>>
{img src=img/daneshnameh_up/9/97/anima5.JPG} /> />

>>
>
>پوست ببر به رنگ زرد مایل به قهوهای تا نارنجی مایل به قرمز همراه با نوارهای عرضی سیاه یا قهوه ای پررنگ است. درازا ٬ پهنا و فاصله بین این نوارها در هر نژاد بسیار تفاوت دارد. ببرها یال ندارند٬ اما بسیاری از آنها گرداگرد صورت موهای بلندی دارند که پهنای سر را بیشتر مینمایاند . موی بدن ((ببر بنگال)) و ببرهای جنوب شرقی آسیا کوتاه است . اما نژادهایی که در مناطق سرد و یخبندان زندگی میکنند موهای پرپشت و بلندی دارند که آنها را از سرمای شدید محافظت میکند.

ببرها همانند دیگر گربه سانان ناخنها و دندانهای بلند و تیز دارند و میتوانند به سرعت ولی آرام و بیصدا حرکت کنند . ببر بسیار چالاک و سریع است و میتواند تا ٩ متر در هر جهش بپرد ٬ اما خیلی زود خسته میشود و اگر نتواند شکار خود را در مسافت کم و مدت زمان اندک بگیرد از تعقیب آن دست برمیدارد. ببر برخلاف دیگر گربه سانان ٬ به آب علاقه فراوان دارد و شناگر ماهری است.
!و زندگی و شا />بر بیشر د جنا واحی ور ا انن در اطی که حیونتی چون وک وی س داان دیگر فاان هتند دگی میکنند. علیت باه ر لی ممک ا ر و نی دیه ود. یوانی ست قوی ر رک ماوم. به این ترتیب کال به شکار زدیک شده و بو ناگنی ه وی ه میکن. ولا بوسیه کس مر های رن و خرد کرد ه شکار خد را ورا یکد. یاند کارهای رگی مانند گون و را را با دننهای د م کده جای مناسب بد. ی زی و نهیی ک ه سان واری عا اد انس ر مورد م ار یدهند. ب ما ((گون)) ٬ (()) ((گاو)) گای وی و و گای بچه ی شکار یک. اری ماند پرنن ٬ میمونها حتی ((لا شت)) و ((قوربه)) نی یه می‌کند. در ی مناط ی ک میط ی بیی آسیب دیده ست.    
 منو
 کاربر Online
804 کاربر online
تاریخچه ی: ببر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-27Lines: 1-46
-
{picture file=img/daneshnameh_up/7/70//Tiger1.jpg}
/> />نیرومندترین و درنده ترین پستاندار گوشتخوار جهان و از تیره ((گربه سانان)) ت که تنهار قره ((آسیا)) یافت می شود . ببر ٬ تا حدود ٢٠٠ سال پیش ٬ در بیشتر جاهای آسیا وجود داشت ٬ اما شکار بی رویه و از بین رفتن زیستگاههای طبیعی آن بدست انسان٬ نسل این جانور را در بسیاری از مناطق آسیا برانداخت . امروزه ببر تنها در بخشهایی از ((هند)) ٬ ((نپال)) و ((بنگلادش)) ٬ و در جنوب شرقی آسیا و قسمتهایی از چین ٬ کره و مرزهای منچوری و سیبری دیده می شود . ((ببرایرانی)) ( ببر مازندران ) و ((ببر بالی)) در اندونزی بطور کامل از بین رفته اند و سایر نژادهای ببر نیز در خطر نابودی هستند . تا ٥٠ سال پیش در حدود ٢٠٠٠٠ قلاده ببر در آسیا وجود داشت ٬ اکنون تنها ٥ تا ٦ هزار از آن باقی مانده است که بیشتر آنها در هند زندگی می کنند .
ببر جانور مقاومی است و توان سازش با شرایط محیطی گوناگون را دارد . در جنگلها ٬ درختزارها ٬ ((علفزار))ها و ((نیزار))های مردابی زندگی می کنند . امروزه نژادهای گوناگون ببر که در باغهای وحش کشورهای مختلف نگهداری می شوند ٬ بخوبی زادآوری می کنند و زیاد می شوند.

ببر نژادهای گوناگونی دارد . بلندی قامت ببر از زمین تا سرشانه تقریبا" به ١ متر و گاه بیشتر می رسد و درازی بدن آن از نوک بینی تا انتهای دم از ٢/٣ تا ٦/٣ است وزن انواع ببرها از ١٩٠ تا ٢٩٥ کیلوگرم است ٬ ببرهای ماده معمولا" کوچکتر هستند و وزن و اندازه آنها تفریبا" دو سوم نرهاست .

