منو
 کاربر Online
1699 کاربر online
تاریخچه ی: اتم هیدروژن

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-26Lines: 1-41
 !دید کلی  !دید کلی
-اتم هیدروژن ساده‌ترین اتمها می‌باشد، و همین امر سبب می‌شود که هرگاه مطالعه‌ای در مورد ((ساختمان اتم|ساختار اتمها)) انجام شود، ابتدا این مطالعه در مورد اتم هیدروژن شروع می‌شود. بعد از اینکه نتیجه گیرها در مورد اتم هیدروژن با نتایج تجربی و عملی موجود موافق بود، یعنی صحت و درستی تئوری یا نظریه در مورد اتم هیدروژن از نظر تجربی تئید گردید، مطالعه را به اتمهای دیگر تعمیم می‌دهند. به عنوان مثال ((کوانتش انرژی|کوانتش ترازهای انرژی)) ، اولین بار در مورد اتم هیدروژن به اثبات رسید، سپس در مورد اتمها دیگر نیز مطالعه شد. +اتم هیدروژن ساده‌ترین اتمها می‌باشد، و همین امر سبب می‌شود که هرگاه مطالعه‌ای در مورد ((ساختمان اتم|ساختار اتمها)) انجام شود، ابتدا این مطالعه در مورد اتم هیدروژن شروع می‌شود. بعد از اینکه نتیجه گیریها در مورد اتم هیدروژن با نتایج تجربی و عملی موجود موافق بود، یعنی صحت و درستی تئوری یا نظریه در مورد اتم هیدروژن از نظر تجربی تیید گردید، مطالعه را به اتمهای دیگر تعمیم می‌دهند. به عنوان مثال ((کوانتش انرژی|کوانتش ترازهای انرژی)) ، اولین بار در مورد اتم هیدروژن به اثبات رسید، سپس در مورد اتمها دیگر نیز مطالعه شد.
{picture=p015.jpg}
 !مشخصات اتم هیدروژن !مشخصات اتم هیدروژن
-ساختمان اتم هیدروژن از یک ((هسته)) و یک ((الکترون)) تشکیل شده است. معلوم شده است که قطر اتم هیدروژن تقریبا یک آنگسترم است و الکترون در این اتم با انرژی 13.6 الکترون ولت (هر الکترون ولت معادل 1.6x10-19b> ژول است) به هسته مقید است.
!((طیف اتم هیدروژن))
+ساختمان اتم هیدروژن از یک ((هسته اتم|هسته)) و یک ((الکترون)) تشکیل شده است. معلوم شده است که قطر اتم هیدروژن تقریبا یک آنگسترم است و الکترون در این اتم با انرژی 13.6 الکترون ولت (هر الکترون ولت معادل 1.6x10-19p> ژول است) به هسته مقید است.
!طیف اتم هیدروژن
 طیف مربوط به اتم هیدروژن که توسط ((طیف سنج منشوری)) یا ((طیف سنج توری پراش)) حاصل می‌شود، متشکل از تعدادی خطوط تیزه گسسته ، و روشن در زمینه سیاه است. این خطوط تصویرهای شکاف هستند. در حقیقت ، طیف تمام ((عناصر شیمیایی)) که به شکل گاز تک اتمی هستند، مرکب از چنین خطوط روشن است. این طیف به طیف خطی معروف است. در این صورت طیف گسیلی ناشی از اتم هیدروژن ، که یک طیف خطی روشن است، مشخصه هیدروژن است.

طیف اتم هیدروژن به نواحی مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند، که هر کدام از این نواحی به افتخار دانشمندانی که آنها را اولین بار تعیین کرده‌اند، به نام آن ثبت شده است. اولین ((اشعه فرابنفش|ناحیه فرابنفش)) است که به ((سری لیمان)) معروف است. ناحیه دوم ، ناحیه مرئی است که به ((سری بالمر)) معروف است. ناحیه سوم ، ((اشعه فروسرخ|ناحیه فروسرخ)) است که سری پاشن نامیده می‌شود.
 طیف مربوط به اتم هیدروژن که توسط ((طیف سنج منشوری)) یا ((طیف سنج توری پراش)) حاصل می‌شود، متشکل از تعدادی خطوط تیزه گسسته ، و روشن در زمینه سیاه است. این خطوط تصویرهای شکاف هستند. در حقیقت ، طیف تمام ((عناصر شیمیایی)) که به شکل گاز تک اتمی هستند، مرکب از چنین خطوط روشن است. این طیف به طیف خطی معروف است. در این صورت طیف گسیلی ناشی از اتم هیدروژن ، که یک طیف خطی روشن است، مشخصه هیدروژن است.

