منو
 صفحه های تصادفی
حمایت های همه جانبه پیامبر
انتخاب رنگ
‎‎‎‎‎لیناریت
حافظه نهان
صفحه اصلی
آماده سازی کیهان نوردان
پیرارگیریت
تری لوبیت
شعب ابو طالب (شعب امام علی علیه السلام، شعب ابی یوسف)
بطری
 کاربر Online
517 کاربر online
تاریخچه ی: گ.مباحث اخلاقی

تفاوت با نگارش: 29

Lines: 1-212Lines: 1-229
 
 
 
 
   
 

 

  style='font-size:14.0pt;font-family:yaghot;font-family:arial;color:#0066FF'>اخلاق

  style='font-size:14.0pt;font-family:yaghot;font-family:arial;color:#0066FF'>اخلاق

 

  direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">  direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
 «~~green:اخلاق~~» جمع «خُلق» و به معناى نیرو و سرشت باطنى انسان است که تنها با دیده بصیرت و غیرظاهر قابل درک است. در مقابل، «خَلق» به شکل و صورت محسوس و قابل درک با چشم ظاهر، گفته مى شود.(اصفهانى، راغب: ((معجم)) مفردات الفاظ القرآن، ص 159) «~~green:اخلاق~~» جمع «خُلق» و به معناى نیرو و سرشت باطنى انسان است که تنها با دیده بصیرت و غیرظاهر قابل درک است. در مقابل، «خَلق» به شکل و صورت محسوس و قابل درک با چشم ظاهر، گفته مى شود.(اصفهانى، راغب: ((معجم)) مفردات الفاظ القرآن، ص 159)
- +


 «خُلق» را صفت نفسانى راسخ نیز مى گویند که انسان، افعال متناسب با آن صفت را بى درنگ، انجام مى دهد. مثلا فردى که داراى «خُلق ((شجاعت))» است، در رویارویى با دشمن، تردید به خود راه نمى دهد. «خُلق» را صفت نفسانى راسخ نیز مى گویند که انسان، افعال متناسب با آن صفت را بى درنگ، انجام مى دهد. مثلا فردى که داراى «خُلق ((شجاعت))» است، در رویارویى با دشمن، تردید به خود راه نمى دهد.
-
این حالت استوار درونى، ممکن است در فردى به طور طبیعى، ذاتى و ((فطرى)) وجود داشته باشد; مانند کسى که به سرعت عصبانى مى شود و یا به اندک بهانه اى شاد مى گردد. منشأهاى دیگر خُلق، ((وراثت)) و تمرین و تکرار است; مانند این که نخست با تردید و دودلى اعمال شجاعانه انجام مى دهد، تا به تدریج و بر اثر تمرین، در نفس او صفت راسخ شجاعت به وجود مى آید; به طورى که از این پس بدون تردید، شجاعت مى ورزد.
+این حالت استوار درونى، ممکن است در فردى به طور طبیعى، ذاتى و ((فطرى)) وجود داشته باشد; مانند کسى که به سرعت عصبانى مى شود و یا به اندک بهانه اى شاد مى گردد.

منشأهاى دیگر خُلق، ((وراثت)) و تمرین و تکرار است; مانند این که نخست با تردید و دودلى اعمال شجاعانه انجام مى دهد، تا به تدریج و بر اثر تمرین، در نفس او صفت راسخ شجاعت به وجود مى آید; به طورى که از این پس بدون تردید، شجاعت مى ورزد.
 صفت راسخ درونى، ممکن است «((فضیلت))» و منشأ رفتار خوب باشد و یا «((رذیلت))» و منشأ کردار زشت. به هر روى بدان «خُلق» گفته مى شود. صفت راسخ درونى، ممکن است «((فضیلت))» و منشأ رفتار خوب باشد و یا «((رذیلت))» و منشأ کردار زشت. به هر روى بدان «خُلق» گفته مى شود.
 

  direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">  direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
   
- 25% valign=top style='width:200.2pt;border:none;border-bottom:double windowtext 1.5pt; +   padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 

- 10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  style='font-size:12.0pt;font-family:arial;color:#006666'>  style='font-size:12.0pt;font-family:arial;color:#006666'>
 

 

-::-=مووات رتبط=-:: +::-=یگا=-::
width=400 height=260
src="img/daneshnameh_up/4/48/akhlagh.jpg".align="center">
 
 
 
 
 

