منو
 کاربر Online
978 کاربر online
تاریخچه ی: انفجارهای هسته‌ای

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-65
-V{maketoc}
dir align=left>
+!تاریخچه
استفاده از ((انرژی هسته‌ای)) به مقیاس زیاد بین سالهای 1939 تا 1945 در ایالات متحده انجام شد. این امر در اثر فشار ((جنگ جهانی دوم)) بصورت نتیجه تلاشهای مشترک عده کثیری از ((دانشمندان)) صورت گرفت. دست اندرکارانی که در ایالات متحده به این کار اشتغال داشتند آمریکایی ، بریتیانیایی و پناهندگان اروپایی بودند که زیر سلطه ((فاشیسم)) بود. تلاش آنان این بود که پیش از آلمانیها به یک ((انواع سلاحهای هسته‌ای|سلاح هسته‌ای)) دست یابند. هدف تولید سلاحی بود که ((بمب اتمی)) نامیده می‌شد. این بمب در اصل یک ((راکتور هسته‌ای|راکتور هسته‌ای)) بی کنترل است که در آن ((واکنش هسته‌ای|واکنشهای هسته‌ای)) وسیعی طی چند ملیونیوم ثانیه در سراسر ماده صورت می‌گیرد.در انفجارات هسته‌ای انرژی هسته‌ای به بخشهای زیر تقسیم می‌شود:


*اثر ((موج انفجاری))
*اثر ((تشعشع حرارتی))
*اثر ((تشعشع هسته‌ای))

 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/3/34//Nuclear_Explossion.png} +{picture=Nuclear_Explossion.png}
  
 
 
 
 
- />! تاریخچه : />
استفاده از ((انرژی هسته ای)) به مقیاس زیاد بین سالهای 1939 تا 1945 در ((ایالات متحده)) انجام شد. این امر در اثر فشار ((جنگ جهانی دوم)) بصورت نتیجه تلاشهای مشترک عده کثیری از ((دانشمندان)) صورت گرفت. دست اندرکارانی که در ایالات متحده به این کار اشتغال داشتند آمریکایی ، بریتیانیایی و پناهندگان اروپایی بودند. که زیر سلطه ((فاشیسم)) بود.

تلاش آنان این بود که پیش از آلمانی ها به یک ((انواع سلاح های هسته ای|سلاح هسته ای)) دست یابند. هدف تولید سلاحی بود که ((بمب اتمی)) نامیده می شد. این بمب در اصل یک ((راکتورهای هسته ای|راکتور هسته ای)) بی کنترل است که در آن ((واکنش های هسته ای)) وسیعی طی چند ملیونیوم ثانیه در سراسر ماده صورت می گیرد.
در
انفجارات هسته ا ((انرژی هسته ای)) به بخش های زیر تقسیم می شود:

*اثر ((موج انفجاری))
*اثر ((تشعشع حرارتی))
*اثر ((تشعشع هسته ای))

انرژی حاصل از یک انفجار هسته ای به
صورت زیر به بخش های مختلف انفجار مربوط می شود: />
#حدودا 50% ((انرژی)) به صورت موج انفجاری یا موج مکانیکی اثرات مخربی را روی ساختمان ها ، بناها و تسیسات می گذارد.
# 35 %انرژی به صورت تشعشع حرارتی ظاهر می شود و معمولا ((حرارت)) محیط انفجار هسته ای تا میلیونها درجه می رسد.
#تا شعاع 5 کیلومتری انفجارهای هسته ای حرارت جهنمی دارند بطوری که همه چیز در این محیط ذوب می شود.
#اثر تشعع هسته ای که 15% انرژی انفجار را به خود اختصاص داده به صورت ((«ذره آلفا)) ، ((ذره بتا)) ، ((اشعه گاما)) و ((نوترون))) در محیط پخش می شود به علت بالا بودن ((نیم عمر)) آنها مدتهای طولانی در محیط ((اکوسیستم)) می ماند.

! انواع بمب های هسته ای :

بمب های هسته ای دو نوع هستند: />
*یک نوع از ((همجوشی هسته ای)) تولید می شود. معمولا ((هسته)) های سبک با هم ترکیب شده و هسته سنگین را ایجاد می کنند در این هنگام مقدار زیادی ((انرژی)) آزاد می شود. />
*نوع دوم بمب از طریق ((شکافت هسته‌ای)) یعنی شکسته شدن هسته های سنگین به هسته های سبک تر و همزمان با شکستن هسته مقدار قابل توجهی انرژی آزاد می شود.

! ((بمب هسته ای)) (Nuclear Bomb) :

یکی از سلاحهای انفجاری با نیروی بسیار خوب است که براساس ((واکنش زنجیری|واکنش های خودبخودی زنجیری)) شکست هسته ((اورانیوم)) 235 یا ((پلوتونیم)) 239 انجام می گیرد.از واکنش یک ((نوترون حرارتی)) بااورانیوم 235 دو هسته نسبتا سبک پایدار و 200Mev انرژی حاصل می شود.

اجزای اصلی این بمب شامل مقداری ((سوخت هسته ای)) ، ((ماده انفجاری)) به عنوان ((چاشنی)) و یک پوسته می باشد.
انفجار ((بمب اتمی)) با یک موج بسیار قوی ، روشنایی بسیار شدید و تشعشعات نافذ همراه است که باعث ((آلودگی رادیو اکتیو)) محیط اطراف ، هوا و آب می گردد.

