منو
 کاربر Online
872 کاربر online
تاریخچه ی: باکتری

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-55Lines: 1-76
-
||باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی آنها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به ((پروکاریوت|گروه پروکاریوتها)) تعلق دارند.||
!مقدمه
باکتریها دارای ~~green:س بون ا و تک~~ هت اجزای سیاسم رانداند. کومهای غیر مابه جاگا در ها وو دد. ر باکتریها ، ((واکو)) یده نمی‌شود. بیر آنا ن ((کلوی)) هستند تابولی و ا ا اه ((مابولی در باکتریها|شیمیو سنتز)) انم مدن. ((تولید مل در باکتریها|توید مثل)) دو ور ((تلی مل در باکتریهانسی)) و یر سی و جاه ن ه ه دن و تسی دایی ت می‌یر. />!تایه />ایکه پروکاریوتها یا ((یوکاریت|یوکاریوتها)) کدا یک وت بر ری کره زین ار شدهان، کا مخ نیت. ام مالات تاوی نیکی ی ((یوباکری|یوباکریها)) ، ((آرکو اتی|رکو باکتریها)) و یوکاریوتها نشا می‌د که هر س گرو از یای متکی مت شدهان. کل باکتریها اساس شکل به 6 روه تسی می‌شود. ن گروه ا ا __باکتریهای ت__ و ره شم ا __باکتیای عای__ گویند.
!باکتریهای پست
+>
>||باکتریها گروهی از موجودات تک یاخته‌ای ذره بینی هستند که پوشش بیرونی نسبتا ضخیمی آنها را احاطه کرده است. این موجودات ساختار ساده‌ای دارند و به گروه پروکاریوتها تعلق دارند.||
!مقدمه
در عمل باکتریهایی که دارای خاص یکسی بشند نرت یافت می‌شو، حتی اکترییی ک از یک ول من می‌گید کن است از ظر یک یا ند صت با کدیگر متفاوت باشند. ی تاوها نتیجه تغییرتی است که به عت ((جه ژنی)) یا موتاسی در ولهای کتریایی دی می‌ید. ین باکتریهای غیر یافته ، __موات Mutant__ نمیده می‌شوند که از نظر بعضی خواص نظیر ((آنتی ‌ژاان تی ‌ژ)) ، حساسیت در قابل ((آتی بیوتیک‌|تی یویکها)) و ... ا سای اکتریهای مابه اختلاف دارند.

سه
ولت تغییذیری در باکتریها مربوط به سرعت تقسیم آنهاست. زمان قیم یا مدت زانی که رای تولید یک لول جدید در باکتریها لازم است، حدود 2 دیقه و در مورد انسان 20 سال است. مثلا یک ول باکتری در مدت 18 ساعت 54 نسل بوجود می‌ور. درحالیکه برای ایجاد همین تعداد سل انسان بی از 1000 سال زمن لازم است. پس جهش ژنی در باکتریها نسبت به موجودات الی یی سریع و اب ملاحظه ت. />{picture=b.4.jpg}

!
فاوت یکیوتها با باکتری
ر کره اکی تنها دو نوع سلول تسط کلی رایمهای ه تولید می‌شو. سلولهای پروکریوت (یا هسته اتدایی). ر ای گروه هسته ، فاقد غشا است و شامل کلی باکتریهاست. پروکاریوتها شال یو‌باکتریها (باکتریهای حقیقی) و آرکئی باکترها (باکتریای قدیمی) است. اما گروه دیگر یوکاریوتها هستند که دارای ((سته سلول|غشای هته)) و هته قیقی می‌باشند. اینگونه هسته در تمام ارگایسمهای دیگر مانند Algae (((جلبک|جلبکها))) Fungi (((قارچ|قارچها))) ، ((پروتوزئرها)) (protozoa) و ((گیاهان)) (Plant) و ((اوران)) (Animals) یافت می‌شود. پاتوژنها انن ا میان یواکتریها یافت می‌وند. />!مخصات سلول اکتری />اکثر باکتریا پوش سولی (cell envelope) ولید می‌نن که شامل ((غشای لولی|غشای لاسمایی)) ، ((دیواه سلولی)) (cell wall) و ((پروتئین|پروتئینها)) و ((کربوهیدرات|پلی ساکریدهای)) شکل دهنده آن می‌باشد. بعضی از باکتریها کپول ی لایه سبنده تولی می‌کنن. فیلامانهای خاری (فلاژل و پیلی) ممکن است در باکتریها بوجود آید. دیواره سلولی ، ساختمان سخت و مقاومی است که پروتوپلاست را احاطه کرده و آن را از آسیب فیزیکی و شرایط کاش ((فشار اسمزی)) محیط خارج حفاظت می‌کند. مولا به باکتری اجازه می‌دهد تا در برابر سطح سیعی از شرایط محیطی ایستادگی کند پروتپلاست از ((شای سولی|غشای یتوپلسمی)) و متیات آن تشکیل شده است.

