منو
 کاربر Online
1369 کاربر online
تاریخچه ی: اکوسیستم

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-41Lines: 1-82
-!اکوسیستم
center>
+
||منظور از اکوسیستم مجموعه جانداران یک محیط به همراه کلیه عوامل و تشکیل دهنده‌های آن محیط است. بنابراین بطور خلاصه اکوسیستم را می‌توان با عبارت __~~green:محیط و موجودات زنده آن~~__ تعریف کرد. و این واژه از دو کلمه __~~green:Endogical~~__ و __~~green:System~~__ تشکیل یافته است که به معنای مجموعه موجودات زنده و محیط زندگی آنها می‌باشد.||
!مفاهیم کلی
هر م
وجود زنده به تنهایی یک سیستم یا مجموعه منظم است و در عین حال ممکن است از سیستمهای کوچکتر تشکیل یابد. وقتی موجودات زنده اجتماع و تشکل می‌یابند، روتبط نظام‌مندی بین آنها پدیدار می‌شود و در نهایت وقتی همه موجودات زنده در یک محیط قرار می‌گیرند، یک سیستم بزرگتر را تشکیل می‌دهند که به دلیل وجود روابط قانونمند و هدفدار بین محیط و جانداران ، این مجموعه __~~green:سیستم اکولوژیک~~__ یا اکوسیستم نامیده می‌شود. استقرار پایدار هر اکوسیستم منحصرا به مشارکت همه اجزای اصلی در ساختمان آن بستگی دارد. بدیهی است اگر مثلا عوامل غیر زنده لازم وجود نداشته باشد، پایداری اکوسیستم هم ، غیر ممکن خواهد بود. بر این اساس اکوسیستم از اجزای زیر تشکیل یافته است.


dir align = left>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up//eco.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/e/e7/ecosystem.2.JPG}
  
 
 
 
 
-
اکوسیستم مجموعه زنده ای ا ((یانا)) ((گیاهان)) مدات یکروک و یستگای ک در زدی می کنند می با . اکوسیستم می تاد ب کوکی یک ا آب یا ب بری یک ((ایانوس)) شد. هم اکیسمای یا با هم یت کره ا تکی می د. />رون ه اکوسیستم ، اای ر گونه گروی شکی م ه ک به ن یت می گویند و ین رها برای ا کان ا یکیگ به رقات ی راد . یتهای اوت یک جامعه ا تکی می دهد که با طراف ود ر م ا. />
/>ول سیری تیین ی کنند که ماتی در اکویستی ندگی می کن . ی مال اوع گیاهانی ک ر ی ک به دمای ((آزمایشی بوط به هو)) میان ور ((ورید)) ((بارا)) مو ای مو در اک ، رات یر گیاا و احتال وده دن و یونات بگ دارند.
+


#مجموعه عوامل غیر زنده.

/>#تولید کننده‌ها یا گیاهن کلوفی‌دار.


#مصرف ک
ننده‌ها امل و گروه: گیاهخواران ا مصر کنن‌های ردیف اول و گوشتخاران یا مصرف کننده‌های ردیف دوم.


#
جزیه کدهها. />!انواع کوسیستم از ظر ناقص یا کال بودن چر واد
ا
وسیستمهای ناقص آنهایی هستند که چرخه ماده در آنها تقریبا بسته ا و اکوسیستمهای کامل آنهایی هستد که مباده ماده بی محیط و موجود زده کاملا بسته نیست. مثلا در یک ((ریاچ)) ارژی آفتاب ب دلیل جذب واد و تثبی انری آفتاب از طریق ((گیاان)) خیره می‌شود و به مصر مایه مصرف می‌رس. مرغا ماهیار این مواد را با صید ماهی ریفت کرده و فولات مغا ماهیار اجساد نه به اکوسیستمهای گر وا می‌شود.

