منو
 صفحه های تصادفی
امام علی علیه السلام و نامرغوب ترین خرما
دوره ژوراسیک
ویژگیها و خصوصیات قانون نامه حمورابی
اعتقاد من به طبیعت
سیمان
ابواء
علت بوجود آمدن باد چیست؟
ابن سینا
لوح حضرت موسی و خضر
نظامیه‏ها در عصر سلجوقی
 کاربر Online
1530 کاربر online
تاریخچه ی: آلرژی فصلی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-23Lines: 1-78
-__آژ __ی ای تین آلرژیات . ژ ل یا عبات دی ر الاب بین ش ممولاً د ه و بستان به و ى ی و اش ا گرد ى یاهى ات. ای یما ا ا اسنشاق گر ا گیا و ی وار آ چم ت. زان رو لائ بیاى کن ست ز اایل ((هار)) تا ر ((بان)) حس گر یاى ک ب حسای داید و ما ین ((رده اان))ى آن ((یاه)) مفات باد. عمولً یک ینه اواگى هم در ملیا وو ار. +{DYNAMICMENU()}
__ژ__
*((وا
گا پو و مو))
__مق
لا مرتط__ />*((آلرژی))
*((ا
وا بد)) />*((اوع خال بد))
*((برص
یا ویییگو)) />*((بهدات و))
*((ب
یری اگا)) />*((بیاری سرخ)) />*((درج وختگی))
*((ریز
ش وی )) />*((ن))
*((ز
ی)) />*((مقلات جدی پشکی))
*((
هیامین و نی هیستامین)) />__کتابهای بط__ />*((کتابی پوت و )) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|انن شی]__
__س
ایتهای متبط__ />*سایتی دای />**[http://community.iransalamat.com/|ایگ جام اطلاع رسنی پزشکی ایر سات] />**[http://81.28.44.13/newver/postvamoo.asp|زیبایی ست و و]
**[http://www.shirazderm.com/h17.htm|پ
یی یا بر] />**[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA|پو (یکی دیا)] />**[http://www.farya.com/id/874|مل فل کنده لرژی]
**[http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=97.htm|
ب ا] />**[http://www.kafsa.com/farsi/health/index.asp|بدات ست]
**[http://tandorosti.com/PaperDetail.aspx?id=52|پی
ک تنرستی] />*ایتای ارجی />**[http://www.iranhealers.com/attlas/post.htm|اطلس پشکی نر ه فد بیمیهای پو] />**[http://www.aad.org/default.htm|سیت آامی رمتلوی اریکا]
**[http://www.nsc.gov.sg/cgi-bin/WB_GroupGen.pl?id=33|
رکز بی مللی پوست]
**[http://matrix.ucdavis.edu/|مط
ال پاهی درماولوژی] />**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/skinconditions.html|یماریای وتی ر سایت لاین] />**[http://www.iranderma.com/|ناتی راجع به ماظت ا وست]
**[http://www.intelihealth.com/IH/ihtIH/WSIHW000/7945/7945.html|آ
لژی] />**[http://www.zirtek.co.uk/Home.aspx|رژی] />**[http://www.tici.info/default.aspx?dir=Learn_man&file=Alergey81-6-6.htm|لرژی]
**[http://www.sinuses.com/allergy.htm|
اطااتی جامع در مو آلژی]
__گ
اری صوی__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|الری لوم]
**[http://217
.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|پزشکی و سلامت]
-__علائم اصلى بیمارى: __ +body=
-لم اصلى بیمارى ملا مک ((ع)) ، ((آبری یى)) خاش ((بری چ)) ها، اساس خاش ر ((ل ))، ((دهان)) و ((گو)) ها کا مک و اسا نى ى است. />
__درم
ان بیماری:__ />
بر
اى مان ائ از ر ه ((آن یستمین)) و ارى اى الهاى یى استفاده ى . اسپر ا یا طره ها ینى د اتاب ا کهش و شش درون بین رفى یى را بر ى کنند. اس ها یا ق هى ی ((رى)) ا پوشش ((ینى)) چم ما ا عامل آلرژ ا ون.ر ا ارى ها دتقان ار گرف نى ب ناراتى چنانى نشود ی مید نید. />
به تاگ یک قطه چم ب ا «((وا ایدی))» وارد اا ده ا که ب لگیر ا اد شن ماى ه د دن علم حساسیت ا به ود مى مى ا ر مار سی چشى بی م اشد ن قطر دو ا رو ى و.

