منو
 کاربر Online
1972 کاربر online
تاریخچه ی: گیرنده صوت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-29Lines: 1-45
 !دید کلی !دید کلی
-*آیا تا کنون به این مسئله فکر کرده اید چگونه رادیو کوچک می تواند امواج صوتی را دریافت کند؟
*فکر می کنید چگونه صدای انسان می تواند بر روی نوارهای ظریف صوتی ضبط شود؟
*آیا می دانید که قدرت شنوایی برخی از حیوانات بسیار بیشتر است؟
*از ابتدای تاریخ تحول آکوستیک تا به امروز ، تنها گیرنده صوتی مفید و جالب توجهی که دائما بکار رفته عبارت از گوش انسان است و شما تا به حال به کیفیت دریافت صوت توسط گوش انسان فکر کرده اید.
+*آیا تاکنون به این مسئله فکر کردهاید چگونه ((رادیو|رادیو کوچک)) میتواند ((موج صوتی|امواج صوتی)) را دریافت کند؟
*فکر میکنید چگونه صدای انسان میتواند بر روی ((نوار مغناطیسی|نوارهای ظریف صوتی)) ضبط شود؟
*آیا میدانید که قدرت شنوایی برخی از ((حیوانات)) بسیار بیشتر است؟
*از ابتدای تاریخ تحول ((آکوستیک)) تا به امروز ، تنها گیرنده صوتی مفید و جالب توجهی که دائما بکار رفته عبارت از ((گوش انسان)) است و شما تا به حال به کیفیت دریافت ((صوت)) توسط گوش انسان فکر کردهاید.
 !سیر تحولی و رشد !سیر تحولی و رشد
-پس از آنکه رابطه موسیقی با فرکانس معلوم گردید ، کار تعیین حدود فرکانس های شنیدنی ، موضوع جالب توجهی گردید. در سال 1830 ساوار (F.Savart) جعبه ای با دو چرخ دندانه دار برای این موضوع به کار برد و حداقل فرکانس شنیدنی را 8 و حدکثر فرکانس قابل شنیدن را 24000 ارتعاش در ثانیه تعیین نمود. محققان بعدی از قبیل ژی بک(Seebec) و بیو (Biot) و کینگ (K.B.Keening) و هرمان فن هلمه لوتز (Herman van Helmhltz) برای حد پایین اعداد 16 و 32 ارتعاش در ثانیه را پیدا کردند.
عمیق ترین .... که در قرن 15 راجع به شنوایی به عمل آمد ، بوسیله کنیگ (Koeing) انجام یافته است. این مرد تا زنده بود تمام کوشش خود را به کار برد که سرچشمه صوتی دقیقی را بوسیله دیاپازن - ..... – تار و یا لوله درست کند ، به طوری که فرکانس آن معلوم و قابل کنترل باشد.
در سال 1843 ژرژ اهم (George S.Ohm) کاشف مشهور جریان الکتریکی ، قانونی راجع به شنوایی پیشنهاد کرد مبنی بر اینکه: تمام نت های موسیقی از ارتعاشات نوسانی ساده یا فرکانس محدود درست شده اند. همچنین اهم مدعی شد که گوش انسان قادر است هر نوع نت مخلوط و درهمی را به نوسانات ساده ، که طبق قیه فوریه بتوان بطور ریاضی تجربه بنماید.
+*پس از آنکه رابطه ((موسیقی)) با فرکانس معلوم گردید، کار تعیین حدود فرکانسهای شنیدنی ، موضوع جالب توجهی گردید. در سال 1830 ((ساوار)) (F.Savart) جعبهای با دو چرخ دندانهدار برای این موضوع به کار برد و حداقل فرکانس شنیدنی را 8 و حدکثر فرکانس قابل شنیدن را 24000 ارتعاش در ثانیه تعیین نمود. محققان بعدی از قبیل ((ژی بک)) (Seebec) و ((بیوت)) (Biot) و ((کینگ)) (K.B.Keening) و ((هلمهولتز|هرمان فن هلمهو لتز)) (Herman van Helmhltz) برای حد پایین اعداد 16 و 32 ارتعاش در ثانیه را پیدا کردند.


*عمیقترین برسی که در قرن 15 راجع به شنوایی به عمل آمد، بوسیله کینگ (Koeing) انجام یافته است. این مرد تا زنده بود تمام کوشش خود را به کار برد که ((چشمه صوتی|سرچشمه صوتی)) دقیقی را بوسیله ((دیاپازن)) - میله((تار مرتعش)) و یا لوله درست کند، به طوری که فرکانس آن معلوم و قابل کنترل باشد.


