منو
 کاربر Online
1820 کاربر online
تاریخچه ی: اکوسیستم

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-18Lines: 1-82
-!اکوسیستم

اکوسیستم مجموعه زن ای از ((یوانات)) ، ((یهان)) ، موجودات میکروسکوپی و زیستگاهی که در ن زندگی ی کنند می اشد . اکوسیستم ی واند به کوچکی یک گا آب یا ب بزرگی یک ((ایانوس)) اشد. همه اکوسیستمهای دنیا با هم یست کره را تکیل می دهند.
رون ر اکوسیستم ، اای هر گونه گروهی را تکی می دهد ه ان میت می گیند و ین روا بری ا و مان با یکدیگر ب رابت ی ردازند . میتای تاو یک جامه را تکی می دهند که ب اراف ود تما ات. />

عوال سیاری یین می کنند که چه موجای د چه اکوسیستمی زندگی می کنند . برای مال انواع گیاانی که رشد می کند به دمای ((هوا)) ، میان نور ((ورشید)) ، ((باران)) ، مواد ایی موجود در خاک ، ات دیگر گیاها و احتما ورده دن وس یوانات بتی ارد.


برای آانر نمود ماه اکو سیست، ((زیت شاا)) گاهی اات انها را وری در ر می گیرند ک گویی از دنیای اراان دا هسند . با این ود ، ای کا منر به اتباه می ود. ((آب)) ، ((انرژی)) مواد ذایی بو ده از ری نور ورشی ، اران ، ودانه ه و اجساد موجودات ، دایما به اکویستهای جداانه وارد و ا انها خار می شوند .اکو سیستم جنگل
ربا سر تنها یکی ز یواتی است ب همراه گیاهان و خاک اکوسیستم را تکیل می دهند.

{picture file=img/daneshnameh_up//eco.jpg}
{picture file=img/daneshnameh_up//eco1.jpg}
+
||منظور از
اکوسیستم مجموعه جانداران یک محیط به همراه کلیه عوامل و تشکیل دهنده‌های آن محیط است. بنابراین بطور خلاصه اکوسیستم را می‌توان با عبارت __~~green:محیط و موجودات زنده آن~~__ تعریف کرد. و این واژه از دو کلمه __~~green:Endogical~~__ و __~~green:System~~__ تشکیل یافته است که به معنای مجموعه موجودات زنده و محیط زندگی آنها می‌باشد.||
!مفاهیم کلی
هر موجود زنده به تنهایی یک سیستم یا مجموعه من است و در عین حال ممکن است از سیستمهای کوچکر تشکیل یابد. وقتی موجودات زنده اجتماع و تشکل می‌یابند، روتبط نظام‌منی ین آنها پدیدار می‌شود و در نهایت وق همه موجودات زنده در یک محیط قرار می‌گیرند، یک سیستم بزرگتر را تشکیل می‌دهند که به دلیل وجود روابط قانونمند و هدفدار بین محیط و جانداران ، این مجموعه __~~green:سیستم اکولوژیک~~__ یا اکوسیستم نامیده می‌شود. استقرار پایدار هر اکوسیستم منحصرا به مشارکت همه اجزای اصلی در ساختمان آن بستی ارد. بدیهی است اگر مثلا عوامل غیر زنده لازم وجود نداشته باشد، پایداری اکوسیستم هم ، غیر ممکن خواهد بود. بر ین اساس اکوسیستم از اجزای زیر تشکیل یافته است.{img src=img/daneshnameh_up/e/e7/ecosystem.2.JPG}
#مجموعه عوامل غیر
زنده.


#تولید
ننه‌ها یا گیاان کلروفیل‌دار.


#مصرف
کننده‌ها شامل دو گروه: گیاهخواران ی مصرف کننده‌های ردیف اول و گوشتخواران یا مصرف کننده‌های ردیف دوم.


