منو
 کاربر Online
1401 کاربر online
تاریخچه ی: ‎طیف نمایی رامان‎

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-37Lines: 1-45
-V{maketoc}

! ‎مفاهیم پایه‎:

طیف نمایی رامان چه در اصول و چه در عمل تا اندازه ای از ((طیف نمایی جذبی)) و گسیلی متفاوت است. ‏اما آنچنان وسیله مهمی در تحلیل ((مولکول|مولکولی)) است که بایستی در اینجا به طور خلاصه ذکر می ‏کنیم. اگر گاز یا مایعی تحت تابش یک خط قوی با ((فرکانس)) اختیاری ( v0 ‏‎به عنوان مثال ، یکی از خطوط ‏صادره از لامپ جیوه ) قرار گیرد، نور پراکنده شده عمدتا دارای همان ((فرکانس)) است.

اما یک یا چند خط ‏ضعیف ((جابه جایی)) ممکن است در طرف ((طول موج)) های بلند مثلا در فرکانس هایνs ‎ظاهر شوند ‏که اینها به ((خطوط استوکس)) معروفند. حتی در طرف طول موج های کوتاه ممکن است خطوط ضعیف ‏تری به نام ((خطوط استوکس|پاد استوکس)) ، با فرکانس νa ‎ظاهر شوند‎.

!نوارهای رامان‎:

اختلاف انرژی‎ νs - ν0 ‎یا νa‏ν0 - ‎ به صورت ((انرژی دورانی|انرژی ارتعاشی یا دورانی)) مولکول داده ( یا از آن گرفته) ‏می شود. از این روش می توان برای بررسی ((مد ارتعاشی|مدهای ارتعاشی)) مولکولی که منجر به جذب ‏فروسرخ نمی شوند، استفاده کرد.

شرط وجود ظهور طیف رامان این است که مولکل دارای قابلیت قطبی شدنی باشد ‏که به حالت ارتعاشی یا دورانی بستگی دارد. در مولکول های دو اتمی این وضع همیشه هست، و طیف رامان ‏شامل یک نوار استوکس و یک نوار پاداستوکس در فرکانس های ‎ ω ‎± است که ساختار دورانی هر کدام به ‏وسیله قاعده گزینش به صورت 2± و 0‏‎ΔJ= ‎ تعیین می شود‎.

! ‎طیف رامان دورانی‎:

ساختمان دورانی در حول خط تابشی ظاهر می شود، ((مولکول چند اتمی|مولکول های چند اتمی)) طیف های رامان دورانی خالص ‏نیز دارند ( جز برای مولکول های نوع تقارن کروی ) معمولا بعضی از ((مد ارتعاشی|مدهای ارتعاشی)) رامان فعال بوده و ‏بعضی چنین نیستند. در موارد مشخصی قواعد مربوط به ظهور ((امواج مادون قرمز‎|‎طیف های فروسرخ)) و ‏رامان به طور متقابل منحصر به فردند. در حقیقت ، نوع ((تقارن مولکولی|تقارن در مولکول)) را می توان صرفا از وجود یکی ‏از طیف های رامان یا فروسرخ یا هر دوی آنها نتیجه گرفت.

! ‎کاربردهای طیف رامان‎:

جدیدترین مسئله تجربی معمولا ناکافی بودن شدت است، زیرا خطوط جابجا شده بسیار ضعیف بوده و می ‏باید از خط بسیار قوی کشسان پراکنده جابجا نشده ، تمیز داده شود. تا این اواخر طیف نمایی رامان مستلزم ‏وجود ((طیف سنج|طیف نگارهایی)) با روزنه های بسیار بزرگ بوده و به میزان وسیعی‎ ‎به نمونه هایی از مایع ، منحصر ‏شده بود که برای آنها مراکز پراکندگی طبعا بزرگتر است. ‎

بایستی خاطر نشان کنیم که دوران آزاد مولکول ها در حالت ((مایع)) ممکن نیست، لذا در طیف نمایی رامان ‏مایعات ، ساختار دورانی ناپیوسته ای ظاهر نمی شود. همان محدودیت عینا برای طیف های جذبی نیز وجود ‏دارد. اما در این مورد به کار برد نمونه های گازی بسیار ساده تر است. در هر صورت طیف نمایی رامان ‏فنی است که برای آن ((لیزر)) منبع نور مطلوب است. در این صورت مشکلات تجربی ، به هیچ وجه ، به همان ‏شدت حالت های پیشین نیستند‎.