*در سال 1843 ((ژرژ اهم)) (George S.Ohm) کاشف مشهور ((جریان الکتریکی)) ، قانونی راجع به شنوایی پیشنهاد کرد مبنی بر اینکه تمام ((نت موسیقی|نت‌های موسیقی)) از ارتعاشات نوسانی ساده یا فرکانس محدود درست شدهاند. همچنین اهم مدعی شد که گوش انسان قادر است هر نوع نت مخلوط و درهمی را به نوسانات ساده ، که طبق ((ری فوریه)) بتوان بطور ریاضی تجربه بنماید.
 !بزرگترین محقق آکوستیک !بزرگترین محقق آکوستیک
-بزرگترین تحقیقات فیزیولوژیکی مربوط به آکوستیک ، بعد از اهم ، مربوط به هلمهولتز می باشد. به گونه ای که کتاب او به بزرگترین شاهکار آکوستیک معروف است. هلمهولتز برای اولین بار عمیق ترین نظریه را در مورد ساختمان گوش انسان بیان کرد. نظریه او توانست قانون اهم را به صورت نظری تایید کند. همچنین هلمهولتز در ضمن تحقیقات خود ، تشدید کننده صوتی را که به نام خود معروف است ، و در آکوستیک جدید در بسیاری از موارد استعمال می کرد اختراع نمود. این مرد ، که یکی از بزرگترین علمای بزرگ قرن نوزدهم بود ، هیچ موضوعی را مطرح نکرد ، مگر اینکه با تحقیقات برجسته علمی و نظری خود آن را مجهز ساخت.
آکوستیک معماری:
اولین بحث دراین مسئله که مربوط به زیاد نمودن شنوایی در اتاقها بود ، فقط با تصورات هندسی ، مانند گذاشتن تخته های برگرداننده صوت و یا سطوح منعکس کننده در اطراف محصور بود. در سال 1853 اوفام (J.B.Upham) فیزیکدان اهل بستن ، چندین مقاله مهم در این زمینه نوشت.
در سال 1856 ژزف هانری (Joseph Hanry) فیزیکدان مشهور آمریکایی در باب آکوستیک سالها مطالعاتی نمود که هر چند تحقیقاتش جنبه توصیفی داشت ، تمام عوامل موثر این کار را بطور صحیح منعکس می گردانید. در عوض ، این موضوع از طرف معماران بکلی مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفت و تمام کوششها صرف این می گردید که معایب بزرگ آکوستیکی را با وسایلی بی معنی و یا نامتناسب از قبیل سیم های بافته و غیره مرتفع سازند. اما اساس آکوستیک ساختمانی ، بقسمی که مبتنی بر معلومات کمی باشد ، درسال 1900 توسط پروفسور سابین (W.C.Sabine) گذاشته شد.
!اولین تقویت کننده های صدا
اسبابهایی که در تقویت صداهایی که به گوش می رسند به کار برده می شوند. از خیلی پیش موجود بوده اند. شاخصهایی که برای تولید صدا استعمال می شوند از زمان های قدیم به کار می رفته اند. اما معلوم نیست که از چه زمانی بفکر انسان افتاده است که آنها را نیز برای تقویت صدایی که می شنود ، استعمال کند. در هر حال کیر شر (Kir cher) در بررسی های خود در سال 1650 شاخ سلجمی شکل را بعنوان کمک به شنوایی و همچنین بوق را برای صحبت نمودن ... می برد.
!شعله حساس
در تمام تاریخ انبساط و تحول علم فیزیک ، همیشه تمایل بر این بوده است که مشاهدات و تجربیات را بجایی برسانند که با کمال وضوح قابل درک و رویت باشد. پایه تمام اسبابهای فیزیکی بر همین اصل بوده است و این اسبابها ، نقطه روشنی بر روی خط کش مدرج ، همواره راهنمای این مقصود بوده اند. پس این مسئله غیر قابل اجتناب بود که کوششهایی برای بررسی صوت ، بویژه ارتعاشاتی که فرکانس آنها غیر قابل شنیدن است صورت گیرد. یکی از اقدامات اولیه در سال 1858 توسط ژان لوکنت (Jean Lecot) بعمل آمد. او مشاهده کرد که بوسیله نت های موسیقی می توان شعله را لرزانید ، به شرط اینکه فشار گازی که شعله را ایجاد می کند ، متناسب باشد. این شعله که بعدها آن را شعله حساس نامیدند از طرف ژان تندان (Jean Tyndall) برای نت های خیلی ریز و صداهای با فرکانس خیلی زیاد و همچنین برای بررسی انعکاس ، انکسار و تفرق امواج صوتی ، با کمال موفقیت به کار رفت.