#تجزیه کننده‌ها.
!انواع
اکوسیستم از ظر ناقص یا کمل بودن چرخه مواد
اکوسیستمهای ناقص آنهایی هست
ند که چرخه ماده در آنها تقریبا بسته است و اکوسیستمهای امل آهایی هستند که مبادله ماده بین محیط و موجود زنده کاملا بسته نیست. مثلا در ی ((ریاچ)) ارژی آفتاب ب دلیل جذب مواد و تثبیت ارژی آفتاب از طریق ((گیاهان)) ، ذخیره می‌شود و به مصرف ماهیها مصرف می‌رسد. مرغان ماهیخوار این مواد را با صید ماهی دریافت کرده و فضولات رغان ماهیخوار و اجساد آنها به اکوسیستمهای یگر وارد می‌شود.

به
این ترتیب ((جریان ماده و انرژی در اکوسیستم|چرخه ماده)) ، به صورت کامل بسته در نمی‌آید. در اکوسیستمهای مصنوعی (مصرف کننده و تولید کننده با دخالت انسان استقرار یافته است) نیز به این صورت است. اما اگر همه کوسیستمهای کره زمین را یک اکوسیستم لقی کنیم، این مجموعه حالت اکوسیستم کامل دارد. زیرا در این اکوسیستم بزرگ مجموعه موادی که از محیط گرفته می‌شود سرانجام به محیط باز می‌گردد.
!مکنیسم روند تلید در اکوسیستم />وند توال یا ناشتن انرژی در اتمهای کربن مستلزم آن است ه اتمهای هیروژن از یک ملکول محتوی ((هیدروژن)) جدا گردد و به اتمهای کربن که از تزی __~~green:CO2~~__ بدست م‌آیِند اتصال داده شد. یاهان کلفیل‌دار برای اخذ هیدروژن ملکولهی آب (H2O) را تجزیه و ضمن تولید مواد آلی ، ((اسیژن)) را آزا ی‌کنند. علاوه ر گیاهان لروی‌دار ، بری ((باکتری|باکتریها)) نیز عمل ((فتوسنتز)) را انجام می‌دهند. اما منبع هیدرون برای این باکتریها H2O نیست، بلکه یک ترکیب دیگر است. برای ثال ، باکتریای سبز آزاد کننده گوگرد بجای H2O و H2S را تجزیه در نتیجه بجای را کردن O2 ، ((گوگرد)) یا S را آزاد می‌کنند.
{img src=img/daneshnameh_up/d/d0/eco.7.jpg} />

!مک
نیسم وند مصرف در اکوسیست
اساس روند مصرف مبتنی بر تجزی یا شکست ترکیبات آلی حاصل از رون تولید است که به دو صورت انجام می‌ود:
*تنفس
هوازی: در این روند ، مواد آلی با طی مسیرهای طولانی در نهایت ا اتمهای اکسیژ ترکیب می‌شوند.
*تخمیر یا تنفس غیر
هوازی: در جریان این روند ، مواد قندی به صورت کامل شکسته نمی‌شوند، بلکه همی ا آرایش مواد قندی حفظ می‌ود. ه همین لیل تمام نرژی اناشته در آنها آزاد نمی‌گردد.
!زنجیر غذایی و شبکه غذایی در اکوسیستم
در ((اکولوژی عمومی|داش اکولوژی)) ه یک از از سطوح انباشتگی مواد آلی یا انرژی یک پله غذای یا یک سطح غذایی (__~~green:trophilevel~~__) مینامند و تولید کننده‌ها بالطبع سطح اول و هر یک از ردیفهای مصرف نده ، یک سطح دیگر تلقی می‌شوند. این ((زنجیرذایی|نجیره‌های غذایی)) مستقل از هم نیستند و ین اثر زجیره‌های غذایی حلقه‌های مشترک وجود دارد.