به
ای ترتیب ((جریان ماده و ارژی کوسیست|چرخه ماده)) ه صت کال بسته ر نمی‌آید. ر اکیستمهای مصنوعی (مصرف کننده و ولید ده با ات اسان ستقرار یفه ات) یز ب این صور ات. ا ار همه کیستمهای کر ین را یک اکوسیستم تلقی کنیم، این مجموعه الت کوسیست کامل دارد. زیرا در این اکوسیستم بزرگ مجموعه وادی که از میط گرفته می‌ود رانجام ه می با می‌گدد.
!مکانیسم ون تلید ر اکوسیتم
روند تولی یا انباشتن ارژی در اتمهای رب مست ن است که اتمهای هیدرو از یک ملکول متی ((هیروژن)) جدا گردد و به اتمهای کربن ک ز یه __~~green:CO2~~__ بدست می‌یِند، اتصال داد شو. گیاهان کروفیل‌دار بری خذ یدروژن ، ملکهی آب (H2O) را تجزیه و ضمن تولید مواد آل ((اکسیژن)) را آزاد می‌کن. عوه گیهان کروفیل‌دار بری ز ((باکتری|باکتریا)) نز عمل ((فتونز)) انجام میدهند. اما م هیدروژن رای ن باکتریا H2O نیت، لکه ی تریب یگر است. برای ثا ، باکتریای ز آزاد کننده گوگد جای H2O و H2S جزیه و ر نتیجه بی رها رن O2 ((گوگرد)) یا S را آزاد می‌کنند.dir
align = left>
 
 
-<dt>
{picture file=img/daneshnameh_up//eco1.jpg}
+d>
{img src=img/daneshnameh_up/d/d0/eco.7.jpg}
  
 
 
 +
 +!مکانیسم روند مصرف در اکوسیستم
 +اساس روند مصرف مبتنی بر تجزیه یا شکستن ترکیبات آلی حاصل از روند تولید است که به دو صورت انجام می‌شود:
 +*تنفس هوازی: در این روند ، مواد آلی با طی مسیرهای طولانی در نهایت با اتمهای اکسیژن ترکیب می‌شوند.
 +*تخمیر یا تنفس غیر هوازی: در جریان این روند ، مواد قندی به صورت کامل شکسته نمی‌شوند، بلکه سهمی از آرایش مواد قندی حفظ می‌شود. به همین دلیل تمام انرژی انباشته در آنها آزاد نمی‌گردد.
 +!زنجیر غذایی و شبکه غذایی در اکوسیستم
 +در ((اکولوژی عمومی|دانش اکولوژی)) هر یک از از سطوح انباشتگی مواد آلی یا انرژی را یک پله غذایی یا یک سطح غذایی (__~~green:trophilevel~~__) می‌نامند و تولید کننده‌ها بالطبع سطح اول و هر یک از ردیفهای مصرف کننده ، یک سطح دیگر تلقی می‌شوند. این ((زنجیره‌ غذایی|زنجیره‌های غذایی)) مستقل از هم نیستند و بین اکثر زنجیره‌های غذایی حلقه‌های مشترک وجود دارد.

برای مثال در یک اکوسیستم مرتعی ، یک زنجیره غذایی با سه حلقه گیاه ، خرگوش و گرگ استقرار می‌یابند و زنجیر دیگری نیز با سه حلقه گیاه ، گوسفند و گرگ تشکیل می‌شود. حلقه سوم بین دو زنجیر مشترک است. پس گرگ این دو زنجیر را بهم پیوند می‌دهد. مجموعه زنجیره‌های غذایی را که باهم حلقه‌های مشترک دارند در اصطلاح رشته یا ((شبکه غذایی)) (tood Web) می‌نامند.
 +!هرمهای اکوسیستم
 +هر چقدر از پله پایین‌تر اکوسیستم به طرف پله‌های بالاتر پیش رویم، تعداد موجودات زنده پله‌ها کمتر می‌شود، در واقع می‌توان گفت مقدار انرژی انباشته در پله‌های اکوسیستم از پایین به بالا به تدریج کاهش می‌یابد. توجه به این مطلب ، انگیزه اصلی طرح مبحثی تحت عنوان هرمهای اکوسیستم است. اگر در یک اکوسیستم ، موجودات زنده پله اول را یک جا جمع کنیم و بعد موجودات زنده پله‌های دیگر را به همان توالی طبیعی به ترتیب پله‌ها روی هم قرار دهیم، شکل عمومی آنها ، به صورت یک هرم خواهد بود.

