منو
 کاربر Online
1198 کاربر online
تاریخچه ی: آلرژی فصلی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-23Lines: 1-78
-__آژ __ی ای تین آلرژیات . ژ ل یا عبات دی ر الاب بین ش ممولاً د ه و بستان به و ى ی و اش ا گرد ى یاهى ات. ای یما ا ا اسنشاق گر ا گیا و ی وار آ چم ت. زان رو لائ بیاى کن ست ز اایل ((هار)) تا ر ((بان)) حس گر یاى ک ب حسای داید و ما ین ((رده اان))ى آن ((یاه)) مفات باد. عمولً یک ینه اواگى هم در ملیا وو ار. +{DYNAMICMENU()}
__ژ__
*((وا
گا پو و مو))
__مق
لا مرتط__ />*((آلرژی))
*((ا
وا بد)) />*((اوع خال بد))
*((برص
یا ویییگو)) />*((بهدات و))
*((ب
یری اگا)) />*((بیاری سرخ)) />*((درج وختگی))
*((ریز
ش وی )) />*((ن))
*((ز
ی)) />*((مقلات جدی پشکی))
*((
هیامین و نی هیستامین)) />__کتابهای بط__ />*((کتابی پوت و )) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|انن شی]__
__س
ایتهای متبط__ />*سایتی دای />**[http://community.iransalamat.com/|ایگ جام اطلاع رسنی پزشکی ایر سات] />**[http://81.28.44.13/newver/postvamoo.asp|زیبایی ست و و]
**[http://www.shirazderm.com/h17.htm|پ
یی یا بر] />**[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA|پو (یکی دیا)] />**[http://www.farya.com/id/874|مل فل کنده لرژی]
**[http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=97.htm|
ب ا] />**[http://www.kafsa.com/farsi/health/index.asp|بدات ست]
**[http://tandorosti.com/PaperDetail.aspx?id=52|پی
ک تنرستی] />*ایتای ارجی />**[http://www.iranhealers.com/attlas/post.htm|اطلس پشکی نر ه فد بیمیهای پو] />**[http://www.aad.org/default.htm|سیت آامی رمتلوی اریکا]
**[http://www.nsc.gov.sg/cgi-bin/WB_GroupGen.pl?id=33|
رکز بی مللی پوست]
**[http://matrix.ucdavis.edu/|مط
ال پاهی درماولوژی] />**[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/skinconditions.html|یماریای وتی ر سایت لاین] />**[http://www.iranderma.com/|ناتی راجع به ماظت ا وست]
**[http://www.intelihealth.com/IH/ihtIH/WSIHW000/7945/7945.html|آ
لژی] />**[http://www.zirtek.co.uk/Home.aspx|رژی] />**[http://www.tici.info/default.aspx?dir=Learn_man&file=Alergey81-6-6.htm|لرژی]
**[http://www.sinuses.com/allergy.htm|
اطااتی جامع در مو آلژی]
__گ
اری صوی__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|الری لوم]
**[http://217
.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|پزشکی و سلامت]
-__علائم اصلى بیمارى: __ +body=
-لم اصلى بیمارى ملا مک ((ع)) ، ((آبری یى)) خاش ((بری چ)) ها، اساس خاش ر ((ل ))، ((دهان)) و ((گو)) ها کا مک و اسا نى ى است. />
__درم
ان بیماری:__ />
بر
اى مان ائ از ر ه ((آن یستمین)) و ارى اى الهاى یى استفاده ى . اسپر ا یا طره ها ینى د اتاب ا کهش و شش درون بین رفى یى را بر ى کنند. اس ها یا ق هى ی ((رى)) ا پوشش ((ینى)) چم ما ا عامل آلرژ ا ون.ر ا ارى ها دتقان ار گرف نى ب ناراتى چنانى نشود ی مید نید. />
به تاگ یک قطه چم ب ا «((وا ایدی))» وارد اا ده ا که ب لگیر ا اد شن ماى ه د دن علم حساسیت ا به ود مى مى ا ر مار سی چشى بی م اشد ن قطر دو ا رو ى و.

