منو
 کاربر Online
764 کاربر online
تاریخچه ی: انرژی زمین گرمایی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2

مقدمه

استفاده از حرارت توسط انسان به زمانهای بسیار دور بر می‌گردد. وقتی که انسانهای ما قبل تاریخ در جستجوی پناهگاه در ته غارها اقدام به گریز از سرمای یخبندان کردند. با دور شدن از سطح زمین خود را در پناه تغییرات فصول قرار داده و در حقیقت از انرژی زمین گرمایی استفاده می‌کردند.

چشمه‌های آب گرم ، چشمه‌های آب گرم جهنده و فواره‌های بخار ، صور نمایشی از گرمای زمین هستند. که در هر زمان مورد استفاده مردمان بوده است و امروزه سعی در بهره برداری از این انرژی بصورت مدرن و در اندازه‌های بیشتر است. چشمه‌های شناخته شده با دمای بالا از مدتها پیش مورد بهره برداری قرار گرفته است، ولی اشکال عمده آن وجود چشمه‌هایی در نقاط کمیاب و مشخص از زمین است.تصویر
حرارت زمین

در حقیقت دو نوع انرژی تشخیص داده می‌شود: انرژیهای پایین ، انرژی های بالا. با وجود این مرز بین این دو بطور آشکار مشخص نیست، ولی انرژی پایین آن دمایی است که تولید الکتریسته با آن ممکن نبوده یا عملا قابل استفاده نیست. مقادیر مساعد بین 120 تا 180 درجه سانتیگراد نوسان می‌کند. توزیع دما در زیر زمین تابعی از دو فرآیند است:


  • از یک طرف افزایش منظم دما با عمق ، نتیجه شار گرمای هدایت شده از داخل زمین به سمت سطح آن است. این گرما که اساسا از مواد رادیو اکتیو سنگها ناشی می‌شود، گرادیان زمین گرمایی یا افزایش دما در واحد عمق حتی در ناحیه‌ای با لایه‌های زمینی یا طبیعت متفاوت شار حرارتی تقریبا ثابت و گرادیان بطور غیر قابل اغماض تغییر می‌کند. شناسایی این گرادیان در یک ناحیه معین سبب ارزیابی دمای حاکم بر عمقی می‌شود که در آن سفره آبی قابل استخراج وجود دارد.

  • فرآیند دیگری که به توزیع دماها در زیر زمین حاکم است. همرفت یا جابجایی است. خاک قابل نفوذ به جریان سریع آب در جهت قائم اجازه می‌دهد و به این دلیل همرفت تولید می‌شود. این همرفت مخصوصا در مورد یک رگه بخار اهمیت دارد، از این انرژی زمین گرمایی (با انرژی بالا) بسیار جالب برای تولید الکتریسته استفاده می‌شود.تصویر
تکنیک حفر چاه

یکی از اشکالات عمده ژئوترمال این است که چشمه‌ها یا در نقاط مشخص و کمیاب است و یا در مناطقی که قبلا آتشفشان فعال بوده ، وجود دارند. اگر بیاییم در این مناطق زمین را تا عمق 2 الی 3 کیلومتری حفر کنیم، دمایی به اندازه 200 تا 300 درجه سانتیگراد پیدا می شود. دسترسی به زمین گرمایی در همه نقاط زمین مقرون به صرفه نیست. همانند کمربند زلزله ، مناطقی که مقرون به صرفه است ژئوترمال نامیده می‌شود.

روش اول

استفاده از بخار داغ محبوس شده در داخل زمین: بخار داغ 250 درجه سانتیگراد است و با فشار زیاد قابل دسترس است. بخار داغ آب معمولا در عمق 2000 متری زمین قرار دارد.

روش دوم

این روش درحالت خشک است یعنی با با تزریق آب به صخره‌های زیر زمینی که بسیار داغ هستند، می‌توان آب داغ یا بخار داغ تولید کرد. بهره کار در این روش 10% الی 17% است. آب لازم برای تولید 1KWh کیلو وات ساعت برق 363 کیلوگرم می‌باشد. در صورتی که بخار آب لازم برای تولید 1KWh کیلو وات ساعت برق 5.9 کیلوگرم می‌باشد.تصویر
معایب استفاده از انرژی ژئوترمال

عیب استفاده از انرژی زمین گرمایی ، ایجاد آلودگی محیط زیست می‌باشد. گازهایی که از درون زمین خارج می‌شوند، هوا را آلوده می‌کنند و رسوبات حاصله زمین را آلوده می‌کنند. گازهایی که در اثر زمین گرمایی از آن خارج می‌شوند عبارتند از:


مباحث مرتبط با عنوان

ژئوترمال ( انرژی زمین گرمایی):


استفاده از حرارت توسط انسان به زمان های بسیار دور بر می گردد وقتی که انسانهای ما قبل تاریخ در جستجو پناهگاه در ته غارها اقدام به گریز از سرمای یخبندان کردند. با دور شدن از سطح زمین خود را در پناه تغییرات فصول قرارداده و در حقیقت از انرژی زمین گرمایی استفاده می کردند.