مباحث اخلاقی

 

مباحث اخلاقی

-
  <BR>
 • ((احسان به مردم))

 • ((آداب برخورد با فقیر))

 • ((اسراف و تبذیر))

 • ((اعتدال و میانه روی در عبادت))

 • ((اعتراف به خطا و اعتذار))

 • ((امامان علیهم السلام و آزمایش یاران))

 • ((امانت و امانتداری در فرهنگ اسلام))

 • ((انفاق در راه خدا))

 • ((بدگمانی))

 • ((بوسیدن فرزند))

 • ((پرهیز از تهمت زدن))

 • ((تاثیر سوء حرام خوری))

 • ((تربیت اولاد))

 • ((تعدد زوجات))

 • ((تفاخر صحیح))

 • ((تقوا مداری))

 • ((تقوی؛ملاک برتری))

 • ((جایگاه دعا در فرهنگ آیات و روایات))

 • (( ))

 • ((حرمت مؤمن))

 • ((حسن خلق و سوء خلق))

 • ((حضور قلب در نماز))

 • ((حق طلبی))

 • ((حقوق پنهان همسایه))

 • ((حکم نجوا در قرآن و آداب آن))

 • ((در خواست فرزندی مطیع خداوند))

 • ((درایت کیست مومن))

 • ((دوستی و دشمنی بر اساس حق))

 • ((رعای آدب معاشر اتمای))

 • ((رعایت همسایگی))

 • ((رقابت صحیح در تربیت))

 • ((رهبانیّت و ترک دنیا))

 • ((روزی حلال))

 • ((ریاضت دادن کودکان در تربیت اسلامی))

 • ((شخصیت دهی به کودک))

 • ((شکر الله))

 • ((صبر در فرهنگ اسلام))

 • ((صدقه))

 • ((صدقه و دفع بلا))

 • ((صله رحم))

 • ((صله رحم، قطع رحم))

 • ((عذرپذیری))

 • ((عقوق والدین))

 • ((فلسفه حضور مردم در صحنه اجرای حدود الهی))

 • ((کفویّت و همسری))

 • ((کمکهای مالی وآبروی افراد))

 • ((لهو و لعب و سرگرمی در اسلام))

 • ((مؤمن و گرفتاری های او در دنیا))

 • ((محرومیت های اجتماعی شرابخوار در فرهنگ اسلام))

 • ((مراتب امر به معروف و نهی از منکر))

 • ((مصافحه دراسلام))

 • ((مکارم اخلاق))

 • ((مهریههای سنگین))

 • ((نتیجه خوبی کردن دربرابر بدی))

 • ((نفاق))

 • ((ی غلو درباره ائمّه اطهار))

 • ((نقش بازی در تربیت فرزند))

 • ((نقش تمثیل و تشبیه در تعلیم و تربیت))

 • ((نقش نرمخویی و ملاطفت در اقل مطالب حق))

 • ((نقش والدین در تربیت))

 • ((همدردی رهبران دینی با مردم))

 • ((وظایف زن))

 • ((وظایف شوهر))

 • ((وظایف مشترک زن و شوهر))