!شعله مانومتریک
کینگ در راه کوششی که برای مرئی ساختن امواج صوتی به کار می برد ، در سال 1860 شعله مانومتریک را اختراع کرد. این وسیله عبارت بود از جعبه ای که از درون آن گاز عبور کرده و به شعله می رسید. یک طرف این جعبه ، پرده قابل انعطافی کشیده شده بود. />وقتی که در مقابل چنین پرده ای تولید صوت کنند ، پرده مرتعش شده و فشار گاز درون جعبه را کم و زیاد می کند و در نتیجه شعله ، متناسب با تغییر فشار ، می لرزید. شعله را بوسیله آینه چرخانی که با سرعت زیاد می چرخد بر روی جدار مقابل منعکس کرده و ارتعاش آن را رویت می کنند.
!دستگاه فونوتگراف (Phonautograph)
کوشش دیگری که برای مرئی ساختن امواج صوتی به کار رفت در سال 1857 توسط لئون سکات (Leon Scott) بعمل آمد. این شخص دستگاهی ساخت که در آن پرده قابل انعطافی در دهانه بوق گیرند. نصب شده بود و به این پرده قلمی اتصال داشت که نوک آن بر روی کاغذ اندود قرار گرفته بود. کاغذ بر روی استوانه چرخانی مفروش بود ، بدین طریق نوک قلم ، ارتعاشاتی متناسب با صوت در روی کاغذ اندود رسم می کرد. این وسیله که بنام دستگاه فونوتگراف معروف شد ، مقدمه ساختمان فونوگراف بشمار می رود.
+بزرگترین تحقیقات فیزیولوژیکی مربوط به ((آکوستیک)) ، بعد از اهم ، مربوط به ((هلمهولتز)) میباشد. به گونهای که کتاب او به بزرگترین شاهکار آکوستیک معروف است. هلمهولتز برای اولین بار عمیقترین نظریه را در مورد ((ساختمان گوش انسان)) بیان کرد. نظریه او توانست ((قانون اهم)) را به صورت نظری تایید کند. همچنین هلمهولتز در ضمن تحقیقات خود ، ((مشدد صوتی|تشدید کننده صوتی)) را که به نام خود معروف است، در آکوستیک جدید در بسیاری از موارد استعمال میکرد اختراع نمود. این مرد ، که یکی از بزرگترین علمای بزرگ قرن نوزدهم بود، هیچ موضوعی را مطرح نکرد، مگر اینکه با تحقیقات برجسته علمی و نظری خود آن را مجهز ساخت.
!((آکوستیک معماری))
اولین بحث دراین مسئله که مربوط به زیاد نمودن شنوایی در اتاقها بود، فقط با تصورات هندسی ، مانند گذاشتن تختههای برگرداننده صوت و یا سطوح منعکس کننده در اطراف محصور بود. در سال 1853 ((اوفام)) (J.B.Upham) فیزیکدان اهل بستن ، چندین مقاله مهم در این زمینه نوشت.


در سال 1856 ((ژزف هانری)) (Joseph Hanry) فیزیکدان مشهور آمریکایی در باب آکوستیک سالها مطالعاتی نمود که هر چند تحقیقاتش جنبه توصیفی داشت ، تمام عوامل موثر این کار را بطور صحیح منعکس میگردانید. در عوض ، این موضوع از طرف معماران بکلی مورد بیتوجهی و غفلت قرار گرفت و تمام کوششها صرف این میگردید که معایب بزرگ آکوستیکی را با وسایلی بیمعنی و یا نامتناسب از قبیل سیمهای بافته و غیره مرتفع سازند. اما اساس ((آکوستیک ساختمانی)) ، بقسمی که مبتنی بر معلومات کمی باشد، درسال 1900 توسط ((پروفسور سابین)) (W.C.Sabine) گذاشته شد.