طیف اتم هیدروژن به نواحی مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند، که هر کدام از این نواحی به افتخار دانشمندانی که آنها را اولین بار تعیین کرده‌اند، به نام آن ثبت شده است. اولین ((اشعه فرابنفش|ناحیه فرابنفش)) است که به ((سری لیمان)) معروف است. ناحیه دوم ، ناحیه مرئی است که به ((سری بالمر)) معروف است. ناحیه سوم ، ((اشعه فروسرخ|ناحیه فروسرخ)) است که سری پاشن نامیده می‌شود.
-!ایزوتوپهای هیدروژن +!ایزوتوپهای هیدروژن
 *هیدروژن با ((عدد اتمی)) یک و ((عدد جرمی)) یک ، یکی از ایزوتوپهای اتم هیدروژن است. این نوع ایزوتوپ فاقد ((نوترون)) است.

 *هیدروژن با ((عدد اتمی)) یک و ((عدد جرمی)) یک ، یکی از ایزوتوپهای اتم هیدروژن است. این نوع ایزوتوپ فاقد ((نوترون)) است.

 *((دوتریم)) با فرمول شیمیایی 21H که عدد اتمی آن یک بوده و عدد جرمی‌اش برابر 2 است. این ایزوتوپ دارای یک نوترون است. این نوع هیدروژن را ((دوتریم|هیدروژن سنگین)) نیز می‌گویند. *((دوتریم)) با فرمول شیمیایی 21H که عدد اتمی آن یک بوده و عدد جرمی‌اش برابر 2 است. این ایزوتوپ دارای یک نوترون است. این نوع هیدروژن را ((دوتریم|هیدروژن سنگین)) نیز می‌گویند.
 +

 +
 +
 +
 +{picture=0p25.jpg}
 +
 +
 +
 !دیدگاه کوانتومی اتم هیدروژن !دیدگاه کوانتومی اتم هیدروژن
-از آنجا که اتم هیدروژن ساده‌ترین اتمهاست، بنابراین ابتدا ((معادله شرویدینگر)) در مورد اتم هیدروژن حل می‌شود. سپس این نتایج با تغییراتی در معادله شرودینگر در مورد عناصر دیگر تعمیم داده می‌شود. بر اساس جوابهای معادله شرودینگر ترازهای انرژی اتم هیدروژن حاصل می‌شوند. به هر تراز اتمی یک ((اعداد کوانتومی|عدد کوانتومی اصلی)) که با n نشان داده می‌شود، تعریف می‌کنند، در حالت پایه الکترون اتم هیدروژن در تراز n=1 قرار دارد. اگر هیدروژن بوسیله عواملی مانند میدان خارجی تحریک شود، در این صورت الکترون تحریک شده و به تراز بالاتر می‌رود که در اینحالت اصطلاحا گفته می‌شود که اتم هیدروژن برانگیخته شده است.