از
نر متویات سلولی ، باکتریها لولهی ساده‌ای هستند. ساختمان اصلی سیتوپلاسم آنها شامل شبکه فیبریلی روماتین مرکزی یا نوکلئوتید (Nucleoid) می‌باشد که تسط سیتپلاسم بی‌شکل حاوی ((ریبوزوم|ریبوزوم‌ها)) احاطه شده‌است. اجسا انکلویون سیتوپلاسمی یا گرانولهای ذخیره ارژی ، بست ه گونه‌های باکتری ماهیت شیمیایی فاوتی دارند و مقار آها ه مرحله رشد و محیط ستگی دارد. بعضی از ساختمنهای سولی از قبیل آندوسپورها فقط به تعداد کی از باتریها محود می‌شوند.
{picture=b.3.jpg}

!طبقه بندی باکتریها
!
!باکتریهای پست
 این باکتریها تک یاخته‌ای بوده و اگر کروی یا بیضوی باشند، __کوکوس__ و اگر میله‌ای شکل یا دراز باشند، __باسیل__ و اگر خمیده باشند __ویبریون__ و چنانچه مارپیچی شکل و غیرقابل انعطاف باشند، __اسپریل__ و اگر فنری و قابل انعطاف باشند، __اسپیروکت__ نامیده می‌شوند. این باکتریها تک یاخته‌ای بوده و اگر کروی یا بیضوی باشند، __کوکوس__ و اگر میله‌ای شکل یا دراز باشند، __باسیل__ و اگر خمیده باشند __ویبریون__ و چنانچه مارپیچی شکل و غیرقابل انعطاف باشند، __اسپریل__ و اگر فنری و قابل انعطاف باشند، __اسپیروکت__ نامیده می‌شوند.
-!باکتریهای عالی یا رشته‌ای
این باکتریها رشته مانند و اغلب غلاف دار هستند و اغلب اوقات شاخه‌های حقیقی ایجاد کرده ، ((باکتریهای عالی|میسلیوم)) تشکیل می‌دهند و چون تشکیلات منشعب ایجاد می‌کنند، لذا ((باکتریهای عالی|اکتینومیست)) نامیده می‌شوند. بنابراین باکتریها از نظر شکل به 6 گروه ~~green:گرد ، دراز ، خمیده ، مارپیچی ، فنری و منشعب~~ تقسیم می‌شوند.
!نوه قیم و رز قرا گن باکتریها
#دیلوک
یم ط ر یک انج یگید باکتریها و د ، ب یکدیگر صال ار. />#استرتکوک
تسیم یاختهای ر یک سطح انجام می‌شود و چند باکی نبا هم قار میرند. />#را />اگر تیم و س م ر م ا ~~brown:اکال چهارتایی~~ وود می‌ید.
#ساین
تسیم یاخته در س ح عمو بر هم انام میو و ~~brown:دهای ه ایی~~ ی اکت سی و ی‌ید. />#ستا یوکوک />قسیمات یخته طو نامم در سو متل اا یی اکالی شبیه ه ~~brown:وه اگو~~ بوو می‌آید.
اختا باکریه />!!((پوین)) />در عضی ا اکریها لا لاینی چبناک دیواه اکلت را احاطه ره است که توس باکتریها ساخت ه و ب خا تر می‌گد و نس پوشی یر از ((پلی اکاید|پلی ساکریدها)) اه مواد ا. />!!((اژک درباکتریهااک)) />ا اهای رویی به ا __لاژین__ کی ده و قابل تمیم ب و ~~green:وسیل رک باکتری~~ هتند. ممولا طل چد رار طل باکتری ا. رای تاژک در ((اکتری اژک|اکیهی تژکا)) بو ''تک اژکی و اژکی ، ن تژکی ی'' ا. />!!رr />به دو وت سی چبنده ود دارد و ر عل رک ی‌تاثیر ت. />!!دیواره />در بیرون غشای لسمیی بوه و ب __استحکا اکتی__ ه و ب آن ک می‌دهد. د دیواره برای ر سی باکتریها م اس.