! مباح مرتبط با عنوان:
+‎ __Raman Spectroscopy__
!‎مفاهیم پایه‎
طیف نمایی رامان چه در اصول و چه در عمل تا اندازهای از ((طیف نمایی جذبی)) و ((طیف نمایی گسیلی|گسیلی)) متفاوت است. ‏اما آنچنان وسیله مهمی در تحلیل مولکولی است که بایستی در اینجا بطور خلاصه ذکر می‏کنیم. اگر گاز یا مایعی تحت تابش یک خط قوی با ((فرکانس)) اختیاری (v0 ‏‎به عنوان مثال ، یکی از خطوط ‏صادره از لامپ جیوه) قرار گیرد، نور پراکنده شده عمدتا دارای همان ((فرکانس)) است.
>


>
اما یک یا چند خط ‏ضعیف جابجایی ممکن است در طرف طول موجهای بلند مثلا در فرکانسهایνs ظاهر شوند ‏که اینها به ((خطوط استوکس)) معروفند. حتی در طرف طول موجهای کوتاه ممکن است خطوط ضعیف‏تری به نام پاد استوکس با فرکانس νa ظاهر شوند‎.
!نوارهای رامان‎
اختلاف انرژی‎ __νs - ν0__ ‎یا __νa‏ν0 - ‎__ به صورت ((انرژی دورانی|انرژی ارتعاشی یا دورانی)) مولکول داده (یا از آن گرفته) ‏میشود. از این روش میتوان برای بررسی مدهای ارتعاشی مولکولی که منجر به جذب ‏فروسرخ نمیشوند، استفاده کرد. شرط وجود ظهور طیف رامان این است که مولکول دارای قابلیت قطبی شدنی باشد ‏که به حالت ارتعاشی یا دورانی بستگی دارد. در مولکولهای دو اتمی این وضع همیشه هست و طیف رامان ‏شامل یک نوار استوکس و یک نوار پاداستوکس در فرکانسهای__‎ ω ‎±__ است که ساختار دورانی هر کدام ب‏وسیله ((قاعده گزینش)) به صورت 2± و 0‏‎ΔJ= ‎ تعیین میشود‎.
!‎طیف رامان دورانی‎
ساختمان دورانی در حول خط تابشی ظاهر میشود، ((مولکول چند اتمی|مولکولهای چند اتمی)) طیفهای رامان دورانی خالص ‏نیز دارند (جز برای مولکولهای نوع تقارن کروی) معمولا بعضی از مدهای ارتعاشی رامان فعال بوده و ‏بعضی چنین نیستند. در موارد مشخصی قواعد مربوط به ظهور ((امواج مادون قرمز‎|‎طیفهای فروسرخ)) و ‏رامان بطور متقابل منحصر به فرد هستند. در حقیقت ، نوع ((تقارن مولکولی|تقارن در مولکول)) را میتوان صرفا از وجود یکی ‏از طیف های رامان یا فروسرخ یا هر دوی آنها نتیجه گرفت. />


>

||::{img src=img/daneshnameh_up/9/99/1077-1.jpg}::
::~~green:طیف نمای لیزری رامان~~::||
>
/>