اگ ه این مان ها لام ید حسای د فرد با بماند، بی ب ر اص ن به ((گر گیا)) مل بمارى، حسایت دای اام د. ر این رو ادیر کم ا آن گده گی در یک ده ه به فرد زری تا رد نبت ن مل ید کن و آلرژ رما . />
یر ا این درمان ها ى وی وتان کاای ر انام ید تا ا ت نرحت ان کاه شود. در صورتى که مى دانید به چه گرده گیاهى حساس هستید سعى کنید در فصل گرده افشانى آن گیاه از رفتن به محل هاى رویش آن گیاه خوددارى کنید. از ((عینک)) هاى آفتابى براى جلوگیرى از وارد شدن گرده ها به ((چشم)) هایتان استفاده کنید. داخل بینى تان را با سرم نمکى (((نرمال سالین))) شست وشو دهید یا اندکى ((وازلین)) داخل بینى تان بمالید. اگر در محل زندگى تان گرده هاى گیاهى در فضا پراکنده مى شوند درها و پنجره هاى اتاق خوابتان را در وسط صبح (حدود ساعت ۱۰) و ابتداى غروب (حدود ساعت ۷) بسته نگه دارید چرا که معمولاً در این ساعت ها اوج گرده افشانى گیاهى صورت مى گیرد. از رفتن به پارک ها یا مزارع به خصوص به سمت غروب خوددارى کنید. براى تعیین کردن این که به کدام گرده هاى گیاهى حساسیت دارید مى توانید به یک کلینیک آلرژى مراجعه کنید.

ا ری ما رژى ى تل به یر تا و مشد اکن ا ى ا نو ما آلرژى را یین کر.ما وه داشه بای ک افراد داراى لى ه گرده هاى گیا ممکن است مزمان به ((یوه)) ها و ((یات)) نی به بعى(( ی)) ا و مز هاى وراک ه اسی داشت باشد. /> />__منین ینید:__

* __((آلژر ب سم زنبر))__
* __((نافیاک))__ __(لرژ شی و عومى)__
* __((لژ دروی))__
+|~|
{DYNAMICMENU}
!
بیماری
__آلرژ
ى فلى __یکى ا یعی آلرژیهت. رژى فلى یا بارت دقیق تها بنى ناى ا لر ملاً در بهار و استا ه وود مى‌ی و ناى ا گ‌هى یاى است. این بیمارى ناشى استنشاق گد‌ها گیاهى و نیز ار د آن چش است. مان بروز علا بیمارى مکن است اوایل ها ا ااخر تابستان بر حسب گرده گیاى که ن حساسیت دارید زان معی گرده اانى ن گیا متاوت بشد. ممولاً یک مینه انودگ در مبتلایان جود ارد. افا داراى رژى به گره‌ه گیاى ممکن است مان به میوه‌ها و سبزیجات ص نیز به عضى جیا و مهاى راى هم ساسیت داشته باشند (((لرژی غذایی))). />!عل یماری
از علل
مهم اایش حسای یا آلرژی صلی گرده‌های گ و گیاهان ست ک در ثر گردهافشانی ایاد ی‌گردد. گردهاانی دتانی مانن نارون ، گرد ، تبیی افرا چنر ، زبان گنجشک د سد ما ع شده
تا اسط هار دام می‌یاب ی لوه‌ها از اههی اردیبشت و خرداد گرده‌افشانی می‌کنن که تا واط مداد ماه امه می‌یاب و لهای هرز در ااخر تاستان اویل پائیز رده افشنی می کند . ا لها یهانی مل شمعدانی و گل خ حساسیت ا هتد .
!
ئ لى بیمارى />ائ صلى یمارى حمات مکر ((طسه)) بریش بیى ، خارش و آبی چشم حساس خارش د گلو ، سق دهان و گوها که تمرکز و حساس شى کى ت.
