منو
 کاربر Online
1499 کاربر online
تاریخچه ی: اسید آمینه

!دیدکلی
((پروتئین|پروتئینها)) ، زنجیرهای خطی یا پلیمرهایی هستند که از ترکیب اسیدهای آمینه حاصل می‌شوند. اسید آمینه‌ها ، حروف الفبایی پروتئینها را تشکیل می‌دهند و چون امکانات بالقوه نامحدودی در طرز توالی و طول زنجیره اسید آمینه‌ها در تولید پروتئینها وجود دارد، از این رو انواع بی شماری از پروتئینها نیز می‌توانند وجود داشته باشند.

اختلاف هر ((اسید)) با سایر اسیدهای آمینه ، در زنجیره جانبی هر یک از اسیدهای آمینه است. اسیدهای آمینه در آغاز تشکیل زمین ، به همراه سایر مواد آلی پیدا شدند. اسیدهای آمینه‌ای که در حضور پرتوهای فرابنفش بوجود آمدند، گوناگونی بسیار داشته‌اند. اما به دلایلی ناشناخته تنها بیست اسید آمینه ، آن هم از نوع L ، در یاخته زنده کاربرد پیدا کرد.
!ساختار اسیدهای آمینه
هر اسید آمینه ، از یک ((کربن)) نامتقارن به نام کربن α تشکیل یافته است که با چهار گروه مختلف ((گروه کربوکسیل|کربوکسیل)) (COOH) ((اتم هیدروژن)) ، گروه آمینه بازی (__''NH2-''__) و یک زنجیره غیر جانبی (__''R-''__) پیوند برقرار می‌کند. ریشه R ممکن است یک زنجیره کربنی و یا یک حلقه کربنی باشد. عوامل دیگری مانند ((الکل)) ، ((آمین)) ، کربوکسیل و نیز ((گوگرد)) می‌توانند در ساختمان ریشه R شرکت کنند. زنجیره جانبی خود چندین اتم کربن دارد و آنها را به ترتیبی که از کربن آلفا ، فاصله می‌گیرند، با حروف بتا (β) ، گاما (γ) و دلتا (δ) نشان می‌دهند.

اگر در حالی که عامل COOH روی کربن آلفا قرار داد عامل NH2 روی کربنهایی غیر آلفا قرار گیرد. نوع اسید آمینه به β ، γ یا δ تغییر خواهد کرد. اسیدهای آمینه آزاد به مقدار بسیار ناچیز در سلولها وجود دارند. بیشتر اسیدهای آمینه آلفا در سنتز پروتئین شرکت می‌کنند، در صورتی که اسیدهای آمینه بتا ، گاما و دلتا واسطه‌های شیمیایی هستند. بیشتر اسیدهای آمینه در PH هفت به صورت دو قطبی در می‌آیند یعنی گروه NH2 ((پروتون)) می‌گیرد و گروه COOH ((هیدروژن)) خود را از دست می‌دهد و به صورت –COO- در می‌آید.
!ایزومری در اسیدهای آمینه
مطابق قرار داد اگر ساختمان فضایی یک اسید آمینه را در نظر بگیریم، چنانچه عامل NH2 که به کربن آلفا متصل است در طرف چپ باشد، می‌گوییم که این اسید آمینه از نوع L است و هرگاه عامل NH2 در طرف راست کربن آلفا قرار گیرد، گوییم که این اسید آمینه از نوع ∆ است. برخلاف قندهای طبیعی که از نوع ∆ هستند، اسیدهای آمینه طبیعی همگی از نوع L می‌باشند. ایزومرها را انانتیوم می‌گویند.
!انواع اسیدهای آمینه
!!منو اسیدهای آمینه
*__گلیکوکول (Gly) :__
گلیکوکول که گلیسین نیز نامیده می‌شود و تنها اسید آمینه‌ای است که فاقد کربن ناقرینه است و در ساختمان پروتئینهایی مانند ((کلاژن)) ، الاستین و ((رشته ابریشم)) به مقدار فراوان وجود دارد.


*__آلانین (Ala) :__
در تمام پروتئینها فراوان است.


*__والین (Val) :__
اسید آمینه ضروری برای انسان است و به مقدار کم در بیشتر پروتئینها یافت می‌شود.


*__لوسین (Leu) :__
اسید آمینه ضروری برای انسان بوده و در بیشتر پروتئینها به مقدار زیاد وجود دارد.


*__ایزولوسین (Ile) :__
اسید آمینه ضروری برای انسان است که به مقدار کمتر از اسیدهای آمینه دیگر پروتئینها وجود دارد. ایزولوسین دو کربن ناقرینه دارد.
!!اسید آمینه الکل دار
*__سرین (Ser) :__
اسید آمینه‌ای است که در رشته‌های ابریشم بسیار فراوان بوده و در ساختمان چربیها و پروتئینهای مرکب نیز شرکت می‌کند.


