منو
 کاربر Online
1300 کاربر online
Lines: 1-23Lines: 1-23
-یکی از برنامه هایی که خداوند متعال در نظام هستی اجرا می کند امتحان و آزمایش است. در این برنامه، امتحان گیرنده خداون متعا است و امتحان دهنده انسانها هستند و محل امتحان دنیاست و مواد امتحانی شکلها و گونه های مختلف را در بر می گیرد، و به تناسب میزان موفقیت و کسب نمره قبولی، خداوند به انسانها پاداش میدهد.
پاداش های دنیوی و اخروی. ائمه معصومین علیهم السلام که جانشینان خداوند در زمین و راهنمایان حقیقی برای هدایت انسانها به سوی خدا هستند آنان نیز همین برنامه امتحان را نسبت به یاران و شیعیان خویش اجرا میکنند تا به هر کس قابلیت و لیاقتش ر شان دهند.
+یکی از برنامههایی که خداوند متعال در نظام هستی اجرا می کند امتحان و آزمایش است. در این برنامه، خداوند امتحانگیرنده و انا‌ها امتحاندهنده هستند؛ محل امتحان دنیاست و مواد امتحانی شکلها و گونههای مختلف را در بر میگیرد، و خداوند به تناسب میزان موفقیت و کسب نمره قبولی، به انسانها پاداش مدهد-
پاداشهای دنیوی و اخروی.
((
ائمه معصومین علیهم السلام)) که جانشینان خداوند در زمین و راهنمایان حقیقی انسانها به سوی خدا هستند نیز همین امتحان را نسبت به یاران و شیعیان خویش ارائه مکنند تا قابلیت و لیاقت هر ک رشن گردد.
-ته چون گای و یمان یار اا عصم علیه لسام ر ح آان نیت، بهمین هت اتاضت و رد گیری و احیاا" فرمانییی ر سیر احا زمایش خودمیی میکند، دستی با خاندان سو الله ی الله لیه و آله همراه ا رویارویی با بلا و میش ا. +تی اان رل اله ی ا علیه ل با ویارویی و آزای هماه ات. ((ضت یرامنی لی یه الا)) ی فماید ک ا خاندان پیبر را ست می دارد، اید آماگی رویارویی با بلا را ویش فراهم ود.»
-((حضرت امیراممنین ی علیه السلام)) میفماید: {__من احب هل الی فلیستد ده لء__}؛ (هر که ما خاندان پیامبر را دوست می دار باید مادگی یاریی ب با ا وی ام رد.) +روزی مردی به ((حضرت اما ممد ار علیه السلام|مام با لیه اللم)) گفته دا گ که من شما خاندان پیامبر را دوست میدارم.»
مم به او فمود:«پس اه بلا بر ت بپو. ب خدا وگند که شتاب ل ه سوی م یعیا ما یش از شتاب سی در دل دشت است.»
-((رت اما ممد بار علیه السلام|امم ار یه الام)) نت ودند ه مردی حضرت رسید پید: گن اید
ت ود: ما در میان ین مت همانند ((بی اری))یم که ایشان ر بری می د و انان ده نا اته می شدند. انی که یان سران م ا سر می برد و نانما ا نگه یا. ی گام ن گف : ه د ن که من خان پیامر ا دوست ی درم. />امام باقر علیه اسلام فرمود: پ مه بلا بر ت پو. به وگند که شا ی م شییان ما ی ا شب ل ات دشت.
+م مصومی علیهم السلام ا یرا یش احان متوی می‌یرند. اهی ب ص جاز حضور در دسا ان ظام را می دهن و بتد با نفوذ در حکومت ستمگران ه نفع شیعیان دمت کند اگ در ه ای ا مر محور یم و فانرداری ارج شد به ی احان خت آزموده می شود، همانند ((لی ن یقین)) که ویر ((ارون ارشید|هارون)) لیفه باسی بد و ((ضرت اما موی کا یه الام|م کم لی اسام)) ه فموه ود ا ی ار که نسبت پیرش خوا یکی ا یعیان کوتای کرد امام به ا فرمود:«پی دوباره ت مرو به گ ن شص ا
ی یقین هم صورتش را ر زی پای ن ش اکآلوده سات نست ذشته خویش را جبران کند.
-امتحاناتی که ائمه معصومی علیهم السلام از یاران خویش میگیرند مختلف است، گاهی به شخص، اجازه حضور در دستگاه حاکمان ظالم می دهند تا او بتواند با نفوذ در حکومت ستمگران به نفع شیعیان خدمت کند و اگر در صحنه ای از مرز و محور تسلیم و فرمانبرداری خارج شود به یک امتحان سخت آزموده میشود، همانند ((علی بن یقطین)) که وزیر ((هارون الرشید|هارون)) خلیفه عباسی بود و ((حضرت امام موسی کاظم علیه السلام|امام کا علیه السلام)) حضور او را امضاء کرده بود و یکبار که نسبت به پذیرش یکی از شیعیا کواهی کرده ود ضرت فرمود: “ پذیرش تو مروط به گذشت آن شخص از توست. ” و علی بن یقطین هم صورتش را در زیر پای آن شخص خاک آلوده ساخت تا توانت ذشته خویش را جبران کد.

در صحنه ا
ی دیگر ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) به یکی از افرادی که ادعای زیادی هواداران حضرت را داشت فرمود که داخل تنور روشن بشود تا میزان تسلیم و سرسپردگی اش بر خودش روشن شود. خلاصه تار این که پیروی از امامان معصوم علیهم السلام جدای از آزمایش وامتحان نیست؛ البته قابلیت افراد برای امتحانات، مختلف و گوناگون است.
+همنین ((حضرت امام فر صادق علیه السلام|امام صا علیه السلام)) به یکی از اادی که دی مبت به خاندان یامبر را داشت فرمود داخل تنور روشن بشود تا میزان تسلیم و سرسپردگیاش بر خودش روشن شود.
خلاصه ام این که پیروی از امامان معصوم علیهم السلام از آزمایش و امتحان جدا نیست. البته قابلیت افراد برای امتحانات، مختلف و گوناگون است.
 منابع: بحار الانوار، ج 39، ص 295. منابع: بحار الانوار، ج 39، ص 295.
 بحار الانوار، ج 67، ص 238، ح 55 از شباره المصطفی. بحار الانوار، ج 67، ص 238، ح 55 از شباره المصطفی.
 بحار الانوار، ج 47، ص 123، ح 172 از مناقب. بحار الانوار، ج 47، ص 123، ح 172 از مناقب.
 بحار الانوار، ج 48، ص 85، ح 105 از عیون المعجزات. بحار الانوار، ج 48، ص 85، ح 105 از عیون المعجزات.
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
 ((معیار واگذاری مسئولیت : علم - تعهد)) ((معیار واگذاری مسئولیت : علم - تعهد))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [12:19 ]   6   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [07:25 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [07:05 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [07:41 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [06:07 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 13 تیر 1383 [11:24 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..