برای مثال در یک
اکوسیستم مرتعی ، یک زنیره غذایی با سه حلقه یاه ، خرگوش و گرگ استقرار می‌یابند و زنجیر دیگری نیز با سه حلقه گیاه ، گوسفند و گرگ تشکیل می‌شود. حلقه سوم بین دو زنجیر مشترک است. پس گرگ این دو زنجیر را بهم پیوند می‌دهد. مجموعه زنجیره‌های غذایی را که باهم حلقه‌های مشترک دارند در اصطلاح رشته یا ((شبکه غذایی)) (tood Web) می‌نمند.
!هرمه
ای اکوسیستم
هر چقدر از پ
له پایین‌تر اکوسیستم به طرف پله‌های بالاتر پیش رویم، تعداد موجودات زنده پله‌ها متر می‌شو، در واقع می‌توا گفت مقدار انرژی انباشته در پله‌های اکوسیستم از پایین به بالا به تدریج کاهش می‌یابد. توجه به این مطلب ، انگیزه اصلی طرح مبحثی تحت عنوان هرمهای اکسیستم است. اگر در یک اکوسیستم ، موجودات زنده پله اول را یک جا جمع کنیم و بعد موجودات زنده پله‌های دیگر را به همان توالی طبیعی به ترتیب پله‌ها روی هم قرار دهیم، شکل عمومی نها ، به صورت یک هرم خواهد بود.

اگر گیاه
ان و حیوانات موجود در کوسیستم از نظر مدت زمان رشد ، حجم و وزن بدن با همدیگر هماهنگ باشند می‌توان از هرم تعداد ، به عنوان هرم وزن استفاده نمود ه ان نوع هرم ، __~~green:هرم وزن زنده~~__ یا توده نه نیز گفته می‌شود. اما شرط اصلی این هرم این است که همه موجودات زنه همه پله‌های آن یکساله باشد ار بیشتر از این باشد هرم وزن زنده گویایی خود را از دست می‌دهد.

چرا
که ر انحالت زن زنده جاناران مختلف در این هرم ، در طول یسال یکسان نخواه بود. مثلا وزن زنده مصرف ننگانی مانند ((فیل)) و ((زرافه)) ، در یکسا تفاوت فاحشی خواهد داشت. به خاطر همین ، هرم ارژی مرح گردید که منظور از آن ، محاسبه مقدار انرژی‌ای است که ر مدت معینی ر هر کدام از پله‌های اکوسیتم خیره می‌شود در اینحالت مقدار انرژی انبشته شه در مدت معین ملا یکسال ، ملاک رس هرم قرار می‌گیرد.
>
>
>>
{img src=img/daneshnameh_up/9/99/zist.jpg}

!اکوسیستم آ
ب
!!عوامل غی
رزنده
*__~~green:دما:~~__ در اکوسیستمه
ای آ دما نق ارزنده‌ای دارد زیرا گرمای ویژه آب زیاد است می‌وا به تدریج مقدار زیادی گرما را جذب کند و یا ازدست بد. بنابران ((موجودات آبزی)) کمر از موجودات خشکی‌زی در عرض تغییرا شدید دما رار می‌گیرند. حیات دراعماق زیاد بستگی به این دارد ک واد غذایی تا چه حد از سطح به آنها برسد. در هر حال ثه جانوران نواحی عمیق کوچک است. در اعق تاریک ((اکوسیستم دریایی|اقیانوسها)) تولید ننه‌ای وجود ندارد و تنها عده کی مصرف ننه با جثه کوچک دیده می‌شود.

/>*__~~green:گازها:~~__ دو گاز مهم و موثر در حیات یعنی O2 و CO2 را بررسی می‌کنیم که ((اکیژن)) در آب بسیار کر از هواست. مقدار اکسیژن هو در یک لیتر هوا و در دمای 15 درجه سنتیگراد ، 210 سانتیمتر مکعب است ولی مقدار O2 در یک لیتر آب شیرین و ای 15 درجه انتگراد 7.2 سانتیتر مکعب ات. که مقدار آن رآب شور به 5.8 سانیمتر مکعب کاهش می‌یبد. آبان با این مقدار کم اکسیژن سازش حاصل کرده‌اند و ((دستگاه تنفسی)) آها قادر است که اکسیژن مورد نیاز بدن ا از آب جذب نمایند.