+!!باکتریهای عالی یا رشته‌ای
این باکتریها رشته مانند و اغلب غلافدار هستند و اغلب اوقات شاخه‌های حقیقی ایجاد کرده ، میسلیوم تشکیل می‌دهند و چون تشکیلات منشعب ایجاد می‌کنند، لذا اکتینومیست نامیده می‌شوند. بنابراین باکتریها از نظر شکل به 6 گروه ~~green:گرد ، دراز ، خمیده ، مارپیچی ، فنری و منشعب~~ تقسیم می‌شوند.
!زی انی باکتریها
!!لا (Flagella)
فلژه ، فیلامانهای رتئینی به طول و قر یکنو می‌باشند و موج تحرک شبی ب شنای سرع و مستقل اغلب ((گروههای مد باکتریها|باکتریها پتوژنیک)) می‌گدد فلاژل در س قمت فلامان ، قلاب جسم پایه تشکیل شده است. پایه فلال ر ای پلاسمایی قار گره است. لنگرگا و تعداد لاژل در باکتریها فرق خواهد کرد.
!!یمیاها
ف
یمریاها که پیلی هم نامیده می‌شوند، فیبریلهای یه مو هند به ادازه 0.004 ا 0.008 میرون هستند. ین رگانل ا ((میکروسکوپ الترونی)) ر سطح باکتریی مختلف قل ویت هسن. نها مستیم‌ر نازکتر کواه ا فلاژلها هستند. این رشته‌ها در غشای پلاسمایی لول میکوی لنر می‌ندازد.
!!هسته باکی
سته سول میتون بعد از رنگ آمیزی اتصاصی با ((میکوکوپ نوری)) ماده کرد. در قایسه لولهای لی واد ژتیکی باکتریها سیر لولهی ت اکنده ساده بدن پوشش و ((کروموزوم|کروموزوم لقوی)) است غشای هته وو ندارد و ((کروموم)) به مزوزوم فرورفته در غشای سیوپلسمی چبیده است. در سالای اخیر وتئینهای شبی یستون ر باکتریه کف شد ات که احتمالا نقش مشابه هیتونها ا در کرومتینهای سولهی یوکریو ایفا می‌کنند.
!یتوپلام />بیش ا 50 درد پروئین سول در یتوپلام قا دارد و آنزیمها مابولیسمی راهای ((لیکولیز)) و بسیای از آنزیمهای ((چخه کربس)) ، انواع کاتالازها دهیدروژناها ، و مواد حد واسط ره های متابولیکی در سیتوپلاسم وود دارد. روابط اتمی ، یونی و الکترونی بین ترکیبهای مختف یوپلاسمی با ظم خا فالیتهای حیاتی ر اهر می‌زد. />!پوش سلول (Cellenvelope)
!!ک
پسو ل (Capsoles)
قد
رت بیماری‌زایی پاتوژنها اغلب ا ولید کپسول همراه است. باکریهای کسل‌ار محیط جامد ، لنیهی مخای (Mucoid) ی صاف (Smooth) می‌ازند. در مقابل باکتریهای فاقد پسول کلنیهای خشن (Rough) داد. اگ اکتری درت کپسول‌زی خدش را از دست بدهد در قاب درت ویرولانس (یمریزایی) خد ا از دست داده و در مقابل دستگه ایمنی بدن میزبان تاب قمت نخواهد داشت.r />!!دیواره سللی />یواره لولی باکتریها بی‌نهیت ییده ست و لای ت ختی را ر اطرا باکتریها اید می‌کن که سلول را از گسیتگی و متلاشی شدن در مقابل ((فار اسمزی)) ا لول ماف می‌کند. همچنین یواره محل تم عوامل ((نتی‌ ژن)) می‌ب که اکتریها ا وط این نت نه از هم تمی می‌دهند. کریها با و نگ‌میزی گرم (Gram stain) به دو ته سی می‌وند.