پوست ببر به رنگ زرد مایل به قهوه ای تا نارنجی مایل به قرمز همراه با نوارهای عرضی سیاه یا قهوه ای پررنگ است . درازا ٬ پهنا و فاصله بین این نوارها در هر نژاد بسیار تفاوت دارد . رنگ موهای ((گلو)) ٬ ((شکم)) و بین پاها زرد خیلی روشن مایل به سفید است . گاه نیز ببرهای کاملا" سفید با نوارهای سیاه رنگ در میان نژادهای گوناگون دیده می شود . ببرها یال ندارند ٬ اما بسیاری از آنها گرداگرد صورت موهای بلندی دارند که پهنای سر را بیشتر می نمایاند . موی بدن ((ببر بنگال)) و ببرهای جنوب شرقی آسیا کوتاه است . اما نژادهایی که در مناطق سرد و یخبندان زندگی می کنند موهای پرپشت و بلندی دارند که آنها را از سرمای شدید محافظت می کند. /
> /
>ببرها همانند دیگر ((گربه سانان)) ((ناخن)) ها و ((دندان))های بلند و تیز دارند و می توانند به سرعت ولی آرام و بی صدا حرکت کنند . ببر بسیارچالاک و سریع است و می تواند تقریبا" تا ٩ متر در هر جهش بپرد ٬ اما خیلی زود خسته می شود و اگرنتواند شکار خود را درمسافت کم ومدت زمان اندک بگیردازتعقیب آن دست بر می دارد . ببر برخلاف دیگر گربه سانان ٬به آب علاقه فراوان دارد و شناگر ماهری است.

ببر
موا" ((گوزن)) ٬ ((هو)) ٬ ((او)) و ((گاومیش)) وحشی و را و گهی بچه ((فیل)) شکر می کند . ز جانورانی مانن ((ردگان)) ((یمون))ها و حتی ((لک پشت)) و ((قورباه)) نی غذیه می کند . در بعضی اطق آسیا که محی یست طبیعی بر یب دید است این انور اهای اهلی منند ((گ)) و ((گاومیش)) نیز شکار می کند بعی برها بیژه رهی یر ٬ بیمار یا زخمی ٬ ک قا ه شکار انوان نیتند گاهی ه دمواری وی ی آرند.

ر عملا" به تنهایی بها شکار ی کنند و بی یان کار بینیی وایی قوی سس همچی از قر بویایی خود کمک می گیرند . س ز یا شکار در سای درختان ابوه ی عفهایی ند و ر ((نیزار))ها و را مخفی می کنند و ه کمین
ی نشینن . طوط راه راه یا نوهای یا بدن ٬ ه ببر کمک ی کن تا دیده ند هنگامی که فرصت رامناسب ید٬ب چند ی ن از ب یا پهلو ه وی شکار ی هد .
بر س از کشتن کار ٬ لاه ن ا مکان مناسی ب ویژه در ندیکی آب می برد و ن را مخی ی ک تا برای رزهای آینده غذا همنین آب کافی داشته بد .
میچ ای ((گدن)) ٬ ((ا)) ((پا))ای جیی بر یار نیرومن هن و جاور به مک آها ی تاند یک شکار تریبا" ٢٣٠ کیورمی ا ٠ متر همرا ببرد . ببر د یک شب می تواند تا ٣ کیلورم گشت بخورد . ب هنگم اس خطر می تواند از درن باا و ام ین ک ا به ختی نم می ده.

ببرهای بالغ نر معمولا" تنها زند گی می کنند و قلمرو مشخصی دارند و نرهای دیگر را از آن می رانند . هر چه تعداد شکار در منطقه ای کمتر باشد ٬ وسعت قلمرو زیادتر است ٬ معمولا" قلمرو ببرها بین ٦٥ تا ٦٥٠ کیلومتر مربع مساحت دارد . این جانور قلمرو خود را با ادرار و یا مایعی که از غده های قاعده دم آن ترشح می شود نشانه گذاری می کند . بوی این نشانه ها به ببرهای نر دیگر هشدار می دهد ٬ که از ورود به قلمرو خودداری کنند . قلمرو هر ببر نر از چند قسمت کوچکتر تشکیل می شود که در هر یک از آنها ٢ یا چند ببر ماده زندگی می کنند.