*__تره اونین (Thr) :__
اسید آمینه الکل داری است که برای انسان ضروری بوده و مانند ((ایزولوسین)) یک کربن ناقرینه اضافی دارد.
!!اسیدهای آمینه گوگرددار
*__سیستئین (Cys) :__
این اسید آمینه نقش مهمی در ((ساختمان پروتئین|ساختمان فضایی پروتئینها)) بر عهده دارد زیرا عامل تیول (SH-) دو مولکول سیستئین در یک زنجیره پلی پپتیدی و یا دو مولکول سیستئین در دو زنجیره پلی پپتیدی با از دست دادن هیدروژن ((پیوند کوالانسی|پیوند کوالان)) می‌سازند و در نتیجه دو مولکول سیستئین تبدیل به اسید آمینه دیگری به نام سیستئین می‌گردند.


*__متیونین (Met) :__
متیونین از اسیدهای آمینه ضروری برای انسان است که مقدار آن در پروتئینها نسبتا کم است.
!!دی اسیدهای منو آمینه
اسیدهای آمینه‌ای هستند که دارای یک ((آمین)) و دو ((عامل کربوکسیل)) هستند و به ((اسید آمینه اسیدی)) مشهورند.
*__اسید آسپارتیک (Asp) :__
در پروتئینها به مقدار زیاد یافت می‌شود. ((اسیدیته)) این اسید آمینه زیاد است.


*__اسید گلوتامیک (Glu) :__
مقدار آن در پروتئین زیاد است و نقش مهم آن انتقال عامل آمین در واکنشهای بیوشیمیایی است.
!!اسیدهای آمینه آمیدی
این ترکیبات روی ریشه R دارای یک عامل آمیدی هستند. این اسیدهای آمینه در سنتز پروتئینها شرکت نموده و نقش مهمی را در انتقال آمونیاک دارا هستند.
*__گلوتامین (Gln)__
*__آسپاراژین (Asn)__
!!اسیدهای آمینه دی آمین
این اسیدهای آمینه دارای یک عامل آمین اضافی هستند.
*__لیزین (Lys) :__
این اسید آمینه برای انسان ضروری بوده و در بیشتر پروتئینها مخصوصا در بعضی از پروتئینها مانند ((هیستون|هیستونها)) به مقدار فراوان دیده می‌شود. لیزین در سنتز کلاژن نیز شرکت می‌کند. ولی پس از تشکیل ((کلاژن)) ، لیزین به دلتا هیدروکسی لیزین تبدیل می‌شود.


*__آرژنین (Arg) :__
این اسید آمینه در پروتئینهایی مانند هیستون و ((پروتامین)) بسیار فراوان است. ((آرژنین)) بسیار بازی است. گروه انتهای این اسید آمینه را که شامل سه ((ازت)) می‌باشد، گوانیدین می‌نامند.
!!اسیدهای آمینه حلقوی
بعضی از این اسیدهای آمینه به علت دارا بودن ((حلقه بنزنی)) ، ((حلقه آروماتیک|عطری)) (آروماتیک) نامیده می‌شوند و برخی دیگر دارای یک حلقه هترو سیلیک هستند.
*__فنیل آلانین :__
از اسیدهای آمینه ضروری برای انسان بوده و در پروتئینها به مقدار فراوان یافت می‌شوند. در ساختمان این اسید آمینه یک حلقه بنزنی و یک زنجیر جانبی آلانین شرکت دارد.


*__تیروزین (Thr) :__
این اسید آمینه به مقدار فراوان در پروتئینها دیده می‌شود. ((حلالیت)) آن در آب کم است. تیروزین را پاراهیدروکسی فنیل آلانین هم می‌نامند. زیرا از ((اکسیداسیون)) فنیل آلانین حاصل می‌شود.


*__تریپتوفان (Trp) :__
اسید آمینه ضروری برای انسان است که به مقدار کم در پروتئینها وجود دارد.


*__هیستیدین (His) :__
این اسید آمینه در تمام پروتئینها به مقدار اندکی وجود دارد و فقط مقدار آن در ((هموگلوبین)) نسبتا زیاد است.


*__پرولین (Pro) :__
اسید آمینه‌ای است که در پروتئینهایی مانند کلاژن و رشته‌های ابریشم به مقدار فراوان دیده می‌شود. این اسید آمینه نقش مهمی در ساختمان فضایی پروتئینها به عهده دارد. در حقیقت پرولین که از حلقه ایمین مشتق می‌شود، یک ((اسید ایمینه)) است. در کلاژن تعدادی از پرولینها به هیدروکسی پرولین تبدیل می‌شود.
!اسیدهای آمینه ضروری
از نظر تغذیه ، اسید آمینه‌ها را به دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم می‌کنند. اسیدهای آمینه ضروری ، اسیدهای آمینه‌ای هستند که سلولها قادر به سنتز نیستند، در صورتی که اسیدهای آمینه غیر ضروری توسط سلولها از سایر مواد ساخته می‌شوند. نوع اسیدهای آمینه ضروری در نزد گونه‌های مختلف جانداران متفاوت است.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((اسید آمینه اسیدی))
*((اسید ایمینه))
*((اکسیداسیون))
*((حلقه آروماتیک))
*((حلقه بنزنی))
*((رشته ابریشم))
*((ساختمان پروتئین))
*((کلاژن))
*((گروه کربوکسیل))
*((هموگلوبین))تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 03 دی 1384 [19:22 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 پنج شنبه 27 اسفند 1383 [22:33 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..