 • ((وظیفه همسری))
+
  <br />{picture=Mustafamoral.jpg height=378 width=225 align=left}
 • ((احسان به مردم))
 • ((آداب برخورد با فقیر))
 • ((اسراف و تبذیر))
 • ((اعتدال و میانه روی در عبادت))
 • ((اعتراف به خطا و اعتذار))
 • ((امامان علیهم السلام و آزمایش یاران))
 • ((امانت و امانتداری در فرهنگ اسلام))
 • ((انفاق در راه خدا))
 • ((بدگمانی))
 • ((بوسیدن فرزند))
 • ((پرهیز از تهمت زدن))
 • ((تاثیر سوء حرام خوری))
 • ((تربیت اولاد))
 • ((تعدد زوجات))
 • ((تفاخر))
 • ((تقوا مداری))
 • ((تقوی؛ملاک برتری))
 • ((دعا در فرهنگ آیات و روایات))
 • ((رد نیکو گفگ))
 • ((حرمت مؤمن))
 • ((حسن خلق و سوء خلق))
 • ((حضور قلب در نماز))
 • ((حق طلبی))
 • ((حقوق همسایه))
 • ((حکم نجوا در قرآن))
 • ((امام علی علیه السلام و درخواست فرزندی مطیع خداوند))
 • ((درایت من))
 • ((دوستی و دشمنی بر اساس حق))
 • ((عید بیمار زیات خدات))
 • ((رعایت حقوق همسایگی))
 • ((رقابت صحیح در تربیت))
 • ((رهبانیّت و ترک دنیا))
 • ((روزی حلال))
 • ((کودکان و تربیت اسلامی))
 • ((شخصیت دهی به کودک))
 • ((شکر الله))
 • ((صبر در فرهنگ اسلام))
 • ((صدقه))
 • ((صدقه و دفع بلا))
 • ((صله رحم))
 • ((صله رحم، قطع رحم))
 • ((عذرپذیری))
 • ((عقوق والدین))
 • ((فلسفه حضور مردم در صحنه اجرای حدود الهی))
 • ((ملاک برابری و همسری))
 • ((کمکهای مالی وآبروی افراد))
 • ((لهو و لعب و سرگرمی در اسلام))
 • ((مؤمن و گرفتاری های او در دنیا))
 • ((محرومیت های اجتماعی شرابخوار در فرهنگ اسلام))
 • ((مراتب امر به معروف و نهی از منکر))
 • ((مصافحه دراسلام))
 • ((مکارم اخلاق))
 • ((مذمت مهریه های سنگین))
 • ((نتیجه خوبی کردن دربرابر بدی))
 • ((نفاق))
 • ((ذت غلو درباره ائمه اطهار))
 • ((نقش بازی در تربیت فرزند))
 • ((نقش تمثیل و تشبیه در تعلیم و تربیت))
 • ((نقش نرمخویی در یش مطالب حق))
 • ((نقش والدین در تربیت))
 • ((همدردی رهبران دینی با مردم))
 • ((وظایف زن))
 • ((وظایف مشترک زن و شوهر))
 • ((وظیفه همسری))
 
 • ((یاد آوری و شکر الله نعمت ها))
 •  
 • ((یاد آوری و شکر الله نعمت ها))
 •  
   
   
   

   
   
    من و دیگران  من و دیگران
  - من و خودم + من و خودم
    من و خدا  من و خدا
  -
  + من و دیگران(نبایدها)d>r />
   
   
     
   

  من و دوستانم

   

  من و دوستانم

    من و اجتماع  من و اجتماع
    من و والدینم  من و والدینم
   +
    ((اخلاص))  ((اخلاص))
  - ((نماز))
  + ((نماز)) ((غیبت))td>  <tr>
   
   
     
   

  ((لزوم انتخاب دوست))

   

  ((لزوم انتخاب دوست))

    ((راستگویی))  ((راستگویی))
    ((اطاعت از والدین))  ((اطاعت از والدین))
    ((تفکر))  ((تفکر))
    ((توبه))  ((توبه))
   + ((ریا))
   
   
   
   
     
   

  ((شرایط دوست))

   

  ((شرایط دوست))

    ((وفای به عهد))  ((وفای به عهد))
    ((عاق والدین))  ((عاق والدین))
  - + ((محبت اهل بیت علیهم السلام))
     
   
   
   
   
     
   

  ((چگونه دوست را بشناسیم))

   

  ((چگونه دوست را بشناسیم))

    ((امانت داری))  ((امانت داری))
    ((حقوق پدر مادر))  ((حقوق پدر مادر))
  - >
  > +
   
   
   
   
     
   

  ((دوست بهترین سرمایه))

   

  ((دوست بهترین سرمایه))

    ((مردم داری))  ((مردم داری))
    ((داستانهایی در مورد اطاعت از والدین))  ((داستانهایی در مورد اطاعت از والدین))
     
     
   
   
   
   
     
   

  ((حفظ دوست))

   

  ((حفظ دوست))

    ((صدقه))  ((صدقه))
    ((وظایف والدین در برابر فرزند))  ((وظایف والدین در برابر فرزند))
     
     
   
   
   
   
     
   

  ((با که دوست نباشیم))

   

  ((با که دوست نباشیم))

    ((عذر پذیری))  ((عذر پذیری))
     
     
     
   
   
   
   
     
   

  ((دوست بد))

   

  ((دوست بد))

    ((عفو))  ((عفو))
     
     
     
   
   
   
   
     
   

  ((دوستی ودشمنی برای خدا))

   

  ((دوستی ودشمنی برای خدا))

    ((توکل))  ((توکل))
     
     
     
   
   
   
   
     
   