ببرماده در تا سالگی بچه دار می ود و م باری و ٩٨ تا ١٠٩ روز است . ل زایمان ر اط د معمولا" مههای ه است اا درنا گرم و معینی نداد . براه در هر آبستنی عمول" ٢ یا ٣ توله می اید . له بره هن تولد قیبا" / کیورم و دارند و بسیار اوا تند ٬ چشمهای ها ته ست و ١٠ تا ١٦ وز پس از تولد با می ود . زندگی توله ها در سال ول پر است تریبا" نیی از آنها قبل ا ین ه سن ی سالگی از یا می وند . آنها مانند به ربه ها بیر بازیگو هتند . توله ها ا دو سالگی با در زندگی ی کن و ی این م بر اد دوبا تن می و . له پس از رد کافی آمون روشای کر و زندگی مستل در آغاز 3 سالگی مادر دا ی شون . یانگین مر برها در طبیع ١ سا است ما ممکن ت در اغ وشا ا ٠ ا و تی بیشتر زدگی کنن.

و زی بر را هیه لاس ٬ هخوا سا در سراس جهان ار . آنکه موه کا بر درکوهی سیایی ممنو شد است باز م مار فراوانی از این انور برت یر قونی شار ی .

(( ایرانی))
+!مقدمه
ببر گوشتخواری است با اندازه بزرگ و طول بدن آن تا 290 سانتیمتر و دم آن تا 110 سانتیمتر و وزن آن تا 320 کیلوگرم است. نیرومندترین و درندهترین پستاندار گوشتخوار جهان و از ((گربه سانان|یه ره سانان)) است. ببر ٬ تا حدود ٢٠٠ سال پیش ٬ در بیشتر جاهای آسیا وجود داشت ٬ اما شکار بیرویه و از بین رفتن زیستگاههای طبیعی آن بدست انسان ٬ نسل این جانور را در بسیاری از مناطق آسیا برانداخت. ببر جانور مقاومی است و توان سازش با شرایط محیطی گوناگون را دارد. در ((جنگل|جنگلها)) ٬ درختزارها ٬ علفزارها و نیزارهای مردابی زندگی میکنند.

/> dir align = left> />

{img src=img/daneshnameh_up/4/4a/mammel2.JPG}

!ببرهای نر
ببرهای بالغ نر معمولا تنها زند گی می کنند و قلمرو مشخصی دارند و نرهای دیگر را از آن می رانند . هر چه تعداد شکار در منطقه ای کمتر باشد ٬ وسعت قلمرو زیادتر است ٬ معمولا قلمرو ببرها بین ٦٥ تا ٦٥٠ کیلومتر مربع مساحت دارد . این جانور قلمرو خود را با ادرار و یا مایعی که از غده های قاعده دم آن ترشح می شود نشانه گذاری می کند . بوی این نشانه ها به ببرهای نر دیگر هشدار می دهد ٬ که از ورود به قلمرو خودداری کنند . قلمرو هر ببر نر از چند قسمت کوچکتر تشکیل می شود که در هر یک از آنها ٢ یا چند ببر ماده زندگی می کنند.
!تولید مثل
هر د تا س سال یکبار بچه می اید. دون آبنی نها در دود 105 تا 113 روز است. مولا دو یا ه می یند ولی تعداد چه ها تا 6 نیز یده ه است. بچ ایی ک تا متو میشوند به انداه یک گب اهلی و ه ون 1400 رم هستند بع از 2 هفته چشم از میکنند. چ ها به رت رش کد و بعد یک ا ک م دنبال ار خود را ی فتند. تا شش ماهگی از شی ا تغذیه میکنن و تا یکی و سال با مدر میگدند ولی ه سالگی ر و لاه یماند و بعد از آن به نقا یگ میوند. ر سن هار سالگی از حاظ جنسی باغ میوند. />
/>

{img src=img/daneshnameh_up/8/89/tigris1.JPG} />

!
راکندی ر ایران />ب در این در نوای نلی کوههای ارز جن ریای ر ر گیا و مان گ د آستار تا وی شال رکمن حرا زندگی میکرده است. لی از 3 سال پیش داد نها خیی کم شده و نشان ر یران در معض ابدی است. />!اکندگی هنی />در نو فقا و شری اوء خز ، نوب چی ، که هوستا ، افانسان ایرن و کیه یده میو. />!ما مر ا عنو />*((پستااران)) />*((پلنگ)) />*((وب)) />*((یر)) />*((گب)) />*((رب ان))
*((گرگ))
*((مات پستانداران))
*((یوزپلنگ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 27 خرداد 1385 [07:05 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [11:12 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 شهریور 1383 [07:11 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..