اگ ه این مان ها لام ید حسای د فرد با بماند، بی ب ر اص ن به ((گر گیا)) مل بمارى، حسایت دای اام د. ر این رو ادیر کم ا آن گده گی در یک ده ه به فرد زری تا رد نبت ن مل ید کن و آلرژ رما . />
یر ا این درمان ها ى وی وتان کاای ر انام ید تا ا ت نرحت ان کاه شود. در صورتى که مى دانید به چه گرده گیاهى حساس هستید سعى کنید در فصل گرده افشانى آن گیاه از رفتن به محل هاى رویش آن گیاه خوددارى کنید. از ((عینک)) هاى آفتابى براى جلوگیرى از وارد شدن گرده ها به ((چشم)) هایتان استفاده کنید. داخل بینى تان را با سرم نمکى (((نرمال سالین))) شست وشو دهید یا اندکى ((وازلین)) داخل بینى تان بمالید. اگر در محل زندگى تان گرده هاى گیاهى در فضا پراکنده مى شوند درها و پنجره هاى اتاق خوابتان را در وسط صبح (حدود ساعت ۱۰) و ابتداى غروب (حدود ساعت ۷) بسته نگه دارید چرا که معمولاً در این ساعت ها اوج گرده افشانى گیاهى صورت مى گیرد. از رفتن به پارک ها یا مزارع به خصوص به سمت غروب خوددارى کنید. براى تعیین کردن این که به کدام گرده هاى گیاهى حساسیت دارید مى توانید به یک کلینیک آلرژى مراجعه کنید.

ا ری ما رژى ى ت ب یپ تان مشاهه اکش ى تن ن اه آلرژى ا ا عین ر.ما ه دات باید که اراد دارا آلرژى گرد اى گیاهى مکن است هزما ب ((میو)) ا و ((سبیا)) اص و نیز به (( یل)) ا م هاى رى م حساسیت داشت اشد. /> />__منی بینید:__ /> />* __((آلژرى نبت به سم زنبور))__
* __((آلرژ ی موم))__ __(نافیکسى)__
* __((لژ دروی))__
+|~|
{DYNAMICMENU}
!
بیماری
__آلرژ
ى فلى __یکى ا یعی آلرژیهت. رژى فلى یا بارت دقیق تها بنى ناى ا لر ملاً در بهار و استا ه وود مى‌ی و ناى ا گ‌هى یاى است. این بیمارى ناشى استنشاق گد‌ها گیاهى و نیز ار د آن چش است. مان بروز علا بیمارى مکن است اوایل ها ا ااخر تابستان بر حسب گرده گیاى که ن حساسیت دارید زان معی گرده اانى ن گیا متاوت بشد. ممولاً یک مینه انودگ در مبتلایان جود ارد. افا داراى رژى به گره‌ه گیاى ممکن است مان به میوه‌ها و سبزیجات ص نیز به عضى جیا و مهاى راى هم ساسیت داشته باشند (((لرژی غذایی))). />!عل یماری
از علل
مهم اایش حسای یا آلرژی صلی گرده‌های گ و گیاهان ست ک در ثر گردهافشانی ایاد ی‌گردد. گردهاانی دتانی مانن نارون ، گرد ، تبیی افرا چنر ، زبان گنجشک د سد ما ع شده
تا اسط هار دام می‌یاب ی لوه‌ها از اههی اردیبشت و خرداد گرده‌افشانی می‌کنن که تا واط مداد ماه امه می‌یاب و لهای هرز در ااخر تاستان اویل پائیز رده افشنی می کند . ا لها یهانی مل شمعدانی و گل خ حساسیت ا هتد .
!
ئ لى بیمارى />ائ صلى یمارى حمات مکر ((طسه)) بریش بیى ، خارش و آبی چشم حساس خارش د گلو ، سق دهان و گوها که تمرکز و حساس شى کى ت.
