منو
 صفحه های تصادفی
نحوه نگهداری مواد شیمیایی
اصل فرما
استان قم
آتش نشانی صنعتی
سلامتی و توت فرنگی
برهمکنش قوی هسته‌ای
درهم روی روده
اختلالات مغزی - عروقی
میعان
تنظیم اپرون های بیوسنتز aa ها
 کاربر Online
1185 کاربر online
Lines: 1-20Lines: 1-23
-یکی از برنامه هایی که خداوند متعال در نظام هستی اجرا می کند امتحان و آزمایش است. در این برنامه، امتحان گیرنده خداون متعا است و امتحان دهنده انسانها هستند و محل امتحان دنیاست و مواد امتحانی شکلها و گونه های مختلف را در بر می گیرد، و به تناسب میزان موفقیت و کسب نمره قبولی، خداوند به انسانها پاداش میدهد.
پاداش های دنیوی و اخروی. ائمه معصومین علیهم السلام که جانشینان خداوند در زمین و راهنمایان حقیقی برای هدایت انسانها به سوی خدا هستند آنان نیز همین برنامه امتحان را نسبت به یاران و شیعیان خویش اجرا میکنند تا بهرکس قابلیت و لیاقتش ر شان دهند.
+یکی از برنامههایی که خداوند متعال در نظام هستی اجرا می کند امتحان و آزمایش است. در این برنامه، خداوند امتحانگیرنده و انا‌ها امتحاندهنده هستند؛ محل امتحان دنیاست و مواد امتحانی شکلها و گونههای مختلف را در بر میگیرد، و خداوند به تناسب میزان موفقیت و کسب نمره قبولی، به انسانها پاداش مدهد-
پاداشهای دنیوی و اخروی.
((
ائمه معصومین علیهم السلام)) که جانشینان خداوند در زمین و راهنمایان حقیقی انسانها به سوی خدا هستند نیز همین امتحان را نسبت به یاران و شیعیان خویش ارائه مکنند تا قابلیت و لیاقت هر ک رشن گردد.
-ته چون گای و یمان یار اا عصم علیه لسام ر ح آان نیت، بهمین هت اتاضت و رد گیری و احیاا" فرمانییی ر سیر احا زمایش خود میی میکند، دستی با خاندان سو الله ی الله لیه و آله همراه ا رویارویی با بلا و میش ا. +تی اان رل اله ی ا علیه ل با ویارویی و آزای هماه ات. ((ضت یرامنی لی یه الا)) ی فماید ک ا خاندان پیبر را ست می دارد، اید آماگی رویارویی با بلا را ویش فراهم ود.»
-حضرت امیرالمومین ی علیه السلام میفماید: [من احبنا هل الی فلیستد ده ال"] (هرکه ما خاندان پیامبر را دوست می دار باید مگی رویاویی ا بلا ا رخوی ام رد.) +روزی مردی به ((حضرت امام محد ار علیه السلام|مام باقر لیه اللم)) گفته دا گ که من شما خاندان پیامبر را دوست میدارم.»
مم به او فرمود:«پس امه ل بر تن بپوش. به خدا وگند که تاب بلا ه وی م یعیا ما یش از شتاب سی در دل دشت است.»
-امم ر علیه السلام نشت ودند ه مردی حضرت رسید رید: “ و اید

حت فمد: "ا در مین این ام من ی ارایی که ایان س یده می شدند ننان ده نگه ات می . ای ک یا پسران ما ر می برن و زنانا ر نگه میدار. ” ر ی هنگم آن شخص گت : به ا ون که ن شم خادا پیام ا وست ی ار.
+امه ممین علیهم السلام از یاران خویش متحاات مفاوی می‌یرند. اهی ب ص جاز حضور در دساه حاکان ظام ر می ده تا او بتاد با نفوذ د حکوم تمگران به نف شیعیان خدمت کد اگر در حنه ای از مز م سیم و فرمانردای خارج شد ب یک امحان ست موده می شود، همانند ((عی ن یقین)) که ویر ((هارون رشید|هارون)) لیفه بای بود و ((حضرت اام موسی ک لیه للا|مام کاظ لی اسلام)) اجازه فرموه و، اما یک بار که نبت به پذیرش خواسته یکی از شیعیان کتای کر، به او فرمود:«پذیرش دوبار و مروط گشت آن شخص از تست />و علی بن یقطین هم وتش را د زیر ای آن شص خاک‌آود سا ا وانست گذشت خویش ا جبرا کند.
-امام باقر علیه السلام فرمود: “ پس جامه بلا بر ت بپوش. به خدا سوگند که شتاب بلا به سوی ما و شیعیان م یش از شتاب سیل است در دل دشت. ” امتحاناتی که ائمه مصومین عیهم لسلام ز یاان خویش مییرد متلف است، گاهی به شخص، اجاز حضور در دستگاه حاکمان ظالم را می دهند تا او بتواند با نفوذ در حکومت ستمگران به نفع شیعیان خدمت کند و اگر در صحنه ای از مرز و محور تسلیم و فرمانبرداری خارج شد به یک امتحان سخت آزموده میشود، همانند ((علی بن یقطین)) که وزیر ((هارن لرشید|هارن)) لیفه عباسی بود و امام کاظم علیه اللام حضور ا را امضاء کرده بود و یکبار که نسبت به پذیرش یکی ا شیعیان کوتاهی کرد بود، حضرت فرمود: “ پذیرش تو مشروط به گذشت آن شخص از توست. ” و علی بن یقطین هم صورتش را در زیر پای آن شخص خاک آلوده
ساخت تا تو
انت ذشته خویش را جبران کد.

در صحنه ا
ی دیگر امام صادق علیه السلام به یکی از افرادی که ادعای زیادی هواداران حضرت را داشت فرمود که داخل تنور روشن بشود تا میزان تسلیم و سرسپردگی اش بر خودش روشن شود. خلاصه تار این که پیروی از امامان معصوم علیهم السلام جدای از آزمایش وامتحان نیست؛ البته قابلیت افراد برای امتحانات، مختلف و گوناگون است.
+همنین ((رت امام ع اد لیه اسلام|امام صاد علیه الا)) ه یکی ا ارادی که اعای حبت به خاندان یامبر را داشت فرمود داخل تنور روشن بشود تا میزان تسلیم و سرسپردگیاش بر خودش روشن شود.
خلاصه ام این که پیروی از امامان معصوم علیهم السلام از آزمایش و امتحان جدا نیست. البته قابلیت افراد برای امتحانات، مختلف و گوناگون است.
 منابع: بحار الانوار، ج 39، ص 295. منابع: بحار الانوار، ج 39، ص 295.
-
بحار الانوار، ج 67، ص 238، ح 55 از شباره المصطفی.
>>بحار الانوار، ج 47، ص 123، ح 172 از مناقب.
>>بحار الانوار، ج 48، ص 85، ح 105 از عیون المعجزات.
+بحار الانوار، ج 67، ص 238، ح 55 از شباره المصطفی.
بحار الانوار، ج 47، ص 123، ح 172 از مناقب.
بحار الانوار، ج 48، ص 85، ح 105 از عیون المعجزات.

مراجعه شود به:
((معیار واگذاری مسئولیت : علم - تعهد))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 31 مرداد 1384 [12:19 ]   6   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [07:25 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 دی 1383 [07:05 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 آذر 1383 [07:41 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [06:07 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 13 تیر 1383 [11:24 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..