منو
 کاربر Online
858 کاربر online
تاریخچه ی: آزر

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-33Lines: 1-36
-آزر پدر یا عموی ((حضرت ابراهیم علیه السلام)) و شخصی بت پرست بود. لذا به مقابله آن با حضرت پرداخت. حضرت ابراهیم با او صحبت و بت پرستی را رد کرد. بعضی از عباراتی که آن حضرت به آزر گفت، در قرآن آمده است. +آزر پدر یا عموی ((حضرت ابراهیم علیه السلام)) و شخصی بت پرست بود. لذا به مقابله با آن حضرت پرداخت. حضرت ابراهیم با او صحبت و بت پرستی را رد کرد. بعضی از عباراتی که آن حضرت به آزر گفت، در قرآن آمده است.
 ای پدر چرا چیزی پرستش می کنی که نمی شنود و نمی بیند و هیچ مشکلی را از تو حل نمی کند؟ ای پدر چرا چیزی پرستش می کنی که نمی شنود و نمی بیند و هیچ مشکلی را از تو حل نمی کند؟
-
ای پدر علم و دانش نصیب من شده است که نصیب تو نشده، بنابراین از من پیروی کنید تا تو را به راه راست هدایت کنم!
>>ای پدر، ((ابلیس|شیطان)) را پرستش نکن که شیطان نسبت به خداوند رحمان عصیانگر بود.
>>ای پدر من از این می ترسم که عذابی از ناحیه خداوند رحمان به تو برسد در نتیجه از دوستان شیطان باشی.
+ای پدر علم و دانش نصیب من شده است که نصیب تو نشده، بنابراین از من پیروی کنید تا تو را به راه راست هدایت کنم!
ای پدر، ((ابلیس|شیطان)) را پرستش نکن که شیطان نسبت به خداوند رحمان عصیانگر بود.
ای پدر من از این می ترسم که عذابی از ناحیه خداوند رحمان به تو برسد در نتیجه از دوستان شیطان باشی.
 اما این عبارات در آزر موثر واقع نشد و حتی ابراهیم را تهدید کرد که دست از عقیده اش بردارد. اما حضرت ابراهیم با او به ملایمت سخن گفت و حتی فرمود: من برای تو استغفار می کنم و سرانجام در حال شرک از دنیا رفت.  اما این عبارات در آزر موثر واقع نشد و حتی ابراهیم را تهدید کرد که دست از عقیده اش بردارد. اما حضرت ابراهیم با او به ملایمت سخن گفت و حتی فرمود: من برای تو استغفار می کنم و سرانجام در حال شرک از دنیا رفت.
 آیا آزر پدر حضرت ابراهیم بوده ؟ آیا آزر پدر حضرت ابراهیم بوده ؟
-
باید دید که آیا آزر پدر حضرت ابراهیم بوده و یا نه قرآن کریم درباره او لفظ اب (پدر ابراهیم) را به کار برده است. مفسران شیعه عقیده دارند که آزر پدر حضرت ابراهیم نبوده و عموی آن حضرت یا پدرِ مادر آن حضرت بوده است. دلایل ایشان از این قرار است:
+باید دید که آیا آزر پدر حضرت ابراهیم بوده و یا نه. قرآن کریم درباره او لفظ « اب » (پدر ابراهیم) را به کار برده است. مفسران ((شیعه)) عقیده دارند که آزر پدر حضرت ابراهیم نبوده و عموی آن حضرت یا پدرِ مادر آن حضرت بوده است. دلایل ایشان از این قرار است:
 1- در هیچ یک از منابع تاریخی، اسم پدر حضرت ابراهیم، آزر شمرده نشده است.  1- در هیچ یک از منابع تاریخی، اسم پدر حضرت ابراهیم، آزر شمرده نشده است.
 2- از پیامبر حدیثی نقل شده که همواره خداوند مرا از صلب پدران پاک به رحم مادران پاک منتقل می ساخت و هرگز مرا به آلودگیهای جاهلی (شرک و بت پرستی) آلوده نساخت.  2- از پیامبر حدیثی نقل شده که همواره خداوند مرا از صلب پدران پاک به رحم مادران پاک منتقل می ساخت و هرگز مرا به آلودگیهای جاهلی (شرک و بت پرستی) آلوده نساخت.
-
می دانیم که حضرت ابراهیم از اجداد پیامبر محسوب می شود و بنابراین آزر نمی تواند پدر ابراهیم باشد.
+می دانیم که حضرت ابراهیم از اجداد پیامبر محسوب می شود و بنابراین آزر نمی تواند پدر ابراهیم باشد.