!!عوامل زنده اکوسیستم‌ها
ی آب
مو
وات ده اکوسیستمهای آب عبارتنداز : ولیدکننده‌ها ، مصرف کننده‌ها و تجزی کننده‌ها که این موجودات برحسب ینکه اکوسیستم ، آب شور داشته باشد ی ب شرین فق خواهد کرد.


*__~~green:تولیدکنندگ
ان:~~__ ر آبها ور یا دیاها فقط ((پلانکتون|فیتوپلانکتونها)) هتند ولی در آبهای شیرین گیاهان آبی نیز جزء تولیدکنندگان هستند.


*__~~green:مصرف کنندگ
ان:~~__ عبارتنداز موجوداتی که ز فتوپلانکتونها تغذیه می‌کنند (مثل ((سخت پوستان))) و ماهی‌های کوچکتر و بعد مای‌های بزرگتر.


*__~~green:تجزی
ه کنندگان:~~__ شامل بعضی ((باکری|باکتریها)) و ((قارچ|قارچها)) هستد که با تجزیه اجساد جاناران آبزی باعث می‌شوند که چرخه مواد در آب برقرار بماند. />{img src=img/daneshnameh_up/c/c2/eco.1.jpg}

!اک
وسیستمهای خشکی
!!توندر
ا
ب و هوای سرد دارد و زمین اغلب پوشیده از یخ است و فصل گرم حدود 60 روز است. منطقه وسیع و بی‌درخت حاشیه اقیانوس منجمدشمالی توندرا است و گیاهانی مثل ((خزه)) ، ((گلسنگ)) ، ((گیاهان علفی)) و درختان کوتاه دارد.
!!جنگل
جنگل درختان پهن برگ ، جنگلهای مناطق گرمسیری و جنگل مخروطداران از مهمترین اکوسیستمها محسوب می‌شوند.
!!مرتع
در این منطقه باران نامنظم می‌بارد و بین 18 تا 70 سانتیمتر در سال است. به همین دلیل درختان پایدار نمی‌مانند. درتمام نقاط سطح زمین کم و بیش وجود دارند. گیاهان بیشتر علفی یا درختچه هستند. جانورانی مثل خرگوش ، کانگورو ، روباه ، سنجاب و گرگ دیده می‌شود.
!بیابان
با
را در ((بیابا)) سالانه کمتر ز 25 سانتیمتر و نامرتب است. رطوبت هوا کم و نور خورشید ر روزها دید است و با سرد و تبخیر زیاد است. دراثر بارا کم مرتع ممکن است به بیابان تبدیل شود. 1.5 سطح زمین را پوشانده و در اغلب نقاط دنیا وجود دارد مانند کویرمرکزی ایران ، ((گیاهان)) این منطقه اغلب یک ساله و یا پایدار و دارای برگها و ساقه ضخیم و گوشتی هستند.
!چشم
انداز بحث
با توجه به اهمیت هر کدام از اعضای ی
ک اکوسیستم خاص در تداوم آن بقای تک ک آنها ضروری و غیر قابل اغماض می‌باشد. اما درجه اهمیت هر یک از این اعضا ، با همدیگر فرق می‌کند. با این وجود ، باید برنامه‌های مربوط به زیست محیطی ، آنچنان در نظر گرفته شود که بقای همه موجودات یک اکوسیستم تضمین گردد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آلودگیهای زیست محیطی ایران))r />*((اکوسیستم دریایی))
/>*((اکوسیستم‌های طبیعی ایران))
/>*((اکولوژی عمومی))
*((اکولوژی گیاهی))r />*((تکوین اکوسیستم))
/>*((جریان ماده و انرژی در اکوسیستم))
/>*((ساختار اکوسیستم))
*((منابع طبیعی ایران))
*((ویژگیهای زیست محیطی ایران))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 آبان 1384 [04:53 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 24 اسفند 1383 [12:56 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [07:36 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [07:23 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [07:19 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 01 دی 1383 [07:12 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..