از آنجا که حالت برانگیخته حالت پایداری نیست، لذا الکترون از قوسی به تراز اولیه بر می‌گردد. اختلاف انرژی این دو تراز توسط اتم به صورت ((تابش الکترومغناطیسی)) ، گسیل می‌گردد. بر اساس اینکه تعداد انرژی الکترون برانگیخته و یا اختلاف انرژی دو تراز پایه و برانگیخته چقدر باشد، ((طول موج)) تابش الکترومغناطیسی حاصل متفاوت خواهد بود. به این ترتیب طیفی حاصل می‌گردد که به ((طیف اتم هیدروژن)) معروف است.
+از آنجا که اتم هیدروژن ساده‌ترین اتمهاست، بنابراین ابتدا ((معادله شرویدینگر)) در مورد اتم هیدروژن حل می‌شود. سپس این نتایج با تغییراتی در معادله شرودینگر در مورد عناصر دیگر تعمیم داده می‌شود. بر اساس جوابهای معادله شرودینگر ترازهای انرژی اتم هیدروژن حاصل می‌شوند. به هر تراز اتمی یک ((اعداد کوانتومی|عدد کوانتومی اصلی)) که با n نشان داده می‌شود، تعریف می‌کنند، در حالت پایه الکترون اتم هیدروژن در تراز n = 1 قرار دارد. اگر هیدروژن بوسیله عواملی مانند میدان خارجی تحریک شود، در این صورت الکترون تحریک شده و به تراز بالاتر می‌رود که در اینحالت اصطلاحا گفته می‌شود که اتم هیدروژن برانگیخته شده است.

از آنجا که حالت برانگیخته حالت پایداری نیست، لذا الکترون از قوسی به تراز اولیه بر می‌گردد. اختلاف انرژی این دو تراز توسط اتم به صورت ((تابش الکترومغناطیسی)) ، گسیل می‌گردد. بر اساس اینکه تعداد انرژی الکترون برانگیخته و یا اختلاف انرژی دو تراز پایه و برانگیخته چقدر باشد، ((طول موج)) تابش الکترومغناطیسی حاصل متفاوت خواهد بود. به این ترتیب طیفی حاصل می‌گردد که به ((طیف اتم هیدروژن)) معروف است.
 !فرق دیدگاه کوانتومی و دیدگاه کلاسیکی اتم هیدروژن !فرق دیدگاه کوانتومی و دیدگاه کلاسیکی اتم هیدروژن
-در دیدگاه ((فیزیک کلاسیک)) ، اتم هیدروژن دارای طیف پیوسته است، در صورتی که دیدگاه کوانتومی طیف گسسته‌ای را پیش بینی می‌کند. این گسسته بودن طیف از کوانتومی بودن ((الکترون|انرژی الکترون)) در ترازهای اتمی حاصل می‌گردد. شایان ذکر است که ایزوتوپهای هیدروژن از مطالعه طیف اتم هیدروژن شناسایی شده‌اند. به عنوان مثال اختلاف بین طیف هیدروژن و طیف دو ترسیم (که در آن جرم هسته تقریبا دو برابر ((پروتون|جرم پروتون)) است) سبب شد که __یوری__ و همکارانش در سال 1932 ((دوتریم)) را کشف کنند. +در دیدگاه ((فیزیک کلاسیک)) ، اتم هیدروژن دارای طیف پیوسته است، در صورتی که دیدگاه کوانتومی طیف گسسته‌ای را پیش بینی می‌کند. این گسسته بودن طیف از کوانتومی بودن ((الکترون|انرژی الکترون)) در ترازهای اتمی حاصل می‌گردد. شایان ذکر است که ایزوتوپهای هیدروژن از مطالعه طیف اتم هیدروژن شناسایی شده‌اند. به عنوان مثال اختلاف بین طیف هیدروژن و طیف دو ترسیم (که در آن جرم هسته تقریبا دو برابر ((پروتون|جرم پروتون)) است) سبب شد که __یوری__ و همکارانش در سال 1932 دوتریم را کشف کنند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آرایش الکترونی)) *((آرایش الکترونی))
 *((اعداد کوانتومی اصلی)) *((اعداد کوانتومی اصلی))
 *((الکترون)) *((الکترون))
 *((تابش الکترومغناطیسی)) *((تابش الکترومغناطیسی))
 *((دوتریم)) *((دوتریم))
 *((ساختمان اتم)) *((ساختمان اتم))
 *((طیف اتم هیدروژن)) *((طیف اتم هیدروژن))
 *((معادله شرویدینگر)) *((معادله شرویدینگر))
 *((نوترون)) *((نوترون))
 *((هیدورژن)) *((هیدورژن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 05 اردیبهشت 1385 [13:36 ]   6   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 09 تیر 1384 [13:26 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:55 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [09:11 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [07:04 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [06:15 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..