-3- قرآن کریم می فرماید: مسلمانان حق ندارند برای مشرکان استغفار کنند اگر چه بستگان و نزدیکان آنها باشد. (سوره توبه 113) در جای دیگر سخن ابراهیم را آورده که به آزر می گوید: من برای تو استغفار خواهم کرد. لذا برای اینکه کسی عمل ابراهیم را دستاویز قرار ندهد می فرماید: استغفار ابراهیم برای آزر فقط به خاطر وعده ای بود که به او داده بود (به امید اینکه با این وعده دلگرم شود و از بت پرستی برگردد) اما هنگامی که او را در راه بت پرستی مصمم و لجوج دید دست از استغفار برایش برداشت و از او بیزاری جست. سوره توبه آیه 114 +3- قرآن کریم می فرماید: مسلمانان حق ندارند برای مشرکان استغفار کنند اگر چه بستگان و نزدیکان آنها باشد. (سوره توبه 113) در جای دیگر سخن ابراهیم را آورده که به آزر می گوید: من برای تو استغفار خواهم کرد. لذا برای اینکه کسی عمل ابراهیم را دستاویز قرار ندهد می فرماید: استغفار ابراهیم برای آزر فقط به خاطر وعده ای بود که به او داده بود (به امید اینکه با این وعده دلگرم شود و از بت پرستی برگردد) اما هنگامی که او را در راه بت پرستی مصمم و لجوج دید دست از استغفار برایش برداشت و از او بیزاری جست. (سوره توبه آیه 114)
 از این آیه به خوبی معلوم می شود که ابراهیم پس از مأیوس شدن از آزر، دیگر هیچگاه برای او طلب آمرزش نکرد و شایسته نیز نبود. و تمام قرائن نشان می دهد که این جریان در دوران جوانی ابراهیم که علیه بت پرستی مقابله می کرد رخ داده است.  از این آیه به خوبی معلوم می شود که ابراهیم پس از مأیوس شدن از آزر، دیگر هیچگاه برای او طلب آمرزش نکرد و شایسته نیز نبود. و تمام قرائن نشان می دهد که این جریان در دوران جوانی ابراهیم که علیه بت پرستی مقابله می کرد رخ داده است.
 از طرف دیگر در اواخر عمر و پس از بنای ((کعبه))، حضرت ابراهیم برای پدرش از خداوند طلب آمرزش می نماید. (سوره ابراهیم آیه 39 و41) از طرف دیگر در اواخر عمر و پس از بنای ((کعبه))، حضرت ابراهیم برای پدرش از خداوند طلب آمرزش می نماید. (سوره ابراهیم آیه 39 و41)
-از انضمام این آیه، به خوبی بر می آید که آزر پدر حضرت نبوده و احتمالاً عموی آن حضرت بوده است. بطور کلی، لفظ اب که در مورد آزر به کار رفته است، تنها به معنای پدر نیست، بلکه در زبان عربی به معنای سرپرست و عمو نیز می باشد. +از انضمام این آیه، به خوبی بر می آید که آزر پدر حضرت نبوده و احتمالاً عموی آن حضرت بوده است. بطور کلی، لفظ اب که در مورد آزر به کار رفته است، تنها به معنای پدر نیست، بلکه در زبان عربی به معنای سرپرست و عمو نیز می باشد.
-در قرآن کریم هم کلمه اب به معنای عمو به کار رفته است. مانند آیه 133 سورة بقره که می فرماید :
فرزندان یعقوب به او گفتند: ما خداوند تو و خداوند پدران تو ابراهیم و ((حضرت اسماعیل علیه السلام|اسماعیل)) و ((حضرت اسحاق علیه السلام|اسحاق))، خداوند یگانه را می پرستیم.
و ما می دانیم که اسماعیل عموی حضرت یعقوب بوده و نه پدر او؛ در عین حال لفظ اب درباره اش به کار رفته است.
+در قرآن کریم هم کلمه « اب » به معنای عمو به کار رفته است. مانند (آیه 133 سورة بقره) که می فرماید :
فرزندان یعقوب به او گفتند: ما خداوند تو و خداوند پدران تو ابراهیم و ((حضرت اسماعیل علیه السلام|اسماعیل)) و ((حضرت اسحاق علیه السلام|اسحاق))، خداوند یگانه را می پرستیم.
و ما می دانیم که اسماعیل عموی حضرت یعقوب بوده و نه پدر او؛ در عین حال لفظ اب درباره اش به کار رفته است.
-آنچه در زبان عربی مختص به معنای پدر است، لفظ والد است و می بینیم که حضرت ابراهیم در اواخر برای پدرش استغفار می کند: رب اغفرلی و لوالِدَیَّ و للمؤمنین یوم یقوم الحساب
>>ترجمه: خدایا من و پدرم و مؤمنان را در روز قیامت بیامرز.
>>در این آیه لفظ والد که مختص به معنای پدر است به کار رفته است. بنابراین پدر حضرت ابراهیم شخص موحد و آزر عمو یا سرپرست آن حضرت بوده است.
+آنچه در زبان عربی مختص به معنای پدر است، لفظ والد است و می بینیم که حضرت ابراهیم در اواخر برای پدرش استغفار می کند: __رب اغفرلی و لوالِدَیَّ و للمؤمنین یوم یقوم الحساب__
ترجمه: خدایا من و پدرم و مؤمنان را در ((روز قیامت)) بیامرز.
در این آیه لفظ والد که مختص به معنای پدر است به کار رفته است. بنابراین پدر حضرت ابراهیم شخص موحد و آزر عمو یا سرپرست آن حضرت بوده است.

منابع:
تفسیر نمونه، ج 8، ص 155 و 160 / ج 15، ص 263 و 253 / ج 13، ص 77

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 09 دی 1383 [09:15 ]   2   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 14 شهریور 1383 [05:52 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..