اگر گیاهان و حیوانات موجود در اکوسیستم از نظر مدت زمان رشد ، حجم و وزن بدن با همدیگر هماهنگ باشند می‌توان از هرم تعداد ، به عنوان هرم وزن استفاده نمود به این نوع هرم ، __~~green:هرم وزن زنده~~__ یا توده زنده نیز گفته می‌شود. اما شرط اصلی این هرم این است که همه موجودات زنده همه پله‌های آن یکساله باشد اگر بیشتر از این باشد هرم وزن زنده گویایی خود را از دست می‌دهد.

چرا که در اینحالت ، وزن زنده جانداران مختلف در این هرم ، در طول یکسال یکسان نخواهد بود. مثلا وزن زنده مصرف کنندگانی مانند ((فیل)) و ((زرافه)) ، در یکسال تفاوت فاحشی خواهد داشت. به خاطر همین ، هرم انرژی مطرح گردید که منظور از آن ، محاسبه مقدار انرژی‌ای است که در مدت معینی در هر کدام از پله‌های اکوسیستم ذخیره می‌شود در اینحالت مقدار انرژی انباشته شده در مدت معین مثلا یکسال ، ملاک رسم هرم قرار می‌گیرد.
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/9/99/zist.jpg}
 +
 +
 +
 +!اکوسیستم آب
 +!!عوامل غیرزنده
 +*__~~green:دما:~~__ در اکوسیستمهای آب دما نقش ارزنده‌ای دارد زیرا گرمای ویژه آب زیاد است و می‌تواند به تدریج مقدار زیادی گرما را جذب کند و یا ازدست بدهد. بنابراین ((موجودات آبزی)) کمتر از موجودات خشکی‌زی در معرض تغییرات شدید دما قرار می‌گیرند. حیات دراعماق زیاد بستگی به این دارد که مواد غذایی تا چه حد از سطح به آنها برسد. در هر حال جثه جانوران نواحی عمیق کوچک است. در اعماق تاریک ((اکوسیستم دریایی|اقیانوسها)) تولید کننده‌ای وجود ندارد و تنها عده کمی مصرف کننده با جثه کوچک دیده می‌شود.

 +*__~~green:گازها:~~__ دو گاز مهم و موثر در حیات یعنی O2 و CO2 را بررسی می‌کنیم که ((اکسیژن)) در آب بسیار کمتر از هواست. مقدار اکسیژن هوا در یک لیتر هوا و در دمای 15 درجه سانتیگراد ، 210 سانتیمتر مکعب است ولی مقدار O2 در یک لیتر آب شیرین و دمای 15 درجه سانتیگراد 7.2 سانتیمتر مکعب است. که مقدار آن درآب شور به 5.8 سانتیمتر مکعب کاهش می‌یابد. آبزیان با این مقدار کم اکسیژن سازش حاصل کرده‌اند و ((دستگاه تنفسی)) آنها قادر است که اکسیژن مورد نیاز بدن را از آب جذب نمایند.

 +!!عوامل زنده اکوسیستم‌های آب
 +موجودات زنده اکوسیستمهای آب عبارتنداز : تولیدکننده‌ها ، مصرف کننده‌ها و تجزیه کننده‌ها که این موجودات برحسب اینکه اکوسیستم ، آب شور داشته باشد یا آب شیرین فرق خواهد کرد.

 +*__~~green:تولیدکنندگان:~~__ در آبهای شور یا دریاها فقط ((پلانکتون|فیتوپلانکتونها)) هستند ولی در آبهای شیرین گیاهان آبی نیز جزء تولیدکنندگان هستند.