!((تقویت کننده صدا|اولین تقویت کننده های صدا))
اسبابهایی که در تقویت صداهایی که به گوش میرسند به کار برده میشوند. از خیلی پیش موجود بودهاند. شاخصهایی که برای ((تولید صدا)) استعمال میشوند از زمانهای قدیم به کار میرفتهاند. اما معلوم نیست که از چه زمانی بفکر انسان افتاده است که آنها را نیز برای تقویت صدایی که میشنود، استعمال کند. در هر حال ((کیر شر)) (Kir cher) در بررسیهای خود در سال 1650 شاخ لجمی شکل را به عنوان کمک به شنوایی و همچنین ((بوق)) را برای صحبت نمودن اسم میبرد.
!((شعله حساس))
در تمام تاریخ انبساط و تحول ((علم فیزیک)) ، همیشه تمایل بر این بوده است که مشاهدات و تجربیات را بجایی برسانند که با کمال وضوح قابل درک و روئیت باشد. پایه تمام اسبابهای فیزیکی بر همین اصل بوده است و این اسبابها ، نقطه روشنی بر روی ((خط کش مدرج)) ، همواره راهنمای این مقصود بودهاند. پس این مسئله غیر قابل اجتناب بود که کوششهایی برای بررسی ((صوت)) ، بویژه ارتعاشاتی که فرکانس آنها غیر قابل شنیدن است صورت گیرد.

/>یکی از اقدامات اولیه در سال 1858 توسط ((ژان لوکنت)) (Jean Lecot) بعمل آمد. او مشاهده کرد که بوسیله ((نت موسیقی|نت‌های موسیقی)) میتوان شعله را لرزانید، به شرط اینکه فشار گازی که شعله را ایجاد میکند ، متناسب باشد. این شعله که بعدها آن را شعله حساس نامیدند از طرف ((ژان تندان)) (Jean Tyndall) برای نتهای خیلی ریز و صداهای با فرکانس خیلی زیاد و همچنین برای بررسی ((بازتاب صوت|انعکاس)) ، ((شکست صوت|انکسار)) و ((پراش صوت|تفرق امواج صوتی)) ، با کمال موفقیت به کار رفت.
!((شعله مانومتریک))
کینگ در راه کوششی که برای مرئی ساختن ((موج صوتی|امواج صوتی)) به کار میبرد ، در سال 1860 شعله مانومتریک را اختراع کرد. این وسیله عبارت بود از جعبهای که از درون آن گاز عبور کرده و به شعله میرسید. یک طرف این جعبه ، پرده قابل انعطافی کشیده شده بود. وقتی که در مقابل چنین پردهای تولید صوت کنند، پرده مرتعش شده و فشار گاز درون جعبه را کم و زیاد میکند و در نتیجه شعله ، متناسب با تغییر فشار ، میلرزید. شعله را بوسیله آینه چرخانی که با سرعت زیاد میچرخد بر روی جدار مقابل منعکس کرده و ارتعاش آن را روئیت میکنند.
!((دستگاه فونوتگراف)) (Phonautograph)
کوشش دیگری که برای مرئی ساختن امواج صوتی به کار رفت در سال 1857 توسط ((لئون سکات)) (Leon Scott) به عمل آمد. این شخص دستگاهی ساخت که در آن پرده قابل انعطافی در دهانه بوق گیرنده نصب شده بود و به این پرده قلمی اتصال داشت که نوک آن بر روی کاغذ اندود قرار گرفته بود. کاغذ بر روی استوانه چرخانی مفروش بود، بدین طریق نوک قلم ، ارتعاشاتی متناسب با صوت در روی کاغذ اندود رسم میکرد. این وسیله که بنام دستگاه فونوتگراف معروف شد، مقدمه ساختمان فونوگراف بشمار میرود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آکوستیک))
 +*((آکوستیک ساختمانی))
 +*((آکوستیک معماری))
 +*((آناتومی گوش انسان))
 +*((بازتاب صوت))
 +*((بوق))
 +*((پراش صوت))
 +*((تار مرتعش))
 +*((تقویت کننده صدا))
 +*((تولید صدا))
 +*((دستگاه فونوتگراف))
 +*((دیاپازن))
 +*((رادیو))
 +*((شعله حساس))
 +*((شکست صوت))
 *((صوت)) *((صوت))
-*((مو صوتي))
+*((ضبط صوت بر روی نوار مغناطیسی))
*((گ
و انسان))
*((مشدد
صوتی))
*((موج صوتی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [11:08 ]   3   حسین خادم      جاری 
 دوشنبه 09 آذر 1383 [04:56 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [07:37 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..