!آلرژی فصلی یا آلرژی بینی؟
تحقیقا نان می‌دهد، لاب مخاط بینی نی از آلرژیهای فلی می‌توان در طول همه مههی سال یاد ده و افراد را با شک مواجه کند. طبق نرهی که بی مرد ایج ست، آلرژیهای فصی تنه فصل بهار تاق ماتد ت می‌یابد اما در ن حال پژوههای دید نشان می‌دد اهاب مخاط یی رتباط به فصل خاصی ندارد و ه خصص در اراد مبتلا به ((بیماری آسم|آس)) نبای ندیده گت شود. آمارها نا ید که ز هر 10 ف بتا به آسم 8 نفر ز آلرژیای صی ی‌بردن. به اعتقاد پژوهگران، ومل ختلفی د روز آلرژیای فلی موثر است ک فل اصی ارتباط نداد و برای درمان ا و یاری ه وت همزمان اتاد از کوریزون استناقی (بکلومتازون یی) می‌تواند، التهاب مجای ینی و ((رونشیت مزمن|رونیتا)) ا کاه اده و درمان موثری محسوب شود. />!پیشگیری
در صورتى که مىدانید به چه گرده گیاهى حساس هستید سعى کنید در فصل گرده افشانى آن گیاه از رفتن به محلهاى رویش آن گیاه خوددارى کنید. از عینکهاى آفتابى براى جلوگیرى از وارد شدن گردهها به چشمهایتان استفاده کنید. داخل بینىتان را با سرم نمکى (نرمال سالین) شستشو دهید یا اندکى ((وازلین)) داخل بینىتان بمالید. اگر در محل زندگی‌تان گردههاى گیاهى در فضا پراکنده مىشوند، درها و پنجرههاى اتاق خوابتان را در وسط صبح (حدود ساعت ۱۰) و ابتداى غروب (حدود ساعت ۷) بسته نگه دارید چرا که معمولاً در این ساعتها اوج گرده افشانى گیاهى صورت می‌گیرد. از رفتن به پارکها یا مزارع به خصوص به سمت غروب خوددارى کنید. براى تعیین کردن این که به کدام گردههاى گیاهى حساسیت دارید مىتوانید به یک کلینیک آلرژى مراجعه کنید.
!درمان
!!رمان رویی
برا
درما علام ز رصهاى نى یتای پری‌ى د التهابى بینى استاده مى‌شود. اسپرى‌ه یا قطره‌هاى بیى ضد التهاب، با کاش وم پوش درن بیى گرفتگ ینى را برطرف مى‌کن. اسرى‌ها ی قطره‌هاى بینى ضد آلرژى ا پوش بینى و چشم مانع ثر عامل آلرژیزا مى‌شوند. همنین در مود مام ز اسی‌های بینی کرومولین سدیم اتاه می‌شود که با جوگیری از آزاد شدن هیستامین در بدن از برز علائم آلرژی ممعت می‌کند. اگر گفت بیى باعث ناراحتى نانى نشود، قرص یا اسپرى‌هاى ضداحتان خیلى مفید نیستند. به تازگى یک طره شمى با نام «اولا پاتیدین» وارد بازار شده است که با جوگیرى از آزاد شدن مواد که در بد علائم حساسیت را بوجد ى‌آورند، مى‌تواند در موارد حساسیت چشمى بیر موثر باد. ین قطره دو بار در روز مصرف مى‌شود.
!!درما
ن به روش حساسیت زدایی
اگر
به م رانهای رویی، علائ شدید حساسیت در رد باقى بمن، باید به روش خاصى نبت ب گره یاهى عال بیمارى، حساسیت زدای نجام شد. در ای روش مقادیر مى از آن گرده گیاى ر طول یک دوره سه ساله به فرد تزریق مى‌شود تا فرد نسبت آن تحمل پیدا کند و آلرژى درمان ود. با تزریق مواد آلرژی‌زاى مختلف به زیر پوستتان و مشاهده واکنش حاصل مى‌توان نوع ماده آلرژی‌زا را تعیین کرد.
باحث مرتبط با عنوان
*((آل
رژی))
*((آلرژی داریی)) />*((لژی ذایی)) />*((بیاری سم))
*((بی
ماری اگزا)) />*((نگی نفس))
*((خ
ارش پوست))
*((سر
ف))
*((
وک حساسیتی))
*((عطسه)) />*((وامل فا کننده لرژی))
*((ک
یر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1385 [15:47 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:23 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [07:53 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [06:15 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [06:11 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..