{img src=img/daneshnameh_up/0/04/raman.gif}

!‎کاربردهای طیف رامان‎
جدیدترین مسئله تجربی معمولا ناکافی بودن شدت است، زیرا خطوط جابجا شده بسیار ضعیف بوده و می ‏باید از خط بسیار قوی کشسان پراکنده جابجا نشده ، تمیز داده شود. تا این اواخر طیف نمایی رامان مستلزم ‏وجود ((طیف سنج|طیف نگارهایی)) با روزنه های بسیار بزرگ بوده و به میزان وسیعی‎ ‎به نمونه هایی از مایع ، منحصر ‏شده بود که برای آنها مراکز پراکندگی طبعا بزرگتر است. ‎بایستی خاطر نشان کنیم که دوران آزاد مولکول ها در حالت ((مایع)) ممکن نیست، لذا در طیف نمایی رامان ‏مایعات ، ساختار دورانی ناپیوسته ای ظاهر نمی شود. همان محدودیت عینا برای طیف های جذبی نیز وجود ‏دارد. اما در این مورد به کار برد نمونه های گازی بسیار ساده تر است. در هر صورت طیف نمایی رامان ‏فنی است که برای آن ((لیزر)) منبع نور مطلوب است. در این صورت مشکلات تجربی ، به هیچ وجه ، به همان ‏شدت حالتهای پیشین نیستند‎.

طیف
سنجی رامان برای شناسایی ((ساختار مولکولها|ساختار مولکولی)) بسیار مناسب است با این روش تعیین فرکانس‌های چرخشی و ارتعاشی مولکول ، ارزیابی هندسی و حتی تقارن مولکول‌ها امکان پذیر است. در برخی موارد که امکان تعیین ساختار مولکولی وجود ندارد، می‌توان با تکیه بر فرکانس‌های ثبت شده ‌، قرار گرفتن ((اتم|اتمها)) در یک ((مولکول)) را بررسی کرد. اطلاعاتی که توسط ((طیف سنجی مادون قرمز)) و رامان به دست می‌آید، بسیار مشابه هستند. به تازگی ساختار پیچیده مولکول‌های زیستی با طیف سنجی رامان تعیین شده است. طیف رامان اطلاعات با ارزشی را نیز در زمینه ((فیزیک حالت جامد)) ارائه می‌کند. چون طیف‌ سنجی رامان را می‌توان به راحتی برای مطالعه اجزاء و گروههای شیمیائی در محیط آب به کاربرده استفاده از این تکنیک در مطالعه موجودات زنده از اهمیت خاصی برخوردار است.
!کاربردهای مهم طیف‌ سنجی رامان در فناوری نانو
*شناسائی و جداسازی برخی از ترکیبات آلی و معدنی
*تعیین ساختار شیمیائی ترکی
بات
*تعیین شرایط مرزی برای ((میدان الکتریکی)) در نزدیکی سط
ح


*
ا استفاده از طیف سنج رامان برای آنالیز ذرات نانو مقیاس برخی از ملکولهای آلی و نانو کریستالهای DNA و نانو تیوپ کربن می‌توان استفاده نمود.


*برای تعیین ق
طر کربن و کایرالیته کربن (کربن کایرال ، کربنی است که چهار گروه اتم متصل به آن متفاوت باشد) و تعیین قطر نانو ذرات معدنی میتوان از طیف سنج رامان استفاده نمود.
! ‎مباحث مرتبط با عنوان‎
 *((‎امواج‎)) *((‎امواج‎))
 *((‎امواج مادون قرمز‎)) *((‎امواج مادون قرمز‎))
 *((انرژی دورانی)) *((انرژی دورانی))
 *((تقارن مولکولی)) *((تقارن مولکولی))
 *((خطوط استوکس))  *((خطوط استوکس))
 *((طیف سنج)) *((طیف سنج))
 *((‎طیف نمایی)) *((‎طیف نمایی))
 *((‎طیف نمایی جذبی‎)) *((‎طیف نمایی جذبی‎))
 *((مد ارتعاشی)) *((مد ارتعاشی))
 *((مولکول چند اتمی)) *((مولکول چند اتمی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 13 آذر 1385 [11:22 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 13 آذر 1385 [11:22 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [07:58 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 18 مهر 1383 [11:45 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..