان ونی یا ولک انند ت. برای ما برگ وزنی در ((کا)) پک مانند ((رو)) جود ا. های وزنی ط یک گرگ درن به نوک تیزی ختم میشوند. />!ی انه برگ (آرایش گ ی ه) />*__~~green:برگهای تاب:~~__ رایش برگها ه صورتی ا ک ر ره د برگ روبوی هم قرا گفتهاند مانند __~~green:ان گجشک~~__ __~~green:یاس نفش~~__.


*__~~green:
رهی فهم:~~__ د ین رایش بگی ر ه گر بی ا ر وجود ا منند __~~green:ررزه~~__.>>
*__~~green:برگی تناوب:~~__ در ه ر اه قط یک برگ دیده می‌و مانند ((رد)). />!اختار ونی برگ
!!س
اختار درونی دمبرگ />تم دمبرگ ز ره ای پوشیده شد که امتاد بشه قه است. و در درون آن اایمی وجو دارد ک گرگها از میان ی‌رند. آوهای چوب - ک ا مان ی ک ساقه قرار ارن (((ند آبکش|ندهای آبکشی)) خاج و وندهای چی در اخلد رگ می‌شوند.
!!اتا دری هنک
*ه در س ایی و پیینی قا دار.

/>*زویل ین دو لایه ه ده اس.

/>*رگبگها یا دتهای ونی وفیل ا دو نوع پاانیم نرهی و رهای شکیل ده است ک ضای بین بشر برین یین برگ ر پر می‌کد. رگبرگها اده رهای وندی دمرگ‌اند. ونهی چو - بکش ا ا وی ک در ((ساقه)) قرار دارند وارد مرگ میشوند. اتای گرگ ا ب یک تراکید میشود رگبرگها لوه ب دیت ماد ، نگداره بفتهای رگ نیز ست. />

/> dir align = left>


{img src=img/daneshnameh_up/f/f1/
برگ.2.JPG} />


!
وع و ام بر />!!رگ ده />رایی ک پهنک وادی داند نها رگهای سه می‌گویند. پهنک برگهای ا ممکن ا ا وه ، یا به ی به ل بریگی یا فرورفتگیها شکا م یا کند. انو رگهای ساده را ا وی پهنک کنر نها که ای دنه یا کنگره است و همچنین ر ب نو و ع ریی ایه که طحی ات ی ک و بی به رگبر و حی می‌سد نگذاری میکنند. />!!گ رکب />برگهایی که پهنک آنها ز رچه‌های د تشکیل ی‌شو برگهای مرکب مسماند. برگهای ک از برگچ‌های تشکی مد، اگ برگچهای برگ رک ر فین یک ب رک ک __~~green:ای~~__ نم داد قار گیر آن را __~~green:رگ مرکب شانه‌ی~~__ یا پرانند می‌گین. یگ از شکا مهم مر به و و اک ک و کره‌هی پایینی ن ه در شنسیی انوا یاهان یت و ارند.

ی ولفان برگهای مکب انه‌ای اتدایی‌تر از برگهای کامل یا اد ی‌داند به برت دیر تکامل ر ز ل مرب بودن به ف سادگی کل ن عوان می‌کن. مرفولوژیسته رای ثبات این نریه لایل بیشاری ز قی ر یا فوند یهن یی ی یهان امروی ذک میکنند. بیعت لی نی ری ز ت ک برگهای مکب اه‌ای دارند اند __~~green:کرات~~__ ی __~~green:لیکلی~~__ که در جهای ار ((ریای )) و میوید، دارای برگهای کی هستند ه بعضی از گه‌های آنها با برگچی ماور ود چی یکی شد‌اند. />!ویف برگ
*__~~green:
ق:~~__ د ه صورت خار ا ح برگ ا ((تر)) ی‌گوین. ب صرت وزنه‌ی ، پوتکی عدکی ورت می‌گی. ولی به صورت روزهای بی دیده میشود. اهمی ر ه بب ریان یافتن آب در ((گین)) است.>>
*__~~green:تعیق:~~__ فع به صورت مای از ح برگ را تعریق می‌نام.

/>*__~~green:فون:~~__ ((فتتز)) رآینی ات که گیاهان بز در برا ((ن خوید)) و اه از ((ی‌اکسید کرن)) وا و همچین ((آب)) گوکز می‌ازند ((اسیژ)) ز میکنند.

/>*__~~green:نف:~~__ فرآیند آزاد ازی ((نوزی ی فات|انری یمیایی مود ذایی)) را ب کمک اکسین ((نف در گیاه|ن)) ی‌گوین. />!با مرتبط ع />*((تعر)) />*((نف گیاهن)) />*((رش ی گین))
*((ریشه))
*((ساقه))<br />*((فتوسنتز))
*((گیاه شناسی))
*((موفولوژی برگ)) />*((موفولوژی ریشه))
*((مورفولوژی ساقه))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 06 اسفند 1384 [08:03 ]   7   حسین خادم      جاری 
 شنبه 14 آبان 1384 [05:19 ]   6   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 مهر 1384 [05:18 ]   5   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 21 مهر 1384 [04:45 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 پنج شنبه 08 اردیبهشت 1384 [10:13 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [10:57 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 28 مهر 1383 [05:54 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..