  ((اعتدال و میانه روی در دوستی))

   

  ((اعتدال و میانه روی در دوستی))

    ((صبر))  ((صبر))
     
     
     
   
   
   
   
     
   

   

     
     
     
     
   
   
   
   
    

  تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
   جمعه 23 تیر 1385 [05:08 ]   50   محمد ورهرام      جاری 
   جمعه 23 تیر 1385 [05:06 ]   49   محمد ورهرام      v  c  d  s 
   جمعه 23 تیر 1385 [05:04 ]   48   محمد ورهرام      v  c  d  s 
   سه شنبه 26 مهر 1384 [09:58 ]   47   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
   پنج شنبه 21 مهر 1384 [10:50 ]   46   رضا معرب      v  c  d  s 
   پنج شنبه 21 مهر 1384 [10:48 ]   45   رضا معرب      v  c  d  s 
   یکشنبه 10 مهر 1384 [11:31 ]   44   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 09 مهر 1384 [12:40 ]   43   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 09 مهر 1384 [11:58 ]   42   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 09 مهر 1384 [11:54 ]   41   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 09 مهر 1384 [11:53 ]   40   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 09 مهر 1384 [11:50 ]   39   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 09 مهر 1384 [11:46 ]   38   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 09 مهر 1384 [11:45 ]   37   رضا معرب      v  c  d  s 
   سه شنبه 25 مرداد 1384 [08:47 ]   36   رضا معرب      v  c  d  s 
   سه شنبه 25 مرداد 1384 [06:39 ]   35   رضا معرب      v  c  d  s 
   سه شنبه 25 مرداد 1384 [06:38 ]   34   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 22 مرداد 1384 [13:13 ]   33   محمد ورهرام      v  c  d  s 
   شنبه 22 مرداد 1384 [13:12 ]   32   محمد ورهرام      v  c  d  s 
   شنبه 22 مرداد 1384 [13:05 ]   31   محمد ورهرام      v  c  d  s 
   شنبه 22 مرداد 1384 [13:04 ]   30   محمد ورهرام      v  c  d  s 
   شنبه 22 مرداد 1384 [13:02 ]   29   محمد ورهرام      v  c  d  s 
   شنبه 22 مرداد 1384 [12:25 ]   28   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 22 مرداد 1384 [12:25 ]   27   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 22 مرداد 1384 [12:23 ]   26   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 22 مرداد 1384 [11:53 ]   25   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 22 مرداد 1384 [11:52 ]   24   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 22 مرداد 1384 [11:50 ]   23   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 22 مرداد 1384 [11:36 ]   22   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 22 مرداد 1384 [11:33 ]   21   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 22 مرداد 1384 [11:04 ]   20   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 22 مرداد 1384 [11:00 ]   19   رضا معرب      v  c  d  s 
   سه شنبه 18 مرداد 1384 [08:32 ]   18   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 15 مرداد 1384 [08:30 ]   17   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 15 مرداد 1384 [08:04 ]   16   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 15 مرداد 1384 [07:04 ]   15   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 15 مرداد 1384 [07:03 ]   14   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 15 مرداد 1384 [07:02 ]   13   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 15 مرداد 1384 [07:00 ]   12   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 15 مرداد 1384 [06:56 ]   11   رضا معرب      v  c  d  s 
   چهارشنبه 12 مرداد 1384 [08:29 ]   10   رضا معرب      v  c  d  s 
   چهارشنبه 12 مرداد 1384 [08:24 ]   9   رضا معرب      v  c  d  s 
   چهارشنبه 12 مرداد 1384 [07:54 ]   8   رضا معرب      v  c  d  s 
   چهارشنبه 12 مرداد 1384 [07:45 ]   7   رضا معرب      v  c  d  s 
   چهارشنبه 12 مرداد 1384 [07:41 ]   6   رضا معرب      v  c  d  s 
   چهارشنبه 12 مرداد 1384 [07:35 ]   5   رضا معرب      v  c  d  s 
   چهارشنبه 12 مرداد 1384 [07:31 ]   4   رضا معرب      v  c  d  s 
   چهارشنبه 12 مرداد 1384 [07:05 ]   3   رضا معرب      v  c  d  s 
   شنبه 09 آبان 1383 [06:50 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
   سه شنبه 03 شهریور 1383 [06:06 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


  ارسال توضیح جدید
  الزامی
  big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow  از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
  برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..