گرچ
ه دو روه یعی کریهای گرم مت و منفی دارای دیواره می‌باشند ولی فرق بین این د گوه مبو به خوی است ک ر ساختمن دیوه سلوی آنها ود دارد. اساس ساخت در دیواره سلولی باکتریهای گرم مت یک ایه خیی است از پپتیدگلیکان (Poptidoglycan) ، ولی در باکتریهای گر منفی امت آن به حداقل می‌رس.
{picture=L.4.jpg}
 !!غشای سیتوپلاسمی !!غشای سیتوپلاسمی
-ه وت پ اکی داخل دیوا باکتری رار د و متشکل از ((لکول چربی|ولکولهای چبی)) و ((پروتئینوتیی)) است. />!!((موم|موزومها)) /> رورتگی غشای سیتوپلاسمی به درون ((یتلا)) حال می‌شود غ __در ل قیم یواه__ وود ار و ر م تیم DNA تیم یاتی یل باکتری به ((وی مل اتری|ها)) دال می‌کنند. />!ازای سیتوپلاسم
#((
یب|یبمها))
#
واد خیره‌ای />#ماده زمیه
#کر
واتومور />#ماده ژنتیکی ک DNA ها الا ه ور یک ((کرومم باکریه|کروموزوم اخوره)) و م شرده است.
+ی یلامی ای داخلی نیز نامیده می‌شود. غشای یتپلاسمی باکتریا م بوده و از ((سو لیی)) و ((پروتئین)) اخته د است. ی ا روکاریتها از غشای سیتوپلاسمی در یوکریوتا ب علت ندات اترول متمایز می‌شود. چیدگیی ای یتوپلامی به درون لول اختاری ویژه‌ی م __موم__ ایجا یکن ک کوموومهی باکتریها به موزمه مصل هند. شا همنی ه عنوان ی سد سمزی برای سلول مل می‌کند و داای سیتوپلاسم هده رای مواد محو است و انت ولیا لولی ر در مب با می ار سلولی ظیم ی‌کنند. />{picture=b.5.jpg}
 !تولیدمثل باکتری !تولیدمثل باکتری
 باکتریها به روشهای تقسیم مستقیم ، آمیختگی ، قطعه قطعه شدن یا بوسیله کنیدی و همچنین جوانه زدن تکثیر می‌یابند. برخی باکتریها توانایی ایجاد هاگ درونی را دارند. هاگ سبب مقاومت باکتری در برابر عوامل نامساعد محیط می‌شود. __هر باکتری فقط یک هاگ__ می‌سازد و از هر هاگ یک باکتری بوجود می‌آید. باکتریها به روشهای تقسیم مستقیم ، آمیختگی ، قطعه قطعه شدن یا بوسیله کنیدی و همچنین جوانه زدن تکثیر می‌یابند. برخی باکتریها توانایی ایجاد هاگ درونی را دارند. هاگ سبب مقاومت باکتری در برابر عوامل نامساعد محیط می‌شود. __هر باکتری فقط یک هاگ__ می‌سازد و از هر هاگ یک باکتری بوجود می‌آید.
-!مباحث مرتبط با عنوان
*((آرکئ باکتری))
*((پکاریوت))
*((تیثل اکری))
*((سیتوپلاس))
*((کل باتریها))
*((ماولیس ر باتریها))
*((واکو))
*((ویبرین))
*((یرو))
*((یواکتری))
*((یوکاریوت))

+!مباحث مرتبط با عنوان
*((آتی ‌ژن))
*((بک))
*((ساختا ول پوکریوت))
*((سلول انسای))
*((لول یاهی))
*((شای لولی))
*((
ر))
*((کروموم))
*((گروههای عمده باکتریا))
*((یکرویولوژی))
*((میکروکوپ الکترونی))
*((میکروسکوپ نوری))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 22 شهریور 1384 [04:32 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 شنبه 19 شهریور 1384 [07:35 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 جمعه 18 شهریور 1384 [10:42 ]   3   معصومه وحیدی      v  c  d  s 
 جمعه 18 شهریور 1384 [10:30 ]   2   معصومه وحیدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 اسفند 1383 [22:54 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..