! واحد سنجش قدرت انفجار های هسته ای:

قدرت ((انفجارهای هسته ا ی)) بر حسب ((T.N.T)) (تری نیترو تولوئن) می باشد. وقتی گفته می شود یک ((بمب هسته ای)) 20 مگاتنی منظور این است که ((انرژی)) حاصل از این بمب برابر انرژی حاصل از 20 مگاتن تی ان تی است. یعنی باید 20 مگا تن T.N.Tمنفجر شودتا انرژی معادل بمب هسته ای مذکور تولید شود.

! مباحث مرتبط با نجای ه ای:

*((انفجارهای اولیه هسته ای))
*((پدیده های اولیه یک انفجار هسته ای))
*((انرژی هسته ای))
*((انواع سلاح های هسته ای))
+


انرژی حاصل از یک انفجار هستهای بصورت زیر به بخشهای مختلف انفجار مربوط میشود:>>
#حدودا 50% انرژی بصورت موج انفجاری یا موج مکانیکی اثرات مخربی را روی ساختمانها ، بناها و تسیسات میگذارد.


# 35% انرژی بصورت تشعشع حرارتی ظاهر میشود و معمولا حرارت محیط انفجار هستهای تا میلیونها درجه میرسد.


#تا شعاع 5 کیلومتری انفجارهای هستهای حرارت جهنمی دارند، بطوری که همه چیز در این محیط ذوب میشود.


#اثر تشعع هستهای که 15% انرژی انفجار را به خود اختصاص داده بصورت ((ذره آلفا)) ، ((ذره بتا)) ، ((اشعه گاما)) و ((نوترون)) در محیط پخش میشود. به علت بالا بودن ((نیم عمر)) آنها مدتهای طولانی در محیط ((اکوسیستم)) میماند.
>
>
align=left>

{picture=nuclearbomb.jpg}
!انواع بمبهای هستهای
بمبهای هستهای دو نوع هستند:>>
*یک نوع از ((همجوشی هستهای)) تولید میشود. معمولا هستههای سبک باهم ترکیب شده و هسته سنگین را ایجاد میکنند، در این هنگام مقدار زیادی ((انرژی)) آزاد میشود.>>
*نوع دوم بمب از طریق ((شکافت هسته‌ای)) یعنی شکسته شدن هستههای سنگین به هستههای سبکتر و همزمان با شکستن هسته مقدار قابل توجهی انرژی آزاد میشود.
!بمب هستهای (Nuclear Bomb)
یکی از سلاحهای انفجاری با نیروی بسیار خوب است که براساس واکنهای خودبخودی زنجیری شکست هسته __235U__ یا __239Pu __ انجام می گیرد. از واکنش یک ((نوترون حرارتی)) با __235U__ دو هسته نسبتا سبک پایدار و 200Mev انرژی حاصل میشود. اجزای اصلی این بمب شامل مقداری ((سوخت هستهای)) ، ماده انفجاری به عنوان چاشنی و یک پوسته میباشد. انفجار بمب اتمی با یک موج بسیار قوی ، روشنایی بسیار شدید و تشعشعات نافذ همراه است که باعث ((آلودگی رادیو اکتیو)) محیط اطراف ، هوا و آب میگردد.
>
>


/>{picture=nuke1.jpg}
{picture=hastei.jpg}
!واحد سنجش قدرت انفجارهای هستهای
قدرت انفجارهای هستهای بر حسب ((T.N.T)) (تری نیترو تولوئن) میباشد. وقتی گفته میشود یک ((بمب هستهای)) 20 مگاتن منظور این است که انرژی حاصل از این بمب برابر انرژی حاصل از 20 مگاتن __تی ان تی__ است. یعنی باید 20 مگا تن __T.N.T__ منفجر شود تا انرژی معادل بمب هستهای مذکور تولید شود.
!مباحث مرتبط با نان
*((
وگی دی اکتیو))
*((انفجارهای اولیه هستهای))
*((پدیدههای اولیه یک انفجار هستهای))
*((انرژی هستهای))
*((انواع سلاحهای هستهای))  *((بمب اتمی)) *((بمب اتمی)) -*((اکتهای هسته ا))
*((و
اکنش های هسته ای))
*((موج انفجار
ی)) +*(( هستهای))  *((تشعشع حرارتی)) *((تشعشع حرارتی))  *((تشعشع هسته ای)) *((تشعشع هسته ای)) -*((یم )) ، ((هسته)) +*((راکتر هتی)) />*((سوخت هسته‌ای))  *((شکافت هسته‌ای)) *((شکافت هسته‌ای)) -*((همجوی هسته ای))
*((بمب هسته ای))
*((واک
نش زجیری))
*((سوخت هسته
ای پلوتونیم))
*((او
رانیوم غنی شده))
*((غنی سازی اورانیوم
)) +*((مو انجاری))  *((نوترون حرارتی)) *((نوترون حرارتی)) -*((سخت هت ی))
*((اد نفجاری))
*((چاش)) ، ((T.N.T))
*((آوگی دی اکتیو)) +*((یم ))
*((اکش نجیری))
*((واش سته))
*((مجوی های))
*((T.N.T
))
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [14:21 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 یکشنبه 27 شهریور 1384 [14:16 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 بهمن 1383 [11:24 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [11:03 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..