 +*__~~green:مصرف کنندگان:~~__ عبارتنداز موجوداتی که از فیتوپلانکتونها تغذیه می‌کنند (مثل ((سخت پوستان))) و ماهی‌های کوچکتر و بعد ماهی‌های بزرگتر.

 +*__~~green:تجزیه کنندگان:~~__ شامل بعضی ((باکتری|باکتریها)) و ((قارچ|قارچها)) هستند که با تجزیه اجساد جانداران آبزی باعث می‌شوند که چرخه مواد در آب برقرار بماند.
 +

 +
 
 
  
-

m> /><small>
اکو سیستم جنگل


روباه سرخ تنها یکی از
حیواناتی است به همراه
گیاهان و خاک اکوسیستم
را تشکیل می دهند.
small>
em>
/></center>
+{img src=img/daneshnameh_up/c/c2/eco.1.jpg}
  
 
 
 
 
-ای نر ود مطاله او یستم، ((یت شاسان)) ای وات انها را طوری در نر ی گیرند که گویی ا نیای اراشان دا ند . ا این وجود این کار نجر شباه ی شود. ((ب)) ((انرژی)) و مواد ایی بور عمه ا طیق نور ورید ، باا ، روخانه ها اساد مووا ، دایا به کویمهای انه واد و ا انها ار می و .


+!کویستمهای کی
!!
ونرا
آب
وای سرد دارد زمین اغل پوشیده از یخ است و فصل رما حدود 60 وز است. منقه وسع و رخت حاشی اقیانوس منجمشمای ودرا است و گیاهانی مثل ((خزه)) ، ((گلسنگ)) ، ((گیاهان علفی)) و درختان کوتاه دارد.
!!جنگل
جنگل
درختان پهن رگ ، جگلهای مناطق گرمسیری و جنگل مخروطداران از مهمترین اکوسیستمها محسوب می‌شوند.
!!مرتع
در ا
ین منطقه باان نمنظم مبارد و بین 18 تا 70 انتیمتر در سا است. به همین لیل درختان یار نمی‌مانند. رتمام نقاط سطح زمین کم و بیش وجود ارند. گیاهان بیشتر علفی یا درختچه ستند. جانورانی م رگوش کانگورو ، روباه ، سجاب و گرگ دیده می‌شود.
!بیابان
باران در
((یابان)) الانه کمتر از 25 سانتیمتر و نامرتب است. رطوبت هوا کم و نور خورشید روزها شدید است و شبه سرد و تبخیر زیاد است. دراثر باران کم مرتع ممکن ست به بیاان تبدیل شود. 1.5 سط زمین را پوشانده و در اغلب نقاط دنیا وجود دارد منند کویرمکزی یران ، ((یاهان)) ن منطقه اغلب یک ساله و ی پایدار ارا برگها و اقه ضخیم و گوشتی هستند.
!چشم
انداز بحث
با توج
ه به اهمیت ر کدام ز اعضای یک اکوسیستم خاص در تداوم آن بقای تک تک آنها ضروی و یر قال غماض م‌باشد. اما درجه اهمیت ر یک از ای اعضا ، با همدیگر فق می‌کند. با این وود ، بای رنامه‌های مو به زیست محیطی ، آننان در نظر گرفته شود که بقای همه موودات یک اکوسیستم تضمین گردد.
!مب
اث مرتبط با عنوان
*((آلودگی
های یست محیطی ایرن)) />*((اکوسیستم دریایی)) />*((کوسیست‌هی طبیعی ایران))
*((اکولوژی عمومی))
*((اکولوژی گیاهی))
*((تکوین اکوسیستم))
*((جریان ماده و انرژی در اکوسیستم))
*((ساختار اکوسیستم))
*((منابع طبیعی ایران))
*((ویژگیهای زیست محیطی ایران))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 آبان 1384 [04:53 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [12:56 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [07:36 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [07:23 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [07:19 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [07:12 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..