!آلرژی فصلی یا آلرژی بینی؟
تحقیقا نان می‌دهد، لاب مخاط بینی نی از آلرژیهای فلی می‌توان در طول همه مههی سال یاد ده و افراد را با شک مواجه کند. طبق نرهی که بی مرد ایج ست، آلرژیهای فصی تنه فصل بهار تاق ماتد ت می‌یابد اما در ن حال پژوههای دید نشان می‌دد اهاب مخاط یی رتباط به فصل خاصی ندارد و ه خصص در اراد مبتلا به ((بیماری آسم|آس)) نبای ندیده گت شود. آمارها نا ید که ز هر 10 ف بتا به آسم 8 نفر ز آلرژیای صی ی‌بردن. به اعتقاد پژوهگران، ومل ختلفی د روز آلرژیای فلی موثر است ک فل اصی ارتباط نداد و برای درمان ا و یاری ه وت همزمان اتاد از کوریزون استناقی (بکلومتازون یی) می‌تواند، التهاب مجای ینی و ((رونشیت مزمن|رونیتا)) ا کاه اده و درمان موثری محسوب شود. />!پیشگیری
در صورتى که مىدانید به چه گرده گیاهى حساس هستید سعى کنید در فصل گرده افشانى آن گیاه از رفتن به محلهاى رویش آن گیاه خوددارى کنید. از عینکهاى آفتابى براى جلوگیرى از وارد شدن گردهها به چشمهایتان استفاده کنید. داخل بینىتان را با سرم نمکى (نرمال سالین) شستشو دهید یا اندکى ((وازلین)) داخل بینىتان بمالید. اگر در محل زندگی‌تان گردههاى گیاهى در فضا پراکنده مىشوند، درها و پنجرههاى اتاق خوابتان را در وسط صبح (حدود ساعت ۱۰) و ابتداى غروب (حدود ساعت ۷) بسته نگه دارید چرا که معمولاً در این ساعتها اوج گرده افشانى گیاهى صورت می‌گیرد. از رفتن به پارکها یا مزارع به خصوص به سمت غروب خوددارى کنید. براى تعیین کردن این که به کدام گردههاى گیاهى حساسیت دارید مىتوانید به یک کلینیک آلرژى مراجعه کنید.
!درمان
!!رمان رویی
برا
درما علام ز رصهاى نى یتامین و اسپری‌هاى ضد التابى بینى استفاده مى‌ود. اسپرى‌ها یا قطرى ینى ضد التهاب، با کاش تورم پوش درن ینى رتگى بیى را برطرف مى‌کنن. سپرى‌ها ی طره‌هاى بیى د آرژى با وشش بینى و چم مان اثر عال آلرژی‌زا مى‌شوند. همچنین موارد مقاوم اسپری‌های بینی کرومولین یم استاد می‌و که ا جلویری از آزاد شن هیستامین در بدن ا بروز علائم آلرژی ممنعت می‌کد. اگر گرفتگى بینى باعث ناراحتى چندانى نشود، قرص یا اسپرى‌هاى داحتقان خیلى مفی نیستند. به تازى یک قره شمى با نام «اولا پاتیین» وارد بازار شده است که با جلوگیرى از آزاد شدن موادى ه ر بدن علائم حساسیت را بجد مى‌آورند، مى‌تواند در موارد حساسیت چشى بسیار موثر باشد. این قطره دو بار در روز مصرف مى‌شود.
!!در
مان به رش حساسیت زدایی
اگر ب
ه رغم درمانهای دارویی، لم شدی حساسیت فد باى بماند، بای به روش خاصى نسبت به گرده گیاهى عمل بیمارى، اسیت زدای اجام شود. در این روش مقدیر کمى از آن گرده گیاهى ر طول یک دوره سه ساه به رد ریق مى‌شود تا فرد نسبت آن تحمل پیا کند و آلرژى درمان شود. با تزری مواد آلرژی‌زاى مختلف به زیر پوستتان و مشاده واکنش حاص مى‌توا نوع ماده آلرژی‌زا تعیین کرد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آلرژی)) />*((آلرژی داریی)) />*((آژی ایی)) />*((بیاری آسم)) />*((بیاری اگزما))
*((نگی فس))
*((خ
اش وست)) />*((ره)) />*((شوک ساسیی)) />*((عطس))
*((وامل فا کننده لرژی))
*((ک
یر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 11 مرداد 1385 [15:47 ]   5   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 28 خرداد 1385 [11:23 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [07:53 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [06:15 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 بهمن 1383 [06:11 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..