چشمه های آب گرم ، چشمه های آب گرم جهنده و فواره های بخار ، صور نمایشی از گرمای زمین هستند. که در هر زمان مورد استفاده مردمان بوده است و امروزه سعی در بهره برداری از این انرژی بصورت مدرن و در اندازه های بیشتر است. چشمه های شناخته شده با دمای بالا از مدت ها پیش مورد بهره برداری قرار گرفته است ولی اشکال عمده آن وجود چشمه هایی در نقاط کمیاب و مشخص از زمین است.

حرارت زمین:


در حقیقت دو نوع انرژی تشخیص داده می شود انرژی های پایین ، انرژی های بالا با وجود این مرزبین این دو بطور آشکار مشخص نیست ولی انرژی پایین آن دمایی است که تولید الکتریسته با آن ممکن تبوده یا عملا قابل استفاده نیست. مقادیر مساعد بین 120 تا 180 درجه سانتی گراد نوسان می کند. توزیع دما در زیر زمین تابعی از دو فرایند است:

  • از یک طرف افزایش منظم دما با عمق ، نتیجه شار گرمای هدایت شده از داخل زمین به سمت سطح آن است. این گرما که اساسا از مواد رادیو اکتیو سنگ ها ناشی می شود گرادیان زمین گرمایی یا افزایش دما در واحد عمق حتی در ناحیه ای با لایه های زمینی یا طبیعت متفاوت شار حرارتی تقریبا ثابت و گرادیان به طور غیر قابل اغماض تغییر می کند. شناسایی این گرادیان در یک ناحیه معین سبب ارزیابی دمای حاکم بر عمقی می شود که در آن سفره آبی قابل استخراج وجود دارد.

  • فرایند دیگری که به توزیع دما ها در زیر زمین حاکم است. همرفت یا جابجایی است. خاک قابل نفوذ به جریان سریع آب در جهت قائم اجازه می دهد و به این دلیل همرفت تولید می شود. این همرفت مخصوصا در مورد یک رگه بخار اهمیت دارد از این انرژی زمین گرمایی ( با انرژی بالای ) بسیار جالب برای تولید الکتریسته استفاده می شود.

تکنیک حفر چاه:


یکی از اشکالات عمده ژئوترمال این است که چشمه ها یا در نقاط مشخص و کمیاب است و یا در مناطقی که قبلا آتشفشان فعال بوده ، وجود دارند. اگر بیاییم در این مناطق زمین را تا عمق 2 الی 3 کیلومتری حفر کنیم. دمایی به اندازه 200 تا 300 درجه سانتیگراد پیدا می شود. دسترسی به زمین گرمایی در همه نقاط زمین مقرون به صرفه نیست. همانند کمربند زلزله ، مناطقی که مقرون به صرفه است ژئوترمال نامیده می شود.

  • روش اول: استفاده از بخار داغ محبوس شده در داخل زمین:بخار داغ 250 0C درجه سانتیگراد است. و با فشار زیاد قابل دسترس است. بخار داغ آب معمولا در عمق 2000 متری زمین قرار دارد.

  • روش دوم: این روش درحالت خشک است یعنی با با تزریق آب به صخره های زیر زمینی که بسیار داغ هستند، می توان آب داغ یا بخار داغ تولید کرد. بهره کار در این روش 10% الی 17% است. آب لازم برای تولید 1KWh کیلو وات ساعت برق 363 کیلوگرم می باشد. در صورتی که بخار آب لازم برای تولید 1KWh کیلو وات ساعت برق 5.9 کیلوگرم می باشد.

معایب استفاده از انرژی ژئوترمال:


عیب استفاده از انرژی زمین گرمایی ، ایجاد آلودگی محیط زیست می باشد. گازهایی که از درون زمین خارج می شوند، هوا را آلوده می کنند و رسوبات حاصله زمین را آلوده می کنند. گاز هایی که در اثر زمین گرمایی از آن خارج می شوند عبارتند از:


میزان گازهای خروجی 0.5 گرم بر کیلو وات ساعت و میزان رسوبات خروجی 70 کیلو گرم بر کیلو وات ساعت می باشد.

مباحث مرتبط با انرژی زمین گرمایی:
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [00:07 ]   4   اصغر نامور      جاری 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [10:36 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 07 آبان 1383 [20:26 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..